HOTĂRÂRE nr. 1.164 din 17 octombrie 2002 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare(actualizată până la data de 19 octombrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 octombrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 15 septembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 2 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 5^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, cuprinse în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se înfiinţează Comisia specială de retrocedare. (2) Se aprobă componenta Comisiei speciale de retrocedare, prevăzută în anexa nr. 2, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, prevăzut în anexa nr. 3. (3) Pentru exerciţiul bugetar al anului 2005 vor fi prevăzute în bugetul Cancelariei Primului-Ministru fondurile necesare în vederea desfăşurării activităţii Comisiei speciale de retrocedare şi a Secretariatului tehnic al acesteia.--------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 octombrie 2005. (4) Cheltuielile de personal, pentru cazare, transport şi diurna, ocazionate de deplasările în teritoriu dispuse de Comisia specială de retrocedare, vor fi suportate de fiecare autoritate al carei membru este desemnat în comisie.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi unităţile implicate în restituirea în natura sau acordarea despăgubirilor prevăzute de lege vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.139/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 28 noiembrie 2000, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 967/2000 privind constituirea Comisiei speciale de retrocedare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaAutoritatea pentru urmărirea aplicăriiunitare a Legii nr. 10/2001Adrian Marasoiu,secretar de statMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuBucureşti, 17 octombrie 2002.Nr. 1.164.  +  Anexa 1NORMA 17/10/2002  +  Anexa 2COMPONENŢAComisiei speciale de retrocedare1. Comisia specială de retrocedare va fi formată din următorii membri: a) Ingrid Zaarour - secretar de stat, reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru, preşedinte al Comisiei speciale de retrocedare; b) Decebal Adrian Ghinoiu - consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei; c) Ştefan Ioniţă - director în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor; d) Nicoleta Iacob - consilier juridic în cadrul Ministerului Finanţelor Publice; e) Attila Marko - secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relaţii Interetnice.2. Înlocuirea membrilor Comisiei speciale de retrocedare se face prin decizie a primului-ministru.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.094 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 19 octombrie 2005, conform pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3REGULAMENT 17/10/2002