PROTOCOL din 4 octombrie 2011de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 22 octombrie 2012    România şi Marele Ducat de Luxemburg,dorind să încheie un protocol de modificare a Convenţiei dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 (denumită în continuare "Convenţie"),au convenit după cum urmează:  +  Articolul 1Articolul 28 ("Schimb de informaţii") din Convenţie se abrogă şi se înlocuieşte cu următorul text:"ARTICOLUL 28SCHIMBUL DE INFORMAŢII1. Autorităţile competente ale statelor contractante vor schimba acele informaţii care se consideră că sunt relevante pentru aplicarea prevederilor prezentei Convenţii sau pentru administrarea ori implementarea legislaţiilor interne privitoare la impozitele de orice fel şi natură percepute în numele statelor contractante sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori al autorităţilor locale ale acestora, în măsura în care impozitarea la care se referă nu este contrară Convenţiei. Schimbul de informaţii nu este limitat de articolele 1 şi 2.2. Orice informaţie obţinută conform paragrafului 1 de un stat contractant va fi tratată ca fiind secretă, în acelaşi mod ca informaţia obţinută în baza legislaţiei interne a acelui stat, şi va fi dezvăluită numai persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi organelor administrative) însărcinate cu stabilirea, încasarea, aplicarea, urmărirea sau soluţionarea contestaţiilor cu privire la impozitele care fac obiectul paragrafului 1 ori cu supravegherea acţiunilor menţionate anterior. Asemenea persoane sau autorităţi vor folosi informaţia numai în astfel de scopuri. Acestea pot dezvălui informaţia în procedurile judecătoreşti sau în deciziile judiciare.3. Prevederile paragrafelor 1 şi 2 nu vor fi în niciun caz interpretate ca impunând unui stat contractant obligaţia: a) de a lua măsuri administrative contrare legislaţiei şi practicii sale administrative sau a celuilalt stat contractant; b) de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în baza legislaţiei sau în cadrul practicii sale administrative normale sau a celuilalt stat contractant; c) de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, de afaceri, industrial sau profesional ori un procedeu de fabricaţie sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice.4. Dacă un stat contractant solicită informaţii în conformitate cu acest articol, celălalt stat contractant va utiliza măsurile sale de culegere a informaţiilor pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă celălalt stat nu are nevoie de astfel de informaţii în scopurile sale fiscale proprii. Obligaţia prevăzută în propoziţia anterioară este supusă limitărilor prevăzute de paragraful 3, însă aceste limitări nu vor fi în niciun caz interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii doar pentru faptul că acesta nu are niciun interes naţional faţă de informaţiile respective.5. Prevederile paragrafului 3 nu vor fi în niciun caz interpretate ca permiţând unui stat contractant să refuze furnizarea de informaţii la cerere doar pentru faptul că informaţiile sunt deţinute de o bancă, de o altă instituţie financiară, de un împuternicit sau de o persoană care acţionează ca agent ori în calitate fiduciară sau pentru că acestea se referă la drepturile de proprietate deţinute în cadrul unei persoane."  +  Articolul 21. Prezentul protocol va fi supus ratificării în conformitate cu procedurile aplicabile în România şi în Luxemburg. Statele contractante se vor notifica reciproc în scris, pe cale diplomatică, cu privire la îndeplinirea respectivelor proceduri aplicabile ale acestora.2. Protocolul va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări menţionate la paragraful 1. Prevederile prezentului protocol vor produce efecte pentru anii fiscali care încep la sau după 1 ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care intră în vigoare prezentul protocol.Drept care subsemnaţii, autorizaţi în bună şi cuvenită formă, au semnat prezentul protocol.Semnat la Luxemburg la 4 octombrie 2011, în două exemplare originale, în limbile română şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.Pentru România,Gheorghe Ialomiţianu,ministrul finanţelor publicePentru Marele Ducat de Luxemburg,Luc Frieden,ministrul finanţelor----