ACORD din 12 decembrie 2011între România şi Republica Bulgaria privind instituirea blocului funcţional de spaţiu aerian "DANUBE FAB"
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 2 noiembrie 2012    PREAMBULRomânia şi Republica Bulgaria (denumite în continuare părţi),dorind să încheie un acord în conformitate cu regulamentele privind cerul unic european ale Parlamentului şi ale Consiliului şi regulile de implementare relevante, în scopul instituirii unui bloc funcţional de spaţiu aerian în spaţiul aerian aflat în responsabilitatea României şi a Republicii Bulgaria,având în vedere Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România şi Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor din Republica Bulgaria cu privire la cooperarea în domeniul furnizării serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru înfiinţarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian, care să cuprindă spaţiul aerian naţional al României, spaţiul aerian naţional al Republicii Bulgaria şi spaţiul aerian aflat sub incidenţa obligaţiilor juridice internaţionale asumate de către România şi Republica Bulgaria, semnat la Sofia în data de 26 februarie 2010,având în vedere Memorandumul de înţelegere privind cooperarea în domeniul managementului traficului aerian şi al serviciilor de navigaţie aeriană şi pregătirea pentru înfiinţarea şi implementarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian - DANUBE FAB dintre Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) şi Direcţia Generală Infrastructură şi Transport Aerian din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din România (MTI/DGIAT) şi Direcţia Generală "Administraţia Aviaţiei Civile" din Republica Bulgaria, semnat la Veliko Târnovo în data de 19 octombrie 2010,având în vedere Memorandumul de înţelegere dintre Administraţia Serviciilor de Trafic Aerian din România (ROMATSA) şi Autoritatea Serviciilor de Trafic Aerian din Bulgaria (BULATSA), cu privire la cooperarea în domeniul furnizării serviciilor de navigaţie aeriană şi pentru înfiinţarea unui bloc funcţional de spaţiu aerian (DANUBE FAB), care să cuprindă spaţiul aerian naţional al României, spaţiul aerian naţional al Republicii Bulgaria şi spaţiul aerian aflat sub incidenţa obligaţiilor juridice internaţionale asumate de către România şi Republica Bulgaria, semnat la Bucureşti în data de 10 august 2010,în vederea realizării capacităţii optime, a eficientizării zborurilor şi a costurilor reţelei de management al traficului aerian în spaţiul aerian al României şi, respectiv, al Republicii Bulgaria, menţinând un înalt nivel de siguranţă, fără a ţine cont de frontierele naţionale existente,în vederea realizării unui mediu necesar implementării unei culturi de siguranţă care să reflecte conceptul de "cultură justă",convinşi de totalitatea beneficiilor care vor fi obţinute prin înfiinţarea DANUBE FAB în ceea ce priveşte reducerea impactului aviaţiei asupra mediului şi dezvoltarea durabilă,recunoscând faptul că eficienţa în managementul traficului aerian/în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană va spori beneficiile pentru părţile interesate şi, prin urmare, va dinamiza creşterea economică,având încredere în faptul că o strânsă cooperare între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană va satisface necesităţile traficului aerian civil şi militar în această zonă,în calitate de părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Convenţia de la Chicago,au consimţit asupra următoarelor:  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1DefiniţiiDacă nu se prevede altfel, termenii utilizaţi în Acord vor avea acelaşi înţeles cu cel atribuit acestora în legislaţia în vigoare a Uniunii Europene privind cerul unic european şi în Convenţia de la Chicago. În plus, se vor aplica următoarele definiţii: a) Acord înseamnă prezentul acord şi orice amendament al acestuia; b) DANUBE FAB înseamnă blocul funcţional de spaţiu aerian înfiinţat de părţi prin Acord; c) spaţiul aerian DANUBE FAB înseamnă spaţiul aerian care cuprinde spaţiul aerian de deasupra teritoriului României, spaţiul aerian de deasupra teritoriului Republicii Bulgaria şi spaţiul aerian de deasupra zonei internaţionale a Mării Negre în care părţile au acceptat, printr-un acord regional, responsabilitatea de a furniza servicii de trafic aerian, denumite Regiunea de informare a zborurilor Bucureşti şi Regiunea de informare a zborurilor Sofia; d) teritoriu înseamnă suprafeţele terestre şi apele teritoriale limitrofe acestora asupra cărora România, respectiv Republica Bulgaria îşi exercită suveranitatea, în conformitate cu legislaţia internaţională; e) Autoritatea Naţională de Supervizare înseamnă organismul sau organismele desemnate de fiecare parte, în conformitate cu definiţia din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 care stabileşte cadrul pentru crearea cerului unic european (Regulamentul-cadru) şi amendamentele sale; f) autorităţi de stat în domeniul transporturilor şi apărării înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Ministerul Apărării Naţionale, iar în cazul Republicii Bulgaria, Ministerul Transporturilor, Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor şi Ministerul Apărării sau, în ambele cazuri, orice persoană ori organism care poate fi autorizat să efectueze orice funcţie exercitată în prezent de către sus-numitele autorităţi sau funcţii similare; g) sector transfrontalier înseamnă un volum de spaţiu aerian în care sunt furnizate servicii transfrontaliere în conformitate cu definiţia din Regulamentul-cadru; h) aeronave de stat înseamnă aeronavele definite în articolul 3(b) al Convenţiei de la Chicago; i) EUROCONTROL înseamnă Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene; j) OACI înseamnă Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile; k) FIR înseamnă un spaţiu aerian cu dimensiuni stabilite, în cadrul căruia sunt furnizate servicii de informare cu privire la zbor şi servicii de alertare.  +  Articolul 2Obiectul şi aplicabilitatea Acordului2.1. Prin Acord, părţile instituie blocul funcţional de spaţiu aerian DANUBE FAB.2.2. Acordul stabileşte cadrul în baza căruia părţile vor coopera în domeniul managementului traficului aerian/furnizării serviciilor de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general în spaţiul aerian DANUBE FAB.2.3. Acordul se aplică spaţiului aerian DANUBE FAB.  +  Articolul 3SuveranitateaAcordul nu aduce prejudicii suveranităţii părţilor, precum şi politicilor lor privind apărarea şi securitatea naţională şi nici obligaţiilor internaţionale privind menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale.  +  Articolul 4Scopul DANUBE FABScopul DANUBE FAB constă în optimizarea managementului traficului aerian/furnizării serviciilor de navigaţie aeriană în domeniile siguranţei zborurilor, protecţiei mediului, dezvoltării durabile, capacităţii de trafic, eficienţei costurilor şi cooperării civil-militare.  +  Articolul 5Principalele domenii de cooperarePentru realizarea scopului DANUBE FAB, părţile se angajează să coopereze şi să ia măsurile corespunzătoare, în special în următoarele domenii privind: a) siguranţa; b) spaţiul aerian; c) armonizarea regulilor şi a procedurilor privitoare la managementul traficului aerian şi la furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană; d) furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană; e) tarifarea serviciilor de navigaţie aeriană; f) supervizarea managementului traficului aerian/serviciilor de navigaţie aeriană; g) performanţa; h) căutarea şi salvarea; i) investigarea incidentelor şi accidentelor; j) consultarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi a tuturor părţilor implicate; k) cooperarea civil-militară; l) contingenţa managementului traficului aerian/serviciilor de navigaţie aeriană.  +  Articolul 6Siguranţa în cadrul DANUBE FAB6.1. Pentru a menţine un nivel înalt şi unitar de siguranţă în DANUBE FAB, părţile se angajează să coopereze şi să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că DANUBE FAB va fi instituit şi gestionat în condiţii de siguranţă, în conformitate cu cerinţele legale şi de siguranţă relevante.6.2. În mod deosebit, părţile vor asigura în comun: a) elaborarea şi instituirea unei politici comune de siguranţă, ţinând cont de toate liniile de responsabilitate şi de răspundere privind siguranţa în DANUBE FAB; b) îmbunătăţirea sistemului de raportare a evenimentelor de siguranţă şi consolidarea unui mediu deschis de raportare/culturii juste; c) schimbul de informaţii privind evenimentele de siguranţă raportate, colectarea datelor de siguranţă, investigarea şi analiza, armonizarea evaluării severităţii evenimentelor de siguranţă, integrarea şi diseminarea la nivel european a datelor de siguranţă; d) procesele de supraveghere continuă/evaluare şi monitorizare a siguranţei desfăşurate la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare/furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, în scopul evitării deprecierii performanţei siguranţei în DANUBE FAB; e) evaluarea siguranţei, incluzând identificarea pericolelor, evaluarea şi reducerea riscurilor asociate înfiinţării DANUBE FAB şi modificărilor privind managementul traficului aerian/serviciile de navigaţie aeriană furnizate în DANUBE FAB, înainte de implementarea acestora; f) stabilirea ţintelor de siguranţă; g) elaborarea unui dosar de siguranţă DANUBE FAB.  +  Articolul 7Spaţiul aerian al DANUBE FAB7.1. Părţile asigură în comun proiectarea şi managementul unui spaţiu aerian continuu, precum şi managementul coordonat al capacităţii şi al fluxurilor de trafic aerian, luând în considerare procesele de colaborare la nivel internaţional, fără a ţine cont de frontierele naţionale existente.7.2. Părţile asigură în special: a) elaborarea unei politici comune a spaţiului aerian, în strânsă cooperare între autorităţile civile şi militare; b) analiza modificărilor privind spaţiul aerian care pot afecta ţintele de performanţă fixate la nivelul DANUBE FAB; c) coordonarea cu administratorul de reţea; d) consultarea utilizatorilor spaţiului aerian, în comun dacă este necesar; e) stabilirea coordonată a spaţiului aerian transfrontalier.  +  Articolul 8Armonizarea regulilor şi procedurilor8.1. Părţile se angajează să îşi armonizeze regulile şi procedurile naţionale relevante pentru traficul aerian general şi coordonarea civil-militară în DANUBE FAB.8.2. Autorităţile de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale şi, respectiv, autorităţile naţionale de supervizare ale părţilor vor înfiinţa un mecanism de consultare pentru identificarea periodică şi eliminarea diferenţelor dintre acele reguli şi reglementări care au impact asupra activităţilor DANUBE FAB.  +  Capitolul II Conducerea DANUBE FAB  +  Articolul 9Organismele care guvernează DANUBE FAB9.1. Organismele care guvernează DANUBE FAB sunt: a) Consiliul de guvernare; b) Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare; c) Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană.9.2. Niciunul dintre organismele de guvernare a DANUBE FAB nu are personalitate juridică.9.3. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile, organismele menţionate la paragraful 9.1 pot înfiinţa comitete permanente specializate sau alte organisme-suport, în conformitate cu regulile lor de procedură.9.4. Comitetele permanente şi organismele-suport se compun, după caz, din experţi numiţi de către autorităţile de stat ale părţilor, autorităţile naţionale de supervizare şi furnizorii de servicii de navigaţie aeriană.  +  Articolul 10Consiliul de guvernare DANUBE FAB10.1. Consiliul de guvernare DANUBE FAB se compune din: a) un reprezentant la nivel înalt al autorităţii de stat în domeniul transporturilor a fiecărei părţi, mandatat corespunzător de către autoritatea respectivă; b) un reprezentant al autorităţii responsabile pentru aviaţia militară a fiecărei părţi, mandatat corespunzător de către autoritatea respectivă; c) şefii autorităţilor naţionale de supervizare ale părţilor; d) şefii furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană ai părţilor.10.2. Autorităţile de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale ale părţilor pot nominaliza şi alţi reprezentanţi care să participe în cadrul Consiliului de guvernare DANUBE FAB, având rol consultativ.10.3. Consiliul de guvernare DANUBE FAB se întruneşte periodic, dar nu mai puţin de două ori într-un an calendaristic.10.4. Consiliul de guvernare DANUBE FAB adoptă regulile de procedură pentru activitatea sa şi termenii de referinţă ai comitetelor sale permanente.10.5. Consiliul de guvernare DANUBE FAB, între altele: a) adoptă şi propune spre avizare autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale Programul strategic al DANUBE FAB, care acoperă o perioadă de minimum 5 ani; b) adoptă şi propune spre avizare autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale Planul anual al DANUBE FAB, care detaliază Programul strategic al DANUBE FAB şi descrie orice modificare adusă acestuia; c) adoptă şi propune spre avizare autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale Raportul anual al DANUBE FAB; d) aprobă politica comună de siguranţă în DANUBE FAB, propusă de Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi avizată de Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare; e) aprobă Dosarul de siguranţă DANUBE FAB, propus de Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi avizat de Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare; f) asigură managementul procesului de modificare a DANUBE FAB, în conformitate cu cap. X al Acordului; g) propune luarea de măsuri în cazurile acoperite de Acord; h) facilitează cooperarea civil-militară în DANUBE FAB; i) facilitează armonizarea regulilor şi procedurilor naţionale relevante pentru traficul aerian general şi coordonarea civil-militară în DANUBE FAB; j) analizează şi aprobă politicile comune de tarifare în DANUBE FAB, propuse de Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, după consultarea cu Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare; k) facilitează comunicarea şi consultarea între părţi şi asistă părţile în îndeplinirea obligaţiilor lor, conform art. 10 din Regulamentul-cadru, privind consultarea cu părţile implicate; l) monitorizează aplicarea Acordului şi propune amendamente ale acestuia; m) coordonează, la cererea părţilor, poziţia acestora legată de aplicarea acordurilor internaţionale privind aviaţia civilă şi în relaţiile lor cu OACI, EUROCONTROL, Comisia Europeană, Agenţia Europeană privind Siguranţa Aviaţiei şi angajamentele comune în domeniul managementului traficului aerian; n) adoptă decizii privind înfiinţarea sectoarelor transfrontaliere; o) adoptă şi propune spre avizare autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale decizii la nivel strategic privind politica spaţiului aerian DANUBE FAB; p) adoptă şi propune spre avizare autorităţilor de stat în domeniul transporturilor Planul de performanţă al DANUBE FAB, la propunerea Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare, dacă este cazul.10.6. Consiliul de guvernare DANUBE FAB poate îndeplini, în conformitate cu regulile sale de procedură, orice alte atribuţii cu privire la managementul DANUBE FAB.10.7. Deciziile Consiliului de guvernare DANUBE FAB se iau pe bază de unanimitate, fiecare parte având dreptul la un singur vot.10.8. Dacă nu se precizează altfel, deciziile Consiliului de guvernare DANUBE FAB au caracter obligatoriu pentru părţi.10.8.1. În cazul în care Consiliul de guvernare DANUBE FAB nu întruneşte unanimitatea în privinţa unui aspect, Consiliul îl va aduce în atenţia autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale ale fiecărei părţi, în vederea luării unei decizii.10.8.2. Deciziile autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării au caracter obligatoriu pentru Consiliul de guvernare DANUBE FAB.10.8.3. În cazul în care autorităţile de stat în domeniul transporturilor şi al apărării nu ajung la un consens pentru a lua o decizie privind aspectul menţionat la paragraful 10.8.1, se pot aplica prevederile art. 35.10.9. Consiliul de guvernare DANUBE FAB este principalul organism de reprezentare al DANUBE FAB. Acesta reprezintă DANUBE FAB în relaţia cu terţe părţi, cu alte blocuri funcţionale de spaţiu aerian, precum şi în toate cazurile care impun o astfel de reprezentare sau coordonare la nivel de bloc funcţional de spaţiu aerian.  +  Articolul 11Comitetul DANUBE FAB al autorităţilor naţionale de supervizare11.1. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare se compune din şefii autorităţilor naţionale de supervizare din România şi Republica Bulgaria, precum şi din reprezentanţi nominalizaţi de către aceştia.11.2. Pot fi invitaţi, după caz, reprezentanţi ai autorităţilor naţionale şi ai furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană/ai altor părţi implicate pentru a participa la şedinţele Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare în calitate de observatori.11.3. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare adoptă regulile de procedură pentru activitatea sa şi termenii de referinţă şi informează Consiliul de guvernare DANUBE FAB corespunzător.11.4. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare îndeplineşte, între altele, următoarele atribuţii: a) asigură coordonarea la nivel oficial şi mecanismul de consultare între autorităţile naţionale de supervizare implicate în conformarea continuă a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi problemele legate de aceasta, precum şi în îndeplinirea atribuţiilor asumate cu privire la DANUBE FAB; b) evaluează şi avizează politica comună de siguranţă în DANUBE FAB şi o supune spre aprobare Consiliului de guvernare DANUBE FAB; c) evaluează şi avizează Dosarul de siguranţă DANUBE FAB şi îl supune spre aprobare Consiliului de guvernare DANUBE FAB; d) înfiinţează un mecanism de consultare pentru identificarea periodică şi eliminarea diferenţelor existente între regulile şi reglementările care au impact asupra DANUBE FAB; e) monitorizează procesul de realizare a convergenţei şi a unei abordări armonizate pentru certificarea şi supravegherea continuă a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi a organizaţiilor de pregătire a controlorilor de trafic aerian; f) monitorizează aplicarea corectă a proceselor legate de evaluarea siguranţei; g) monitorizează procesul realizării convergenţei şi armonizării sistemelor de management al siguranţei ale furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană desemnaţi şi sprijină crearea unui regim comun de reglementare a siguranţei; h) asigură o abordare uniformă a interpretării şi aplicării cerinţelor internaţionale emise de OACI, Uniunea Europeană, EUROCONTROL sau de alte agenţii competente în domeniu; i) înfiinţează un mecanism de consultare pentru armonizarea şi diminuarea incompatibilităţilor aflate în diferenţele faţă de cerinţele OACI, completate şi transmise de părţi, inclusiv din Planul regional de navigaţie aeriană al OACI şi alte acorduri; j) asigură rezolvarea armonizată a cazurilor care implică neconformarea cu cerinţele comune aplicabile; k) asigură, ori de câte ori este posibil, coordonarea unei poziţii comune, în cursul pregătirii pentru şedinţele internaţionale legate de problemele FAB, inclusiv pentru dezvoltarea în continuare a unei scheme regionale de performanţă, în care autorităţile naţionale de supervizare acţionează din partea statelor lor, astfel încât statele implicate să fie reprezentate în mod corespunzător; l) pregăteşte planul anual şi rapoartele privind implementarea legislaţiei cerului unic european (SES), în conformitate cu cerinţele de raportare ale Uniunii Europene.11.5. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare este coprezidat de şefii autorităţilor naţionale de supervizare ale României şi Republicii Bulgaria sau de persoanele oficiale desemnate de aceştia.11.6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare emite decizii, rapoarte şi opinii, aprobate pe bază de unanimitate, fiecare parte având dreptul la un singur vot.11.6.1. Deciziile Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare sunt considerate decizii ale directorilor generali ai autorităţilor naţionale de supervizare, având caracter obligatoriu.11.6.2. În limita competenţei lor, autorităţile naţionale de supervizare ale părţilor asigură implementarea deciziilor Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare.11.7. În cazul în care Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare nu ajunge la un consens privind un anumit aspect, îl va aduce în atenţia autorităţilor de stat competente în domeniul transporturilor pentru evaluare şi recomandări.11.8. Deciziile Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare sunt luate în mod imparţial, obiectiv şi transparent şi nu aduc prejudicii drepturilor şi obligaţiilor la nivel naţional ale autorităţilor naţionale de supervizare.  +  Articolul 12Comitetul DANUBE FAB al furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană12.1. Pentru realizarea scopului Acordului privind furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană ai părţilor înfiinţează Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană.12.2. Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană se compune din reprezentanţi ai furnizorilor civili de servicii de navigaţie aeriană ai părţilor. Pot fi invitaţi, după caz, reprezentanţi ai autorităţilor de stat în domeniul transporturilor şi al apărării naţionale, precum şi ai autorităţilor naţionale de supervizare pentru a participa la şedinţele Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană în calitate de observatori.12.3. Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană îşi adoptă propriile reguli de procedură pentru activitatea sa şi informează Consiliul de guvernare DANUBE FAB în această privinţă.12.4. Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană este coprezidat de şefii furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană desemnaţi.12.5. Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană îndeplineşte, între altele, următoarele atribuţii: a) asigură cooperarea dintre furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană; b) elaborează politica comună de siguranţă în DANUBE FAB şi o propune spre evaluare şi avizare Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare; c) elaborează Dosarul de siguranţă DANUBE FAB şi îl propune pentru evaluare şi avizare Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare; d) propune Consiliului de guvernare DANUBE FAB, după avizarea de către Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare, înfiinţarea sectorului (sectoarelor) transfrontaliere, în vederea luării deciziei; e) adoptă şi propune spre aprobare Consiliului de guvernare DANUBE FAB politicile comune de tarifare în cadrul DANUBE FAB, după consultarea cu Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare; f) informează Consiliul de guvernare DANUBE FAB despre amendamentele Acordului de cooperare la nivelul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană; g) coordonează strategiile de dezvoltare de sisteme comune şi de implementare a unei infrastructuri eficiente în privinţa costurilor, în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere; h) aprobă măsurile pentru realizarea utilizării optime a spaţiului aerian, propuse de unul sau mai mulţi furnizori de servicii de navigaţie aeriană; i) decide aplicarea în comun de măsuri de recuperare silită împotriva operatorilor aerieni sau a proprietarilor de aeronave care nu au achitat contravaloarea tarifelor datorate pentru serviciile de navigaţie aeriană furnizate în spaţiul aerian DANUBE FAB.12.6. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană emite, după caz, decizii, rapoarte şi opinii, aprobate în unanimitate, fiecare parte având dreptul la un singur vot.12.6.1. Dacă nu se precizează altfel, deciziile Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană au caracter obligatoriu pentru furnizorii de servicii de navigaţie aeriană ai părţilor.12.6.2. În limita competenţei lor, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană ai părţilor asigură implementarea deciziilor Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană.12.7. În cazul în care Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană nu ajunge la un consens privind un anumit aspect, Comitetul îl va transmite în atenţia autorităţilor de stat competente în domeniul transporturilor pentru evaluare şi recomandări.12.8. Deciziile Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană sunt luate în mod imparţial, obiectiv şi transparent şi nu aduc prejudicii drepturilor şi obligaţiilor la nivel naţional ale furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană.  +  Capitolul III Furnizarea serviciilor  +  Articolul 13Furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în DANUBE FAB13.1. Părţile asigură furnizarea următoarelor servicii de navigaţie aeriană în DANUBE FAB: a) servicii de trafic aerian; b) servicii de supraveghere, navigaţie şi comunicaţii; c) servicii de informare aeronautică/management al informaţiilor aeronautice; d) servicii meteorologice.13.2. Furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în spaţiul aerian DANUBE FAB este asigurată de ambele părţi prin furnizori de servicii de navigaţie aeriană certificaţi şi/sau desemnaţi în conformitate cu regulile şi procedurile naţionale şi internaţionale relevante.  +  Articolul 14Acordul de cooperare la nivelul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană14.1. Furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană ai părţilor se angajează, în cel mai înalt grad posibil, să ducă la îndeplinire obiectivele Acordului.14.2. Furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană încheie un acord de cooperare privind toate aspectele în care cooperează.14.3. Acordul de cooperare la nivelul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană şi orice amendamente ale acestuia sunt aprobate printr-o decizie a Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană. Consiliul de guvernare DANUBE FAB şi Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare vor fi informate corespunzător.14.4. Acordul de cooperare sau măsurile adoptate în baza acestuia nu aduc prejudicii şi nici nu limitează angajarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană care furnizează servicii în DANUBE FAB în alte acorduri de cooperare.  +  Articolul 15Servicii de trafic aerianFurnizorii de servicii de trafic aerian desemnaţi cooperează, în cadrul Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, pentru realizarea scopului Acordului.  +  Articolul 16Servicii de comunicaţii, navigaţie şi supraveghereÎn cadrul Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, părţile cooperează în vederea dezvoltării de sisteme comune şi implementării unei infrastructuri eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii, navigaţie şi supraveghere de către furnizorii civili de servicii de navigaţie aeriană.  +  Articolul 17Servicii de informare aeronautică şi de management al informaţiilor aeronauticeÎn cadrul Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, părţile coordonează furnizarea serviciilor de informare aeronautică şi de management al informaţiilor aeronautice.  +  Articolul 18Servicii meteorologice18.1. Fiecare parte, reprezentată de autoritatea sa de stat în domeniul transporturilor, va desemna furnizorul (furnizorii) de servicii de meteorologie aeronautică în spaţiul aerian aflat în responsabilitatea sa şi va informa corespunzător Consiliul de guvernare.18.2. Furnizorii de servicii de meteorologie aeronautică desemnaţi cooperează, în cadrul Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, în vederea armonizării serviciilor pe baza celor mai bune practici şi a aderării la standardele internaţionale în domeniu, creşterii eficienţei şi obţinerii unei înalte performanţe.  +  Articolul 19Desemnarea comună19.1. Acordul nu aduce prejudicii dreptului fiecărei părţi, reprezentată de către autorităţile de stat în domeniul transporturilor, de a desemna, a anula sau a modifica desemnarea unuia ori a mai multor furnizori de servicii de trafic aerian pentru a furniza servicii de trafic aerian în spaţiul aerian aflat în responsabilitatea respectivei părţi.19.2. Fiecare parte notifică Consiliul de guvernare DANUBE FAB, precum şi cealaltă parte în privinţa oricărei desemnări, anulări sau modificări a desemnării unui furnizor de servicii de trafic aerian pentru a furniza servicii de trafic aerian în spaţiul aerian aflat în responsabilitatea sa. Această notificare include: a) informaţii privind statutul legal al furnizorului de servicii de trafic aerian desemnat; b) situaţia privind certificarea furnizorului de servicii de trafic aerian desemnat; c) drepturile şi obligaţiile furnizorului de servicii de trafic aerian desemnat la nivel naţional; d) orice alte condiţii ataşate desemnării.19.3. După fiecare notificare în conformitate cu paragraful 19.2, părţile, reprezentate de autorităţile lor de stat în domeniul transporturilor, emit actul comun de desemnare. Actul comun de desemnare, inclusiv condiţiile ataşate acestuia, se notifică, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind cerul unic european, şi Consiliului de guvernare.19.4. Procedura prevăzută la articolul 19 se aplică în toate cazurile de schimbare a statutului de furnizor de servicii de trafic aerian desemnat în comun, precum şi în cazurile de desemnare comună a unui furnizor de servicii de trafic aerian într-un sector transfrontalier.  +  Articolul 20Furnizarea serviciilor transfrontaliere de navigaţie aeriană20.1. Pe baza cerinţelor operaţionale, Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană poate propune Consiliului de guvernare DANUBE FAB, după avizarea de către Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare, înfiinţarea unor sectoare transfrontaliere în spaţiul aerian DANUBE FAB. Decizia Consiliului de guvernare DANUBE FAB se aplică după aprobarea acesteia de către fiecare parte, în conformitate cu regulile şi procedurile naţionale respective.20.2. Acordul de cooperare la nivelul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană conţine toate aranjamentele corespunzătoare între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană certificaţi implicaţi în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în sectorul transfrontalier înfiinţat/sectoarele transfrontaliere înfiinţate.20.3. În sectorul transfrontalier înfiinţat/sectoarele transfrontaliere înfiinţate în conformitate cu paragraful 20.1, serviciile de navigaţie aeriană sunt furnizate pe baza unor aranjamente specifice, formulate în scris, încheiate între furnizorii de servicii de navigaţie aeriană certificaţi şi avizate de către Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare.20.4. Sectorul transfrontalier/Sectoarele transfrontaliere este înfiinţat/sunt înfiinţate prin semnarea actului/actelor de desemnare comună prevăzut/prevăzute la paragraful 19.3.20.5. Acordul de cooperare la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare conţine toate aranjamentele specifice între autorităţile naţionale de supervizare implicate în supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană furnizate în sectoarele transfrontaliere înfiinţate.  +  Capitolul IV Alte domenii de cooperare  +  Articolul 21Entităţi comune21.1. Pentru intensificarea cooperării şi eficienţei serviciilor furnizate, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană desemnaţi pot înfiinţa entităţi cu sau fără personalitate juridică. Nicio terţă parte nu poate dobândi acţiuni sau active în cadrul entităţilor înfiinţate în comun.21.2. Înfiinţarea entităţilor menţionate la paragraful 21.1 se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţională a fiecărei părţi, la propunerea Comitetului furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, după aprobarea de către Consiliul de guvernare DANUBE FAB.21.3. Părţile pot încredinţa proprietăţi ale statului entităţilor menţionate la paragraful 21.1.  +  Articolul 22Achiziţii comune22.1. Pentru a intensifica cooperarea şi a îmbunătăţi în continuare capacitatea şi eficienţa DANUBE FAB, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană desemnaţi pot efectua în comun achiziţii publice.22.2. În scopul achiziţiilor în comun, furnizorii de servicii de navigaţie aeriană desemnaţi în DANUBE FAB pot selecta şi aplica oricare dintre legislaţiile naţionale de achiziţie publică.22.3. Furnizorul de servicii de navigaţie aeriană a cărui lege naţională privind achiziţiile publice se aplică este considerat autoritate contractantă. Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană au drepturi şi obligaţii egale în timpul desfăşurării procedurii de achiziţie publică.  +  Capitolul V Supervizarea  +  Articolul 23Cooperarea la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare23.1. Autorităţile naţionale de supervizare ale părţilor cooperează în privinţa aspectelor de supervizare legate de managementul traficului aerian/serviciile de navigaţie aeriană şi a armonizării regulilor şi procedurilor specifice aplicabile în DANUBE FAB.23.2. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile menţionate la paragraful 23.1, autorităţile naţionale de supervizare ale părţilor încheie un acord de cooperare la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare.23.3. Acordul de cooperare la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare şi orice amendamente ale acestuia sunt aprobate de Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare. Consiliul de guvernare DANUBE FAB şi Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană vor fi notificate corespunzător.  +  Articolul 24Principii generale privind supervizarea24.1. Fiecare autoritate naţională de supervizare certifică furnizorul/furnizorii de servicii de navigaţie aeriană care are/au sediul principal şi, dacă este cazul, un sediu social pe teritoriul statului care numeşte autoritatea naţională cu drept de certificare.24.2. Certificatele emise în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene aplicabilă, fără derogare, sunt recunoscute reciproc.24.3. Rezultatele activităţilor de supraveghere de siguranţă, privitoare la furnizorii de servicii de navigaţie aeriană certificaţi, vor fi notificate autorităţilor de stat în domeniul transporturilor ale părţilor.24.4. În cazul serviciilor de navigaţie aeriană furnizate într-un sector transfrontalier, supervizarea furnizorului de servicii de navigaţie aeriană care furnizează servicii în spaţiul aerian respectiv este asigurată de autoritatea naţională de supervizare care a certificat respectivul furnizor de servicii de navigaţie aeriană. Acordul la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare stabileşte cerinţele privind punerea la dispoziţie a tuturor datelor necesare pentru a se asigura că toate autorităţile naţionale de supervizare în cauză îşi pot exercita pe deplin responsabilităţile de supraveghere legate de furnizarea de servicii transfrontaliere.24.5. Acordul de cooperare la nivelul autorităţilor naţionale de supervizare include, între altele, prevederi legate de soluţionarea neconformării cu cerinţele aplicabile şi cu condiţiile prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în cerul unic european (Regulamentul privind furnizarea serviciilor).24.6. Fiecare furnizor de servicii de navigaţie aeriană care furnizează servicii transfrontaliere prezintă autorităţii naţionale de supervizare care l-a certificat toată documentaţia solicitată, atât în limba naţională, cât şi în limba engleză.  +  Capitolul VI Performanţa  +  Articolul 25Performanţa25.1. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare poate propune aplicarea planurilor de performanţă fie la nivel naţional, fie la nivelul DANUBE FAB, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.25.2. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare coordonează elaborarea planurilor de performanţă şi asigură relaţiile corespunzătoare cu Comisia Europeană în privinţa aspectelor legate de implementarea planului (planurilor) de performanţă.25.3. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare efectuează analize periodice ale implementării planului de performanţă aşa cum a fost adoptat de către Consiliul de guvernare DANUBE FAB şi propune aplicarea măsurilor corective, după caz.  +  Capitolul VII Principii privind tarifarea  +  Articolul 26Principii privind tarifarea serviciilor de navigaţie aeriană26.1. Părţile elaborează şi aplică principii comune care guvernează politica de tarifare în DANUBE FAB, ţinând cont de legislaţia Uniunii Europene în vigoare.26.2. Părţile stabilesc zonele de tarifare de rută în spaţiul aerian DANUBE FAB, la propunerea Consiliului de guvernare DANUBE FAB.26.3. Consiliul de guvernare DANUBE FAB se asigură că părţile implicate sunt consultate periodic în privinţa politicii de tarifare în cadrul fiecărei zone de tarifare de rută.26.4. Politica de tarifare în DANUBE FAB se stabileşte pe baza regulilor armonizate de tarifare, adoptate de Consiliul de guvernare DANUBE FAB.26.5. Regulile armonizate de tarifare DANUBE FAB se aplică tuturor zonelor de tarifare de rută în spaţiul aerian DANUBE FAB.26.6. Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană poate propune introducerea şi aplicarea unui singur tarif unitar de rută în DANUBE FAB şi înfiinţarea unei singure zone de tarifare de rută în spaţiul aerian DANUBE FAB.26.7. Propunerea de introducere a unui singur tarif unitar de rută în DANUBE FAB şi de înfiinţare a unei singure zone de tarifare de rută în spaţiul aerian DANUBE FAB trebuie prezentată, după luarea deciziei de către Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, pentru consultări cu utilizatorii spaţiului aerian şi cu alte părţi implicate.26.8. După consultările menţionate la paragraful 26.7, propunerea privind introducerea unui singur tarif unitar în DANUBE FAB şi înfiinţarea unei zone comune de tarifare de rută în spaţiul aerian respectiv este transmisă spre aprobare Consiliului de guvernare DANUBE FAB.26.9. Părţile, reprezentate de autorităţile de stat în domeniul transporturilor, informează în comun Comisia Europeană în legătură cu decizia luată în conformitate cu paragraful 26.8.26.10. Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, în mod deosebit: a) elaborează şi propune aranjamentele corespunzătoare pentru a asigura compatibilitatea şi caracterul unitar în aplicarea regulilor şi regulamentului (regulamentelor) privind tarifarea; b) asigură coordonarea în comun cu EUROCONTROL şi consultarea cu utilizatorii spaţiului aerian, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.26.11. Consiliul de guvernare DANUBE FAB, în mod deosebit: a) asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor necesare asumate în legătură cu o zonă de tarifare DANUBE FAB, inclusiv transmiterea informaţiilor corespunzătoare la Comisia Europeană; b) elaborează şi propune aranjamentele corespunzătoare pentru a asigura conformitatea şi caracterul unitar în aplicarea regulilor şi regulamentului (regulamentelor) privind tarifarea.26.12.1. Părţile la Acord pot refuza de comun acord să furnizeze servicii de navigaţie aeriană în cazul operatorilor aerieni sau proprietarilor de aeronave care nu au achitat contravaloarea tarifelor datorate pentru serviciile de navigaţie aeriană furnizate în spaţiul aerian DANUBE FAB.26.12.2. Aplicarea de comun acord a măsurilor de recuperare silită prevăzute la paragraful 26.12.1 este aprobată de Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, la cererea oricăruia dintre furnizorii de servicii de navigaţie aeriană. Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană respectivi notifică autorităţilor de stat respective în domeniul transporturilor, EUROCONTROL şi debitorului decizia luată de Comitetul furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană.26.12.3. Dacă nu se ia o altă decizie în această privinţă, măsura de recuperare silită luată de comun acord, conform paragrafului 26.12.1, rămâne în vigoare până la achitarea în totalitate a datoriei.  +  Capitolul VIII Utilizarea flexibilă a spaţiului aerian şi cooperarea civil-militară  +  Articolul 27Utilizarea flexibilă a spaţiului aerian27.1. Părţile stabilesc un cadru legal de cooperare la nivel operaţional şi tehnic în vederea aplicării eficiente şi conforme a conceptului utilizării flexibile a spaţiului aerian, având în vedere atât cerinţele civile, cât şi pe cele militare.27.2. Ca urmare a paragrafului 27.1, părţile se asigură că sunt stabilite acorduri şi proceduri armonizate între furnizorii civili de servicii de navigaţie aeriană şi autorităţile militare respective.27.3. Părţile asigură organizarea coordonării între autorităţile civile şi militare la nivel strategic, pretactic şi tactic.27.4. Luând în considerare principiile utilizării flexibile a spaţiului aerian în conformitate cu aranjamentele naţionale existente şi acordurile internaţionale aplicabile, părţile încheie, unde şi când este necesar, aranjamente scrise pentru a permite activităţile de pregătire militară în spaţiul aerian respectiv, fără a ţine cont de frontierele naţionale existente.  +  Articolul 28Cooperarea civil-militară28.1. Fiecare parte asigură prioritate şi acces nerestricţionat aeronavelor care efectuează misiuni de poliţie aeriană în spaţiul aerian respectiv.28.2. Părţile asigură existenţa unor aranjamente armonizate relevante, civile şi militare, pentru a înlesni cooperarea civil-militară pentru activităţile de instruire militară şi pentru zborurile de apărare aeriană care efectuează misiuni de poliţie aeriană.28.3. Părţile stabilesc o procedură simplificată pentru autorizarea diplomatică sau permisiunea specială acordată activităţilor de instruire militară în spaţiul aerian respectiv.  +  Capitolul IX Investigarea accidentelor şi incidentelor, serviciul de alertare, cooperarea în domeniul căutare şi salvare  +  Articolul 29Investigarea accidentelor şi incidentelor29.1. În conformitate cu Convenţia de la Chicago şi legislaţia Uniunii Europene aplicabilă în cazul accidentelor sau al incidentelor grave care au loc în spaţiul aerian de deasupra teritoriului uneia dintre părţi ori aflat în responsabilitatea acesteia (denumită în continuare partea în care a avut loc evenimentul) care este controlat de un furnizor (furnizori) de servicii de navigaţie aeriană al cărui sediu principal operaţional (ale căror sedii principale operaţionale) este amplasat (sunt amplasate) pe teritoriul părţii în care a avut loc evenimentul (denumit în continuare furnizorul efectiv de servicii de navigaţie aeriană), partea de care aparţine furnizorul efectiv de servicii de navigaţie aeriană notifică fără întârziere autorităţile competente ale părţii în care a avut loc evenimentul. Notificarea va avea cel puţin acelaşi conţinut ca şi notificarea stipulată în anexa 13 la Convenţia de la Chicago.29.2. Partea în care a avut loc evenimentul efectuează investigarea, în conformitate cu anexa 13 la Convenţia de la Chicago şi legislaţia Uniunii Europene relevantă. Partea de care aparţine furnizorul efectiv de servicii de navigaţie aeriană facilitează, în conformitate cu legile şi reglementările sale naţionale, accesul autorităţilor competente ale părţii care efectuează investigarea în sediile, la facilităţile şi asupra materialelor furnizorului efectiv de servicii de navigaţie aeriană. Informaţiile furnizate sunt utilizate numai în scopul pentru care sunt date.29.3. Partea al cărei furnizor efectiv de servicii de navigaţie aeriană este supus investigării are dreptul să numească un reprezentant acreditat şi consultanţi având drepturile prevăzute în anexa 13 la Convenţia de la Chicago şi reglementările europene relevante.29.4. Autorităţile competente ale părţii care efectuează investigarea furnizează autorităţilor competente ale părţii furnizorului efectiv de servicii de navigaţie aeriană proiectul raportului final al investigării pentru comentarii. Atunci când solicită comentarii, partea care efectuează investigarea aplică standardele internaţionale şi practicile recomandate stipulate în anexa 13 la Convenţia de la Chicago.29.5. Autorităţile competente ale părţii care efectuează investigarea furnizează autorităţilor competente ale părţii furnizorului efectiv de servicii de navigaţie aeriană raportul final al investigării, pe baza prevederilor anexei 13 la Convenţia de la Chicago şi ale legislaţiei Uniunii Europene relevante în vigoare.29.6. În cazul în care partea care efectuează investigarea identifică nereguli la nivelul DANUBE FAB, aceasta va informa fără întârziere Consiliul de guvernare DANUBE FAB în această privinţă.29.7. Comunicările, notificările şi rapoartele vor fi elaborate în limba engleză.29.8. Pentru recomandările de siguranţă care decurg din investigările privind siguranţa şi care au legătură cu DANUBE FAB se aplică toate prevederile anexei 13 la Convenţia de la Chicago şi ale legislaţiei Uniunii Europene relevante. Responsabilitatea pentru monitorizarea implementării recomandărilor de siguranţă la nivelul DANUBE FAB revine Comitetului autorităţilor naţionale de supervizare.  +  Articolul 30Căutarea şi salvareaPărţile stabilesc o strânsă cooperare între centrele lor naţionale de coordonare a căutării şi salvării (SAR), în conformitate cu cerinţele specifice ale Convenţiei de la Chicago.  +  Capitolul X Modificarea DANUBE FAB  +  Articolul 31Accesul unor terţe ţări în DANUBE FAB31.1. DANUBE FAB este deschis accesului oricărei terţe ţări. Cererea de acces se adresează Consiliului de guvernare DANUBE FAB.31.2. Accesul se desfăşoară în conformitate cu prevederile generale pentru modificarea DANUBE FAB.31.3. Dacă părţile nu convin altfel, aplicantul suportă toate costurile pentru îndeplinirea cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene.31.4. Negocierile pentru accesul unei terţe ţări sunt efectuate de către autorităţile competente ale părţilor.  +  Articolul 32Prevederi generale privind modificarea32.1. DANUBE FAB se modifică prin amendarea dimensiunilor orizontale şi verticale ale spaţiului aerian de către părţile rezultate în urma accesului în Acord al unor terţe ţări.32.2. Orice modificare a DANUBE FAB este efectuată prin amendarea Acordului şi în conformitate cu principiile stipulate în legislaţia Uniunii Europene.32.3. Orice modificare a DANUBE FAB va trece printr-o perioadă de tranziţie convenită între părţi. În orice caz, perioada de tranziţie nu va fi mai scurtă de 6 luni după intrarea în vigoare a amendamentului Acordului.32.4. Tranziţia este efectuată urmând o abordare etapizată. Fazele de tranziţie sunt determinate şi avizate de Consiliul de guvernare DANUBE FAB. Tranziţia nu va compromite siguranţa şi continuitatea operaţiunilor în DANUBE FAB şi va avea un impact minim asupra tuturor aranjamentelor FAB necesare.32.5. Consiliul de guvernare DANUBE FAB monitorizează toate operaţiunile în cadrul DANUBE FAB în timpul perioadei de tranziţie. În cazul în care se observă vreun impact negativ al modificării asupra siguranţei şi continuităţii operării DANUBE FAB, Consiliul de guvernare DANUBE FAB dispune suspendarea perioadei de tranziţie şi ia măsuri corective adecvate.32.6. Modificarea DANUBE FAB intră în vigoare în ziua următoare expirării perioadei de tranziţie.  +  Articolul 33Suspendarea33.1. Fiecare parte are dreptul de a suspenda unilateral aplicarea parţială sau în totalitate a Acordului, în orice situaţie legată de salvgardarea ordinii publice, a securităţii şi apărării naţionale.33.2. Aplicarea Acordului de către o parte poate fi de asemenea suspendată în următoarele cazuri: a) război; b) revoluţie sau revoltă populară; c) acte de terorism care periclitează siguranţa transportului aerian; d) calamităţi naturale care periclitează siguranţa transportului aerian.33.3. Partea care suspendă aplicarea Acordului notifică fără întârziere cealaltă parte, pe canale diplomatice. Într-un astfel de caz, părţile se vor strădui să încheie aranjamente temporare specifice, luând în considerare planurile de contingenţă menţionate la paragraful 33.7.33.4. Partea care suspendă aplicarea Acordului suportă toate costurile care decurg din suspendare. Aceasta depune eforturi să înceteze suspendarea cât mai curând posibil.33.5. Partea care suspendă aplicarea Acordului notifică fără întârziere cealaltă parte, când motivele pentru suspendare au încetat să existe.33.6. Consiliul de guvernare emite o decizie privitoare la încetarea suspendării, conform paragrafului 37.5. Dacă în decizie nu se prevăd măsuri de tranziţie, încetarea suspendării intră imediat în vigoare.33.7. Fiecare parte elaborează planuri de contingenţă pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor de navigaţie aeriană în spaţiul său aerian, în cazul suspendării sau al încetării Acordului.  +  Capitolul XI Alte prevederi  +  Articolul 34Delegarea personalului34.1. Autorităţile naţionale de supervizare sau furnizorii de servicii de navigaţie aeriană ai uneia dintre părţi îşi pot delega temporar angajaţii, cu consimţământul scris al acestora, pentru participarea în cadrul entităţilor omologe ale celeilalte părţi, la anumite activităţi sau proiecte de interes comun legate de FAB.34.2. În perioada delegării, angajatul delegat îşi păstrează funcţia şi contractul de muncă semnat cu angajatorul care l-a delegat.34.3. În perioada delegării, angajatul delegat lucrează în interesul entităţii sau al organismului la care este delegat şi nu prestează servicii pentru angajatorul său principal. Organismul sau entitatea la care angajatul este delegat compensează angajatul delegat pentru munca prestată în perioada delegării, în conformitate cu regulile de delegare, menţionate la paragraful 34.5.34.4. Delegarea poate înceta în orice moment, dacă interesul angajatorului principal impune aceasta sau din motive întemeiate. După expirarea perioadei de delegare, precum şi în cazurile de întrerupere preliminară a delegării, angajatul este repus în funcţia sa iniţială în termen de 15 zile. Dacă funcţia sa iniţială a încetat să existe, angajatul care a fost delegat va ocupa o funcţie similară.34.5. Comitetul autorităţilor naţionale de supervizare şi cel al furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană vor elabora, după caz, reguli de delegare, în termenul stabilit prin Acord.  +  Articolul 35Rezolvarea diferendelor35.1. Orice diferend survenit între părţi, privitor la interpretarea, aplicarea sau eficienţa Acordului, inclusiv existenţa acestuia, valabilitatea sau încetarea lui, va fi mai întâi supus atenţiei Consiliului de guvernare DANUBE FAB.35.2. În cazul în care, în termen de şase luni, părţile nu rezolvă diferendul pe cale amiabilă, cu asistenţa Consiliului de guvernare DANUBE FAB sau prin orice alte mijloace, oricare dintre părţi poate deferi diferendul Curţii Permanente de Arbitraj pentru arbitraj final şi obligatoriu, în conformitate cu regulile opţionale de arbitraj al diferendelor dintre două state ale instanţei menţionate, cu începere de la data Acordului.35.3. Limba utilizată în procedurile de arbitraj este limba engleză.35.4. Autoritatea de desemnare este Secretarul General al Curţii Permanente de Arbitraj.35.5. Locul arbitrajului este Haga.35.6. Deciziile Curţii Permanente de Arbitraj au caracter obligatoriu asupra părţilor implicate în diferend.35.7. În scopul interpretării şi aplicării Acordului, în cazul apariţiei oricăror discrepanţe sau diferenţe majore între terminologia utilizată în legislaţia Uniunii Europene şi cea utilizată în legislaţia OACI sau alte documente, prevalează prevederile legislaţiei Uniunii Europene.  +  Articolul 36Amendarea Acordului36.1. Consiliul de guvernare DANUBE FAB şi oricare dintre părţi pot propune amendamente ale Acordului.36.2. Toate amendamentele intră în vigoare în ziua primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise care confirmă faptul că părţile au îndeplinit toate procedurile interne respective necesare pentru intrarea lor în vigoare.  +  Articolul 37Încetarea Acordului37.1. Fiecare parte poate, în orice moment, să notifice în scris cealaltă parte în legătură cu decizia sa de a înceta Acordul. O astfel de notificare va fi transmisă simultan către Consiliul de guvernare DANUBE FAB, OACI şi Comisia Europeană.37.2. Acordul încetează la un an după data primirii notificării de către cealaltă parte, dacă nu se convine de comun acord asupra retractării ei, înainte de expirarea acestei perioade. În absenţa confirmării primirii notificării de cealaltă parte, se va considera că aceasta a fost primită după 14 (paisprezece) zile de la data primirii ei de către OACI.37.3. Părţile decid şi alocă în comun costurile rezultate în urma încetării Acordului.37.4. Consecinţele financiare care rezultă din încetarea Acordului sunt determinate printr-un acord special încheiat între părţi. Dreptul unei părţi de a înceta Acordul rămâne neafectat.37.5. Consiliul de guvernare DANUBE FAB va lua măsuri de tranziţie necesare pentru a se asigura că operaţiunile în cadrul FAB continuă fără a fi afectate.  +  Articolul 38ÎnregistrareaAcordul şi orice amendament ulterior al acestuia vor fi transmise de către părţi la OACI.  +  Articolul 39ComunicareaToate comunicările şi documentele schimbate între părţi în legătură cu DANUBE FAB vor fi în limba engleză.  +  Articolul 40Intrarea în vigoare şi termenul de aplicabilitate40.1. Acordul intră în vigoare la data primirii, pe canale diplomatice, a ultimei notificări scrise, care confirmă faptul că părţile au îndeplinit procedurile interne cerute pentru intrarea în vigoare a Acordului.40.2. Acordul nu este restricţionat din punctul de vedere al timpului.  +  Capitolul XII Prevederi tranzitoriiDacă în Acord nu este prevăzut un anumit termen, toate regulile de procedură sau alte documente prevăzute în prezentul acord sunt adoptate de către organismele competente nu mai târziu de 60 (şaizeci) de zile de la intrarea în vigoare a Acordului.Drept care subsemnaţii, împuterniciţi în acest sens de guvernele lor, semnează prezentul acord.Semnat la Bruxelles în data de 12 decembrie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul apariţiei oricăror divergenţe de interpretare, textul în limba engleză prevalează.Pentru România,Alexandru Nazare,secretar de stat laMinisterul Transporturilor şi InfrastructuriiPentru Republica Bulgaria,Ivaylo Moskovski,ministrul transporturilor,tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor________