SISTEM UNITAR din 25 mai 2011(*actualizat*)de identificare a stupinelor şi stupilor(actualizat până la data de 21 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • -------------*) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 21 noiembrie 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către: ORDINUL nr. 246 din 15 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.  +  Articolul 1Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor - panoul de identificare a stupinelor: a) să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă; b) să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces; c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime; d) datele să se înscrie astfel: în partea superioară numele apicultorului şi adresa vetrei permanente, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi; e) în afara datelor prevăzute la lit. d) să se poată adăuga codul, sigla sau însemnele caracteristice asociaţiei din care face parte apicultorul; f) caracterele trebuie să aibă dimensiunea minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului; g) confecţionarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerinţelor stabilite anterior.  +  Articolul 2Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor - plăcuţa de identificare a stupilor: a) să fie confecţionată din material rezistent inoxidabil; b) să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă, respectiv pe colţul din dreapta sus a corpului de bază unde se află de regulă cuibul familiei de albine, pe peretele din faţa sau din spatele stupului; c) să nu fie reutilizabilă; d) să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime; e) codul unic de identificare să se aplice prin imprimare/ştanţare şi să nu se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional; f) vopseaua folosită la imprimare să fie rezistentă la umiditate şi la temperaturile extreme ale mediului ambiant; g) înscrisurile să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă, detergenţi, substanţe pentru igienizarea stupilor sau substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă; h) codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din 13 caractere, având lăţimea de 1 cm şi înălţimea de 3 cm; i) codul unic de identificare cuprinde: codul judeţului, respectiv de la 01 la 42, codul formei asociative, respectiv de la 001 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 000001 la 999999.  +  Articolul 3Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Sistem unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.  +  Anexa la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilorPROCEDURA DE IDENTIFICAREa stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar  +  Articolul 1Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu", denumită în continuare ANARZ, prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.  +  Articolul 2 (1) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ judeţean, pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite. (2) Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ.  +  Articolul 3 (1) Apicultorul solicită formei asociative din care face parte, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, numerele de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina sa, conform adeverinţei care atestă înscrierea în Registrul agricol a familiilor de albine deţinute. (2) Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a numerelor de ordine pentru identificarea stupilor membrilor săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se depune la OARZ judeţean pe a cărui rază teritorială îşi are sediul, însoţită de centralizatorul membrilor formei asociative, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 4 (1) OARZ judeţene transmit solicitările la ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 5 zile lucrătoare pentru cererea de solicitare a codului formei asociative şi de maximum 10 de zile lucrătoare pentru numerele de ordine pentru identificarea stupilor, de la înregistrarea acestora. (2) ANARZ eliberează, o singură dată, formei asociative Certificatul de atestare care cuprinde codul acesteia conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 şi îi repartizează, ori de câte ori solicită, numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor în baza cererii formulate de aceasta. (3) ANARZ alocă fiecărei forme asociative numere de ordine pentru identificarea stupilor membrilor acestora, de la 000.001 la 999.999. (4) Numerele de ordine pentru identificarea stupilor alocate formelor asociative până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile şi alocarea următoarelor numere de ordine se face în continuarea acestora.  +  Articolul 5 (1) După primirea certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează numerele de ordine aferente solicitărilor apicultorilor în vederea confecţionării plăcuţelor de identificare a stupilor. (2) Plăcuţele de identificare a stupilor se confecţionează, conform cerinţelor tehnice, de către forma asociativă sau de către apicultori, în maximum 30 de zile de la data repartizării numerelor de ordine aferente stupilor. (3) Forma asociativă legal constituită consemnează într-un registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (4) Registrul prevăzut la alin. (3) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi este pus la dispoziţia reprezentanţilor instituţiilor de control abilitate. (5) Numărul de ordine al stupului aparţine materialului biologic existent în acesta.  +  Articolul 6Apicultorul este obligat să completeze în carnetul stupinei, la pagina Fişa familiei de albine, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă.  +  Articolul 7 (1) În cazul vânzării sau dispariţiei materialului biologic, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registrul de înregistrare numărul de ordine al materialului biologic care nu mai există în stupina acestuia. (2) Apicultorul care cumpără material biologic este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi numere de identificare. (3) În cazul deteriorării stupului, apicultorul procedează conform tehnologiei apicole, transferând materialul biologic în alt stup şi păstrează acelaşi număr de identificare.%0D (4) În cazul pierderii/deteriorării plăcuţei de identificare a stupului, apicultorul îşi confecţionează sau solicită reprezentantului formei asociative confecţionarea unei noi plăcuţe de identificare care să conţină aceleaşi date ca plăcuţa iniţială. (5) În cazul în care apicultorul nu mai este membru al formei asociative care i-a repartizat numerele de ordine pentru identificarea stupilor săi, acesta este obligat ca, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înscrierea sa în noua formă asociativă, să solicite reprezentantului acesteia, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, repartizarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor în vederea confecţionării noilor plăcuţe de identificare.  +  Articolul 8 (1) Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă. (2) Forma asociativă transmite trimestrial la ANARZ modificările consemnate în registrul prevăzut la art. 5 alin. (3), respectiv până la 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie şi 1 octombrie a fiecărui an.  +  Articolul 9Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 10Exemplul codului de identificare al unui stup este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar.  +  Anexa 1 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------CEREREde solicitare a codului formei asociativeşi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Denumirea formei asociative legal constituite │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Numele şi prenumele reprezentantului legal │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤│ 3. CNP al reprezentantului legal │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4. CUI al formei asociative legal constituite │ │├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤│ 5. Adresa sediului formei asociative legal constituite │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 6. Codul poştal │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7. Judeţul/Sectorul │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8. Telefon │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9. Fax │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10. E-mail │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ 11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai ││ dacă aceasta diferă faţă de cea de la pct. 5-7) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Solicit eliberarea: ││ - codului formei asociative │├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ 12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma │ ││ asociativă este de: │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 13. Numărul familiilor de albine deţinute de │ ││ membrii asociaţi (apicultori) este de: │ │├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤│ ││ Data: ││ ││ ││ Semnătura: ││ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------Nr. ....../zz.ll.anCEREREprivind apicultorul care solicită numere deordine pentru identificarea stupilor deţinuţi*Font 9* ┌──────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │CNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Adresa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Judeţul/Sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │Membru al formei asociative │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤ │Solicit acordarea numerelor de ordine pentru identificarea stupilor existenţi în stupina│ │proprie pentru un număr de...................... stupi, conform adeverinţei care atestă │ │înscrierea în Registrul agricol a ................... familii de albine aferente │ │acestora. │ │ │ │Menţionez că din stupina proprie am vândut/au dispărut ............. familii │ │de albine care aveau numerele de ordine .................................. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Data Semnătura   ....... ..........  +  Anexa 3 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------CEREREde solicitare a numerelor de ordinepentru identificarea stupilor┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Denumirea formei asociative legal constituite │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Numele şi prenumele reprezentantului legal │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┤│ 3. CNP al reprezentantului legal │ │├──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤│ 4. CUI al formei asociative legal constituite │ │├──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤│ 5. Adresa sediului formei asociative legal constituite │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 6. Codul poştal │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7. Judeţul/Sectorul │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8. Telefon │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9. Fax │ │├─────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10. E-mail │ │├─────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│ 11. Adresa pentru corespondenţă (completaţi numai ││ dacă aceasta diferă faţă de cea prevăzută la pct. 5-7) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Solicit ....numere de ordine pentru identificarea stupilor deţinuţi ││ de membri asociaţi (apicultori) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Menţionez că: │├─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤│ 12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma │ ││ asociativă este de: │ │├─────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 13. Numărul familiilor de albine deţinute de │ ││ membrii asociaţi (apicultori) este de: │ │├─────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤│Data: │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Semnătura: │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------CENTRALIZATORULmembrilor formei asociative pentru care sesolicită numere de ordine pentru identificarea stupilorForma asociativă ............................Codul formei asociative .....................*Font 9*┌────┬────────────────────┬───┬─────────┬────────┬──────────┬──────┬──────────┬─────────┐│Nr. │Numele şi prenumele │CNP│Numărul │ │Numărul de│Nr. de│Stupi/ │TOTAL ││crt.│ apicultorului │ │cererii │ Adresa │ stupi │ordine│Numerele │stupi/ ││ │ │ │depuse la│stupinei│deţinuţi │stupi │de ordine │Numerele ││ │ │ │forma a- │ │ │ │scoase din│existente││ │ │ │sociativă│ │ │ │stupină*) │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼─────────┼────────┼──────────┼──────┼──────────┼─────────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────┴───┴─────────┴────────┴──────────┴──────┴──────────┴─────────┘    *) Dacă apicultorul este la prima solicitare nu se completează coloana.  +  Anexa 5 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar----------------------------------------------------------------------------------NOTĂ(CTCE)Modelul Certificatului de atestare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 noiembrie 2012 la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 6 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------Forma asociativă ............................Codul formei asociative .....................REGISTRU DE ÎNREGISTRAREa membrilor formei asociative şi numerele deordine acordate pentru identificarea stupilor*Font 9*┌────┬────────────────────┬───┬────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┬───────┐│Nr. │Numele şi prenumele │CNP│Adresa │Numărul │Numărul de│Numărul │Numărul │Obser- ││crt.│ apicultorului │ │stupinei│cererii │ stupi │de înre- │de ordine│vaţii*)││ │ │ │ │ │deţinuţi │gistrare │stupi │ ││ │ │ │ │ │ │/auto- │ │ ││ │ │ │ │ │ │rizare │ │ ││ │ │ │ │ │ │sanitară │ │ ││ │ │ │ │ │ │veterinară│ │ │├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────┼───┼────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤│... │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────┴───┴────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┘    *) Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/    înstrăinare/deteriorare a stupilor/familiilor de albine.  +  Anexa 7 -------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------CODURILE JUDEŢENEutilizate în structura coduluide identificare a stupilor┌────┬───────────────────────────┬─────────┐│Nr. │ │ Codul ││crt.│ Judeţul │judeţului│├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 1.│ALBA │ 01 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 2.│ARAD │ 02 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 3.│ARGEŞ │ 03 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 4.│BACĂU │ 04 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 5.│BIHOR │ 05 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 6.│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 06 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 7.│BOTOŞANI │ 07 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 8.│BRĂILA │ 08 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 9.│BRAŞOV │ 09 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 10.│BUZĂU │ 10 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 11.│CARAŞ-SEVERIN │ 11 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 12.│CĂLĂRAŞI │ 12 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 13.│CLUJ │ 13 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 14.│CONSTANŢA │ 14 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 15.│COVASNA │ 15 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 16.│DÂMBOVIŢA │ 16 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 17.│DOLJ │ 17 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 18.│GALAŢI │ 18 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 19.│GIURGIU │ 19 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 20.│GORJ │ 20 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 21.│HARGHITA │ 21 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 22.│HUNEDOARA │ 22 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 23.│IALOMIŢA │ 23 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 24.│IAŞI │ 24 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 25.│ILFOV │ 25 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 26.│MARAMUREŞ │ 26 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 27.│MEHEDINŢI │ 27 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 28.│MUREŞ │ 28 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 29.│NEAMŢ │ 29 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 30.│OLT │ 30 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 31.│PRAHOVA │ 31 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 32.│SATU MARE │ 32 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 33.│SĂLAJ │ 33 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 34.│SIBIU │ 34 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 35.│SUCEAVA │ 35 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 36.│TELEORMAN │ 36 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 37.│TIMIŞ │ 37 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 38.│TULCEA │ 38 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 39.│VASLUI │ 39 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 40.│VÂLCEA │ 40 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 41.│VRANCEA │ 41 │├────┼───────────────────────────┼─────────┤│ 42.│BUCUREŞTI │ 42 │└────┴───────────────────────────┴─────────┘  +  Anexa 8 --------la Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar------------------------------------------------------------------------Exemplu: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:┌──────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────┐│ Tipul mijlocului│Codul de identificare │Interpretarea caracterelor înscrise││ de identificare │ a stupului │ pe plăcuţa de identificare şi a ││ │ │ codului de identificare │├──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┤│Plăcuţa de │ 01-001-000001 │ 01 - codul judeţului ││identificare │ │ 001-999 - codul formei asociative ││ │ │ 000001-999999 - numărul de ││ │ │ ordine al stupului │└──────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────┘-----------Anexa "Procedura de identificare a stupinelor şi stupilor în Sistemul unitar" la Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 246 din 15 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 21 noiembrie 2012, conform art. I din acelaşi act normativ.--------------