ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2010 (*actualizată*)privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative**)(actualizată până la data de 8 noiembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 noiembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.Având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE , începând cu 31 decembrie 2009, toate ovinele şi caprinele trebuie să fie identificate electronic,ţinând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările şi completările ulterioare, identificarea ovinelor şi caprinelor este stabilită doar prin aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, fără a fi prevăzute şi mijloacele electronice de identificare,având în vedere că cea mai mare parte a animalelor supuse identificării electronice conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului se nasc în prima parte a anului, iar mişcarea şi comercializarea lor, care se desfăşoară cu prioritate în această perioadă, sunt condiţionate de aplicarea mijloacelor de identificare,luând în considerare necesitatea elaborării legislaţiei naţionale cu privire la identificarea animalelor astfel încât să fie asigurată implementarea Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului, cu respectarea obligaţiilor şi a termenelor prevăzute în cadrul acestuia,întrucât nerespectarea de către România a obligaţiilor care decurg din calitatea acesteia de stat membru al Uniunii Europene atrage sancţionarea ţării noastre de către Comisia Europeană, precum şi imposibilitatea desfăşurării activităţii comerciale cu animale vii din România către celelalte state membre ale Uniunii Europene,având în vedere necesitatea reducerii unor cheltuieli importante de la bugetul de stat alocate identificării şi înregistrării bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în contextul politicii actuale a Guvernului de raţionalizare a cheltuielilor publice, precum şi necesitatea responsabilizării proprietarilor de animale în ceea ce priveşte identificarea şi înregistrarea animalelor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele existente pe teritoriul României sunt supuse în mod obligatoriu procesului integrat de identificare şi înregistrare a animalelor, prin realizarea următoarelor elemente:---------Partea introductivă a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. a) aplicarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice de identificare în exploataţia în care se nasc, pentru identificarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în funcţie de sistemul de identificare naţional;---------Lit. a) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. b) înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi înregistrarea mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi corectarea erorilor pentru suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele identificate şi înregistrate;---------Lit. b) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. c) dezvoltarea şi actualizarea bazei naţionale de date informatice; d) întocmirea registrelor pentru suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele identificate şi înregistrarea exploataţiilor, întocmirea şi eliberarea paşaportului pentru ecvidee, în conformitate cu condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Lit. d) a art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) exploataţie nonprofesională - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi deţinută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerţ şi Industrie a României; b) exploataţie comercială - exploataţie de animale înregistrată în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi autorizată sanitar veterinar, deţinută de persoane fizice autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau de persoane juridice organizate în condiţiile legii, care îndeplinesc prevederile normelor de biosecuritate. c) exploataţie - orice amenajare, orice construcţie sau, în cazul creşterii în aer liber, orice mediu în care animalele sunt deţinute, crescute ori manipulate de o manieră permanentă sau temporară, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare;---------Lit. c) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. d) deţinător - orice persoană fizică sau persoană juridică responsabilă cu animale, chiar cu titlu temporar, cu excepţia cabinetelor ori clinicilor veterinare;---------Lit. d) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. e) bază naţională de date - constituită din informaţiile privind deţinătorul şi/sau proprietarul animalului şi date despre animal şi exploataţie;---------Lit. e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. f) organizaţie profesională a crescătorilor de animale aprobată - asociaţia crescătorilor de suine, ovine şi caprine cu reprezentare la nivel judeţean, legal constituită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată ca utilizator al Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor;---------Lit. f) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. g) medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică organizat conform legii şi împuternicit de direcţia sanitar-veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi sanitar-veterinare publice, în condiţiile legii;---------Lit. g) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. h) utilizator - orice persoană fizică şi persoană juridică ce îndeplineşte condiţiile pentru utilizarea Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor."---------Lit. h) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stabileşte, prin ordin al ministrului, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor aprobă, pe baza cerinţelor respective, mijloacele de identificare pentru suine, ovine şi caprine, iar Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă, pe baza cerinţelor respective, mijloacele de identificare pentru ecvidee. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a suinelor, ovinelor şi caprinelor. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a ecvideelor.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ovinele şi caprinele născute începând cu anul 2010 se identifică cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică care conţin acelaşi cod unic de identificare a animalului. (2) Toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut ori, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de maximum 6 luni.---------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (3) Ovinele şi caprinele născute în perioada 1 ianuarie 2008-1 ianuarie 2010 se identifică cu două crotalii auriculare simple, având imprimat acelaşi cod unic de identificare a animalului.---------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (5) Ovinele şi caprinele născute începând cu 1 ianuarie 2010 şi până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care au fost identificate iniţial cu o crotalie auriculară simplă, vor fi identificate şi cu o crotalie auriculară electronică ce conţine acelaşi cod unic de identificare a animalului, dacă:---------Partea introductivă a alin. (5) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. a) fac obiectul mişcării pe teritoriul României între exploataţii de creştere şi reproducţie; b) fac obiectul comerţului intracomunitar ori al exportului; sau c) au împlinit vârsta de 12 luni.---------Lit. c) a alin. (5) al art. 4 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (6) Suinele se identifică cu o crotalie auriculară simplă sau cu o marcă.  +  Articolul 5 (1) Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor din exploataţiile nonprofesionale sunt în responsabilitatea deţinătorilor animalelor şi se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.---------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi prin încheierea unui act adiţional la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Tarifele aferente serviciilor de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile nonprofesionale, prestate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezintă costul manoperei de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi costul înregistrării mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la acestea şi al corectării erorilor apărute în baza naţională de date informatice pentru suinele, ovinele şi caprinele identificate şi înregistrate. (4) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine pot solicita în scris direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze direct sau prin intermediul organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale ai căror membri sunt, aprobate de către direcţiile respective, activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor din exploataţiile proprii.---------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (5) Solicitarea prevăzută la alin. (4) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor.---------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (6) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, caprine, ovine şi ecvidee sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.---------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 6Identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă de către proprietarul acestora.  +  Articolul 6^1 (1) Identificarea şi înregistrarea ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se efectuează de către medicii veterinari de liberă practică, organizaţi potrivit legii. (2) Costul mijloacelor de identificare şi al manoperei de identificare şi înregistrare a ecvideelor, precum şi costul paşapoartelor duplicat şi al paşapoartelor înlocuitoare sunt suportate de către proprietarul animalelor.---------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor se asigură din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi au următoarele destinaţii: a) achiziţionarea în anul 2010 de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine a crotaliilor auriculare simple necesare identificării acestor animale; b) achiziţionarea în anul 2010 de către direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de crotalii auriculare simple şi de crotalii auriculare electronice ce conţin acelaşi cod unic de identificare pentru ovine şi caprine, aferent numărului de ovine şi caprine care au fost livrate în anul 2009 spre centrele de colectare, care au făcut obiectul comerţului intracomunitar sau al exportului din exploataţiile de origine ori care au fost introduse în controlul oficial al reproducţiei, cu un plus de maximum 10% faţă de acest număr; c) achiziţionarea de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la solicitarea proprietarilor de ovine şi caprine, a crotaliilor auriculare electronice cu acelaşi cod unic de identificare cu al crotaliilor auriculare simple deja aplicate ovinelor şi caprinelor născute începând cu anul 2010 şi care vor fi utilizate pentru identificarea lor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5); d) organizarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor; e) plata către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi a serviciilor de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor; f) dezvoltarea şi actualizarea bazei naţionale de date informatice, tipărirea documentelor oficiale şi înregistrarea exploataţiilor. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1): a) dacă proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine solicită şi primesc aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate, fondurile necesare se asigură de către proprietari, pentru achiziţionarea crotaliilor auriculare şi/sau a mărcilor, precum şi a mijloacelor electronice necesare identificării animalelor, pentru organizarea şi efectuarea procesului de identificare şi înregistrare a animalelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale şi de corectare a erorilor, precum şi pentru întocmirea registrelor de exploataţie, tipărirea documentelor oficiale necesare identificării şi înregistrării animalelor, înregistrării mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la animale; b) contravaloarea duplicatelor crotaliilor auriculare pentru suine, ovine şi caprine, necesare pentru înlocuirea crotaliilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, precum şi plata manoperei pentru aplicarea acestora se suportă de către proprietarii animalelor. c) costul manoperei de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor care au depăşit vârsta maximă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru identificare şi înregistrare este suportat de către proprietarul acestora.---------Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 7^1Fondurile necesare procesului integrat de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu excepţia cabalinelor de rasă, se asigură după cum urmează: a) din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - tipărirea formularelor de identificare a ecvideelor, în limita bugetului aprobat; b) din bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" - întocmirea, eliberarea şi expedierea paşapoartelor pentru ecvidee, administrarea bazei naţionale de date pentru ecvidee, softul şi mentenanţa softului, echipamentele necesare pentru administrarea şi asigurarea funcţionalităţii bazei naţionale de date pentru ecvidee.---------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 8 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), la solicitarea scrisă a proprietarilor exploataţiilor comerciale/ asociaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (4), aceştia pot achiziţiona până la data de 15 mai 2010 mijloace de identificare care încă nu sunt aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pe răspunderea solicitantului că aceste mijloace respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională. (2) Achiziţionarea mijloacelor de identificare potrivit alin. (1) se face după avizarea favorabilă de către direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a unui număr limitat de mijloacele de identificare care să poată fi utilizate până la data de 31 mai 2010 şi care să aibă imprimate coduri unice de identificare alocate de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Proprietarul de animale din exploataţiile unde s-au născut acestea achiziţionează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională, de la furnizori primari, precum şi de la organizaţia profesională a crescătorilor de animale sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizaţiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobaţi de către autoritatea competentă.---------Alin. (3) al art. 8 fost introdus de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 9Achiziţionarea elementelor prevăzute la art. 7 alin. (1) se face de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 10 (1) Proprietarul bazei naţionale de date privind identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor este Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicaţiile de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor, de înregistrare a mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum şi de corectare a erorilor tuturor proprietarilor exploataţiilor prevăzute la art. 5 şi 6, precum şi medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi. (3) Accesul reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor se va realiza cu titlu gratuit pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) În scopul derulării programelor de ameliorare a efectivelor de ovine, caprine şi suine se acordă acces cu titlu gratuit la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor şi suinelor reprezentanţilor Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În scopul aplicării programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu» va acorda acces cu titlu gratuit la baza naţională de date privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor personalului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, pe baza unui protocol aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al conducătorului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, procedura comună de acces şi schimb de date privind rezultatele controalelor efectuate în exploataţii de către inspectorii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură şi medicii veterinari oficiali ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 11 (1) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de suine, ovine şi caprine existente în exploataţii la data declarării acestora. (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1). (3) Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite. (4) După colectarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza naţională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010. (5) Proprietarii de exploataţii comerciale de suine, ovine şi caprine, precum şi proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de ovine şi caprine care au primit aprobarea direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii. (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de suine, ovine şi caprine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie. (7) Utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia.---------Alin. (7) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 12Acordarea de premii, de ajutoare de stat sau de despăgubiri, în condiţiile legii, pentru suinele, ovinele, caprinele şi ecvideele neidentificate şi neînregistrate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este interzisă.---------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 13Circulaţia pe teritoriul României a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor neidentificate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă şi/sau fără a fi însoţite de documentele prevăzute de normele sanitar-veterinare este interzisă.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 14 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul de înregistrare de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau întârzieri nejustificate de peste 15 zile de la termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a suinelor, ovinelor şi caprinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; b) utilizarea pentru identificarea oficială a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor a unor mijloace de identificare neaprobate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. c) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor neaprobate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, respectiv Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. d) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau, după caz, de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale;---------Lit. d) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. e) neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, respectiv în Sistemul de identificare şi înregistrare a ecvideelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. f) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. g) neprezentarea deţinătorului/proprietarului ecvideelor pentru efectuarea individualizării, identificării şi înregistrării acestora, neacordarea de către deţinătorii/proprietarii de ecvidee a sprijinului necesar pentru efectuarea operaţiunilor de individualizare, identificare şi înregistrare a ecvideelor, nepredarea paşapoartelor ecvideelor de către deţinătorul/ proprietarul acestora la oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, în termen de 7 zile lucrătoare de la moartea animalului, mişcarea ecvideelor între exploataţii, ferme, localităţi, abatoare, târguri, pieţe, expoziţii, centre de colectare fără paşaport, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;---------Lit. g) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. h) deţinerea, vânzarea, înstrăinarea în orice mod a ecvideelor, cumpărarea ori luarea acestora în proprietate cu orice titlu, fără paşaport, vânzarea/cumpărarea ecvideului fără operarea schimbării proprietarului în paşaport de către autoritatea competentă şi netransmiterea paşaportului către noul proprietar, cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei;---------Lit. h) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. i) îndepărtarea sau distrugerea microcipului ecvideului în alte situaţii decât în cea a sacrificării animalului în abator, cu amendă de la 1.200 lei la 1.600 lei;---------Lit. i) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. j) refuzul de a prezenta la control paşaportul ecvideului la solicitarea inspectorilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie şi a medicilor veterinari oficiali, cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei;---------Lit. j) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. k) împiedicarea, refuzul sau neasigurarea de către persoanele fizice şi/sau persoanele juridice a condiţiilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţilor Inspecţiei de Stat în Zootehnie sau medicilor veterinari oficiali privind implementarea, aplicarea şi verificarea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în privinţa individualizării, identificării şi înregistrării ecvideelor la deţinătorii/proprietarii de ecvidee în cadrul competiţiilor sportive, în cadrul controlului la pieţe, în târguri organizate, pe păşuni, la centrele de colectare a ecvideelor, la abatoare, cu amendă de la 1.600 lei la 2.000 lei;---------Lit. k) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. l) netransmiterea de către abator a paşaportului completat al ecvideului sacrificat, în termen de 48 de ore, către oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean unde este înregistrat ecvideul, sacrificarea ecvideului de către abator fără paşaportul emis pe numele persoanei fizice sau persoanei juridice care prezintă ecvideul la sacrificare, sacrificarea ecvideului de către abator fără citirea codului transmis de către transponder şi fără corelarea dintre codul transmis de transponder şi cel înregistrat în paşaport, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.---------Lit. l) a alin. (1) al art. 14 a fost introdusă de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru suine, ovine, caprine şi ecvidee, şi, respectiv, ai Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu», pentru ecvidee.---------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.---------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 15Prevederile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, norme sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor şi caprinelor.  +  Articolul 17În anul 2010, se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul pe programe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 18Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, identificarea şi înregistrarea animalelor se realizează astfel: a) achiziţionarea crotaliilor auriculare, precum şi a mijloacelor electronice pentru identificarea suinelor, ovinelor şi caprinelor din toate tipurile de exploataţii, în funcţie de specie şi de sistemul de identificare naţional, va fi în sarcina proprietarilor; b) crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice prevăzute la lit. a) se achiziţionează de la furnizori primari aprobaţi de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de la furnizori secundari aprobaţi de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Achiziţionarea mijloacelor electronice necesare identificării ecvideelor se efectuează de la furnizorii aprobaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) crotaliile auriculare, precum şi mijloacele electronice aflate în stocul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de suine, ovine şi caprine; d) operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor este obligat să asigure accesul cu titlu gratuit la aplicaţiile de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, de înregistrare a mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la acestea, precum şi de corectare a erorilor apărute în baza naţională de date informatice tuturor proprietarilor exploataţiilor, organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, pentru membrii proprii, şi/sau medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi; e) identificarea şi înregistrarea ovinelor, caprinelor, suinelor şi ecvideelor sunt în responsabilitatea proprietarului, a utilizatorilor Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi a utilizatorilor Sistemului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.---------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 18^1 (1) Mijloacele electronice de identificare a ecvideelor şi formularele de identificare aflate în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" trec în proprietatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (2) Paşapoartele ecvideelor, precum şi softul şi echipamentele cu care a fost constituită baza naţională de date pentru ecvidee rămân în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie «Prof. dr. G.K. Constantinescu». (3) Mijloacele electronice de identificare aflate în stoc vor fi utilizate până la epuizarea acestuia, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de ecvidee.---------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 18^2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor emite un ordin comun pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.---------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 19Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Contravaloarea mărcilor auriculare şi a paşaportului individual se suportă din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor până la data de 31 decembrie 2010."2. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate, alineatele (6)-(12), cu următorul cuprins:"(6) Contravaloarea duplicatelor mărcilor auriculare pentru bovine, necesare pentru înlocuirea mărcilor auriculare pierdute de la urechea animalelor, plata manoperei pentru aplicarea acestora, precum şi contravaloarea duplicatelor paşapoartelor pentru bovine, necesare pentru înlocuirea paşapoartelor pierdute, se suportă de către proprietarii animalelor. (7) Începând cu anul 2011, contravaloarea mărcilor auriculare şi a paşaportului individual se suportă de către proprietarul bovinelor. (8) Mărcile auriculare prevăzute la alin. (7) se vor achiziţiona, începând cu anul 2011, de la furnizorii de mijloace de identificare a bovinelor aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (9) Mărcile auriculare aflate în stocul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 31 decembrie 2010 vor fi utilizate până la epuizarea acestora, prin atribuirea cu titlu gratuit proprietarilor de bovine. (10) Începând cu anul 2011, identificarea şi înregistrarea bovinelor din exploataţiile comerciale se efectuează şi se suportă de către proprietarul acestora. (11) Proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine pot solicita, începând cu anul 2011, în scris, direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti să efectueze, direct sau prin intermediul organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de bovine, aprobate de către direcţiile respective, ai căror membri sunt, activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor din exploataţiile proprii.--------Alin. (11) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdus de pct. 2 al art. 19 din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (12) Solicitarea prevăzută la alin. (11) atrage suportarea de către proprietari a costurilor aferente întregii activităţi de identificare şi înregistrare a bovinelor, de înregistrare a mişcării şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi de corectare a erorilor."2^1. La articolul 6, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) şi (14), cu următorul cuprins:"(13) Costul manoperei de identificare şi înregistrare a bovinelor care au depăşit vârsta maximă prevăzută de legislaţia în vigoare pentru identificare şi înregistrare este suportat de către proprietarul acestora. (14) Proprietarul de bovine din exploataţiile unde s-au născut acestea achiziţionează mijloace oficiale de identificare, ce respectă criteriile tehnice stabilite de legislaţia comunitară şi naţională, de la furnizori primari, precum şi de la organizaţia profesională a crescătorilor de bovine sau de la medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul în care proprietarii de animale nu sunt membri ai organizaţiilor profesionale care au calitatea de furnizori secundari aprobaţi de către autoritatea competentă."---------Pct. 2^1 al art. 19 ce introduce alin. (13) şi (14) ale art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002, a fost introdus de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.3. După articolul 6 se introduc trei noi articole, articolele 6^1-6^3, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Identificarea şi înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în baza contractelor de servicii de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, atribuite de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), identificarea şi înregistrarea bovinelor se realizează de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi prin încheierea unui act adiţional la contractele de concesiune a activităţilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Tariful aferent serviciilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, prestate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezintă costul manoperei de identificare şi înregistrare a animalelor, precum şi al înregistrării mişcărilor şi evenimentelor intervenite cu privire la acestea şi al corectării erorilor apărute în baza naţională de date informatice pentru bovinele identificate şi înregistrate.Art. 6^2. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte, prin ordin al preşedintelui acesteia, cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare pentru bovine şi aprobă, în temeiul criteriilor respective, aceste mijloace de identificare. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor face publică şi actualizează permanent lista societăţilor comerciale care furnizează mijloace oficiale de identificare a bovinelor.Art. 6^3. - (1) Proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să transmită, în scris, până la data de 30 iunie 2010, medicului veterinar de liberă practică împuternicit pentru localitatea în care se găsesc exploataţiile datele despre efectivele de bovine existente în exploataţii la data declarării acestora. (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să informeze, în scris, până la data de 31 mai 2010, proprietarii exploataţiilor de bovine cu privire la obligaţia prevăzută la alin. (1). (3) Pentru animalele înregistrate în baza naţională de date informatice ca existente în exploataţie, dar care în realitate nu se mai află în exploataţie, proprietarul animalelor va declara, în scris, medicului veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare animal, cauza dispariţiei din exploataţie: vânzare/cumpărare fără documente sanitar-veterinare, moarte, sacrificare pentru consum propriu sau alte situaţii deosebite. (4) După colectarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (3), medicul veterinar de liberă practică împuternicit este obligat să actualizeze datele din baza naţională de date informatice până la data de 30 septembrie 2010. (5) Proprietarii exploataţiilor comerciale de bovine, precum şi proprietarii exploataţiilor nonprofesionale de bovine care au primit aprobarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti de a efectua activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor aflate în proprietate sunt responsabili de actualizarea şi corectitudinea datelor din baza naţională de date informatice pentru respectivele exploataţii. (6) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), proprietarii exploataţiilor de bovine sunt obligaţi să notifice permanent, în termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare, medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau organizaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale aprobate, după caz, informaţiile referitoare la mişcările şi evenimentele intervenite cu privire la animalele din exploataţia proprie.---------Alin. (6) al art. 6^3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. 19 din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. (7) Utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor sunt responsabili de corectitudinea şi actualizarea datelor din baza naţională de date informatice cu privire la animalele identificate şi înregistrate de către aceştia.---------Alin. (7) al art. 6^3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdus de pct. 3 al art. 19 din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.4. La articolul 14, după litera h) se introduc şase noi litere, literele i)-n), cu următorul cuprins:i)refuzul de înregistrare de către proprietar, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către organizaţia profesională a crescătorilor de animale aprobată, după caz, ori întârzieri nejustificate de peste 15 zile faţă de termenul prevăzut de normele sanitar-veterinare pentru înregistrarea în baza naţională de date informatice a bovinelor, pentru înregistrarea mişcărilor şi a evenimentelor intervenite cu privire la aceste animale şi pentru corectarea erorilor, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;---------Lit. i) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002 - introdusă de pct. 4 al art. 19 din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificată de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012. j) utilizarea pentru identificarea oficială a bovinelor a mijloacelor de identificare neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei; k) comercializarea mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor neaprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării în România a mijloacelor oficiale de identificare a acestor animale; l) comercializarea de către furnizori a mijloacelor oficiale de identificare a bovinelor imprimate cu coduri de identificare care nu au fost alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectivilor furnizori, cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei şi cu interzicerea comercializării sau furnizării în România a mijloacelor oficiale de identificare a animalelor; m) neînregistrarea în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor de către furnizori a codurilor unice de identificare imprimate pe mijloacele oficiale de identificare a bovinelor furnizate, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei; n) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 6^3 alin. (1) şi (3), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei."5. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Art. 15. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către medicii veterinari oficiali ai autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente. (2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 14, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.---------Pct. 5 al art. 19 ce modifică art. 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 113 din 10 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 27 septembrie 2002, a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 20Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) Pentru efectuarea în exploataţiile nonprofesionale a unor activităţi sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condiţiile legii, în situaţiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii."---------Pct. 1 al art. 20 ce modifică alin. (2) al art. 15 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.2. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru efectuarea în exploataţiile comerciale a unor acţiuni de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, proprietarii acestor exploataţii încheie contracte cu medicii veterinari, organizaţi în condiţiile legii, în baza cărora sunt împuterniciţi de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."---------Pct. 2 al art. 20 ce introduce alin. (2^1) al art. 15 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.3. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, acţiunile prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, precum şi tarifele aferente acestora, în cazul în care sunt realizate de medici veterinari de liberă practică împuterniciţi sau, în cazul acţiunilor aprobate pentru animalele sălbatice din fondurile cinegetice, şi de către personalul din aceste fonduri, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia programelor cofinanţate şi aprobate de către Uniunea Europeană, care se aplică ca atare."---------Pct. 3 al art. 20 ce modifică alin. (5) al art. 15 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) În vederea mişcării animalelor şi a aplicării conceptului de zonare şi regionalizare, autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti defineşte sau califică statusul de sănătate a animalelor aflate în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1) şi a zonelor ori regiunilor epidemiologice din România, în raport cu bolile specifice ale animalelor, stabilite de Autoritate, în baza programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, în condiţiile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare."---------Pct. 4 al art. 20 ce modifică alin. (1) al art. 20 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.5. La articolul 48 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) efectuarea unor acţiuni cuprinse în programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor;"---------Pct. 5 al art. 20 ce modifică lit. a) a alin. (2) al art. 48 din ORDONANŢA nr. 42 din 29 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004, a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.6. La articolul 48 alineatul (2), literele d) şi e) se abrogă.  +  Articolul 21 (1) Contractele de servicii în curs de executare continuă să îşi producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza încheierii acestora. (2) Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să îşi producă efectele potrivit prevederilor legale care au stat la baza iniţierii acestora. (3) Activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor din exploataţiile nonprofesionale se efectuează în mod obligatoriu pentru toate speciile de animale de către acelaşi utilizator al Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, cu excepţia ecvideelor, pentru care această activitate se realizează exclusiv de către medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii.---------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 191 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Articolul 22Prevederile art. 14 şi art. 19 pct. 4 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 23Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 23 decembrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian ZloteaMinistrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuŞeful Departamentuluipentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăBucureşti, 24 martie 2010.Nr. 23.--------