ORDIN nr. 994 din 1 octombrie 2012privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.479 din 13 august 2012
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Nr. 994 din 1 octombrie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.487 din 12 noiembrie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 22 noiembrie 2012    Ţinând cont de prevederile art. 46 şi 56 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , ale art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999 şi ale art. 49-53 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională,având în vedere cheltuielile necesare a fi efectuate în vederea pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020,în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistenţă tehnică" a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la data aprobării regulilor de eligibilitate la nivel naţional pentru următorul Program aferent perioadei 2014-2020, sunt considerate eligibile şi cheltuielile ocazionate de pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020."2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului de conducere şi de execuţie încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, având atribuţii în procesul de gestionare şi implementare a Programului, precum şi cu atribuţii în domeniul pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020, încadrat în următoarele structuri, dacă sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale: a) Secretariatul tehnic comun; b) Punctul de informare; c) Autoritatea de management a programului; d) Autoritatea naţională a programului; e) Grupul auditorilor; f) controlorii de prim nivel pentru beneficiarii români de proiecte. (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de personal, inclusiv contribuţiile salariale suportate de către angajat şi angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă parţială ori întreagă de lucru, pentru activităţile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit cu atribuţii în implementarea Programului, inclusiv în domeniul pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020, încadrat în structura Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi."3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Cheltuielile efectuate de personalul cu atribuţii în domeniul gestionării şi implementării Programului, precum şi cu atribuţii în domeniul pregătirii viitoarei perioade de programare 2014-2020, cu ocazia deplasărilor, pentru transport (inclusiv taxele de transport - bac, pod, parcare, taxe rutiere, taxe de aeroport), cazare şi diurnă, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea acestora prin documentele justificative prevăzute de legislaţia naţională şi procedurile Programului. (2) Cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, sunt eligibile şi pentru membrii sau supleanţii ori delegaţii acestora, care participă la şedinţele Grupului auditorilor, ale Comitetului comun de monitorizare, ale Comitetului comun de selecţie sau ale grupurilor de lucru şi subcomitetelor înfiinţate de către acestea, inclusiv pentru reuniuni, sesiuni de informare sau pregătire, întâlniri tehnice, grupuri de lucru, mese rotunde, evenimente ocazionate de pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020."4. La articolul 5, literele a), c), d), e), f), g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte, în concordanţă cu obiectivele Programului, inclusiv cheltuielile ocazionate de întocmirea unor astfel de documente pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020;........................................................................ c) cheltuielile cu publicitatea şi informarea - organizarea de evenimente, campanii publicitare, cheltuieli aferente paginii de internet a Programului, cheltuieli cu publicaţiile şi materialele promoţionale, inclusiv cheltuielile din această categorie pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020; d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, Comitetului comun de selecţie, grupurilor de lucru, precum şi ale altor comitete înfiinţate pentru gestionarea programului, inclusiv cheltuielile din această categorie pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020; e) cheltuielile efectuate cu instruirea personalului implicat în gestionarea şi implementarea Programului, inclusiv cheltuielile din această categorie pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020; f) cheltuielile efectuate cu traduceri şi interpretariat, inclusiv cheltuielile din această categorie pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020; g) cheltuielile pentru consultanţă şi expertiză tehnică, economico-financiară, contabilă, fiscală, juridică, în domeniile necesare gestionării şi implementării Programului, inclusiv cheltuielile din această categorie pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020;....................................................................... i) cheltuielile pentru servicii informatice: întreţinere şi reparare echipamente informatice, de comunicaţii şi periferice; întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice, inclusiv cheltuielile din această categorie pentru pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020."5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sunt eligibile cheltuielile cu taxele aferente participării personalului implicat în gestionarea şi implementarea Programului la sesiuni de instruire şi evenimente direct legate de implementarea Programului, inclusiv cheltuielile cu taxele aferente participării personalului la sesiuni de instruire şi evenimente legate de pregătirea viitoarei perioade de programare 2014-2020."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Ioan Marcel Boloş,secretar de statMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin Georgescu_______