HOTĂRÂRE nr. 527 din 4 septembrie 1992de reorganizare a unor instituții publice subordonate Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 septembrie 1992  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Teatrul "Urmuz" se reorganizează, avînd ca obiect de activitate realizarea de experimente și evenimente teatrale de interes național, sub denumirea "Teatrul de proiecte culturale - Teatrum Mundi", instituție publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în București, str. M. Eminescu nr. 69, sector 2, ale carei cheltuieli de funcționare și investiții se finanțează din veniturile extrabugetare și subvențiile acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Ansamblul artistic al tineretului din România, instituție publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în București, str. Guttemberg nr. 19, sector 5, avînd ca obiect de activitate organizarea de spectacole și turnee artistice, pentru toate genurile artistice, precum și acordarea de asistență de specialitate pentru toate formațiile artistice de tineret din țară, își modifică denumirea în "Centrul de cultura - Tinerimea română", fiind finanțat din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 3Teatrul de operetă își completează denumirea în "Teatrul de Operetă "Ion Dacian", cu menținerea susrelor de finanțare și avînd ca obiect de activitate prezentarea de spectacole lirice în genul operetă, muzical și comedii muzicale.  +  Articolul 4Agenția română pentru protejarea drepturilor de autor este instituție publică subordonată Ministerului Culturii, finanțată integral de la bugetul de stat, cu sediul în Piața Presei Libere nr. 1, sector 1, București și avînd ca obiect de activitate aplicarea în România a legislației privind dreptul de autor, elaborarea normelor date în executarea acesteia, abilitarea organismelor de gestiune colectivă care funcționează în condițiile legii, precum și reprezentarea României în relațiile internaționale privind dreptul de autor.  +  Articolul 5(1) Editura Video va purta denumirea de Studioul VIDEO ART, instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(2) Studioul VIDEO ART are sediul în municipiul București, Piața Presei Libere nr. 1, sectorul 1.(3) Studioul VIDEO ART, denumit în continuare Studioul, este finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.(4) Studioul are ca obiectiv principal promovarea valorilor cultural-artistice, pe plan național și internațional, prin producerea, videotecarea și editarea, pe orice tip de suport și prin orice procedee tehnice, prin filme video - documentare, de ficțiune și experimentale, de scurt și de lung metraj a acțiunilor culturale.(5) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (4), Studioul își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanță cu strategiile în domeniu stabilite de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.(6) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (4), Studioul îndeplinește următoarele atribuții principale:a) concepe și realizează filme video - documentare, de ficțiune și experimentale, de scurt și de lung metraj - și asigură producerea, videotecarea și editarea, pe orice tip de suport și prin orice procedee tehnice, a fenomenului cultural artistic;b) consemnează, pe suport video, evenimente din viața culturală, pe bază de contract, în vederea conservării și constituirii patrimoniului național de imagini;c) concepe, organizează și desfășoară campanii de promovare a activității culturale a instituțiilor publice de cultură, organizațiilor guvernamentale și nonguvernamentale cu activitate în domeniul culturii;d) concepe și realizează produse multimedia;e) concepe, organizează și produce acțiuni și campanii de promovare a culturii naționale în lume;f) oferă servicii de consultanță și oferă asistență de specialitate, realizează studii și cercetări în domeniul său de activitate;g) oferă, la cerere, asistență de specialitate instituțiilor publice de cultură pentru realizarea propriilor videoteci și fonduri videodocumentare;h) poate cesiona, în condițiile legii, drepturile patrimoniale asupra producțiilor ori coproducțiilor realizate, în scopul realizării de venituri proprii;i) realizează sau, după caz, susține studii și cercetări aplicate și teoretice în domeniul comunicării audiovizuale și video-art;j) realizează, direct sau în colaborare ori coproducție cu parteneri din țară sau din alte țări, producții audiovizuale pe orice tip de suport, și în principal, filme experimentale, documentare de artă de scurt, mediu și lung metraj, de cercetare în domeniul audiovizual;k) propune spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național programe și proiecte pentru susținerea și dezvoltarea de noi forme de exprimare artistică audiovizuale și aprofundarea în conceptul filmului documentar de artă a tehnicilor multimedia și asigură gestionarea acestora, potrivit legii;l) propune spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național includerea în programele prioritare cu încredințare directă a proiectelor de promovare, prin mijloace audiovizuale, a ofertei culturale promovate de minister și de instituțiile publice de cultură aflate în subordinea acestuia;m) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții publice de cultură în stabilirea de programe și proiecte concertate de promovare a fenomenului cultural artistic și de videotecare a acestuia;n) organizează, participă și/sau susține evenimente culturale de tipul festivalurilor, galelor, simpozioanelor, precum și manifestări științifice, naționale și internaționale, în domeniul său de activitate;o) realizează materiale promoționale, cataloage și antologii de film documentar și de artă, pe orice tip de suport;p) creează fondul videodocumentar care cuprinde producțiile audiovizuale, videogramele și fixările audiovizuale, pe orice tip de suport, realizate direct sau în colaborare ori coproducție, și îl administrează potrivit legii;q) realizează reproducerea, la cerere și contra cost, a producțiilor și fixărilor audiovizuale pe care le-a realizat sub orice formă, cu respectarea legislației privind drepturile de autor;r) realizează, pe bază contractuală, orice fel de producții și fixări audiovizuale, potrivit obiectului său de activitate;s) difuzează și comercializează filmele și publicațiile realizate, prin rețelele specializate de librării și muzee;t) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin regulamentul de organizare și funcționare, potrivit legii. (la 23-10-2012, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012. )  +  Articolul 5^1(1) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Studio, și anume:a) cesiunea drepturilor patrimoniale asupra producțiilor ori coproducțiilor realizate potrivit obiectului său de activitate;b) contractarea și realizarea de producții și fixări audiovizuale, pe orice tip de suport, precum și de alte lucrări și servicii de specialitate;c) reproducerea și comercializarea producțiilor și fixărilor audiovizuale pe care le-a realizat sub orice formă;d) editarea și comercializarea studiilor și cercetărilor realizate;e) difuzarea și comercializarea filmelor și publicațiilor realizate, prin rețelele specializate de librării și muzee;f) cofinanțarea de programe și proiecte, potrivit legii;g) participarea la selecția de proiecte organizate de autorități finanțatoare, potrivi legii;h) publicații pe orice tip de suport;i) prestații editoriale și audiovizuale;j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare - arhivă, videotecă, echipamente audiovizuale și altele - potrivit regimului juridic al acestora, cu respectarea dispozițiilor legale;k) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.(2) Tarifele pentru operațiunile și acțiunile specifice derulate de către Studio sînt aprobate prin ordin al ministrul culturii și patrimoniului național. (la 23-10-2012, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012. )  +  Articolul 5^2(1) Numărul maxim de posturi ale Studioului este de 14 și se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice de cultură de importanță națională finanțate din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat" la Hotărîrea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările și completările ulterioare.(2) Funcționarea Studioului se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții, contracte, încheiate cu respectarea legii.(3) Personalul Studioului este salarizat potrivit reglementărilor în vigoare.(4) Structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Studioului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la propunerea directorului.(5) Studioul este condus de un director, pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de proiecte de management, potrivit legii.(6) Directorul conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate.(7) Directorul este ordonator terțiar de credite.(8) În exercitarea atribuțiilor sale directorul emite decizii. (la 23-10-2012, Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 988 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 23 octombrie 2012. )  +  Articolul 6Teatrul "Excelsior", instituție publică subordonată Ministerului Culturii, cu sediul în București, str. Academiei nr. 28, sector 1, avînd ca obiect de activitate prezentarea de spectacole pentru copii și tineret, se finanțează din venituri extrabugetare și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 7În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Culturii, împreuna cu Ministerul Economiei și Finanțelor, va prezenta propuneri pentru reglementarea de principiu a finanțării unităților de cultura din subordinea consiliilor locale, a consiliilor județene și al municipiului București.  +  Articolul 8Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ─────────────
  Ministrul culturii,
  Ludovic Spiess
  Ministrul economiei și finanțelor,
  George Danielescu
  Ministrul bugetului, veniturilor statului
  și controlului financiar,
  Florian Bearcea
  București, 4 septembrie 1992.Nr. 527.--------------