ORDIN nr. 1.058 din 1 noiembrie 2012(*actualizat*)privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe" din cadrul axei prioritare 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere" a Programului operaţional regional 2007-2013(actualizat până la data de 8 august 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 2.368 din 30 octombrie 2012
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Nr. 1.058 din 1 noiembrie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.501 din 15 noiembrie 2012
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 august 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 756 din 10 iulie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Cheltuielile din cadrul proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare sunt eligibile începând cu 24 august 2012. (2) Cheltuielile privind elaborarea sau actualizarea/revizuirea documentaţiei tehnico-economice a proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare sunt eligibile dacă sunt efectiv plătite după data de 24 august 2012. (3) Cheltuielile privind actualizarea/revizuirea documentaţiei tehnico-economice sunt eligibile dacă documentaţia nu este mai veche de 24 august 2010 şi îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (2). (4) Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor menţionate la alin. (1) se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 2 (1) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de proiectare şi asistenţă tehnică. (2) Pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru: a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire, conform prevederilor legale în vigoare; b) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie; c) obţinerea acordului de mediu; d) obţinerea avizului PSI. (3) În categoria cheltuielilor eligibile pentru proiectare şi inginerie se includ cheltuielile efectuate pentru: a) elaborarea documentelor - expertiză tehnică, audit energetic, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect tehnic, detalii de execuţie; b) plata verificării tehnice a proiectului şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii; c) elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. (4) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultanţă includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului/proiectelor incluse în cererea de finanţare; b) plata asistenţei/consultanţei juridice, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică. (5) În categoria cheltuielilor eligibile privind asistenţa tehnică se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: a) asistenţă tehnică din partea proiectantului, în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectării; b) asigurarea supravegherii execuţiei prin diriginţii de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 3Cheltuielile menţionate la art. 2 sunt considerate eligibile într-un procent de 7% din valoarea totală eligibilă a proiectului.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile eligibile efectuate pentru construcţii şi instalaţii cuprind cheltuielile aferente execuţiei obiectivului investiţiei, şi anume cheltuieli de lucrări de intervenţie la blocurile de locuinţe pentru: a) lucrările de reabilitare termică a anvelopei; b) lucrările de reabilitare a sistemului de încălzire. (2) Cheltuielile pentru lucrările de reabilitare termică a anvelopei cuprind: a) cheltuieli privind izolarea termică a faţadei, inclusiv termohidroizolarea terasei; b) cheltuieli pentru înlocuirea tâmplăriei existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. a) cuprind: a) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie la faţadă - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante; b) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie la faţadă - parte vitrată, înlocuirea tâmplăriei exterioare existente cu tâmplărie termoizolantă, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă; c) închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor; d) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie la planşeul peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter. (4) Cheltuielile pentru lucrările de reabilitare a sistemului de încălzire cuprind: a) cheltuieli pentru lucrări de intervenţie/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară fără schimbarea tipului de combustibil; b) cheltuieli pentru repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a conductelor de distribuţie, cuprinse între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic al blocului/scării; c) montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire. d) cheltuielile pentru refacerea instalaţiei de distribuire a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră din condominiu folosind contorizarea individuală prin soluţia distribuţiei "pe orizontală".-------Lit. d) a alin. (4) al art. 4 a fost introdusă de art. I din ORDINUL nr. 756 din 10 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 8 august 2014. (5) Sunt eligibile cheltuielile conexe pentru elemente nestructurale ale clădirii (lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică), sisteme de ventilare a apartamentelor, sisteme de colectare a apelor meteorice. (6) Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor de construcţie în cadrul obiectivului de investiţii se face de către proiectant. (7) Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt determinate prin devizul pe obiect.  +  Articolul 5 (1) Sunt eligibile cheltuielile privind organizarea de şantier, lucrările de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, activităţile conexe organizării de şantier şi cotele legale. (2) Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, cheltuielile considerate eligibile sunt cele efectuate, aferente construirii provizorii sau amenajării, la construcţii existente, de vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, depozite pentru materiale, branşarea la utilităţi, racorduri, panouri de prezentare, pichete de incendiu (după caz). (3) Sunt eligibile cheltuielile de desfiinţare a şantierului. (4) Cheltuielile eligibile aferente activităţilor conexe organizării de şantier includ cheltuielile pentru: a) obţinerea autorizaţiei de construire/de desfiinţare a lucrărilor de organizare de şantier; b) taxe de amplasament; c) contractele temporare cu furnizorii de utilităţi şi cu unităţile de salubrizare; d) taxă depozit ecologic; e) chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public; f) costurile apei şi energiei electrice utilizate în incinta organizării de şantier; g) montajul utilajelor şi echipamentelor necesare desfăşurării activităţii. (5) Cheltuielile considerate eligibile pentru cote legale cuprind, după caz: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.  +  Articolul 6Sunt eligibile cheltuielile cu publicitatea şi informarea, cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Ioan Marcel Boloş,secretar de statMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin Georgescu-----