ORDIN nr. 245 din 18 octombrie 2012pentru aprobarea procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 3.403 din 10 septembrie 2012
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 245 din 18 octombrie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 noiembrie 2012    În baza prevederilor art. 1, art. 3 lit. a), ale art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 3 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 pct. II.3 din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 6 lit. g) şi ale art. 9 din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (2), lit. d) şi e) din Legea nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Fluxul informaţional operativ pentru transmiterea informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Structurile de la nivel central şi local implicate în managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 823/1.427/2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 21 septembrie 2006, se abrogă.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru administraţie,Radu Stroe  +  Anexa 1 PROCEDURĂ DE CODIFICAREa informărilor, atenţionărilor şiavertizărilor meteorologice care se emit în cazul producerii defenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta procedură se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene atmosferice periculoase a căror evoluţie va începe în cel puţin 12 ore şi poate dura până la 3-4 zile (scurtă şi medie durată), precum şi în cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră până la 6 ore).  +  Articolul 2 (1) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, Administraţia Naţională de Meteorologie emite atenţionare sau avertizare meteorologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata. (2) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase a căror intensitate nu necesită emiterea de atenţionări cod galben, Administraţia Naţională de Meteorologie emite informări meteorologice (fără cod şi fără hartă).  +  Articolul 3Atenţionările şi avertizările meteorologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:1. Codul verde este folosit pentru zonele în care nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.2. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele meteorologice prognozate vor fi temporar periculoase pentru anumite activităţi, dar altfel sunt obişnuite pentru perioada respectivă sau zona specificată.3. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare.4. Codul roşu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase.  +  Articolul 4 (1) Codul galben este asociat atenţionărilor meteorologice. (2) Codul portocaliu şi codul roşu se asociază avertizărilor meteorologice.  +  Articolul 5Fenomenele meteorologice care fac obiectul atenţionărilor/avertizărilor meteorologice sunt: a) vânt puternic; b) ploi importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial); c) descărcări electrice şi grindină; d) ninsori abundente; e) viscol; f) temperaturi minime extreme; g) temperaturi maxime extreme; h) polei; i) ceaţă.  +  Capitolul II Conţinutul mesajelor de avertizare meteorologică şi consecinţele posibile ale producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională sau regională  +  Articolul 6 (1) Atenţionările şi avertizările meteorologice de scurtă şi medie durată constau într-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la nivel naţional, cu menţionarea regiunilor/judeţelor ce urmează să fie afectate, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare regiune/judeţ, precum şi a intervalului de prognoză. (2) Fiecare judeţ va fi colorat în verde, galben, portocaliu sau roşu, după nivelul de avertizare necesar. (3) În cazul fenomenelor atmosferice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră până la 6 ore), mesajul de atenţionare/avertizare va avea indicat un cod de culoare, dar nu va fi însoţit de hartă.  +  Articolul 7Actualizarea atenţionărilor şi avertizărilor se va face de câte ori evoluţia meteorologică o va impune.  +  Articolul 8În funcţie de posibilele consecinţe ale vântului puternic, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:1. Atenţionare cod galben se emite când: a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate scurte; b) acoperişurile şi coşurile clădirilor pot fi avariate; c) se pot rupe ramuri, crengi de copaci; d) circulaţia rutieră poate fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere; e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată.2. Avertizare cod portocaliu se emite când: a) sunt posibile întreruperi ale curentului electric şi ale legăturilor de comunicaţii pe durate relativ importante; b) acoperişurile şi coşurile clădirilor vor fi avariate; c) circulaţia rutieră va fi perturbată, îndeosebi pe rutele secundare şi în zonele forestiere; d) se vor produce căderi de copaci; e) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi perturbată sau întreruptă.3. Avertizare cod roşu se emite când: a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol; b) întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de lungă durată; c) se pot produce pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole; d) zonele împădurite pot fi puternic afectate; e) circulaţia rutieră poate fi întreruptă pe zone extinse; f) transportul aerian, feroviar şi maritim poate fi întrerupt; g) funcţionarea infrastructurii zonelor de schi şi transport pe cablu poate fi întreruptă.  +  Articolul 9În funcţie de posibilele consecinţe ale ploilor importante cantitativ (care pot avea şi caracter torenţial), se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:1. Atenţionare cod galben se emite când: a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii restrânse; b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare, pe timp scurt, a reţelelor de canalizare; c) subsolurile şi punctele joase ale locuinţelor pot fi inundate rapid; d) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar; e) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică.2. Avertizare cod portocaliu se emite când: a) sunt posibile fenomene hidrologice periculoase pe arii relativ extinse; b) există risc de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelelor de canalizare; c) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar; d) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică; e) locuinţele şubrede şi instalaţiile improvizate pot suferi pagube importante.3. Avertizare cod roşu se emite când: a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile, iar viaţa locuitorilor din zonele afectate este în pericol; b) sunt posibile fenomene hidrologice extreme pe arii extinse; c) circulaţia rutieră şi feroviară poate deveni foarte dificilă sau poate fi întreruptă; d) risc ridicat de deversare din cauza incapacităţii de preluare a reţelei de canalizare; e) se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu energie electrică.  +  Articolul 10 (1) Descărcările electrice şi grindina sunt fenomene meteorologice periculoase care se asociază, de cele mai multe ori, ploilor cu caracter torenţial şi intensificărilor de vânt şi pot contribui la agravarea posibilelor consecinţe ale acestora (conform art. 8 şi 9). (2) Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se anticipează că descărcările electrice pot produce victime ori incendii (în funcţie de extinderea ariei afectate). (3) Se emite atenţionare cod galben sau avertizare cod portocaliu în situaţia în care se anticipează că grindina poate produce pagube importante (îndeosebi în domeniul agricol) şi, în situaţii extreme, victime. (4) Avertizarea cod roşu se emite în contextul îndeplinirii condiţiilor impuse de art. 8 pct. 3 sau de art. 9 pct. 3, la care se adaugă considerentele prevăzute la alin. (2) şi (3) ale prezentului articol.  +  Articolul 11În funcţie de posibilele consecinţe ale ninsorilor abundente şi/sau viscolului, se emit atenţionări ori avertizări meteorologice după cum urmează:1. Atenţionare cod galben se emite când: a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar; b) pe timp scurt şi pe arii restrânse se pot produce întreruperi ale alimentării cu energie electrică; c) ninsorile abundente şi/sau viscolite pot provoca unele pagube în gospodării.2. Avertizare cod portocaliu se emite când: a) condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile şi se pot produce perturbări ale transportului feroviar, ducând la izolarea unor comunităţi; b) se pot produce întreruperi ale alimentării cu energieelectrică; c) ninsorile abundente şi/sau viscolul pot/poate provoca pagube în gospodării; d) se pot produce pagube importante în sectorul forestier; e) unele distrugeri pot afecta reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.3. Avertizare cod roşu se emite când: a) circulaţia riscă să devină impracticabilă, pe durată lungă, în întreaga reţea (rutieră, feroviară, maritimă şi aeriană, afectând grav activităţile umane şi viaţa economică); b) numeroase localităţi pot fi izolate, punând în pericol viaţa locuitorilor; c) se pot produce pagube materiale foarte importante; d) se pot produce pagube majore în sectorul forestier; e) reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii pot suferi distrugeri importante timp de mai multe zile.  +  Articolul 12În funcţie de posibilele consecinţe ale temperaturilor maxime extreme, respectiv ale temperaturilor minime extreme, se emit atenţionări sau avertizări meteorologice după cum urmează:1. Atenţionare cod galben se emite când: a) valorile de temperatură provoacă disconfort persoanelor care efectuează activităţi în exterior; b) poate fi înrăutăţită starea bolnavilor cu afecţiuni cronice, cardiovasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulaţie sau mentale.2. Avertizare cod portocaliu se emite când: a) valorile de temperatură pot pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele cu handicap, persoanele care suferă de maladii cronice sau tulburări mentale, persoanele care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele izolate; b) persoanele care lucrează în aer liber pot fi puse în pericol în anumite perioade; c) pot exista probleme în alimentarea cu electricitate; d) poate fi afectată viaţa animalelor; e) în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol de incendiu; f) traficul rutier şi feroviar poate fi afectat; g) în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial şi maritim poate fi afectat.3. Avertizare cod roşu se emite când: a) temperaturile extreme afectează toate persoanele, chiar şi pe cele cu o stare de sănătate bună; b) temperaturile extreme reprezintă un risc vital pentru persoanele care suferă de diverse maladii sau pentru persoanele izolate; c) persoanele care lucrează în aer liber trebuie să îşi întrerupă activitatea; d) pot exista probleme majore în alimentarea cu electricitate; e) poate fi afectată viaţa animalelor; f) în cazul temperaturilor maxime extreme, există pericol major şi pe arii extinse de incendiu; g) traficul rutier şi feroviar poate fi puternic afectat; h) în cazul temperaturilor minime extreme, transportul fluvial şi maritim poate fi puternic afectat.  +  Articolul 13În funcţie de posibilele consecinţe ale poleiului sau ceţii, se emit atenţionări ori avertizări după cum urmează:1. Atenţionare cod galben se emite când: a) pe timp scurt, condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale transportuluiferoviar şi aerian; b) în cazul ceţii, transportul fluvial şi maritim poate fi afectat pe timp scurt; c) persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări; d) în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot afecta pe timp scurt reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.2. Avertizările cod portocaliu sau roşu se emit în funcţie de situaţia meteorologică generală şi luând în considerare următoarele posibile efecte: a) se anticipează că activităţile socioeconomice vor fi puternic afectate pe o durată de câteva zile; b) persoanele din zonele afectate pot suferi accidentări sau viaţa lor poate fi în pericol; c) transportul rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian este foarte dificil sau întrerupt pe o durată îndelungată; d) în cazul poleiului, depunerile pe conductori pot avaria puternic reţelele de electricitate şi de telecomunicaţii.  +  Anexa 2 PROCEDURĂ DE CODIFICAREa informărilor, atenţionărilor şiavertizărilor hidrologice care se emit în cazul produceriide fenomene hidrologice periculoase la scară naţională sau regională  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta procedură se aplică în situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror evoluţie va începe în cel puţin 6 ore şi poate dura până la 1-3 zile (scurtă şi medie durată), precum şi în cazul fenomenelor hidrologice periculoase imediate sau prognozate pe foarte scurtă durată (anticipaţie de la o oră până la 6 ore).  +  Articolul 2 (1) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor emite atenţionare sau avertizare hidrologică, după caz, în care se prezintă succint fenomenul, intensitatea, zonele care pot fi afectate, momentul probabil al începerii acestuia şi durata. (2) În situaţiile în care sunt prognozate fenomene hidrologice periculoase a căror intensitate nu necesită emiterea de atenţionări cod galben, Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor emite informări hidrologice descriptive (fără cod şi fără hartă).  +  Articolul 3Atenţionările şi avertizările hidrologice vor fi însoţite de un cod de culori, atribuit după cum urmează:1. Codul galben se va folosi în cazul în care fenomenele hidrologice prognozate pot fi temporar periculoase pentru anumite activităţi.2. Codul portocaliu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate mare, care pot produce pagube sociale şi economice însemnate.3. Codul roşu se aplică acelor fenomene hidrologice prevăzute a fi periculoase, cu efecte dezastruoase şi ameninţare potenţială asupra vieţii şi bunurilor.  +  Articolul 4 (1) Codul galben este asociat atenţionărilor hidrologice. (2) Codul portocaliu şi codul roşu se asociază avertizărilor hidrologice.  +  Articolul 5Fenomenele hidrologice care fac obiectul atenţionărilor/avertizărilor hidrologice sunt: a) creşteri însemnate de niveluri şidebite (inundaţii/viituri); b) creşteri artificiale de niveluri datorate evoluţiei fenomenelor din timpul iernii [curgeri de sloiuri, poduri de gheaţă, îngrămădiri/blocaje de gheţuri (zăpoare)]; c) fenomene hidrologice periculoase imediate (scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, râuri mici, inclusiv pe râuri necadastrate).  +  Capitolul II Conţinutul şi semnificaţia mesajelor de atenţionare şi avertizare hidrologică  +  Articolul 6 (1) Atenţionările şi avertizările hidrologice constau dintr-un mesaj de tip text, însoţit de o hartă la nivel naţional, cu specificarea arealelor/sectoarelor de râu care pot fi afectate de creşteri semnificative ale nivelurilor/debitelor, cu precizarea intensităţii fenomenului pentru fiecare areal/sector de râu, precum şi a intervalului de prognoză. (2) Atenţionările şi avertizările hidrologice pot fi detaliate la nivel local de către serviciile hidrologice din cadrul administraţiilor bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", în funcţie de gradul de detaliere al informaţiei meteorologice şi hidrologice disponibile la momentul elaborării prognozei hidrologice şi/sau de gradul de severitate al fenomenului prognozat. (3) Când informaţia meteorologică şi hidrologică permite prognoza debitelor şi nivelurilor maxime ale undelor de viitură peste cotele de apărare, pe baza precipitaţiilor care au depăşit pragurile critice şi/sau a topirii bruşte a stratului de zăpadă, a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor şi a altor cauze, se elaborează prognoza debitelor şi nivelurilor maxime şi estimări ale sectoarelor de râu cu risc potenţial la inundaţii.  +  Articolul 7 (1) Mesajele de avertizare hidrologică sunt emise cu un anumit timp de anticipare, care permite factorilor de decizie din domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă să ia măsurile necesare pentru apărarea vieţii şi bunurilor oamenilor, precum şi a altor obiective socioeconomice. (2) Timpul de anticipare este de maximum 12 ore pentru cursurile de apă care reacţionează rapid la ploile căzute şi de minimum 12 ore pentru cursurile de apă care reacţionează mai lent la ploile căzute, iar în cazul propagării viiturilor formate pe cursurile superioare şi mijlocii ale râurilor importante timpul de anticipare va fi de 1-3 zile, în funcţie de bazinul de recepţie şi de timpul de anticipare al prognozei meteorologice.  +  Articolul 8 (1) Pentru marcarea intensităţii fenomenului hidrologic periculos corespunzător unui sector de râu se vor folosi următoarele coduri de culori: a) galben: risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei, neconducând la pagube semnificative, dar care necesită o vigilenţă sporită în cazul desfăşurării unor activităţi expuse la inundaţii; b) portocaliu: risc de viituri majore generatoare de revărsări importante care pot conduce la inundarea unor gospodării şi obiective social-economice; c) roşu: risc de viituri majore care necesită măsuri deosebite de evacuare a oamenilor şi bunurilor, restricţii la folosirea podurilor şi căilor rutiere, precum şi luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcţiilor hidrotehnice. (2) În cazul în care atenţionările şi avertizările hidrologice vizează sectoare îndiguite ale cursurilor de apă, acestea vor avea în vedere fazele de apărare la diguri şi vor conţine specificaţia "sector îndiguit".  +  Articolul 9Codurilor de culori menţionate la art. 8 le corespund situaţiile prezentate în art. 11 alin. (2) lit. B din cap. II "Stabilirea pragurilor de apărare" din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 şi 649 bis din 12 septembrie 2012, după cum urmează: a) galben corespunde situaţiei de atenţie; b) portocaliu corespunde situaţiei de inundaţie; c) roşu corespunde situaţiei de pericol.  +  Articolul 10Atenţionările şi avertizările se reînnoiesc de fiecare dată când situaţia impune modificarea codului de culoare.  +  Anexa 3 FLUXUL INFORMAŢIONAL OPERATIVpentru transmiterea informărilor,atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi hidrologice  +  Articolul 1Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională se transmit de către Administraţia Naţională de Meteorologie Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi mass-mediei.  +  Articolul 2Informările, atenţionările şi avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională se transmit de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor, Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi mass-mediei.  +  Articolul 3Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor transmite, cu maximă operativitate, informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului, Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.  +  Articolul 4Comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă transmit informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase la scară naţională, prin intermediul centrelor operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primării).  +  Articolul 5Informările, atenţionările şi avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară regională se transmit de centrele meteorologice regionale (CMR) centrelor operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi administraţiilor bazinale de apă (dispecerate/servicii hidrologice/centre de prognoză bazinală).  +  Articolul 6În intervalele de valabilitate a atenţionărilor sau a avertizărilor meteorologice care vizează ploi importante cantitativ, descărcări electrice şi grindină, ninsori abundente şi viscol, prognoza pe regiuni a fenomenului avertizat se actualizează din 3 în 3 ore şi se transmite Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi dispeceratelor administraţiilor bazinale de apă.  +  Articolul 7Informările, atenţionările şi avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară regională se transmit de administraţiile bazinale de apă centrelor operative ale sistemelor de gospodărire a apelor şi de aici centrelor operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.  +  Articolul 8Centrele operaţionale ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă au obligaţia de a transmite informările, atenţionările şi avertizările meteorologice şi hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primării) din zonele potenţial afectabile.  +  Articolul 9Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă (primării) au obligaţia de a asigura avertizarea şi alarmarea populaţiei din zonele de risc.-----