ORDIN nr. 4 din 10 februarie 2011 (*actualizat*)pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a energiei electrice(actualizat până la data de 16 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 40 din 14 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Titularii de licenţă de distribuţie a energiei electrice, precum şi ceilalţi prestatori ai serviciului de distribuţie a energiei electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2006 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea unui titular de licenţă pentru preluarea desfăşurării serviciului de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiBucureşti, 10 februarie 2011.Nr. 4.  +  Anexa PROCEDURĂprivind desemnarea unui titular de licenţăpentru preluarea desfăşurării serviciuluide distribuţie a energiei electrice  +  Capitolul I Scop  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei proceduri îl constituie stabilirea: a) cadrului de acţiune al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) în situaţia retragerii/suspendării unei licenţe care permite desfăşurarea activităţii de distribuţie, astfel încât să nu fie afectată continuitatea acesteia; b) responsabilităţilor operatorului economic, a cărui licenţă a fost sau urmează a fi retrasă, în legătură cu predarea activităţii sale de distribuţie şi a activelor aferente către un titular de licenţă desemnat de ANRE; c) modului în care ANRE desemnează un titular de licenţă să preia desfăşurarea activităţii de distribuţie şi activele aferente de la titularul de licenţă aflat în imposibilitatea de a continua să presteze serviciul de distribuţie; d) responsabilităţilor titularului de licenţă care preia activitatea de distribuţie desfăşurată în baza unei licenţe care a fost sau urmează a fi retrasă. (2) Procedura stabileşte totodată şi etapele necesare pentru înlocuirea unui prestator al serviciului de distribuţie a energiei electrice care realizează acest serviciu în temeiul art. 44 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în condiţiile stipulate în Metodologia de stabilire a tarifului pentru distribuţia energiei electrice de către persoane juridice, altele decât operatorii principali de distribuţie a energiei electrice, precum şi a condiţiilor pentru retransmiterea energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2007, denumită în continuare Metodologie.---------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.  +  Capitolul II Domeniu de aplicare  +  Articolul 2 (1) Desemnarea unui alt titular de licenţă devine necesară atunci când continuitatea activităţii de distribuţie, a cărei desfăşurare este permisă pe baza unei licenţe acordate de ANRE, poate fi afectată, în situaţiile în care ANRE ia hotărârea de retragere/suspendare a acelei licenţe: a) pentru una dintre cauzele precizate în condiţiile asociate licenţei respective; b) în urma intrării titularului licenţei în procedura de faliment; c) din cauza imposibilităţii concesionarului serviciului public privind distribuţia energiei electrice de a continua prestarea serviciului:- după data la care concedentul, prin voinţă unilaterală, a reziliat contractul de concesiune;- în urma expirării perioadei în care concesionarul serviciului a mai avut dreptul să desfăşoare serviciul, ulterior datei la care concedentul, prin voinţă unilaterală, a reziliat contractul de concesiune. (2) Licenţa, a cărei retragere/suspendare determină utilizarea prezentei proceduri, poate fi: a) o licenţă pentru distribuţia energiei electrice, al cărei titular este unul dintre operatorii concesionari ai serviciului public privind distribuţia energiei electrice; b) o licenţă pentru distribuţia energiei electrice, în baza căreia titularul său desfăşoară activitatea obiect al licenţei în unul sau mai multe perimetre care sunt incluse în zona/zonele de activitate specificată(e) în condiţiile asociate licenţei/licenţelor de distribuţie deţinute de unul sau de mai mulţi dintre operatorii concesionari ai serviciului public privind distribuţia energiei electrice; c) o licenţă pentru producerea de energie electrică, în caz că a fost înscris în condiţiile asociate acesteia dreptul complementar al titularului licenţei de a desfăşura activitatea de distribuţie a energiei electrice în unul sau mai multe perimetre care sunt incluse în zona/zonele de activitate specificate în condiţiile asociate licenţei/licenţelor de distribuţie deţinute de unul sau de mai mulţi dintre operatorii concesionari ai serviciului public privind distribuţia energiei electrice. (3) Desemnarea de către ANRE a unui operator principal de distribuţie înlocuitor este necesară şi în cazul în care prestatorul serviciului de distribuţie se află în următoarele situaţii: a) la cererea prestatorului serviciului de distribuţie, ca urmare a deschiderii procedurii de insolvenţă; b) din oficiu, ca urmare a intrării prestatorului serviciului de distribuţie în procedura de faliment; c) imposibilitatea asigurării serviciului universal către clienţii casnici din motive neimputabile acestora; d) nerespectarea obligaţiilor stipulate în art. 14 din Contractul-cadru pentru distribuţia energiei electrice de către persoane juridice, altele decât cele titulare de licenţă de distribuţie a energiei electrice, prevăzut în anexa nr. 1 la Metodologie; e) imposibilitatea asigurării alimentării cu energie electrică a utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică deţinută de prestator din motive neimputabile acestora.  +  Capitolul III Terminologie  +  Articolul 3În înţelesul prezentei proceduri se folosesc următorii termeni şi expresii: a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; b) autoritate contractantă - ministerul de resort, în prezent Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri; c) titular de licenţă/prestator al serviciului de distribuţie înlocuit - titularul de licenţă/prestatorul unei activităţi de distribuţie a energiei electrice ce urmează a fi preluată de un operator principal de distribuţie desemnat de ANRE conform prezentei proceduri; d) operator principal de distribuţie a energiei electrice - persoană juridică titulară a unei licenţe de distribuţie a energiei electrice şi a unui contract de concesiune a serviciului de distribuţie încheiat cu autoritatea contractantă şi care prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice până la punctul de delimitare dintre instalaţiile de distribuţie proprii şi cele ale prestatorului serviciului de distribuţie; e) prestator al serviciului de distribuţie a energiei electrice - persoană juridică, alta decât operatorul principal de distribuţie, care prestează un serviciu de distribuţie a energiei electrice prin capacităţi energetice proprii sau aparţinând altei persoane fizice sau juridice, preluate prin contract de concesiune, închiriere, comodat ori altă formă legală, denumit în continuare prestator; f) producere de energie electrică - activitatea de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice; g) serviciu universal - serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici cu un număr de salariaţi mai mic de 50 şi o cifră de afaceri anuală sau o valoare totală a activelor din bilanţul contabil conform raportărilor fiscale anuale, care nu depăşeşte 10 milioane de euro, la un nivel de calitate şi la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii;---------------Litera g) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.  +  Capitolul IV Titulari de licenţă înlocuitori  +  Articolul 4 (1) În situaţia retragerii/suspendării licenţei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) titularii de licenţă potenţial înlocuitori sunt toţi ceilalţi titulari de licenţă care sunt operatori principali de distribuţie. (2) În situaţiile de retragere/suspendare a unei licenţe prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), precum şi în situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (3), titularul de licenţă înlocuitor este titularul de licenţă concesionar al serviciului în zona în care îşi desfăşoară activitatea de distribuţie operatorul economic care urmează să fie înlocuit.  +  Capitolul V Măsuri preliminare desemnării titularului de licenţă înlocuitor  +  Articolul 5 (1) În cazul licenţelor specificate la art. 2 alin. (2) lit. a), la apariţia cauzelor care necesită aplicarea prezentei proceduri, ANRE informează în scris: a) titularul de licenţă ce trebuie înlocuit (concesionar al serviciului); b) toţi ceilalţi titulari de licenţă (concesionari ai serviciului) care sunt potenţial înlocuitori ai acestuia; c) autoritatea contractantă,cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data la care a prevăzut să recurgă la retragerea/suspendarea licenţei şi la desemnarea titularului de licenţă înlocuitor. (2) În cazul licenţelor specificate la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c) la apariţia cauzelor care necesită aplicarea prezentei proceduri, ANRE informează în scris despre intenţia de retragere/suspendare a licenţei: a) titularul licenţei ce trebuie înlocuit; b) titularul/titularii de licenţă concesionari ai serviciului în zona/zonele în care se desfăşoară şi activitatea de distribuţie obiect al licenţei, care urmează a prelua activitatea de distribuţie obiect al licenţei ce urmează a fi retrasă/suspendată.Aceste informaţii se transmit titularilor de licenţă menţionaţi (înlocuit, înlocuitor), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data la care ANRE urmează să retragă/suspende licenţa. (3) Comunicarea adresată de ANRE conform alin. (1) şi (2) va conţine, cel puţin, următoarele: a) numele titularului de licenţă care trebuie înlocuit; b) data la care ANRE urmează să emită decizia de retragere/suspendare a licenţei deţinute de titularul de licenţă care trebuie înlocuit; c) modul în care orice parte interesată poate solicita operativ de la ANRE informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de preluare a activităţii de distribuţie la care se face referire.  +  Articolul 6 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la art. 5 alin. (1), fiecare titular de licenţă potenţial înlocuitor trebuie să comunice ANRE poziţia sa, referitoare la preluarea activităţii de distribuţie desfăşurate de operatorul principal de distribuţie ce trebuie înlocuit. (2) În comunicarea adresată ANRE conform alin. (1), titularul de licenţă potenţial înlocuitor poate face cunoscut: a) acceptul cu privire la preluarea distribuţiei de energie electrică de la titularul de licenţă, operator principal de distribuţie, care nu va mai putea desfăşura această activitate, şi motivaţia sa (de exemplu, intenţia de extindere a zonei de prestare a serviciului de distribuţie); b) refuzul desemnării sale ca titular de licenţă înlocuitor, pentru care trebuie să furnizeze justificări temeinice.  +  Articolul 7În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la art. 5 alin. (2), operatorul/operatorii principal(i) de distribuţie în zona/zonele în care se desfăşoară şi activitatea de distribuţie obiect al licenţei ce urmează a fi retrasă va/vor comunică dacă există probleme de natură a împiedica preluarea serviciului.  +  Capitolul VI Condiţii generale privind succesiunea în prestarea serviciului de distribuţie  +  Articolul 8 (1) Desemnarea titularului sau titularilor de licenţă înlocuitori care trebuie să preia desfăşurarea activităţii de distribuţie se face pe baza unei/unor decizii emise de ANRE simultan cu decizia privind retragerea/suspendarea licenţei deţinute de titularul de licenţă ce trebuie înlocuit. (2) Deciziile menţionate la alin. (1) specifică preluarea temporară în folosinţă a capacităţilor energetice de distribuţie de către titularul sau titularii de licenţă înlocuitori, în baza unor contracte încheiate cu titularul de licenţă înlocuit, precum şi termenul-limită de încheiere a transferului capacităţilor energetice respective. Acest termen-limită nu poate să depăşească cu mai mult de 30 de zile lucrătoare data intrării în vigoare a deciziilor specificate la alin. (1). (3) Data finalizării, prin contracte de închiriere sau de vânzare-cumpărare, a transferului capacităţilor energetice de distribuţie de la titularul de licenţă înlocuit la titularul/titularii de licenţă înlocuitor/înlocuitori se stabileşte de comun acord între titularii de licenţă angrenaţi în acest transfer. Această dată nu poate fi mai mare de 2 ani de la data emiterii deciziei menţionate la alin. (1). (4) În deciziile de desemnare emise de ANRE, menţionate la alin. (1), se va preciza că titularul de licenţă înlocuitor este autorizat să deţină capacităţile energetice preluate de la titularul de licenţă înlocuit şi să presteze cu acestea serviciul public de distribuţie, până la data transferării acelor capacităţi către: a) titularul de licenţă înlocuitor sau o terţă parte, ca efect al desemnării de către autoritatea contractantă în calitate de cumpărător al acelor capacităţile energetice şi al acordării de către acesta a contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a energiei electrice în zona deservită cu respectivele capacităţi energetice - în cazul în care titularul de licenţă înlocuit este un concesionar al serviciului; b) o terţă parte, care devine deţinător cu titlu legal al acelor capacităţi energetice şi primeşte consimţământul concesionarului serviciului în zona de amplasare a capacităţilor energetice pentru a desfăşura pe bază de licenţă serviciul public de distribuţie a energiei electrice - în cazul în care titularul de licenţă înlocuit nu este un concesionar al serviciului.  +  Articolul 9 (1) În toate situaţiile de aplicare a prezentei proceduri, finalizarea transferului capacităţilor energetice de distribuţie implică şi obligaţia ca titularul de licenţă înlocuitor să consimtă şi să acţioneze în sensul remunerării titularului de licenţă înlocuit pentru utilizarea capacităţilor energetice, de la preluarea acestora pe bază de contract(e) şi până la încheierea tranzacţiei pentru deţinerea lor. (2) În situaţia în care părţile nu pot stabili în mod amiabil contravaloarea chiriei sau, după caz, a preţului de vânzare-cumpărare, părţile vor angaja efectuarea unor expertize de specialitate, adecvate scopului urmărit. Preţul chiriei/vânzării-cumpărării astfel stabilit urmează a fi avizat de către ANRE în cadrul procedurii de transfer al capacităţilor energetice.  +  Articolul 10 (1) Remunerarea serviciului de distribuţie prestat de titularul de licenţă înlocuitor, prin utilizarea capacităţilor energetice preluate de la titularul de licenţă înlocuit, se realizează la tariful/tarifele de distribuţie aprobat/aprobate pentru titularul de licenţă înlocuit. (2) Tariful/tarifele de distribuţie aprobat/aprobate pentru titularul de licenţă înlocuit rămâne/rămân valabil/valabile până la revizuirea acestora.  +  Capitolul VII Condiţii privind desemnarea titularului de licenţă înlocuitor  +  Articolul 11În cazul suspendării/retragerii licenţei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) şi c) ANRE emite deciziile prevăzute la art. 8 după ce, împreună cu titularul de licenţă înlocuitor, a stabilit măsurile necesare eliminării unor probleme de natură a împiedica preluarea serviciului, sesizate în răspunsul la notificarea specificată la art. 7.  +  Articolul 12 (1) În cazul suspendării/retragerii licenţei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), atunci când cel puţin 2 titulari de licenţă potenţial înlocuitori au notificat acceptul de a prelua activitatea titularului de licenţă concesionar, ce trebuie înlocuit, la stabilirea titularului sau a titularilor de licenţă înlocuitori, ANRE va lua în considerare elemente ca: a) existenţa resurselor financiare necesare extinderii volumului activităţii de distribuţie; b) intenţia declarată privind extinderea zonei de prestare a serviciului de distribuţie, prin achiziţionarea integrală sau parţială a capacităţilor de distribuţie a energiei electrice deţinute de titularul de licenţă înlocuit, precum şi prin obţinerea concesiunii serviciului public de distribuţie în zona aferentă acestora; c) volumul capacităţilor de distribuţie de 110 kV şi de medie tensiune care aparţin titularului de licenţă potenţial înlocuitor, amplasate în zona de activitate a titularului de licenţă ce trebuie înlocuit; d) repartizarea zonelor de activitate, în cazul în care ANRE decide să desemneze 2 sau mai mulţi titulari de licenţă înlocuitori, astfel încât să se asigure prestarea serviciului la ansamblul utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie deţinute de titularul de licenţă înlocuit. (2) În cazul suspendării/retragerii licenţei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), atunci când niciunul dintre concesionarii serviciului nu a notificat acceptul privind preluarea activităţii de distribuţie a titularului de licenţă ce trebuie înlocuit sau toţi potenţialii înlocuitori ai acestui titular de licenţă au notificat refuzul de a prelua activitatea respectivă, ANRE va desemna titularul/titularii de licenţă înlocuitori. Desemnarea titularului/titularilor de licenţă înlocuitori se va face dintre concesionarii care desfăşoară serviciul de distribuţie în zonele învecinate (cu limită de demarcaţie administrativă) zonei de activitate alocate titularului de licenţă ce trebuie înlocuit, luând în considerare elemente cum sunt cele menţionate la alin. (1) lit. a), c) şi d).  +  Articolul 13Deciziile emise de ANRE conform art. 8, ţinând cont de situaţiile identificate la art. 12, se vor difuza şi autorităţii contractante.  +  Capitolul VIII Desemnarea unui operator principal de distribuţie pentru preluarea activităţii de distribuţie a energiei electrice desfăşurate de un prestator  +  Articolul 14 (1) La apariţia unei situaţii prevăzute la art. 2 alin. (3), ANRE comunică în scris intenţia de înlocuire a unui prestator cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care urmează să desemneze un operator principal de distribuţie. (2) Comunicarea ANRE conform alin. (1) se transmite către: a) prestatorul care trebuie înlocuit; b) operatorul principal din zona în care prestatorul care trebuie înlocuit desfăşoară activitatea de distribuţie a energiei electrice; c) proprietarul capacităţilor energetice prin care se realizează serviciul de distribuţie a energiei electrice, dacă acestea nu sunt în proprietatea prestatorului. (3) Comunicarea adresată de ANRE conform alin. (2) va conţine, cel puţin, următoarele: a) numele prestatorului care trebuie înlocuit; b) data la care ANRE urmează să emită decizia de înlocuire a prestatorului; c) date relevante privind serviciul de distribuţie realizat de către prestatorul serviciului de distribuţie a energiei electrice înlocuit; d) modul în care părţile implicate pot solicita de la ANRE informaţii cu privire la desfăşurarea procesului de preluare a activităţii de distribuţie la care se face referire. (4) ANRE publică pe pagina de internet proprie, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data la care ANRE urmează să desemneze un operator principal de distribuţie, intenţia de desemnare a unui operator principal de distribuţie înlocuitor şi motivele care au generat această acţiune.  +  Articolul 15 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la art. 14 alin. (1) operatorul principal de distribuţie înlocuitor trebuie să răspundă solicitării ANRE cu privire la acceptul preluării activităţii de distribuţie a energiei electrice, iar prestatorul/proprietarul capacităţilor energetice prin care se realizează serviciul de distribuţie este obligat să comunice ANRE punctul de vedere referitor la această acţiune. (2) Operatorul principal de distribuţie înlocuitor nu poate refuza preluarea activităţii de distribuţie a energiei electrice.  +  Articolul 16 (1) Desemnarea operatorului principal de distribuţie înlocuitor se face pe baza unei decizii emise de preşedintele ANRE. (2) În decizia prevăzută la alin. (1) se specifică preluarea pe o perioadă de timp determinată, de regulă un an, a capacităţilor energetice de distribuţie de către operatorul principal de distribuţie înlocuitor, în baza unui contract de folosinţă încheiat cu prestatorul sau cu proprietarul capacităţilor energetice prin care se realizează serviciul de distribuţie a energiei electrice.---------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012.  +  Articolul 17 (1) În decizia de desemnare emisă de ANRE menţionată la art. 16 se va preciza că operatorul principal de distribuţie înlocuitor este autorizat să utilizeze capacităţile energetice preluate şi să presteze serviciul public de distribuţie, până la data la care părţile realizează transferul definitiv al acestor capacităţi energetice. (2) Avizarea de către ANRE a transferului definitiv al capacităţilor energetice prevăzute la alin. (1) se efectuează conform Procedurii pentru reglementarea condiţiilor pentru transferul de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2007.  +  Articolul 18 (1) În termenul prevăzut prin decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei menţionată la art. 16 alin. (1), operatorul principal de distribuţie înlocuitor încheie cu prestatorul înlocuit sau cu proprietarul capacităţilor energetice contractul de folosinţă prevăzut la art. 16 alin. (2).---------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 40 din 14 noiembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 16 noiembrie 2012. (2) În contractul de folosinţă menţionat la alin. (1) se prevede obligaţia operatorului principal de distribuţie înlocuitor de a remunera prestatorul/proprietarul capacităţilor energetice care fac obiectul transferului pentru utilizarea capacităţilor energetice, de la preluarea acestora şi până la încheierea transferului definitiv al acestora, conform art. 17. (3) Cuantumul remuneraţiei pentru utilizarea capacităţilor energetice se stabileşte de ANRE în decizia menţionată la art. 16 alin. (1) şi este egal cu valoarea lunară a cheltuielilor cu amortizarea conform prevederilor legale în vigoare. (4) În situaţia în care părţile nu sunt de acord în ceea ce priveşte cuantumul remuneraţiei pentru utilizarea capacităţilor energetice stabilite conform alin. (3), părţile vor angaja efectuarea unor expertize de specialitate, adecvate scopului urmărit. Valoarea remuneraţiei astfel stabilite urmează a fi avizată de către ANRE. (5) Eventualele costuri suplimentare de operare şi mentenanţă justificate aferente capacităţilor energetice transferate vor fi recunoscute în costurile necontrolabile ale operatorului principal de distribuţie înlocuitor, luate în calcul la stabilirea tarifului de distribuţie.  +  Articolul 19 (1) Remunerarea serviciului de distribuţie prestat de operatorul principal de distribuţie înlocuitor, pentru utilizarea capacităţilor energetice preluate de la prestator, se realizează la tarifele de distribuţie aprobate pentru operatorul principal de distribuţie înlocuitor. (2) Tariful de distribuţie menţionat la alin. (1) rămâne valabil până la revizuirea acestuia de către ANRE.  +  Articolul 20Titularul licenţei de distribuţie înlocuitor solicită ANRE, după caz, actualizarea anexelor B1 şi B2 la Licenţa de distribuţie, în termen de 30 zile calendaristice de la data încheierii contractelor de închiriere sau de vânzare-cumpărare pentru transferul definitiv al capacităţilor de distribuţie.-------