REGULAMENT din 17 octombrie 2002 (*actualizat*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România**)(actualizat până la data de 13 aprilie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-------------**) Titlul Regulamentului a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005.Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentului regulament îl constituie organizarea, funcţionarea, competenţele şi dotarea Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, denumită în continuare Comisie. (2) Prezentul regulament stabileşte, în condiţiile legii, procedurile de retrocedare a imobilelor care au aparţinut cultelor religioase din România şi care au fost preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi a imobilelor care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi care au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizaţiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 septembrie 1940 22 decembrie 1989. (3) Comisia va avea două sigilii proprii: unul destinat activităţii consacrate restituirii imobilelor care au aparţinut cultelor religioase, iar celălalt destinat activităţii desfăşurate de Comisie în vederea soluţionării cererilor depuse de comunităţile minorităţilor naţionale. (4) Titulatura «Comisia specială de retrocedare» va fi completată în mod corespunzător, în funcţie de tematica fiecărei şedinţe, astfel:- «Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România»;- «Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România».-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005.Organizarea, funcţionarea şi competentele Comisiei  +  Articolul 2 (1) Preşedintele Comisiei este reprezentantul Cancelariei Primului-Ministru, ale cărui atribuţii sunt completate corespunzător noilor competenţe ale Comisiei.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005. (2) Vicepreşedintele Comisiei va fi desemnat la prima şedinţa, prin votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 3Comisia funcţionează la sediul Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, situat în municipiul Bucureşti, str. Smardan nr. 3, sectorul 3.  +  Articolul 4 (1) În realizarea atribuţiilor care îi revin Comisia va fi asistată de un secretariat tehnic pentru cultele religioase şi un secretariat tehnic pentru comunităţile minorităţilor naţionale, asigurate de Cancelaria PrimuluiMinistru, prin Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001, care pune la dispoziţie spaţiul, personalul şi serviciile administrative necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii Comisiei şi secretariatelor tehnice. (2) Componenţa, organizarea şi atribuţiile celor două secretariate tehnice ale Comisiei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005.  +  Articolul 5 (1) După primirea cererilor de retrocedare şi a documentaţiilor aferente imobilelor deţinute de statul român sau de unităţile administrativ-teritoriale, preşedintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, vicepreşedintele fixează un termen în vederea analizării şi soluţionării cererilor cultelor religioase, respectiv ale comunităţilor minorităţilor naţionale, depuse la secretariatele tehnice ale Comisiei. (2) În vederea soluţionării cererilor depuse, Comisia solicită toate actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calităţii de proprietar sau, după caz, pentru efectuarea de expertize ale căror costuri vor fi suportate de centrul eparhial sau de centrul de cult solicitant ori de către comunitatea minorităţii naţionale solicitante, după caz. (3) La termenul fixat este invitat să participe un reprezentant al cultului religios, respectiv al comunităţii minorităţii naţionale solicitante, în vederea susţinerii cererii de retrocedare în baza documentelor legale prezentate.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005.  +  Articolul 6Comisia va lucra în şedinţa cu minimum 4 membri şi va decide cu o majoritate de 3 voturi.  +  Articolul 7 (1) Comisia îşi desfăşoară lucrările săptămânal şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau, în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui. (2) Comisia dispune, prin decizie motivată, cu privire la cererea cultului religios, respectiv a comunităţii minorităţii naţionale solicitante.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005. (3) Forma şi conţinutul deciziei se stabilesc de Comisie.  +  Articolul 8 (1) Decizia poate fi atacată în condiţiile art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, respectiv în condiţiile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, aprobată cu completări prin Legea nr. 66/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005. (2) Hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ este supusă căilor de atac, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 270 din 31 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005. (3) Comisia este reprezentată în instanţa prin persoane desemnate de preşedintele Autorităţii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001.  +  Articolul 9Decizia Comisiei sau, după caz, hotărârea judecătorească rămasă definitivă constituie titlu de proprietate.-------------