ORDIN nr. 6.000 din 15 octombrie 2012 (*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România(actualizat până la data de 19 martie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 6.246 din 16 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 3.359 MD din 11 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi instituţiile de învăţământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.686/2012*).----------*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.686/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuBucureşti, 15 octombrie 2012.Nr. 6.000.  +  AnexăMETODOLOGIE 15/10/2012