NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2011 (*actualizate*)de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii(actualizate până la data de 24 februarie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 februarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 180 din 23 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii  +  Articolul 1 (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătăţii, denumită în continuare Rezerva, se realizează pe baza Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. (2) Sortimentele de produse şi bunuri, precum şi cantităţile prevăzute în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 2Procurarea de produse şi bunuri în Rezervă se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.  +  Capitolul II Păstrarea şi utilizarea produselor din Rezervă  +  Articolul 3Pentru depozitarea şi conservarea produselor şi bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii.  +  Articolul 4Spaţiile destinate depozitării produselor şi bunurilor din Rezervă trebuie să fie autorizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale Bucureşti conform dispoziţiilor legale în vigoare şi să prezinte garanţii pentru o bună conservare şi securitate.  +  Articolul 5 (1) În cazul unităţilor depozitare care deţin stocuri de produse şi bunuri din Rezervă şi care au obligaţia de a asigura depozitarea şi conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate alte produse depozitabile. (2) În situaţia în care volumul produselor şi bunurilor din Rezervă este redus şi nu se justifică repartizarea unui spaţiu de depozitare separat, aceste produse şi bunuri pot fi depozitate în acelaşi spaţiu cu alte produse, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării şi manipulării.  +  Articolul 6 (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri şi alte materiale specifice, unităţile depozitare aplică dispoziţiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării şi transportului. (2) Documentaţia legală privind perisabilităţile se întocmeşte de unitatea depozitară. (3) Un exemplar al documentaţiei prevăzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală economică, care o analizează şi o prezintă ministrului sănătăţii spre aprobare.  +  Articolul 7Unităţile depozitare ale produselor din Rezervă au obligaţia de a asigura păstrarea şi conservarea acestora.  +  Capitolul III Scoaterea produselor din Rezervă  +  Articolul 8 (1) Unitatea depozitară are obligaţia de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervă, transmiţând Ministerului Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală, produsele şi cantităţile din Rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni. (2) Situaţia termenelor de valabilitate a produselor păstrate este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă. (3) Situaţia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală. (4) Pe baza situaţiilor transmise în conformitate cu dispoziţiile alin. (2) şi (3) şi având în vedere necesarul transmis de direcţiile de sănătate publică pentru situaţiile care necesită intervenţii medicale ca urmare a producerii unor situaţii speciale, Direcţia asistenţă medicală propune produsele şi bunurile care urmează a fi scoase din Rezervă prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 9 (1) Scoaterea produselor din Rezervă se poate efectua în următoarele situaţii: a) asigurarea produselor necesare pentru intervenţiile medicale necesare în situaţii speciale; b) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantităţi de produse care au termen de valabilitate care expiră pe parcursul următoarelor 10 luni; c) existenţa în stocurile Rezervei a unor cantităţi de produse al căror termen de valabilitate depăşeşte următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic şi/sau unui rulaj scăzut al stocurilor; d) acordarea unor ajutoare umanitare. (2) Scoaterea produselor din Rezervă în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10 (1) Produsele şi bunurile scoase din Rezervă, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate direcţiilor de sănătate publică sau unităţilor sanitare, după caz, la solicitarea scrisă a acestora. (2) Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătăţii şi se înregistrează în patrimoniul direcţiilor de sănătate publică sau al unităţilor sanitare, după caz. (3) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative şi pe cheltuiala direcţiilor de sănătate publică sau a unităţii sanitare, după caz.  +  Articolul 11În cazul unităţilor depozitare care deţin stocuri de produse din Rezervă al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în condiţiile legii, la nivelul acestor unităţi.  +  Capitolul IV Evidenţa produselor din Rezervă  +  Articolul 12Evidenţa produselor din Rezervă se organizează astfel: a) la nivelul unităţilor depozitare - evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislaţiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial şi anual situaţia stocurilor produselor din Rezervă, cantitativ şi valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală; b) la nivelul Ministerului Sănătăţii se organizează şi se conduce evidenţa analitică pe fiecare categorie de bunuri.  +  Articolul 13Unităţile depozitare care deţin produse din Rezervă au obligaţia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul V Responsabilităţi  +  Articolul 14Conducătorii unităţilor depozitare care deţin produse şi bunuri din rezervă au următoarele obligaţii: a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispoziţiile prezentelor norme; b) de a conduce evidenţa termenelor de valabilitate ale produselor şi de a o transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală; c) de a organiza evidenţa contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor şi bunurilor din Rezervă; d) de a transmite Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală economică documentaţia legală privind perisabilităţile rezultate pe perioada depozitării şi conservării produselor; e) de a respecta prevederile cuprinse în ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor şi bunurilor din Rezervă.  +  Articolul 15Direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a întocmi necesarul de produse şi bunuri, pe unităţi sanitare şi pe judeţ, pentru intervenţiile medicale în situaţii speciale cu implicaţii asupra sănătăţii publice şi de a transmite acest necesar la Ministerul Sănătăţii - Direcţia asistenţă medicală, în termen de cel mult 24 de ore de la apariţia situaţiei de urgenţă, în scopul elaborării ordinului ministrului sănătăţii pentru scoaterea produselor din stocurile Rezervei.  +  Articolul 16Operaţiunile contabile privind înregistrarea şi raportarea cheltuielilor aferente produselor şi bunurilor din Rezervă, la nivelul Ministerului Sănătăţii şi al unităţilor depozitare, sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii.--------