ORDONANŢĂ nr. 7 din 8 iulie 2009 (*actualizată*)pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative(actualizată până la data de 28 martie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 martie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul I (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie "schema de garantare pentru certificatele de depozit" care va fi administrată de Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (2) Pentru funcţionarea schemei se alocă de la bugetul de stat prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale suma de 42.000 mii lei, în scopul administrării şi garantării certificatelor de depozit. (3) Suma alocată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va fi evidenţiată în contabilitatea Administratorului ca sursă atrasă. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă la propunerea ordonatorilor principali de credite modificările rezultate din prevederile prezentei ordonanţe în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor acestora pe anul 2009.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 149/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de acordare a licenţei de depozit, regimul certificatelor de depozit pentru seminţele de consum şi constituirea schemei de garantare pentru certificatele de depozit."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru garantarea integrităţii seminţelor de consum depozitate se instituie un sistem pentru acordarea licenţelor de depozit şi de gradare a seminţelor de consum şi se constituie schema de garantare pentru certificatele de depozit, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Operatorii economici care au în proprietate sau în administrare unul sau mai multe depozite autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care prestează servicii de depozitare a seminţelor de consum, pot solicita în scris Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale acordarea licenţei de depozit."4. La articolul 3, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: (6) Comisia prevăzută la alin. (3) este compusă din 15 membri, reprezentanţi ai ministerului de resort, asociaţiilor profesionale şi/sau operatorilor economici cu activitate în domeniul producţiei, depozitării şi comercializării seminţelor de consum şi ai burselor de mărfuri autorizate conform Legii nr. 357/2005privind bursele de mărfuri, care administrează o piaţă pe care se pot tranzacţiona certificate de depozit pentru seminţe de consum, reprezentanţi ai patronatelor din agricultură şi industrie alimentară, ai Comisiei Naţionale de Gradare a Seminţelor de Consum, al cărei preşedinte va fi numit de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.---------Alin. (6) al art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002 - modificat de pct. 4 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010. (7) Tipărirea licenţelor de depozit se face de Imprimeria Naţională, iar sumele necesare pentru tipărire vor fi asigurate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."5. La articolul 4, literele f) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"f) certificat de depozit - documentul în formă materială care constituie titlu de credit negociabil, reprezentativ al mărfii, la ordin, emis de un depozitar care are licenţă de depozit şi dreptul de a elibera certificate de depozit în schimbul primirii seminţelor de consum de la deponent şi care poate fi transmis, după caz, prin gir;......................................................................... j) preţul de despăgubire - preţul produsului utilizat pentru plata certificatului de depozit devenit indisponibil, pe care niciunul dintre operatorii pieţei nu îl poate influenţa sau nu îi poate decide unilateral nivelul şi dinamica, format inclusiv pe baza informaţiilor de preţ oferite de sistemul informaţional pentru piaţa produselor agricole (SIPPAA) şi care se stabileşte de comisia prevăzută la art. 3 şi se publică săptămânal de către Administrator la comunicarea comisiei;".6. La articolul 4, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l) Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN - S.A. (FGCR) - societate comercială constituită în baza legislaţiei societăţilor comerciale, care are ca obiect de activitate garantarea creditelor şi administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit, prin derogare de la prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 93/2009privind instituţiile financiare nebancare - denumit în continuare Administrator, şi care asigură administrarea schemei de garantare a certificatelor de depozit.---------Lit. l) a art. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002 - introdusă de pct. 6 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010.7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Verificarea şi certificarea condiţiilor financiare şi tehnice se realizează de către organisme de audit, desemnate de către comisia prevăzută la art. 3 alin. (6), în condiţiile legii."8. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Auditul se face în schimbul unei taxe plătite către Administrator de operatorul economic solicitant. În toate cazurile sumele achitate cu titlu de taxă trebuie să acopere cheltuielile efectuate de administrator cu auditarea."9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) La cererea comisiei prevăzute la art. 3 alin. (6), Administratorul verifică prin organismele de audit desemnate de aceasta depozitul la care s-a constatat încălcarea prevederilor legale, iar depozitarul va suporta costurile auditului efectuat cu această ocazie şi va presta activitatea de depozitare numai până la stingerea obligaţiilor din contractele de prestări de servicii, aflate în derulare, încheiate cu deponenţii."10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În situaţiile de suspendare, anulare sau expirare a licenţei de depozit, depozitarul este obligat să comunice de îndată Administratorului certificatele de depozit anulate ca urmare a restituirii seminţelor de consum deponentului."11. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Plata serviciilor prestate se face în bani sau în natură; pentru plata în natură contravaloarea se calculează la momentul efectuării plăţii."12. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Dreptul la despăgubiri rezultate din contractul de asigurare a seminţelor de consum pentru care s-au eliberat certificate de depozit, în baza unui contract de cesiune, va fi transmis integral Administratorului."13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Certificatul de depozit este emis sub forma unui document cu regim special, tipărit de Imprimeria Naţională, pus la dispoziţia depozitarilor licenţiaţi de Administrator. (2) Tipărirea şi responsabilitatea evidenţei certificatelor de depozit, precum şi a registrului special al certificatelor de depozit revin Administratorului. (3) Costurile ocazionate de tipărirea certificatelor de depozit se suportă din comisionul de gestiune prevăzut la art. 31 alin. (7). (4) Depozitarul este obligat să elibereze deponentului certificatul de depozit, completat conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."14. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Depozitarii eliberează deponenţilor certificate de depozit, în limita a maximum 90% din cantitatea de seminţe de consum predată spre depozitare. (2) Diferenţa de cantitate depusă spre depozitare va fi pusă la dispoziţia proprietarului după determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate, în conformitate cu normele tehnice în vigoare."15. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Administratorul va ţine evidenţa certificatelor de depozit tipărite şi distribuite depozitarilor, într-un registru special al certificatelor de depozit. (2) Registrul şi certificatele de depozit vor fi păstrate în condiţiile legii. (3) Depozitarul este obligat ca la eliberarea certificatului de depozit să comunice Administratorului toate datele necesare pentru înregistrarea în registrul special al certificatelor de depozit privind certificatele de depozit eliberate, anulate, necompletate sau restituite, precum şi cantităţile de seminţe de consum depozitate."16. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) La cererea deţinătorului certificatului de depozit şi în schimbul acestuia, depozitarul este obligat să predea, în termen de maximum 14 zile, seminţele de consum depozitate, în condiţiile de cantitate şi calitate specificate în certificatul de depozit, după îndeplinirea următoarelor obligaţii: a) plata scadentă, de către deţinătorul certificatului de depozit indisponibil, a contravalorii serviciilor de depozitare, calculate până la data restituirii; b) deducerea cantitativă a scăzămintelor şi perisabilităţilor corespunzătoare, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Restituirea seminţelor de consum se face la gradul stabilit la recepţie şi înscris în certificatul de depozit. (3) Costurile de livrare se suportă de către deţinătorul certificatului de depozit."17. Denumirea capitolului V "Fondul de garantare pentru certificatele de depozit" se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VSchema de garantare pentru certificatele de depozit"18. Articolul 29 se abrogă.19. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Administratorul va garanta în baza prezentei ordonanţe de urgenţă rambursarea valorii seminţelor de consum nerestituite din cantităţile datorate specificate în certificatele de depozit, emise de depozitarii cărora li s-a acordat licenţa de depozit, deţinătorilor certificatelor de depozit şi/sau creditorilor şi va gestiona registrul certificatelor de depozit. (2) Administratorul va utiliza disponibilităţile constituite conform art. 31 alin. (3) pentru plata contravalorii seminţelor de consum pentru care s-au emis certificate de depozit atunci când depozitele devin indisponibile, în următoarea ordine de priorităţi: a) contribuţia depozitarilor şi dobânzile acumulate aferente acesteia în schema de garantare pentru certificatele de depozit, denumită în continuare schema;---------Lit. a) a alin. (2) al art. 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002 - modificat de pct. 19 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010. b) dobânda acumulată la suma de 42.000 mii lei, alocată Administratorului de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; c) suma alocată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. d) creanţele Administratorului rezultate din utilizarea surselor prevăzute la lit. a) pentru plata certificatelor de depozit.---------Lit. d) a alin. (2) al art. 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002 - modificat de pct. 19 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost introdusă de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, depozitele devin indisponibile în momentul în care se constată de către Administrator că depozitarul nu este în măsură să livreze seminţele de consum sau în situaţia în care lichidatorul, numit în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, confirmă inexistenţa sau indisponibilitatea stocurilor înscrise în certificatul de depozit. (4) Administratorul va proceda la stabilirea contravalorii certificatului de depozit indisponibil, calculată la preţul de despăgubire, în termen de maximum 30 de zile de la data sesizării de către deponenţi şi/sau creditori. (5) În termen de maximum 30 de zile de la stabilirea contravalorii certificatelor de depozit indisponibile, Administratorul va despăgubi deţinătorii certificatelor de depozit şi/sau creditorii, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale normelor metodologice pentru aplicarea acesteia."21. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Depozitarii sunt obligaţi să participe la constituirea resurselor financiare ale schemei pentru asigurarea intereselor financiare ale depozitarilor şi/sau creditorilor. (2) Contribuţiile la bugetul schemei vor avea ca scop protejarea intereselor financiare ale deponenţilor şi/sau creditorilor în situaţia în care depozitele devin indisponibile, conform art. 30 alin. (3). (3) Disponibilităţile financiare ale schemei se constituie din: a) suma de 42 000 mii lei alocată de la bugetul de stat; b) cote plătite de depozitarii licenţiaţi, reprezentând 0,5 % din valoarea seminţelor de consum depozitate şi pentru care s-au eliberat certificate de depozit, stabilită la preţul publicat de Administrator potrivit prevederilor art. 4 lit. j), conform normelor metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă; c) dobânzi încasate la depozitele constituite de Administrator; d) realizarea creanţelor sale, rezultate din executarea depozitarului pentru care Administratorul a plătit contravaloarea certificatelor de depozit indisponibile; e) încasarea despăgubirilor din poliţele de asigurare din contractele prevăzute la art. 15; f) taxele datorate pentru efectuarea auditului. (4) Administratorul poate investi resursele financiare disponibile în titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau în depozite bancare.---------Alin. (4) al art. 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 141 din 17 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 18 noiembrie 2002 - modificat de pct. 21 al art. II din prezenta ordonanţă, a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 53 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 25 martie 2010. (5) Prin normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabileşte plafonul minim şi maxim al resurselor financiare, pentru garantarea contravalorii seminţelor de consum depozitate. (6) Sumele reprezentând cote de participare la constituirea schemei sunt nerambursabile şi vor fi încadrate de către depozitari în grupa cheltuielilor de exploatare. (7) Cheltuielile curente ale Administratorului ocazionate de gestionarea schemei se suportă din comisionul de gestiune de maximum 2% aplicat la sumele acumulate în schemă şi utilizate pentru acoperirea riscurilor asociate emiterii de certificate de depozit, conform prezentei ordonanţe de urgenţă. Valoarea comisionului de gestiune se stabileşte anual la propunerea Administratorului, cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Ministerului Finanţelor Publice. (8) Creanţele Administratorului rezultate din plăţile efectuate conform art. 30 alin. (2) lit. b) şi c) sunt creanţe bugetare şi se execută silit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit Codului de procedură fiscală, republicat. Administratorul va emite în acest sens un înscris care constituie titlu executoriu. (9) În procedura insolvenţei înscrierea creanţei bugetare la masa credală se face de către Administrator. (10) Sumele încasate potrivit alin. (8) şi (9) sunt venituri la bugetul de stat. (11) Excedentul anual al schemei este venit neimpozabil şi va reconstitui sursele schemei constituite din suma alocată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (12) Administratorul va evidenţia distinct în contabilitate gestiunea schemei, raportând lunar execuţia fondurilor de la bugetul de stat, aflate în administrare, către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."  +  Articolul IIIDispoziţiile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 2 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Finanţelor Publice subscrie cu suma de 753 milioane lei la majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A., sumă aprobată cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2009."  +  Articolul IV (1) Prevederile art. I şi II din prezenta ordonanţă se aplică până la data de 31 decembrie 2012. (2) Sumele alocate de la bugetul de stat şi rămase neangajate la data de 31 decembrie 2012 se fac venit la bugetul de stat. (3) În termen de 7 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe ministerul de resort va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 8 iulie 2009.Nr. 7._________