ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 20 noiembrie 2012privind asigurarea unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL prin detaşarea ofiţerilor de poliţie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 26 noiembrie 2012    Având în vedere statutul României de stat membru (stat fondator) în cadrul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, angajamentele internaţionale asumate de România prin Ministerul Administraţiei şi Internelor în cadrul vectorului de asigurare a unui spaţiu european de libertate, securitate şi justiţie, precum şi de implicare în efortul internaţional de combatere a criminalităţii organizate şi terorismului,ţinând seama de următoarele considerente:- România este singurul stat membru fondator şi singurul stat membru al Uniunii Europene care nu este reprezentat în posturi la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL;- avantajele operaţionale aduse de asigurarea contribuţiei României prin detaşarea unor ofiţeri de poliţie la această organizaţie internaţională, în condiţiile în care persoanele date în urmărire internaţională de către autorităţile judiciare din România reprezintă aproximativ 12% din totalul mondial al persoanelor date în urmărire, ceea ce conduce la un volum semnificativ de date şi informaţii procesate la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu scopul de a facilita localizarea şi aducerea lor în faţa justiţiei;- activitatea desfăşurată în ultimii ani la nivelul Poliţiei Române şi nu numai este caracterizată printr-o creştere substanţială a indicatorilor în ceea ce priveşte fluxul informaţional operativ, ceea ce demonstrează angajarea deplină a Ministerului Administraţiei şi Internelor în combaterea fenomenului infracţional transfrontalier;- schimbul de mesaje referitor la infracţiunile săvârşite de cetăţenii români în străinătate a crescut în mod considerabil, astfel s-a ajuns în anul 2010, dar şi în 2011, la peste 200.000 de mesaje operative cu parteneri străini atât prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, cât şi prin celelalte canale de cooperare poliţienească internaţională, faţă de peste 110.000 în 2009, dintre acestea peste 50% având loc prin intermediul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL;- autorităţile de aplicare a legii din România sunt al treilea mare utilizator european al bazelor de date gestionate de Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, mai ales în condiţiile în care acestea reprezintă un important aport operaţional în demersul de securizare a frontierelor externe ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Schengen;- avantajele strategice şi de reprezentare la nivelul celei mai mari organizaţii de aplicare a legii la nivel mondial;- existenţa unei comunicări oficiale a Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu privire la participarea şi selecţionarea unui ofiţer de poliţie român la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru a îndeplini o funcţie cu atribuţii funcţionale de coordonare a managementului datelor şi informaţiilor, care să fie detaşată la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL în perioada imediat următoare;- necesitatea identificării urgente a unei soluţii legislative care să permită detaşarea unor ofiţeri de poliţie români la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL,luând în considerare că în cazul neadoptării acestui act normativ sub forma ordonanţei de urgenţă se preconizează şi următoarele consecinţe negative:- crearea unui deserviciu de imagine autorităţilor române de aplicare a legii şi, implicit, Ministerului Administraţiei şi Internelor prin imposibilitatea stabilirii cu celeritate a unei soluţii legale pentru asigurarea detaşării, la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, a unor ofiţeri de poliţie români, în condiţiile unei comunicări oficiale punctuale a Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL cu privire la selecţionarea unui ofiţer de poliţie român la nivelul Secretariatului General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru a îndeplini o funcţie cu atribuţii funcţionale de coordonare a managementului datelor şi informaţiilor, care să fie detaşată la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL în perioada imediat următoare;- pierderea oportunităţii creării şi menţinerii unui beneficiu de imagine în favoarea României, prin implicarea directă şi la un nivel internaţional a instituţiei în eforturile europene şi internaţionale de combatere a criminalităţii transfrontaliere şi de creare a unui spaţiu comun de libertate, securitate şi justiţie;- neexploatarea completă a posibilităţilor oferite de Secretariatul General al Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL, România fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai instrumentelor informaţionale puse la dispoziţie de organizaţie, detaşarea unor ofiţeri de poliţie creând premisele unei mai bune utilizări a resurselor Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL pentru realizarea intereselor de siguranţă publică atât ale organizaţiei, cât şi ale României;- România ar rămâne singurul stat fondator şi singurul stat membru al Uniunii Europene care nu asigură o participare prin personal specializat la nivelul Organizaţiei Internaţionale de Poliţie Criminală - INTERPOL,în considerarea faptului că neadoptarea de urgenţă a unor măsuri de ordin legislativ ar conduce la pierderea postului pentru care a fost selecţionat un ofiţer de poliţie şi ar putea avea consecinţe grave asupra reprezentării intereselor României la nivel internaţional, dar şi asupra gestionării activităţii de cooperare poliţienească internaţională, elemente care vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1România asigură o contribuţie suplimentară la Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală - INTERPOL, denumită în continuare INTERPOL, prin detaşarea la această organizaţie internaţională a ofiţerilor de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor sau al instituţiilor şi structurilor aflate în subordine.  +  Articolul 2 (1) Detaşarea ofiţerilor de poliţie la INTERPOL se dispune de către ministrul administraţiei şi internelor, în funcţie de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru o perioadă de timp determinată potrivit cerinţelor INTERPOL. (2) Perioada iniţială a detaşării poate fi prelungită de către ministrul administraţiei şi internelor în funcţie de solicitarea INTERPOL şi de resursele financiare aprobate prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 3 (1) Pot fi detaşaţi la INTERPOL numai ofiţerii de poliţie care au fost selectaţi de INTERPOL pentru posturi de experţi detaşaţi, potrivit procedurilor proprii. (2) Detaşarea la INTERPOL a ofiţerilor de poliţie se poate face cu acordul acestora. (3) Ofiţerii de poliţie trimişi în misiune permanentă în străinătate sunt detaşaţi la INTERPOL, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, numai după încheierea misiunii în străinătate. (4) Ofiţerii de poliţie aflaţi în perioada de stagiu sau de probă, potrivit reglementărilor legale în vigoare, nu pot fi detaşaţi la INTERPOL.  +  Articolul 4 (1) Pe timpul detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie beneficiază de următoarele drepturi plătite din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor: a) salariul lunar în valută similar ataşaţilor de afaceri interne, o indemnizaţie lunară în valută pentru soţia/soţul aflată/aflat în întreţinere permanentă în străinătate, precum şi o indemnizaţie lunară în valută pentru copiii minori aflaţi în întreţinere permanentă în străinătate, conform Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare; b) cheltuielile de chirie, alte cheltuieli conexe acestora şi cheltuieli de întreţinere a locuinţei, cheltuielile de transport la instalare/retragere a ofiţerului de poliţie detaşat la/de la INTERPOL, precum şi cheltuielile pentru transportul bagajelor personale, în limita a 250 de kilograme, în sensul Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL beneficiază de concediu de odihnă conform reglementărilor stabilite la nivelul INTERPOL. Pe perioada concediului de odihnă efectuat în ţară, ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL beneficiază de salariul corespunzător funcţiei de ataşat de afaceri interne, pe care sunt încadraţi în ţară, actualizat potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Salariul ofiţerului de poliţie detaşat la INTERPOL, precum şi contribuţiile sociale obligatorii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru angajator şi angajat, soţul/soţia care îl însoţeşte se plătesc, respectiv se reţin şi se plătesc de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (4) Ofiţerii de poliţie detaşaţi la INTERPOL, precum şi membrii de familie ai acestora care îi însoţesc beneficiază de asigurare medicală, al cărei cost este asigurat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu excepţia situaţiei în care aceasta este asigurată de INTERPOL. (5) În sensul alin. (4) sunt consideraţi membri de familie soţul/soţia şi copiii minori care însoţesc ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL. (6) Ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL are obligaţia de a transmite lunar, în copie la data de întâi a fiecărei luni şi în original până la data de 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, documente justificative privind activităţile generatoare de cheltuieli prevăzute la alin. (1) lit. b), precum şi documentele doveditoare care să ateste efectuarea activităţii pentru INTERPOL. (7) Ofiţerul de poliţie detaşat la INTERPOL are obligaţia de a informa Ministerul Administraţiei şi Internelor cu privire la perioada/perioadele de efectuare a concediului de odihnă.  +  Articolul 5Pe întreaga durată a detaşării, Ministerul Administraţiei şi Internelor are obligaţia să aducă la cunoştinţa ofiţerului de poliţie detaşat şi a INTERPOL-ului modificările situaţiilor de drept sau de fapt care stau la baza detaşării şi care privesc ministerul.  +  Articolul 6 (1) Pe perioada detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie îşi păstrează raporturile de serviciu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) În vederea detaşării la INTERPOL, ofiţerii de poliţie sunt mutaţi în interesul serviciului la Direcţia generală management resurse umane din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se încadrează în statul de organizare al posturilor pentru încadrarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care desfăşoară misiuni în afara teritoriului ţării, înfiinţat la nivelul acestei structuri.  +  Articolul 7În situaţia în care detaşarea ofiţerului de poliţie încetează, înaintea expirării duratei stabilite iniţial, din iniţiativa acestuia sau a INTERPOL-ului, ofiţerul de poliţie în cauză are obligaţia informării Ministerului Administraţiei şi Internelor în termen de 10 zile de la data iniţierii demersurilor privind încetarea detaşării.  +  Articolul 8 (1) La încetarea detaşării, ofiţerii de poliţie sunt mutaţi în interesul serviciului din statul de organizare prevăzut la art. 6 alin. (2) în unitatea de la care au plecat, pentru a fi încadraţi în funcţiile pe care le-au ocupat anterior detaşării, dacă acestea sunt vacante, sau, cu acordul lor, în funcţii echivalente celor ocupate anterior. (2) În situaţia în care ulterior aplicării prevederilor alin. (1) nu s-a realizat numirea în funcţie, ofiţerii de poliţie se pun la dispoziţia unităţii de la care au plecat, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare, pentru identificarea unei funcţii în vederea numirii, cu respectarea următoarei ordini de priorităţi: a) în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a fi încadraţi în funcţii echivalente celor ocupate anterior, cu acordul lor; b) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate, pe funcţii corespunzătoare gradelor profesionale deţinute, cu acordul lor; c) în unitatea de la care au plecat sau în altă unitate a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe funcţii inferioare gradului profesional pe care îl deţin, în condiţiile art. 22 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Pe întreaga perioadă a detaşării, ofiţerii de poliţie îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea şi instrucţiunile INTERPOL, în vederea îndeplinirii intereselor şi atingerii obiectivelor stabilite de către INTERPOL. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) este obligat să respecte reglementările interne ale INTERPOL.  +  Articolul 10Perioada în care ofiţerul de poliţie detaşat îşi desfăşoară activitatea la INTERPOL constituie vechime în serviciu şi în specialitatea studiilor absolvite, după caz.  +  Articolul 11 (1) Promovarea şi avansarea în gradul profesional următor a ofiţerilor de poliţie detaşaţi care îşi desfăşoară activitatea la INTERPOL se fac potrivit legislaţiei în vigoare. (2) Rezultatele evaluării profesionale anuale a ofiţerilor de poliţie detaşaţi la INTERPOL realizate de către INTERPOL pe durata detaşării sunt echivalate rezultatelor evaluării anuale a performanţelor profesionale realizate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit procedurilor în vigoare.  +  Articolul 12 (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, se aprobă norme metodologice pentru stabilirea competenţelor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor sau ale instituţiilor şi structurilor aflate în subordine. (2) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 20 noiembrie 2012.Nr. 69.-----