LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind piaţa de capital(actualizată până la data de 18 octombrie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I DISPOZIŢII GENERALE  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi funcţionarea pieţelor de instrumente financiare, cu instituţiile şi operaţiunile specifice acestora, precum şi a organismelor de plasament colectiv, în scopul mobilizării disponibilităţilor financiare prin intermediul investiţiilor în instrumente financiare. (2) Prezenta lege se aplică activităţilor şi operaţiunilor prevăzute la alin. (1), desfăşurate pe teritoriul României. (3) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său. (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieţei monetare, care sunt reglementate de Banca Naţională a României, şi titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanţelor Publice, dacă emitentul alege pentru tranzacţionarea acestora o altă piaţă decât cea reglementată, definită conform art. 125. (5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice în care sunt implicate Banca Naţională a României, băncile centrale ale statelor membre şi alte entităţi naţionale din statele membre cu funcţii similare acestora, Ministerul Finanţelor Publice, precum şi alte entităţi publice.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acţionează în mod concertat şi care deţine direct sau indirect o participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din drepturile de vot, ori o participaţie care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;1^1. agent delegat - persoana fizică sau juridică care, sub responsabilitatea deplină şi necondiţionată a unei singure societăţi de servicii şi activităţi de investiţii în numele căreia acţionează, în baza unui contract, promovează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de investiţii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienţi referitoare la instrumente financiare ori servicii de investiţii, plasează instrumente financiare şi/sau furnizează clienţilor sau clienţilor potenţiali servicii de consultanţă privind aceste instrumente ori servicii;----------Pct. 1^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi modificat prin înlocuirea unei sintagme de art. 205 din acelaşi act normativ.1^2. client profesional - clientulcare posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică; pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate în reglementările emise de C.N.V.M. şi să îndeplinească criteriile prevăzute în aceleaşi reglementări, conform normelor europene----------Pct. 1^2 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.2. compensarea - înlocuirea creanţelor şi obligaţiilor rezultând din ordine de transfer pe care unul sau mai mulţi participanţi le emit în favoarea altui participant sau altor participanţi, sau pe care le primesc de la aceştia, cu o creanţă sau o obligaţie netă unică, astfel încât această unică creanţă netă să fie pretinsă, respectiv această unică obligaţie netă să fie datorată;3. cont comun de investiţii - investiţie realizată în contul a două sau mai multor persoane sau asupra căreia două sau mai multe persoane au drepturi care pot fi exercitate prin semnătura uneia sau mai multor persoane dintre cele menţionate;4. emitent - entitatea cu sau fără personalitate juridică ce a emis, emite sau intenţionează să emită instrumente financiare;5. entităţi reglementate - persoanele fizice şi juridice, precum şi entităţile fără personalitate juridică a căror activitate este reglementată şi/sau supravegheată de către C.N.V.M.;6. filială - societate comercială în cadrul căreia există un asociat sau un acţionar aflat într-una dintre situaţiile prevăzute la pct. 27;7. fond de investiţii - organism de plasament colectiv fără personalitate juridică;8. fond deschis de investiţii - organism de plasament colectiv în valori mobiliare, fără personalitate juridică, ale cărui unităţi de fond fac obiectul unei emisiuni şi răscumpărări continue;9. grup - reprezintă un ansamblu de societăţi comerciale compus dintr-o societate-mamă, filialele sale şi entităţi în care societatea-mamă sau filialele sale deţin o participare, precum şi societăţile comerciale legate una de alta printr-o relaţie care face necesară consolidarea conturilor şi consolidarea raportului anual;9^1. informaţii esenţiale - informaţii fundamentale şi structurate în mod corespunzător care trebuie furnizate investitorilor pentru a le permite să înţeleagă natura şi riscurile aferente emitentului, garantului şi valorilor mobiliare care le sunt oferite sau care sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi, fără a aduce atingere art. 184 alin. (4) lit. b), să decidă care sunt ofertele de valori mobiliare pe care să le ia în considerare. Cu privire la ofertă şi la valorile mobiliare în cauză, informaţiile esenţiale includ următoarele elemente:(i) o scurtă descriere a riscurilor asociate emitentului şi eventualilor garanţi şi a principalelor caracteristici ale acestora, inclusiv activele, pasivele şi situaţia financiară;(îi) o descriere succintă a riscurilor asociate şi a caracteristicilor esenţiale ale investiţiei în valorile mobiliare în cauză, inclusiv orice drepturi aferente acestor valori mobiliare;(iii) condiţiile generale ale ofertei, inclusiv cheltuielile estimate percepute investitorului de emitent sau de ofertant;(iv) detalii privind admiterea la tranzacţionare;(v) motive ale ofertei şi destinaţia prevăzută a veniturilor rezultate în urma ofertei;----------Pct. 9^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.10. instituţie de credit - entitate definită conform art. 1 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare;11. instrumente financiare înseamnă: a) valori mobiliare; b) instrumente ale pieţei monetare; c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; d) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilităţii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri băneşti; e) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii (o rată) şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi decontate în fonduri băneşti la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere); f) opţiuni, contracte futures, swap-uri şi alte contracte derivate în legătură cu mărfuri şi care pot fi decontate fizic, cu condiţia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată şi/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare; g) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward şi orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f) şi neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat; h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit; i) contracte financiare pentru diferenţe; j) opţiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii şi pe curs de schimb valutar şi orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substanţe sau rate ale inflaţiei ori alţi indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri băneşti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părţi (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum şi orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligaţii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definiţie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, ţinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacţionare şi sunt compensate şi decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat; k) alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislaţiei europene;-----------Pct. 11 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.12. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 11 lit. d)-j);-----------Pct. 12 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.13. instrumente ale pieţei monetare - instrumente financiare care se tranzacţionează de regulă în cadrul pieţei monetare;14. intermediari - societăţi de servicii şi activităţi de investiţii autorizate de C.N.V.M., instituţii de credit autorizate de Banca Naţională a României, în conformitate cu legislaţia bancară aplicabilă, precum şi entităţi de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii şi activităţi de investiţii de natura celor prevăzute la art. 5;-----------Pct. 14 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.15. investitori calificaţi - persoanele sau entităţile care, potrivit reglementărilor C.N.V.M.: a) se încadrează în categoria de clienţi profesionali; b) sunt tratate, la cerere, drept clienţi profesionali sau sunt recunoscute drept contrapărţi eligibile, cu excepţia cazului în care au solicitat să nu fie tratate drept clienţi profesionali.-----------Pct. 15 al alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.16. legături strânse - situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate prin: a) participare, care înseamnă deţinerea în mod direct sau indirect a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăţi comerciale; b) control, care înseamnă relaţia dintre societatea-mamă şi o filială sau o relaţie similară între orice persoană fizică sau juridică şi o societate comercială; orice filială a unei filiale va fi considerată o filială a societăţii-mamă, care este în fapt entitatea care controlează aceste filiale; se consideră legătură strânsă şi situaţia în care două sau mai multe persoane fizice sau juridice sunt legate permanent de una şi aceeaşi persoană printr-o relaţie de control;17. ofertant sau persoana care iniţiază o ofertă - persoana juridică sau fizică ce oferă valori mobiliare publicului sau se oferă să cumpere valori mobiliare;18. ofertă publică de valori mobiliare - înseamnă comunicarea adresată unor persoane, făcută sub orice formă şi prin orice mijloace, care prezintă informaţii suficiente despre termenii ofertei şi despre valorile mobiliare oferite, astfel încât să permită investitorului să adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpărarea sau subscrierea respectivelor valori mobiliare. Această definiţie se va aplica, de asemenea, şi în situaţia plasamentului de valori mobiliare prin intermediari financiari;19. ofertă publică de preluare - oferta publică de cumpărare care are ca rezultat, pentru cel care o promovează, dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale;19^1. operator independent - un intermediar care în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afara pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacţionare;----------Pct. 19^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 4 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.20. organisme de plasament colectiv - entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, denumite în continuare O.P.C., care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi reglementările C.N.V.M.;20^1. participaţie calificată - deţinerea, directă sau indirectă, într-o S.S.I.F a cel puţin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influenţe semnificative asupra administrării S.S.A.I. în care este deţinută participaţia respectivă.----------Pct. 20^1 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.21. persoană - orice persoană fizică sau juridică;22. persoane implicate: a) persoane care controlează sau sunt controlate de către un emitent sau care se găsesc sub un control comun; b) persoane care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot, dacă acţiunile, obiect al acordului, pot conferi o poziţie de control; c) persoane fizice din cadrul societăţii emitente care au atribuţii de conducere sau control; d) soţii, rudele şi afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice menţionate la lit. a) - c); e) persoane care pot numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie în cadrul unui emitent;23. persoane care acţionează în mod concertat - două sau mai multe persoane, legate printr-un acord expres sau tacit, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent. Până la proba contrară, următoarele persoane sunt prezumate că acţionează în mod concertat: a) persoanele implicate; b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, precum şi oricare dintre filialele aceleiaşi societăţi-mamă între ele; c) o societate comercială cu membrii consiliului său de administraţie şi cu persoanele implicate, precum şi aceste persoane între ele; d) o societate comercială cu fondurile ei de pensii şi cu societatea de administrare a acestor fonduri;24. abrogat.----------Pct. 24 al alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.25. programul de ofertă - un plan care ar permite emiterea, în mod continuu sau repetat în decursul unei perioade de timp determinate, a valorilor mobiliare, altele decât cele de tipul titlurilor de capital;26. sistem alternativ de tranzacţionare - un sistem care pune în prezenţă mai multe părţi care cumpără şi vând instrumente financiare, într-un mod care conduce la încheierea de contracte, denumit şi sistem multilateral de tranzacţionare;27. societate-mamă - persoană juridică, acţionar sau asociat al unei societăţi comerciale care se află în una din următoarele situaţii: a) deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot la aceasta; b) poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori alte persoane cu putere de decizie în societatea respectivă; c) poate exercita o influenţă semnificativă asupra entităţii la care este acţionar sau asociat, în virtutea unor clauze cuprinse în contracte încheiate cu entitatea respectivă sau a unor prevederi cuprinse în actul constitutiv al acestei entităţi; d) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi:1. a numit singur, ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot, majoritatea membrilor organelor de administrare sau de control ori majoritatea conducătorilor filialei în ultimele două exerciţii financiare, sau2. controlează singur, în baza unui acord încheiat cu ceilalţi acţionari sau asociaţi, majoritatea drepturilor de vot;28. state membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;29. stat membru de origine: a) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care prestează servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare de investiţii; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru, de origine este acela în care este situat sediul central;---------Lit. a) a pct. 29 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. b) statul membru în care este situat sediul social al societăţii care administrează un sistem de tranzacţionare; dacă, în conformitate cu legea naţională, societatea nu are un sediu social, statul membru de origine este acela în care este situat sediul central; c) statul membru în care societatea de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca fond deschis de investiţii îşi are sediul social, precum şi statul membru în care se află sediul social al societăţii de investiţii, în cazul unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare constituit ca societate de investiţii;30. stat membru gazdă: a) statul membru în care o societate de servicii şi activităţi de investiţii sau o societate de administrare a investiţiilor are o sucursală sau îşi desfăşoară activitatea;--------Lit. a) a pct. 30 al alin. (1) al art. 2 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. b) statul membru, altul decât statul membru de origine al respectivului organism de plasament colectiv în valori mobiliare, în care sunt comercializate titluri de participare emise de acesta;31. sucursală - structură organizată, fără personalitate juridică separată a unei societăţi comerciale, care prestează unul sau toate serviciile pentru care societatea a fost autorizată, în conformitate cu mandatul dat de aceasta. Toate sediile înfiinţate în România de către o societate cu sediul social sau central situat într-un stat membru vor fi tratate ca fiind o singură sucursală;32. titluri de participare - unităţi de fond sau acţiuni emise de organisme de plasament colectiv, în funcţie de modul de constituire al acestora;33. valori mobiliare: a) acţiuni emise de societăţi comerciale şi alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piaţa de capital; b) obligaţiuni şi alte titluri de creanţă, inclusiv titlurile de stat cu scadenţă mai mare de 12 luni, negociabile pe piaţa de capital; c) orice alte titluri negociate în mod obişnuit, care dau dreptul de a achiziţiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dând loc la o decontare în bani, cu excepţia instrumentelor de plată;34. titluri de capital - acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, precum şi orice alt tip de valori mobiliare, conferind dreptul de a le dobândi ca urmare a unei conversii sau a exercitării acestui drept, în măsura în care valorile din a doua categorie sunt emise de acelaşi emitent sau de către o entitate care aparţine grupului din care face parte respectivul emitent;35. titluri, altele decât cele de tipul titlurilor de capital - toate valorile mobiliare care nu sunt titluri de capital;36. valori mobiliare emise în mod continuu sau repetat - valori mobiliare de acelaşi tip şi/sau clasă emise continuu ori în cel puţin două tranşe distincte pe o perioadă de 12 luni. (2) C.N.V.M. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părţi interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituţii, situaţii, informaţii, operaţiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în, sau excluderea din sfera termenilor şi expresiilor cu semnificaţia stabilită la alin. (1). (3) Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al C.N.V.M. de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti.(3^1) Actele C.N.V.M. sunt executorii.----------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 7 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege şi faptul de a nu răspunde petiţionarului în termenele prevăzute de legislaţia în vigoare, de la data înregistrării cererii. (5) În scopul exercitării activităţii de supraveghere, C.N.V.M. poate: a) să verifice modul de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale şi statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum şi ale altor persoane în legătură cu activitatea entităţilor reglementate sau supravegheate; b) să solicite consiliului de administraţie al entităţilor reglementate, prevăzute la lit. a), întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acţionarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi; c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acţionarilor, în cazul în care nu sunt respectate prevederile lit. b). Instanţa va soluţiona aceste cereri de urgenţă şi cu precădere.----------Lit. c) a alin. (5) al art. 2 a fost modificată de pct. 8 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. d) să solicite informaţii şi documente emitenţilor ale căror valori mobiliare fac obiectul unor oferte publice sau au fost admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate într-un sistem alternativ de tranzacţionare; e) să efectueze controale la sediul entităţilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M.; f) să audieze orice persoană în legătură cu activităţile entităţilor reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. (6) Registrul C.N.V.M., ţinut în conformitate cu prevederile prezentei legi, are caracter public. (7) Prestarea neautorizată a oricăror activităţi care cad sub incidenţa prezentei legi, utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii şi activităţi de investiţii, societate de servicii şi activităţi de investiţii, agent pentru servicii şi activităţi de investiţii, societate de administrare a investiţiilor, societate de investiţii, fond deschis de investiţii, piaţă reglementată şi bursă de valori, asociate cu oricare din instrumentele financiare definite la alin. (2) pct. 11, cu mărfuri, sau a oricărei combinaţii între acestea, fără respectarea condiţiilor legale, atrage răspunderea potrivit legii.---------Alin. (7) al art. 2 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.  +  Titlul II INTERMEDIARI  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 3 (1) Serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 5, privind instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, pot fi prestate cu titlu profesional numai de intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14.----------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. (2) Intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii în România vor fi înscrişi în registrul ţinut de C.N.V.M., după cum urmează:-----------Partea introd. a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. a) societăţile de servicii şi activităţi de investiţii şi intermediarii din statele nemembre, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M.;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. b) instituţiile de credit, autorizate de Banca Naţională a României; c) echivalentul instituţiilor de credit şi al societăţilor de servicii şi activităţi de investiţii, autorizate de către autorităţile competente din statele membre.----------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. (3) În toate actele oficiale, intermediarul trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul şi data înscrierii în Registrul C.N.V.M. (4) Drepturile conferite de prevederile prezentului titlu nu pot fi extinse asupra serviciilor prestate în calitate de contraparte a statului, a Băncii Naţionale a României sau a altor instituţii şi autorităţi publice care îndeplinesc funcţii similare în legătură cu politica monetară, cursul de schimb, datoria publică şi administrarea rezervelor statului. (5) Prevederile capitolelor V şi IX, precum şi cele ale art. 23 alin. (4), art. 24, art. 25 şi art. 42 alin. (1) şi (2) se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit, supravegherea respectării acestora fiind asigurată de C.N.V.M. (6) Respectarea condiţiilor de autorizare şi a cerinţelor de adecvare a capitalului instituţiilor de credit este supravegheată de către Banca Naţională a României.  +  Articolul 4 (1) Serviciile şi activităţile de investiţii se realizează prin persoane fizice, acţionând ca agenţi pentru servicii şi activităţi de investiţii. Aceştia îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii şi activităţi de investiţii în nume propriu.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme.(1^1) S.S.A.I. poate delega unor agenţi delegaţi următoarele activităţi: a) promovarea serviciilor de investiţii şi/sau a serviciilor conexe; b) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii clienţi; c) furnizarea de consultanţă de investiţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii şi/sau servicii conexe prestate de S.S.A.I.----------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) Nici o persoană fizică sau juridică nu poate presta servicii şi activităţi de investiţii fără a fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. (3) C.N.V.M. emite reglementări privind autorizarea şi înscrierea agenţilor pentru servicii şi activităţi de investiţii şi a agenţilor delegaţi în Registrul C.N.V.M., precum şi privind situaţiile de incompatibilitate ale acestora, în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi de art. 205 din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul IIServicii şi activităţi de investiţii----------Titlul cap. II a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5 (1) Serviciile şi activităţile de investiţii reglementate de prezenta lege sunt: a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare; b) executarea ordinelor în numele clienţilor; c) tranzacţionarea pe cont propriu; d) administrarea portofoliilor; e) consultanţa pentru investiţii; f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm; h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 11 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(1^1) Serviciile conexe reglementate de prezenta lege sunt: a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor; b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul ori mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii şi activităţi de investiţii care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacţie;-----------Lit. b) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. c) consultanţă acordată entităţilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi; d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiţii prestate; e) cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare; f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm; g) serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la alin. (1), precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la lit. a)-f) legate de activul-suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. e), f), g) şi j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile conexe.----------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 12 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind serviciile şi activităţile prestate conform prevederilor alin. (1).----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 13 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IIISocietăţile de servicii şi activităţi de investiţii---------Titlul cap. III a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 6 (1) Societăţile de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F., sunt persoane juridice române, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) S.S.I.F. funcţionează numai în baza autorizaţiei C.N.V.M. şi prestează cu titlu profesional, în limita autorizaţiei acordate, serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe prevăzute la art. 5 şi alte activităţi care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pot fi desfăşurate de S.S.I.F. (3) Activităţile care, potrivit reglementărilor ce vor fi emise de C.N.V.M. sau potrivit dispoziţiilor art. 776 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize pot fi desfăşurate de S.S.I.F. numai după obţinerea acestor autorizări. (4) C.N.V.M. supraveghează S.S.I.F. numai cu privire la obiectul de activitate autorizat de către aceasta.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.  +  Secţiunea 1 Capitalul iniţial  +  Articolul 7 (1) Capitalul iniţial al unei S.S.A.I. va fi determinat cu respectarea reglementării C.N.V.M., emise în conformitate cu legislaţia comunitară, şi va fi de cel puţin: a) echivalentul în lei a 50.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, dacă S.S.A.I. prestează serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) şi d), nu deţine fondurile şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, nu tranzacţionează instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. b) echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, dacă S.S.A.I. prestează serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. a), b) şi d) şi pct. 2 lit. a), b), d), f) şi g), nu tranzacţionează instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscrie în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. c) echivalentul în lei a 730.000 euro, pentru S.S.A.I. autorizate să presteze toate serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute la art. 5 alin. (1).-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Până la data de 31 decembrie 2004, S.S.A.I. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 85.000 euro, iar S.S.A.I. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 315.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României. (3) Până la data de 31 decembrie 2005, S.S.A.I. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 105.000 euro, iar S.S.A.I. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 530.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României. (4) Până la data de 31 decembrie 2006, S.S.A.I. prevăzute la alin. (1) lit. b) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 125.000 euro, iar S.S.A.I. prevăzute la alin. (1) lit. c) au obligaţia să-şi majoreze capitalul iniţial cel puţin până la nivelul echivalentului în lei a 730.000 euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României. (5) Capitalul iniţial va fi considerat ca parte din fondurile proprii, incluzând capitalul social subscris şi vărsat, precum şi alte componente ale bilanţului contabil, calculat conform metodologiei prevăzute în reglementările C.N.V.M., cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile. (6) În scopul respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia comunitară, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al preşedintelui, nivelul capitalului iniţial al S.S.A.I. (7) Cursul de referinţă la care se face referire în acest articol este cel din ziua pentru care se face raportarea. (8) S.S.A.I. prevăzut la alin. (1) lit. b) poate deţine instrumente financiare în cont propriu, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) deţinerea instrumentelor financiare în cont propriu a apărut numai ca urmare a unei erori a S.S.A.I. privind executarea corectă a ordinelor clienţilor; b) valoarea totală de piaţă a instrumentelor financiare deţinute în cont propriu reprezintă maximum 15% din capitalul iniţial al respectivei societăţi; c) S.S.A.I. respectă cerinţele referitoare la adecvarea capitalului în conformitate cu legislaţia comunitară; d) deţinerile de instrumente financiare în cont propriu au caracter accidental şi provizoriu şi sunt strict limitate la timpul necesar finalizării respectivelor tranzacţii.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei  +  Articolul 8 (1) S.S.A.I. va fi autorizată de C.N.V.M. să presteze servicii şi activităţi de investiţii, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) societatea este constituită sub forma juridică a unei societăţi comerciale pe acţiuni; b) sediul social şi sediul central, după caz, reprezentând locul unde se află centrul principal de conducere şi de administrare a activităţii, sunt situate în România; c) obiectul de activitate constă în prestarea serviciilor şi desfăşurarea activităţilor de investiţii, precum şi prestarea serviciilor conexe, după caz, prevăzute la art. 6, pe care societatea le va presta;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. d) calificarea, experienţa profesională şi integritatea administratorilor, conducătorilor, auditorilor şi persoanelor din cadrul compartimentului de control intern corespund prevederilor reglementărilor C.N.V.M.; e) dovada existenţei capitalului iniţial minim, subscris şi integral vărsat în numerar, în funcţie de serviciile şi activităţile de investiţii ce vor fi prestate;----------Lit. e) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. f) prezentarea planului de afaceri, descrierea structurii organizatorice şi a regulilor de ordine internă; g) prezentarea contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România; h) acţionarii care deţin o participaţie calificată în cadrul S.S.A.I. respectă criteriile stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură şi criteriile aplicabile evaluării prudenţiale a achiziţiilor şi majorărilor participaţiilor la o societate de servicii şi activităţi de investiţii;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 14 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 şi de art. 205 din acelaşi act normativ, prin înlocuirea unei sintagme. i) alte cerinţe prevăzute în reglementările C.N.V.M. (2) Autorizaţia acordată de C.N.V.M. unei S.S.A.I. va menţiona expres serviciile şi activităţile de investiţii pe care aceasta le poate presta conform prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 1 şi 2 şi nu poate cuprinde exclusiv serviciile conexe menţionate la art. 5 alin. (1) pct. 2.---------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În situaţia în care S.S.A.I. se află în legături strânse cu o altă persoană fizică sau juridică, C.N.V.M. acordă autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii acestei S.S.A.I., numai dacă aceste legături strânse nu împiedică realizarea atribuţiilor de supraveghere, potrivit prezentei legi.---------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (4) C.N.V.M. acordă autorizaţia S.S.A.I., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzute de reglementările în vigoare sau emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. (5) S.S.A.I. poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.  +  Articolul 9S.S.A.I. are obligaţia să respecte condiţiile de autorizare, cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului stabilite prin prezenta lege şi prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfăşurării activităţii, şi va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare şi funcţionare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 10C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizaţia pentru prestarea de servicii şi activităţi de investiţii unei societăţi comerciale, dacă:---------Partea introd. a art. 10 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) se află în procedură de insolvenţă, potrivit legii;---------Lit. a) a art. 10 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. b) oricare dintre acţionarii săi semnificativi, membri ai consiliului de administraţie sau conducătorii societăţii:1. se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de reglementările C.N.V.M. sau deţine o poziţie semnificativă într-o societate comercială care se încadrează în prevederile lit. a);2. a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;3. a fost sancţionat de C.N.V.M., Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de alte autorităţi de reglementare a pieţelor financiare cu interzicerea exercitării oricărei activităţi profesionale, pentru perioada în care această interdicţie rămâne în vigoare; c) C.N.V.M. constată că dispoziţiile legale, reglementările emise în aplicarea acestora sau cele administrative, existente în statul nemembru care guvernează statutul persoanelor având legături strânse cu S.S.A.I., ori dificultăţile în implementarea acestor dispoziţii împiedică realizarea unei supravegheri prudenţiale eficiente ori că supravegherea din statul nemembru al unui intermediar străin care a solicitat autorizarea unei sucursale este insuficientă; d) C.N.V.M. nu a fost informată cu privire la identitatea acţionarilor persoane fizice şi/sau juridice care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.A.I. sau cu privire la mărimea deţinerilor acestor acţionari; e) C.N.V.M. constată că acţionarii, persoane fizice sau juridice, care deţin în mod direct sau indirect poziţii semnificative în S.S.A.I., nu corespund cerinţelor asigurării unei gestiuni sănătoase şi prudente a S.S.A.I. şi realizării unei supravegheri prudenţiale eficiente potrivit prezentei legi; f) societatea solicitantă nu dispune de capitalul iniţial, prevăzut în reglementările C.N.V.M.; g) deşi cerinţele stipulate la art. 8 alin. (1) sunt îndeplinite, se dovedeşte că nu se poate asigura o administrare sănătoasă şi prudentă a S.S.A.I.  +  Articolul 11C.N.V.M. este în drept să suspende autorizaţia S.S.A.I. pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în caz de nerespectare a prevederilor prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M., numai dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni mai grave prevăzute de lege. Suspendarea poate fi prelungită la expirarea termenului iniţial, dar nu mai mult de 30 de zile peste termenul maxim stabilit în prezentul articol.  +  Articolul 12 (1) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii unei S.S.A.I., în următoarele situaţii:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) S.S.A.I. nu a început să presteze serviciile de investiţii pentru care a fost autorizată, în termen de 12 luni de la primirea autorizaţiei sau nu a prestat nici unul din serviciile autorizate de C.N.V.M., prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1, pe o perioadă mai mare de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care C.N.V.M. a suspendat autorizaţia pe această perioadă; b) S.S.A.I. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei; c) S.S.A.I. nu respectă reglementările privind adecvarea capitalului, stabilite de C.N.V.M.; d) S.S.A.I. sau agenţii săi pentru servicii şi activităţi de investiţii nu respectă reglementările C.N.V.M. şi/sau ale pieţelor reglementate;----------Lit. d) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. e) dacă evenimente ulterioare acordării autorizaţiei creează incompatibilitate în prestarea de servicii şi activităţi de investiţii;---------Lit. e) a alin. (1) al art. 12 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. f) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M. (2) La solicitarea expresă a unei S.S.A.I., în baza unei declaraţii de renunţare, C.N.V.M. retrage autorizaţia de a presta servicii şi activităţi de investiţii, în conformitate cu reglementările emise în acest sens.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) C.N.V.M. anulează autorizaţia unei S.S.I.F. în cazul în care aceasta a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare. (4) S.S.A.I., care au primit autorizaţia pentru a furniza numai serviciile şi activităţile de investiţii menţionate la art. 5 alin. (1) lit. d) şi e), pot fi autorizate să administreze O.P.C.V.M.-uri în calitate de «societăţi de administrare a investiţiilor», în condiţiile în care renunţă la autorizaţia obţinută conform art. 8.----------Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 15 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 13 (1) C.N.V.M. va solicita informaţii şi se va consulta cu autorităţile competente ale unui stat membru înaintea autorizării unei S.S.A.I., atunci când aceasta este: a) o filială a unui intermediar autorizat în acel stat membru; b) o filială a societăţii-mamă a unui intermediar autorizat în acel stat; c) este controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice care controlează un intermediar autorizat în acel stat membru. (2) Autorităţile competente din statele membre, responsabile cu supravegherea instituţiilor de credit sau a societăţilor de asigurare, vor fi consultate înainte de acordarea autorizaţiei unui S.S.A.I., care este: a) filiala unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru; b) filiala societăţii-mamă a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate într-un stat membru; c) controlată de aceleaşi persoane fizice sau juridice ce controlează o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată într-un stat membru.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii, administratorii, controlul intern şi acţionarii semnificativi  +  Articolul 14 (1) Conducerea S.S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane. Conducătorii trebuie să fie angajaţi ai S.S.A.I. cu contract individual de muncă şi pot fi membri ai consiliului de administraţie. (2) Conducătorii sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale S.S.A.I., sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea zilnică a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea intermediarului; în această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.S.A.I., a sucursalelor şi a altor sedii secundare. În cazul sucursalelor intermediarilor, persoane juridice străine care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României, conducătorii sunt persoanele împuternicite de intermediarul, persoană juridică străină, să conducă activitatea sucursalei şi să angajeze legal în România intermediarul, persoană juridică străină.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Conducătorii trebuie să asigure efectiv conducerea curentă a activităţii S.S.A.I., să exercite exclusiv funcţia pentru care au fost numiţi şi cel puţin unul dintre aceştia să ateste cunoaşterea limbii române. Ei trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă în unul dintre domeniile economic, juridic ori în alt domeniu care să se circumscrie activităţii financiare sau să fi absolvit cursuri post-universitare în unul dintre aceste domenii şi să aibă o experienţă de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital.  +  Articolul 15Administrarea unei S.S.A.I. poate fi asigurată numai de către persoane fizice.  +  Articolul 16S.S.A.I. va organiza un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente pieţei de capital, precum şi a normelor interne.  +  Articolul 17Condiţiile privind autorizarea personalului, organizarea şi funcţionarea compartimentului de control intern vor fi prevăzute prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 18 (1) Orice persoană care îşi propune să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni la o S.S.A.I., prin care ar dobândi o poziţie semnificativă, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere. (2) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi mărească participaţia, astfel încât aceasta să atingă sau să depăşească 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care intenţionează ca respectiva S.S.A.I. să devină o filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. (3) C.N.V.M. se va pronunţa în termen de 90 de zile de la data notificării şi, dacă este cazul, poate interzice, prin decizie, dobândirea unei asemenea poziţii. În cazul aprobării, decizia C.N.V.M. va stabili şi termenul maxim în care trebuie să se realizeze dobândirea poziţiei notificate. (4) Orice persoană care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, poziţia semnificativă din cadrul unei S.S.A.I. trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M., indicând mărimea poziţiei avute în vedere. (5) Orice acţionar semnificativ care îşi propune să-şi diminueze, direct sau indirect, participaţia, care reprezintă mai puţin de 20%, 33% sau 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot, ori care are ca rezultat pierderea de către S.S.A.I. a calităţii de filială a sa, trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. (6) Dacă persoana prevăzută la alin. (1) şi (2) este o S.S.A.I., o instituţie de credit sau o societate de asigurare autorizată în alt stat, societatea-mamă a unei S.S.A.I., a unei instituţii de credit sau a unei societăţi de asigurare autorizate în alt stat, o persoană fizică sau juridică ce controlează o S.S.A.I., o instituţie de credit ori o societate de asigurare autorizată în alt stat, şi dacă, urmare a acelei achiziţii, S.S.A.I.-ul în care persoana care intenţionează să achiziţioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta, intenţia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, aşa cum a fost prevăzută la art. 13. (7) S.S.A.I. va informa C.N.V.M., de îndată ce va lua la cunoştinţă, cu privire la orice achiziţie sau înstrăinare a acţiunilor sale, care ar conduce la depăşirea sau situarea sub nivelurile prevăzute la alin. (1), (2), (4) şi (5). (8) Periodic, cel puţin anual, S.S.A.I. va comunică C.N.V.M. identitatea acţionarilor ei semnificativi şi mărimea participaţiilor acestora şi, după caz, orice alte date şi informaţii cu privire la aceste persoane, solicitate prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 19 (1) C.N.V.M. poate interzice unei persoane dobândirea unei poziţii prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2) dacă, ţinând seama de necesitatea de a garanta administrarea prudentă a societăţii, apreciază că persoana care ar ocupa o astfel de poziţie poate prejudicia funcţionarea în bune condiţii a societăţii sau o bună supraveghere a acesteia. (2) În scopul verificării integrităţii unui acţionar al unei S.S.A.I. sau a unei persoane care intenţionează să achiziţioneze, direct sau indirect, acţiuni ale unei S.S.A.I., C.N.V.M. poate solicita furnizarea datelor de identificare a oricărui acţionar, persoană fizică şi/sau juridică, ce deţine, în mod direct sau indirect, o poziţie semnificativă.  +  Articolul 20 (1) În situaţia în care acţionarii semnificativi, membrii consiliului de administraţie, conducătorii sau personalul compartimentului de control intern nu asigură administrarea prudentă a S.S.A.I., C.N.V.M. va dispune măsurile necesare pentru remedierea situaţiei, care se pot referi, printre altele, la interdicţii, sancţiuni împotriva administratorilor şi/sau a conducerii, precum şi împotriva persoanelor din cadrul compartimentului de control intern. (2) Măsuri similare pot fi aplicate şi persoanelor vinovate de nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) şi (2). (3) În cazul în care dobândirea sau majorarea unei poziţii semnificative a fost efectuată fără acordul C.N.V.M., drepturile de vot aferente sunt nule de drept, iar eventualele voturi deja exprimate vor fi anulate corespunzător.  +  Articolul 21În cazul în care influenţa exercitată de către persoanele la care se face referire la art. 18 alin. (1) şi (2) şi art. 20 riscă să prejudicieze administrarea unei S.S.A.I., C.N.V.M. va adopta măsuri pentru suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de respectivii acţionari.  +  Capitolul IV Reguli prudenţiale  +  Articolul 22În scopul protecţiei investitorilor, asigurării stabilităţii, competitivităţii şi bunei funcţionări a pieţelor, C.N.V.M. va emite reglementări privind cerinţele prudenţiale şi de adecvare a capitalului pentru evaluarea corectă a riscurilor, în scopul prevenirii şi limitării efectelor acestora.  +  Articolul 23 (1) Intermediarii autorizaţi de C.N.V.M. au obligaţia să prezinte situaţiile lor financiare, precum şi rapoarte periodice. (2) C.N.V.M va emite reglementări privind conţinutul, forma şi termenele de transmitere a rapoartelor menţionate la alin. (1). (3) C.N.V.M. poate verifica veridicitatea datelor înscrise în situaţiile financiare şi în raportările periodice, prin inspecţii. (4) Intermediarii sunt obligaţi să păstreze, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, informaţiile şi datele privind serviciile şi activităţile de investiţii prestate în conformitate cu prevederile art. 5, în legătură cu un instrument financiar tranzacţionat, indiferent dacă aceste tranzacţii s-au desfăşurat pe o piaţă reglementată sau nu.---------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 24 (1) Intermediarii vor respecta în orice moment, pe parcursul desfăşurării activităţii lor, regulile de prudenţialitate stabilite de C.N.V.M. Aceste reguli prudenţiale se vor referi, fără a se limita la: a) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, precum şi mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor; b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparţinând investitorilor de cele aparţinând intermediarului, în scopul protejării drepturilor lor de proprietate, în special în situaţia insolvenţei intermediarului, precum şi împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către intermediari, în tranzacţiile pe cont propriu, în afara situaţiei în care investitorii consimt în mod expres; c) proceduri adecvate care să asigure separarea fondurilor investitorilor cu scopul protejării dreptului de proprietate, cu excepţia instituţiilor de credit, care să prevină folosirea acestor fonduri în interesul firmei; d) păstrarea înregistrărilor tranzacţiilor desfăşurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudenţiale, regulilor de conduită în afaceri, precum şi a altor cerinţe legislative şi reglementare; e) existenţa unei structuri organizatorice care trebuie să minimizeze riscul unui conflict de interese între investitor şi intermediar ori între investitorii aceluiaşi intermediar. În situaţia înfiinţării unei sucursale, structura organizatorică a acesteia nu trebuie să contravină regulilor de conduită pentru evitarea conflictului de interese, stabilite de către statul membru gazdă. (2) Creditorii unui intermediar nu pot apela, în nicio situaţie, la activele investitorilor, inclusiv în cazul procedurii de insolvenţă. Un intermediar nu poate folosi instrumentele financiare unui client în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu sau în contul altui client, cu excepţia cazului în care clientul îşi dă în prealabil acordul în scris. Fondurile unui client pot fi folosite în scopul efectuării tranzacţiilor încheiate pe cont propriu numai de către instituţiile de credit.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 16 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (3) Activele investitorilor sunt exceptate de la procedura executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva intermediarului a fost pornită procedura executării silite.----------Alin. (3) al art. 24 a fost introdus de pct. 17 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 25Înaintea prestării de servicii şi activităţi de investiţii, intermediarii vor informa investitorii cu privire la fondurile sau schemele de compensare a investitorilor.----------Art. 25 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul V Reguli de conduită  +  Articolul 26 (1) Intermediarii şi agenţii pentru servicii şi activităţi de investiţii sunt obligaţi să respecte regulile de conduită emise de C.N.V.M., precum şi regulile emise de pieţele reglementate pe care aceştia tranzacţionează. (2) Implementarea şi supravegherea respectării regulilor de conduită de către toţi intermediarii care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României vor fi asigurate de către C.N.V.M.----------Art. 26 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 27 (1) Reglementările C.N.V.M. vor implementa principii, care vor lua în considerare calitatea persoanei pentru care este prestat serviciul. Conform acestor principii, intermediarul trebuie, cel puţin: a) să acţioneze onest, imparţial şi cu diligenţă profesională în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei; b) să angajeze toate resursele, să elaboreze şi să utilizeze eficient procedurile interne necesare prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii;----------Lit. b) a alin. (1) al art. 27 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. c) să solicite de la investitori informaţii referitoare la situaţia lor financiară, experienţa investiţională şi obiectivele cu privire la serviciile solicitate; d) să transmită investitorilor toate informaţiile relevante privind tranzacţiile în care contrapartea este intermediarul; e) să încerce să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să asigure investitorilor un tratament imparţial; f) să desfăşoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile administrării activităţii, în scopul protejării intereselor investitorilor şi a integrităţii pieţei. (2) În cazul în care un intermediar execută un ordin, în vederea aplicării regulilor prevăzute la alin. (1), va fi evaluată natura profesională a investitorului, pornind de la persoana care a dat ordinul, indiferent dacă acest ordin a fost plasat direct de investitor sau indirect printr-un alt intermediar.  +  Articolul 28 (1) Prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, în contul investitorilor, se va face pe baza unui contract, redactat în două exemplare, dintre care unul va fi remis clientului.----------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Reglementările C.N.V.M. vor stipula conţinutul şi clauzele minime ale contractelor încheiate cu investitorii, inclusiv pentru contractele la distanţă. (3) Prin contract la distanţă se înţelege orice contract, referitor la servicii şi activităţi de investiţii, încheiat între un intermediar, în calitate de ofertant, şi un investitor, în calitate de beneficiar de servicii şi activităţi de investiţii, în cadrul unui sistem de vânzări sau prestări de servicii dşi activităţi de investiţii la distanţă, organizat de către ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseşte exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanţă, începând cu momentul încheierii contractului, până la expirarea acestuia.----------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (4) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde modalităţile prin care pot fi furnizate servicii şi activităţi de investiţii la distanţă, în baza unui contract la distanţă, precizând expres mijloacele de comunicare la distanţă, inclusiv cele de comunicare electronică, precum şi perioada pentru care acesta a fost încheiat.----------Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (5) Reglementările prevăzute la alin. (2) vor cuprinde, în plus, prevederi referitoare la obligaţia intermediarului de a informa investitorul, precum şi consimţământul acestuia de a încheia un astfel de contract, care să-i permită intermediarului să presteze servicii şi activităţi de investiţii la distanţă.----------Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (6) Prin mijloace de comunicare la distanţă se înţelege orice mijloc care, fără a necesita prezenţa fizică simultană a ofertantului şi a beneficiarului de servicii şi activităţi de investiţii, poate fi utilizat pentru realizarea acordului de voinţă între părţi şi a obiectului contractului.---------Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (7) Investitorul va avea o perioadă de 14 zile, de la încheierea contractului, pentru a rezilia unilateral contractul încheiat la distanţă, fără a-i fi percepute acestuia comisioane penalizatoare sau fără a-şi motiva decizia de retragere. În cazul în care investitorul reziliază unilateral contractul, el va putea fi obligat să plătească serviciile prestate în concordanţă cu clauzele contractului. Derularea contractului se va realiza numai după ce investitorul şi-a exprimat acordul. (8) Dreptul de a rezilia unilateral un astfel de contract nu se va aplica serviciilor şi activităţilor de investiţii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe pieţele financiare care pot apărea în timpul perioadei de retragere din contract şi sunt independente de prestatorii de servicii şi activităţi de investiţii, fiind legate de:---------Partea introd. a alin. (8) al art. 28 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) operaţiuni de schimb valutar; b) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţa mai mică de un an şi certificate de depozit; c) valori mobiliare; d) titluri de participare la organismele de plasament colectiv; e) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; f) contracte forward pe rata dobânzii (FRA); g) swap-uri pe rata dobânzii, curs de schimb şi acţiuni; h) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. b) - c), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de schimb şi pe rata dobânzii. (9) Reglementările prevăzute la alin. (2), (4) şi (5) pot prevedea, pentru crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient şi adecvat, procedura plângerii prealabile şi proceduri de consiliere a litigiilor privind serviciile şi activităţi de investiţii.---------Alin. (9) al art. 28 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul VI Traderi  +  Articolul 29Traderii sunt persoane juridice care efectuează exclusiv în nume şi pe cont propriu tranzacţii cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni.  +  Articolul 30 (1) Traderii vor fi autorizaţi în condiţiile prevăzute prin reglementările C.N.V.M. şi vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. (2) Cerinţele privind capitalul traderilor vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 31Traderii pot opera numai cu acordul operatorului de piaţă şi în conformitate cu reglementările respectivei pieţe reglementate.  +  Articolul 32 (1) Compensarea şi decontarea tranzacţiilor efectuate de traderi se realizează numai prin intermediari, acţionând în cadrul aceleiaşi pieţe reglementate, ca membri compensatori. (2) Responsabilitatea cu privire la obligaţiile ce decurg din derularea tranzacţiilor efectuate de traderi revine şi membrilor compensatori cu care aceştia au încheiate contracte de compensare.  +  Articolul 33Traderilor le este interzis: a) să deţină fonduri sau instrumente financiare ale altor persoane; b) să negocieze şi să încheie tranzacţii, în numele şi în contul altor persoane; c) să încheie cu alte persoane înţelegeri exprese sau tacite, cu scopul de a acţiona concertat pe pieţele reglementate; d) să se afle în relaţii de muncă cu un alt intermediar sau cu un operator de piaţă.  +  Articolul 34Prevederile art. 4 alin. (3), art. 23, art. 24 alin. (1) lit. d) şi ale art. 26 vor fi aplicate corespunzător şi traderilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Capitolul VII Consultanţii de investiţii şi agenţiile de rating  +  Articolul 35 (1) Prestarea, cu titlu profesional a serviciilor de consultanţă de investiţii, cu privire la instrumentele financiare, se efectuează de către consultanţii de investiţii, persoane fizice sau juridice, înscrise în Registrul C.N.V.M. (2) Prin consultanţă de investiţii se înţelege recomandarea personală dată unui client, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare. (3) C.N.V.M. va emite reglementări privind: a) condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de a presta servicii de consultanţă privind instrumentele financiare, de către persoane fizice sau juridice, altele decât intermediarii, incluzând şi cerinţele de capital pentru desfăşurarea acestei activităţi; b) procedurile referitoare la condiţiile de funcţionare, supraveghere, raportare şi verificare a consultanţilor de investiţii; c) suspendarea şi retragerea autorizaţiei de consultant de investiţii. (4) Prestarea de servicii de consultanţă de investiţii exclude preluarea sau executarea ordinelor investitorilor pentru achiziţionarea sau înstrăinarea de instrumente financiare, administrarea portofoliilor investitorilor, precum şi decontarea tranzacţiilor, inclusiv deţinerea de disponibilităţi băneşti sau instrumente financiare în contul investitorilor. (5) Consultanţii de investiţii sunt subiect al regulilor de conduită, adoptate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile art. 27.  +  Articolul 36 (1) C.N.V.M. va emite reglementări privind criteriile de agreere a agenţiilor de rating care evaluează şi notează emitenţii admişi la tranzacţionare şi instrumentele financiare tranzacţionate pe pieţele reglementate. (2) Agenţiile de rating vor informa C.N.V.M. cu privire la orice rating realizat în legătură cu entităţile şi instrumentele menţionate la alin. (1).  +  Capitolul VIII Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea I Sucursale ale societăţilor de servicii şi activităţi de investiţii, persoane juridice române şi libera circulaţie a serviciilor---------Titlul secţ. I a cap. VIII a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 37S.S.A.I. poate presta servicii şi activităţi de investiţii:---------Partea introd. a art. 37 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) într-un stat membru, potrivit prevederilor art. 38 şi 39;----------Lit. a) a art. 37 a fost modificată de pct. 18 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. b) într-un stat nemembru, în baza autorizaţiei acordate de C.N.V.M., conform reglementărilor emise în acest sens.  +  Articolul 38 (1) S.S.A.I., persoană juridică română, care intenţionează să deschidă o sucursală într-un stat membru, va comunică acest lucru C.N.V.M., împreună cu următoarele informaţii: a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei şi structura organizatorică a acesteia;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 38 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. b) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei; c) adresa sediului sucursalei; d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protecţia investitorilor sucursalei. (2) În termen de 3 luni de la primirea comunicării, C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazdă informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.A.I. în consecinţă, împreună cu motivele refuzului. (3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.A.I., persoană juridică română, dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.A.I., constată că: a) S.S.A.I. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situaţie financiară adecvată, în raport cu serviciile şi activităţile de investiţii ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 38 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. b) S.S.A.I. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a situaţiei financiare. (4) În cazul modificării conţinutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin. (1), S.S.A.I. va comunică, în scris, această modificare C.N.V.M. şi autorităţii competente din statul membru gazdă, cu cel puţin o lună înainte de implementarea schimbării. (5) C.N.V.M. va comunică autorităţii competente din statul membru gazdă orice modificare a informaţiilor comunicate anterior, în conformitate cu alin. (2).  +  Articolul 39 (1) Orice S.S.A.I. care intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, în temeiul liberei circulaţii a serviciilor, va comunică C.N.V.M. următoarele informaţii:---------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. a) statul membru în care intenţionează să opereze; b) un plan de afaceri, precizând, în special, serviciul sau serviciile de investiţii pe care intenţionează să le presteze. (2) În termen de o lună de la primirea informaţiilor menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informaţii autorităţilor competente din statul membru gazdă. După expirarea acestui termen, S.S.A.I. poate începe să presteze serviciile şi activităţile de investiţii în cauză, în statul membru gazdă.---------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) În situaţia în care se modifică conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.A.I. va comunică această modificare, în scris, C.N.V.M. şi statului membru gazdă, înainte de aplicarea acesteia, în vederea transmiterii, dacă este necesar, a oricărei modificări sau completări ce trebuie aduse informaţiilor comunicate.  +  Articolul 39^1 (1) S.S.A.I., persoane juridice române, pot desfăşura activităţile prevăzute în autorizaţia acordată de C.N.V.M. pe teritoriul unui stat nemembru, numai prin înfiinţarea unei sucursale. Pentru scopurile prezentei legi, toate sediile înfiinţate pe teritoriul unui stat nemembru sunt considerate o singură sucursală. (2) Înfiinţarea unei sucursale într-un stat nemembru este supusă aprobării prealabile a C.N.V.M., conform reglementărilor emise de aceasta. (3) C.N.V.M. poate respinge cererea de aprobare a înfiinţării sucursalei dacă, pe baza informaţiilor deţinute şi a documentaţiei prezentate de S.S.A.I., persoană juridică română, consideră că: a) S.S.A.I. nu dispune de un management adecvat sau de o situaţie financiară corespunzătoare, în raport cu activitatea propusă a fi desfăşurată prin intermediul sucursalei; b) cadrul legislativ existent în statul nemembru şi/sau modul de aplicare a acestuia împiedică exercitarea de către C.N.V.M. a funcţiilor sale de supraveghere; c) S.S.A.I. înregistrează o evoluţie necorespunzătoare a indicatorilor de prudenţă financiară sau nu îndeplineşte alte cerinţe stabilite prin prezenta lege ori prin reglementările emise în aplicarea acesteia. (4) Orice modificare a elementelor care sunt avute în vedere la aprobarea înfiinţării sucursalei este supusă aprobării prealabile a C.N.V.M.----------Art. 39^1 a fost introdus de pct. 19 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 40 (1) Supravegherea prudenţială a serviciilor şi activităţilor de investiţii prestate de S.S.A.I., în statele membre şi nemembre, fie direct, fie prin înfiinţarea de sucursale, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuţiile autorităţilor competente din statele gazdă. (2) În vederea exercitării atribuţiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre în cadrul cărora S.S.A.I. prestează direct servicii şi activităţi de investiţii sau îşi înfiinţează sucursale. (3) În situaţia în care dispune sancţiuni, restricţii sau retragerea autorizaţiei unei S.S.A.I., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competentă din statul membru în care respectiva societate prestează servicii şi activităţi de investiţii. (4) Prevederile speciale din legislaţia bancară referitoare la operaţiunile transfrontaliere vor fi aplicabile instituţiilor de credit autorizate în România, ce intenţionează să presteze servicii şi activităţi de investiţii, principale şi conexe, în străinătate, precum şi prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investiţii în România, de către instituţii de credit din state membre sau din state nemembre.---------Art. 40 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Secţiunea a 2-a Intermediari din state membre  +  Articolul 41 (1) Intermediarii autorizaţi şi supravegheaţi de autoritatea competentă dintr-un stat membru pot presta în România, în limita autorizaţiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activităţi de investiţii, conform art. 5 alin. (1), în mod direct sau printr-o sucursală, în baza principiului liberei circulaţii a serviciilor, fără a fi necesară obţinerea unei autorizaţii din partea C.N.V.M.----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) vor avea sediul central în statul membru care le-a acordat autorizaţia şi în care îşi desfăşoară activitatea. (3) Intermediarii prevăzuţi la alin. (1) îşi pot promova serviciile prin toate mijloacele de comunicare disponibile în România, cu respectarea regulilor de publicitate stabilite de C.N.V.M. (4) În termen de 2 luni de la primirea comunicării din partea autorităţii competente din statul membru de origine, privind prestarea de servicii prin intermediul unei sucursale, cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 38 alin. (1), C.N.V.M. va comunică intermediarului în cauză, dacă este necesar, condiţiile, regulile de conduită, în conformitate cu care, în scopul protejării interesului general, sucursala din România urmează să îşi desfăşoare activitatea. (5) Sucursala îşi poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau la data expirării termenului prevăzut la alin. (4). (6) Orice intenţie de modificare a informaţiilor cuprinse în comunicarea primită de C.N.V.M., potrivit alin. (4), trebuie să fie notificată de către intermediarul în cauză, cu cel puţin o lună înainte de data la care modificarea respectivă urmează să fie efectuată. (7) C.N.V.M. va emite reglementări pentru aplicarea prezentei secţiuni, cu respectarea legislaţiei comunitare aplicabile.  +  Articolul 42 (1) Intermediarii autorizaţi în statele membre pot avea acces pe o piaţă reglementată din România să presteze servicii de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi în sistemele de compensare-decontare aferente acestor pieţe, fie: a) direct, în baza liberei circulaţii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale; b) indirect, prin înfiinţarea de filiale ori achiziţionarea unei S.S.A.I. care este deja membră sau are acces pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare. (2) Accesul pe o piaţă reglementată sau într-un sistem de compensare-decontare al intermediarilor prevăzuţi la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă şi de sistemele de compensare-decontare, aprobate de C.N.V.M., a regulilor de conduită şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor intermediari.  +  Secţiunea a 3-a Intermediari din state nemembre  +  Articolul 43Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către intermediarii din statele nemembre va fi supusă autorizării C.N.V.M. Condiţiile de autorizare sunt: a) satisfacerea de către sucursală a cerinţelor prevăzute la art. 8; b) autorizaţia societăţii şi prevederile legale din ţara de origine, în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii pe care societatea de servicii şi activităţi de investiţii intenţionează să le presteze pe teritoriul României, prin intermediul sucursalei;---------Lit. b) a art. 43 a fost modificată de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. c) existenţa în ţara de origine a unor prevederi legale de autorizare, supraveghere, precum şi structură organizatorică, similare cu cele din România; d) existenţa unui acord de cooperare între C.N.V.M. şi autoritatea competentă din ţara de origine; e) îndeplinirea condiţiilor de reciprocitate în ţara de origine, în limitele permise de acordul internaţional.  +  Capitolul IX Fondul de compensare a investitorilor  +  Articolul 44 (1) Fondul de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, este persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, în baza actului constitutiv, aprobat în prealabil de C.N.V.M. (2) Acţionarii Fondului sunt intermediarii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii. Pot fi acţionari ai Fondului operatorii de piaţă, depozitarul central şi alte entităţi reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. (3) C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, principiile privind organizarea şi funcţionarea Fondului, procedura de compensare, inclusiv cu privire la termene, şi obligaţii de transparenţă.  +  Articolul 45 (1) Intermediarii autorizaţi să presteze servicii şi activităţi de investiţii şi societăţile de administrare a investiţiilor, care administrează portofolii individuale de investiţii, trebuie să fie membri ai Fondului.---------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) Entităţile menţionate la alin. (1) au obligaţia ca, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să înfiinţeze şi să supună autorizării C.N.V.M., S.C. Fondul de compensare a investitorilor - S.A.  +  Articolul 46 (1) Scopul Fondului este de a compensa investitorii, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor C.N.V.M., în situaţia incapacităţii membrilor Fondului de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare datorate sau aparţinând investitorilor, care au fost deţinute în numele acestora, cu ocazia prestării de servicii şi activităţi de investiţii sau de administrare a portofoliilor individuale de investiţii.----------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (2) În sensul prezentului capitol, prin investitor se înţelege orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii şi activităţi de investiţii.----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Valoarea creanţei unui investitor va fi calculată conform dispoziţiilor legale şi contractuale, luând în considerare compensarea şi creanţele reciproce de compensat, care sunt aplicabile pentru stabilirea, la data constatării sau a hotărârii menţionate la art. 47 alin. (1), a sumei de bani sau a valorii, determinate, dacă este posibil, la valoarea de piaţă a instrumentelor financiare aparţinând investitorilor, pe care membrul Fondului nu le poate plăti sau returna, în condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (1) şi (2). (4) Fondul compensează, în mod egal şi nediscriminatoriu, investitorii, în limita unui plafon stabilit anual, prin ordin al preşedintelui C.N.V.M. (5) Sunt exceptate de la compensare următoarele categorii de investitori: a) investitorii calificaţi; b) administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii financiari ai membrilor Fondului, acţionarii acestora cu deţineri mai mari de 5% din capitalul social, precum şi investitorii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup cu membrii Fondului; c) soţii, rudele şi afinii până la gradul I, precum şi persoanele care acţionează în numele investitorilor menţionaţi la lit. b); d) persoanele juridice din cadrul aceluiaşi grup cu membrii Fondului; c) investitorii, persoane fizice sau juridice, care sunt direct răspunzători pentru fapte care au agravat dificultăţile financiare ale membrului sau au contribuit la deteriorarea situaţiei financiare a acestuia. (6) Fondul va suspenda orice plată pentru investitorii care se află în cercetare penală, în legătură cu o acţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanţa competentă.  +  Articolul 47 (1) Fondul va compensa investitorii, în oricare din următoarele situaţii: a) C.N.V.M. a constatat că, pentru moment, din punctul ei de vedere, un intermediar sau o societate de administrare a investiţiilor care administrează portofolii individuale de investiţii, din motive ce sunt legate direct de situaţia financiară, nu este în măsură să-şi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp; b) autoritatea judiciară competentă, pentru motive legate direct sau indirect de situaţia financiară a unui membru al Fondului, a emis o hotărâre definitivă, având ca efect suspendarea posibilităţii investitorilor de a-şi exercită drepturile cu privire la valorificarea creanţelor asupra respectivei societăţi. (2) Compensaţia va fi asigurată pentru drepturile decurgând din incapacitatea unui membru al Fondului de a: a) returna fondurile băneşti aparţinând investitorilor şi deţinute în numele acestora, în legătură cu activităţile lor de investiţii; b) returna investitorilor orice instrument financiar ce le aparţine şi este deţinut şi administrat în numele lor, în legătură cu activitatea lor de investiţii. (3) În cazul în care intermediarul este o instituţie de credit, orice situaţie similară celei prevăzute la alin. (1) va fi transmisă C.N.V.M., de către Banca Naţională a României. (4) În cazul în care compensaţia este asigurată de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, nici un investitor nu are dreptul la o dublă compensaţie.  +  Articolul 48 (1) În situaţiile prevăzute la art. 47, Fondul va publică pe website-ul propriu, la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale membrului aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare aparţinând investitorilor, precum şi în cel puţin două cotidiane de difuzare naţională, informaţii privind: incapacitatea membrului de a-şi onora obligaţiile faţă de investitori, locul, modul şi perioada de timp în care se pot înregistra cererile de despăgubire, precum şi data începerii plăţii compensaţiilor către investitori. (2) Fondul se subrogă de drept în drepturile investitorilor, pentru o sumă egală cu plăţile pe care le-a efectuat pentru compensarea fondurilor băneşti şi/sau instrumentelor financiare. Fondul se va înscrie în tabloul creditorilor pentru respectiva sumă, în cazul lichidării judiciare a membrilor săi.  +  Articolul 49 (1) Fondul va avea următoarele resurse financiare: a) contribuţia iniţială a membrilor, plătită în conformitate cu reglementările C.N.V.M.; b) contribuţia anuală şi/sau specială plătită de membri; c) venituri din investirea resurselor Fondului; d) venituri din recuperarea creanţelor compensate de Fond; e) împrumuturi pe termen scurt care să acopere în exclusivitate nevoi cu caracter temporar generate de acordarea compensărilor; f) alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M. (2) Cheltuielile legate de administrarea şi funcţionarea Fondului vor fi acoperite pe seama veniturilor din investirea resurselor Fondului, precum şi din alte venituri stabilite prin reglementări de către C.N.V.M. (3) Resursele financiare aflate la dispoziţia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la 31 decembrie 2004, urmând ca ulterior, aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M. (4) Fondul nu distribuie dividende şi nu poate acorda împrumuturi.  +  Articolul 50C.N.V.M. va stabili anual, prin ordin al preşedintelui, plafoanele sumelor prevăzute la art. 46 alin. (3).  +  Articolul 51Contribuţiile plătite de membrii Fondului nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau al dizolvării membrilor Fondului.  +  Articolul 52Fondul va prezenta C.N.V.M. un raport anual de activitate, cel mai târziu până la data de 30 aprilie.  +  Titlul III ORGANISME DE PLASAMENT COLECTIV  +  Capitolul I Societăţile de administrare a investiţiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 53Abrogat.-----------Art. 53 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată----------Secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 54Abrogat.-----------Art. 54 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 55Abrogat.-----------Art. 55 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 56Abrogat.------------Art. 56 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată.------------Secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 57Abrogat.----------Art. 57 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 4-a Abrogată.----------Secţ. a 4-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 58Abrogat.----------Art. 58 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 59Abrogat.----------Art. 59 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 5-a Abrogată.----------Secţ. a 5-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 60Abrogat.----------Art. 60 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 61Abrogat.---------Art. 61 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 62Abrogat.---------Art. 62 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 63Abrogat.----------Art. 63 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IIAbrogat.----------Cap. II a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 64Abrogat.---------Art. 64 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 65Abrogat.---------Art. 65 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 66Abrogat.---------Art. 66 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 67Abrogat.---------Art. 67 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IIIAbrogat.----------Cap. III a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 68Abrogat.---------Art. 68 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IV ---------  +  Articolul 69Abrogat.---------Art. 69 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 70Abrogat.---------Art. 70 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 71Abrogat.---------Art. 71 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 72Abrogat.---------Art. 72 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 73Abrogat.---------Art. 73 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 74Abrogat.---------Art. 74 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 75Abrogat.---------Art. 75 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul V ---------  +  Secţiunea 1 Abrogată.---------Secţ. 1 a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 76Abrogat.---------Art. 76 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 77Abrogat.---------Art. 77 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 78Abrogat.--------Art. 78 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 79Abrogat.--------Art. 79 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 80Abrogat.---------Art. 80 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 81Abrogat.---------Art. 81 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 82Abrogat.---------Art. 82 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată.---------Secţ. a 2-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 83Abrogat.---------Art. 83 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 84Abrogat.---------Art. 84 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 85Abrogat.---------Art. 85 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 86Abrogat.---------Art. 86 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 87Abrogat.---------Art. 87 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată.---------Secţ. a 3-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 88Abrogat.---------Art. 88 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 89Abrogat.---------Art. 89 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 90Abrogat.---------Art. 90 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 91Abrogat.---------Art. 91 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 4-a Abrogată.---------Secţ. a 4-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 92Abrogat.---------Art. 92 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 93Abrogat.---------Art. 93 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 94Abrogat.---------Art. 94 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 95Abrogat.---------Art. 95 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 96Abrogat.---------Art. 96 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 97Abrogat.---------Art. 97 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 98Abrogat.---------Art. 98 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 99Abrogat.---------Art. 99 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 100Abrogat.---------Art. 100 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 5-a Abrogată.---------Secţ. a 5-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 101Abrogat.---------Art. 101 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 102Abrogat.---------Art. 102 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 103Abrogat.---------Art. 103 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 104Abrogat.---------Art. 104 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 6-a Abrogată.---------Secţ. a 6-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 105Abrogat.---------Art. 105 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 106Abrogat.---------Art. 106 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 107Abrogat.---------Art. 107 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 108Abrogat.---------Art. 108 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 7-a Abrogată.---------Secţ. a 7-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 109Abrogat.---------Art. 109 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 110Abrogat.---------Art. 110 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 8-a Abrogată.---------Secţ. a 8-a a fost abrogată de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 111Abrogat.---------Art. 111 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 112Abrogat.---------Art. 112 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 113Abrogat.---------Art. 113 a fost abrogat de pct. 20 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul VI Organisme de plasament colectiv, altele decât O.P.C.V.M.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 114 (1) Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile A.O.P.C care atrag în mod public resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice şi care se constituie sub forma: a) fondurilor închise de investiţii, care sunt înfiinţate pe bază de contract de societate civilă şi care au obligaţia de a răscumpăra titlurile de participare la intervale de timp prestabilite sau la anumite date, în conformitate cu documentele de constituire; b) societăţile de investiţii de tip închis care sunt înfiinţate prin act constitutiv emit un număr limitat de acţiuni şi sunt tranzacţionate pe o piaţă. (2) A.O.P.C. prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte regulile prevăzute în prezentul capitol. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 114 a fost abrogat de pct. 21 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 114 a fost abrogat de pct. 21 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (5) Se interzice A.O.P.C. să ofere public titluri de participare, dacă nu respectă prevederile alin. (2).  +  Articolul 115 (1) A.O.P.C. care atrag în mod privat resurse financiare şi care sunt administrate de o S.A.I. se supun prevederilor art. 114 alin. (2). (2) A.O.P.C. care fac apel privat la resurse financiare şi care nu sunt administrate de o S.A.I. vor stabili prin documentele constitutive reguli privind politica de investiţii, conduită în afaceri şi transparenţă. (3) Documentele emise de A.O.P.C, prevăzute la alin. (2), trebuie să conţină în mod expres un avertisment cu privire la faptul că acestor organisme nu le sunt aplicabile dispoziţiile prezentului titlu. (4) A.O.P.C. menţionate la alin. (2), care sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, sunt supuse prevederilor titlului VI.  +  Articolul 116 (1) C.N.V.M. va emite reglementări specifice fiecărui tip de A.O.P.C., cu privire la: a) conţinutul minim al documentelor de constituire; b) investiţiile permise şi limitările aplicabile acestora; c) valoarea de emisiune sau valoarea nominală a unui titlu de participare, după caz, sau/şi valoarea investiţiei individuale a unui investitor; d) regulile de tranzacţionare a titlurilor de participare; e) cerinţe privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere ale unui A.O.P.C. autoadministrat. (2) C.N.V.M. va emite reglementări comune fondurilor închise de investiţii şi societăţilor de investiţii de tip închis, cu privire la: a) obligaţiile de transparenţă, informare şi raportare; b) regulile de conduită; c) regulile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv nearmonizate din state membre şi nemembre; d) modalitatea de calcul al valorii activului net.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile închise de investiţii  +  Articolul 117 (1) Fondurile închise de investiţii înregistrate la C.N.V.M. sunt administrate de o S.A.I. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 117 a fost abrogat de pct. 22 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Societăţile de investiţii de tip închis  +  Articolul 118O societate de investiţii de tip închis înregistrată la C.N.V.M. este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administraţie.  +  Articolul 119 (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 119 a fost abrogat de pct. 23 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) Societăţile de investiţii de tip închis îşi pot răscumpăra propriile acţiuni, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 şi cu respectarea reglementărilor C.N.V.M.  +  Secţiunea a 4-a Societăţile de investiţii financiare  +  Articolul 120 (1) Prevederile prezentului capitol, referitoare la societăţile de investiţii de tip închis înregistrate la C.N.V.M., se aplică corespunzător şi societăţilor de investiţii financiare, constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, denumite în continuare S.I.F. (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conţinutul minim al actului constitutiv al unei S.I.F., care vor include cel puţin următoarele: a) reguli privind emisiunea, deţinerea şi vânzarea acţiunilor; b) modalitatea de calcul a activului net; c) reguli prudenţiale privind politica de investiţii; d) condiţii de înlocuire a depozitarului şi reguli de asigurare a protecţiei acţionarilor în astfel de situaţii; e) reguli privind remunerarea administratorilor şi dimensionarea cheltuielilor de administrare, în situaţia S.I.F.-urilor care nu se autoadministrează; f) identitatea, cerinţele privind calificarea, experienţa profesională şi integritatea membrilor organelor de conducere. (3) Acţiunile unei S.I.F. sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată. (4) Prin derogare de la prevederile art. 114 alin. (1) lit. b), referitoare la emiterea unui număr limitat de acţiuni, majorarea capitalului social al unei S.I.F. se va realiza numai prin ofertă publică de acţiuni, pe baza unui prospect aprobat de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile titlului V al prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990.  +  Capitolul VII Protecţia deţinătorilor de titluri de participare  +  Articolul 121Abrogat.----------Art. 121 a fost abrogat de pct. 24 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 122 (1) Prevederile art. 21 se aplică în mod corespunzător A.O.P.C., S.A.I. şi societăţilor de investiţii autoadministrate. (2) C.N.V.M. este în drept să suspende un administrator, în situaţia în care se constată că influenţa exercitată de către acesta poate prejudicia administrarea A.O.P.C., S.A.I. sau a societăţii de investiţii, autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 123C.N.V.M. va elabora reglementări privind fuziunea şi divizarea unui S.A.I., O.P.C.V.M. şi A.O.P.C.  +  Titlul IV PIEŢELE REGLEMENTATE DE INSTRUMENTE FINANCIARE ŞI DEPOZITARUL CENTRAL  +  Capitolul I Pieţele reglementate  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 124 (1) Pieţele reglementate de instrumente financiare se organizează şi se administrează de către o persoană juridică, constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., denumită în continuare operator de piaţă. (2) C.N.V.M. va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, orice decizie privind acordarea/retragerea autorizaţiei unui operator de piaţă. (3) Operatorii de piaţă autorizaţi să funcţioneze în România vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. (4) Lista pieţelor reglementate autorizate va fi comunicată statelor membre, precum şi Comisiei Europene, împreună cu regulamentele, instrucţiunile şi procedurile privind operaţiunile pe aceste pieţe, precum şi orice modificări ulterioare ale acestora. (5) Societatea care administrează o piaţă reglementată are legitimitate procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi şi obligaţii, pretenţii şi reclamaţii legate de activitatea pieţelor administrate.  +  Articolul 125O piaţă reglementată este un sistem pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare, astfel cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, definite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră realizate în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare şi care: a) funcţionează regulat; b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării C.N.V.M. definesc condiţiile de funcţionare, de acces pe piaţă, condiţiile de admitere la tranzacţionare a unui instrument financiar şi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră; c) respectă cerinţele de raportare şi transparenţă în vederea asigurării protecţiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., potrivit legislaţiei europene.------------Art. 125 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea, funcţionarea şi retragerea autorizaţiei operatorilor de piaţă  +  Articolul 126 (1) Condiţiile şi documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a operatorului de piaţă vor fi stabilite prin reglementări C.N.V.M. şi se vor referi în principal la: a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni şi resursele financiare necesare pentru desfăşurarea activităţii; b) obiectul exclusiv de activitate, constând în administrarea pieţelor reglementate, precum şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;------------Litera b) a alin. (1) al art. 126 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 167 din 9 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 15 octombrie 2012. c) structura acţionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor deţinând 5% din drepturile de vot; d) planul de afaceri, structura organizatorică şi regulile de ordine interioară; e) condiţiile de calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul operatorului de piaţă; f) dotarea tehnică şi resursele; g) contractul încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi Camera Auditorilor Financiari din România. (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a operatorului de piaţă. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M. (3) Operatorul de piaţă nu poate limita numărul persoanelor cu drept de acces pe piaţa reglementată administrată.  +  Articolul 127Cererea de autorizare a operatorului de piaţă va fi respinsă, după caz, dacă: a) documentaţia prezentată nu este întocmită în conformitate cu reglementările în vigoare sau datele furnizate sunt incomplete ori incorecte; b) documentaţia prezentată este insuficientă pentru a se stabili dacă operatorul de piaţă îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu reglementările în vigoare; c) administratorii şi personalul cu funcţii de conducere ai operatorului de piaţă nu au calificarea şi experienţa profesională adecvate funcţiei lor, conform reglementărilor C.N.V.M.; d) transparenţa pieţei, buna desfăşurare a tranzacţiilor şi protecţia investitorilor nu sunt asigurate; c) nu sunt respectate prevederile prezentei legi sau ale reglementărilor C.N.V.M.  +  Articolul 128C.N.V.M. este în drept să retragă autorizaţia unui operator de piaţă: a) dacă operatorul de piaţă nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării; b) dacă operatorul de piaţă nu şi-a exercitat obiectul de activitate pentru care a fost autorizat, pe o perioadă mai mare de 6 luni; c) dacă autorizaţia a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare; d) dacă operatorul de piaţă a încălcat prevederile prezentei legi ori ale reglementărilor emise de C.N.V.M.; e) în caz de fuziune sau divizare; f) la cererea acestuia.  +  Articolul 129 (1) Nici un acţionar al unui operator de piaţă nu va putea deţine, direct sau indirect, mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot. (2) Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările C.N.V.M. şi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. (3) Orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă va fi notificată acestuia şi C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de C.N.V.M. (4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute cu nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) este suspendat de drept, urmând a se aplică procedura stabilită la art. 283.----------Alin. (4) al art. 129 a fost modificat de pct. 25 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 130 (1) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă sunt validaţi individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia. (2) Personalul din conducerea executivă, soţul/soţia sau rudele acestora, precum şi afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acţionari, administratori, cenzori, angajaţi, agenţi pentru servicii şi activităţi de investiţii, reprezentanţi ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.----------Alin. (2) al art. 130 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012 prin înlocuirea unei sintagme. (3) Membrii consiliului de administraţie al operatorului de piaţă sunt obligaţi să notifice în scris acestuia natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor materiale, dacă: a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă; b) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piaţă; c) se află în legături strânse sau are o relaţie materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piaţă; d) se află în situaţia care ar putea influenţa adoptarea deciziei în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie.  +  Articolul 131Operatorul de piaţă trebuie să identifice şi să prevină, prin reglementări proprii, orice conflicte de interese între el, acţionarii săi, administratorii şi piaţa reglementată, în scopul asigurării bunei funcţionări a acesteia.  +  Articolul 132C.N.V.M. va stabili, prin reglementări, condiţiile generale în care se vor desfăşura tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate din România, procedurile de efectuare a tranzacţiilor şi termenele în care intermediarii implicaţi vor raporta respectivele tranzacţii.  +  Articolul 133 (1) Operatorii de piaţă vor asigura respectarea normelor privind transparenţa şi protecţia investitorilor, conform reglementărilor emise de C.N.V.M. (2) Reglementările, cotaţiile pieţelor reglementate, precum şi volumele de tranzacţionare sunt informaţii de interes public şi trebuie făcute accesibile publicului, cel puţin pe paginile de internet ale operatorului de piaţă. (3) În scopul evaluării de către investitori, în orice moment, a termenilor unei tranzacţii pe care intenţionează să o efectueze şi să verifice după aceea condiţiile în care această tranzacţie a fost executată, operatorul de piaţă trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care vor stabili mijloacele, forma şi termenul în care trebuie să fie furnizate aceste informaţii, în funcţie de natura, dimensiunea şi nevoile pieţei reglementate în cauză şi ale investitorilor care operează pe această piaţă. (4) Operatorul de piaţă trebuie să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi depistarea abuzului pe piaţă.  +  Secţiunea a 3-a Reglementările emise de operatorul de piaţă  +  Articolul 134 (1) Modul de organizare şi funcţionare a pieţei reglementate este stabilit prin reglementări proprii, emise de către operatorul de piaţă, adoptate de către adunarea generală a acţionarilor şi aprobate de către C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale legislaţiei comunitare aplicabile. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) vor stabili, cel puţin următoarele: a) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a intermediarilor la şi de la tranzacţionare; b) condiţiile şi procedurile de admitere, excludere şi suspendare a instrumentelor financiare la şi de la tranzacţionare; c) condiţiile, procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile intermediarilor şi emitenţilor admişi la tranzacţionare; d) standardele profesionale impuse persoanelor care efectuează operaţiuni pe piaţa reglementată; e) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor; f) tipurile de contracte şi operaţiuni permise; g) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public; h) standardele contractuale şi sistemul de compensare-decontare utilizat; i) mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor evenimente deosebite. (3) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) şi alin. (2) lit. b)-g) poate fi delegată consiliului de administraţie al operatorului de piaţă. (4) Consiliul de administraţie are obligaţia de a notifica C.N.V.M. în legătură cu orice încălcare a prezentei legi, a reglementărilor C.N.V.M. şi a regulilor pieţei, precum şi măsurile adoptate în acest sens. (5) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţă vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi notificate C.N.V.M. (6) Operatorul de piaţă poate stabili un sistem de arbitraj pentru rezolvarea disputelor între intermediari şi/sau emitenţii ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacţionare pe pieţele administrate de către operatorul respectiv.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea pieţelor reglementate  +  Articolul 135 (1) C.N.V.M. supraveghează pieţele reglementate în scopul asigurării transparenţei, funcţionării corespunzătoare a activităţii de tranzacţionare şi a protecţiei investitorilor. (2) C.N.V.M. stabileşte reguli pentru înregistrarea şi arhivarea datelor cu privire la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe pieţele reglementate, precum şi termenele şi condiţiile de păstrare a acestor informaţii. (3) în exercitarea prerogativelor sale de supraveghere şi control ale pieţelor reglementate, C.N.V.M. poate numi un inspector ale cărui principale atribuţii sunt: a) urmăreşte respectarea reglementărilor legale incidente; b) participă, fără drept de vot, la adunarea generală a acţionarilor şi la şedinţele consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, putând formula observaţii şi putând cere ca acestea să fie incluse în procesul-verbal al şedinţei; c) are acces liber în toate incintele, la toate documentele, informaţiile şi evidenţele operatorului de piaţă; d) informează şi propune C.N.V.M. măsuri pentru orice situaţie constatată. (4) Operatorul de piaţă va asigura mijloacele şi condiţiile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor inspectorului, prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 136 (1) C.N.V.M. poate solicita operatorului de piaţă transmiterea de date, informaţii şi documente, în mod periodic sau în orice alt mod, stabilind şi termenul în care acestea vor fi transmise. (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de operatorul de piaţă. (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii şi poate adopta măsurile necesare în ceea ce priveşte operatorul de piaţă respectiv.  +  Articolul 137 (1) C.N.V.M. poate suspenda o parte sau toate operaţiunile cu instrumente financiare, în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale şi/sau apreciază că este imposibilă menţinerea unei pieţe ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. (2) Orice decizie de suspendare, luată conform alin. (1), precum şi motivele care au stat la baza acesteia vor fi aduse imediat la cunoştinţa publicului şi vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M.  +  Articolul 138În cazul retragerii autorizaţiei unui operator de piaţă, începând cu data precizată în decizie nu vor mai putea fi efectuate operaţiuni cu instrumente financiare pe acea piaţă, iar ordinele de tranzacţionare înregistrate de intermediari şi încă neexecutate până la acea dată devin nule de drept, dând loc la restituirea valorilor mobiliare şi sumelor depozitate, respectiv a comisioanelor încasate, operaţiunile încheiate până la această dată urmând a fi finalizate la scadenţele lor, intermediarii fiind ţinuţi să respecte clauzele contractelor încheiate cu investitorii acestora. Aceleaşi măsuri vor fi aplicate şi în situaţia prevăzută la art. 137 alin. (1).  +  Capitolul II Sisteme alternative de tranzacţionare  +  Articolul 139 (1) Sistemul alternativ de tranzacţionare poate fi administrat, prin derogare de la art. 6, de către intermediarii autorizaţi sau de către operatorul de piaţă, denumiţi în continuare operatori de sistem. (2) Valorile mobiliare care nu îndeplinesc cerinţele de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. (3) Operatorii de sistem supun avizării C.N.V.M. intenţia de constituire a sistemului alternativ de tranzacţionare şi solicită aprobarea acesteia. (4) Se supun aprobării C.N.V.M. administrarea sistemului, descrierea completă a caracteristicilor acestuia şi regulile de funcţionare. (5) Regulile de funcţionare a sistemului alternativ de tranzacţionare vor cuprinde cel puţin următoarele: a) procedurile de tranzacţionare; b) procedurile referitoare la informaţiile puse la dispoziţia participanţilor şi publicului, înainte şi după tranzacţionare; c) tipul şi numărul participanţilor, precum şi condiţiile de acces la sistemul alternativ de tranzacţionare; d) instrumentele financiare tranzacţionate. (6) C.N.V.M. poate solicita modificarea procedurilor emise de operatorul sistemului alternativ de tranzacţionare.  +  Articolul 140 (1) Sistemul alternativ de tranzacţionare trebuie să fie astfel structurat încât: a) să asigure derularea ordonată şi corectă a operaţiunilor; b) să asigure intermediarilor acces nediscriminatoriu la sistemul alternativ de tranzacţionare şi un tratament egal participanţilor; c) să garanteze că procedurile aplicabile sistemului sunt în măsură să asigure posibilitatea de a obţine cel mai bun preţ, la un moment dat; d) să asigure suficiente informaţii cu privire la ordinele date şi tranzacţiile încheiate, în conformitate cu standarde minime de transparenţă; e) să respecte cerinţele C.N.V.M. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea spălării banilor şi a finanţării de acte de terorism. (2) Participanţii la sistemul alternativ de tranzacţionare vor fi informaţi de către operatorul de sistem cu privire la obligaţiile lor de compensare-decontare a tranzacţiilor în cadrul sistemului.  +  Articolul 141Operatorul de sistem monitorizează respectarea de către participanţi a contractelor încheiate de aceştia.  +  Articolul 142 (1) C.N.V.M. va emite norme generale privind constituirea, supravegherea şi funcţionarea sistemelor alternative de tranzacţionare. (2) C.N.V.M. poate numi un inspector pentru delegarea puterilor de supraveghere şi control ale sistemelor alternative de tranzacţionare.  +  Capitolul III Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare altele decât cele derivate  +  Articolul 143 (1) Condiţiile generale privind operaţiunile de compensare şi decontare, precum şi cele de decontare brută pentru tranzacţiile cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, care pot avea loc în cadrul sistemului de compensare-decontare, sunt stabilite de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz. (2) Prevederile din prezentul capitol nu se aplică sistemelor de compensare şi decontare a operaţiunilor cu instrumente ale pieţei monetare şi nici celor cu titluri de stat efectuate în afara pieţei reglementate definite de prezenta lege, precum şi celor derulate în sistemele de tranzacţionare autorizate de Banca Naţională a României şi organizate de instituţiile de credit.  +  Articolul 144 (1) Autorizarea şi supravegherea sistemului la care se face referire la art. 143 şi a societăţii ce administrează acest sistem se va face de către C.N.V.M. împreună cu Banca Naţională a României şi cu alte autorităţi competente, după caz. (2) În acest scop, C.N.V.M. va putea solicita administratorilor sistemului de compensare-decontare, angajaţilor societăţii ce administrează sistemul de compensare-decontare şi participanţilor la sistemul de compensare-decontare să furnizeze informaţiile necesare referitoare la compensarea şi decontarea tranzacţiilor. (3) C.N.V.M. poate efectua inspecţii la sediul societăţii care administrează sistemul de compensare şi decontare a tranzacţiilor.  +  Articolul 145 (1) Transferul dreptului de proprietate privind instrumentele financiare, altele decât cele derivate, are loc, la data decontării, în cadrul sistemului de compensare-decontare, pe baza principiului livrare contra plată. (2) Valorile mobiliare cumpărate pot fi înstrăinate începând cu momentul cumpărării lor, conform regulilor pieţei pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare şi regulilor depozitarului central.----------Art. 145 a fost modificat de pct. 26 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Capitolul IV Depozitarul central  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 146 (1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societăţii pe acţiuni, emitentă de acţiuni nominative, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, autorizată şi supravegheată de C.N.V.M., care efectuează operaţiunile de depozitare a valorilor mobiliare, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea. (2) Depozitarul central va efectua operaţiuni de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare, în conformitate cu prevederile art. 143. (3) Prevederile prezentului titlu nu se aplică depozitarului titlurilor de stat. (4) Emitenţii pentru care se efectuează operaţiuni de depozitare, încheie contracte cu depozitarul central, care efectuează şi operaţiuni de registru pentru aceştia, furnizând informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului articol sau la solicitarea acestora. (5) Depozitarul central va furniza emitenţilor informaţiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligaţiilor emitentului faţade deţinătorii de valori mobiliare. (6) În vederea determinării structurii acţionariatului unui emitent, la o anumită dată de referinţă, intermediarii vor raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deţinute de aceştia. (7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel: a) pentru o anumită valoare mobiliară, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central; b) pentru toate valorile mobiliare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie şi 31 decembrie.  +  Articolul 147Toate clasele de valori mobiliare tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operaţiunilor cu valori mobiliare şi asigurării unei evidenţe unitare a acestor operaţiuni.  +  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea depozitarului central  +  Articolul 148 (1) Condiţiile, documentaţia ce trebuie să însoţească cererea de autorizare, precum şi procedura de autorizare a depozitarului central vor fi stabilite prin reglementări emise de către C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la: a) capitalul social minim al societăţii pe acţiuni; b) obiectul principal de activitate şi activităţile conexe ce pot fi prestate; c) structura acţionariatului; d) condiţiile de integritate, calificare şi experienţă profesională ce trebuie îndeplinite de administratori şi de personalul cu funcţii de conducere din cadrul societăţii; e) dotarea tehnică şi resursele; f) calitatea acţionarilor; g) auditorii financiari ai societăţii. (2) Condiţiile care stau la baza acordării autorizaţiei trebuie respectate pe toată durata de funcţionare a societăţii. Orice modificare a acestora trebuie supusă, în prealabil, autorizării C.N.V.M. (3) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, depozitarul central nu va distribui dividende, profitul obţinut fiind utilizat, în principal, pentru dezvoltarea propriilor sisteme de operare.  +  Articolul 149 (1) Reglementările privind organizarea şi funcţionarea depozitarului central vor fi supuse aprobării C.N.V.M., înaintea intrării în vigoare a acestora. (2) Nivelul comisioanelor şi al tarifelor percepute de depozitarul central va fi aprobat de adunarea generală a acţionarilor acestuia şi notificat C.N.V.M. (3) Membrii consiliului de administraţie al depozitarului central sunt validaţi individual de C.N.V.M., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceştia.  +  Articolul 150 (1) Acţionarii depozitarului central nu pot deţine mai mult de 5% din drepturile de vot, excepţie făcând operatorii de piaţă, care pot deţine până la 75% din drepturile de vot, cu aprobarea C.N.V.M. (2) Orice achiziţie de acţiuni ale depozitarului central, care va duce la o deţinere de 5% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă în prealabil aprobării C.N.V.M. (3) Orice înstrăinare de acţiuni va fi notificată C.N.V.M., în termenul prevăzut de reglementările emise de către aceasta. (4) În cazul în care nu se respectă cerinţele cu privire la integritatea acţionarilor sau se omite obţinerea aprobării C.N.V.M., drepturile de vot aferente acţiunilor deţinute cu nerespectarea cerinţelor menţionate sunt suspendate de drept, aplicându-se procedura stabilită la art. 283.  +  Articolul 151 (1) Conturile de valori mobiliare deschise la depozitarul central, în numele intermediarilor, vor fi evidenţiate astfel încât să se asigure separarea valorilor mobiliare deţinute în nume propriu, de cele deţinute în contul investitorilor. (2) Intermediarii au obligaţia de a ţine subconturi individualizate de valori mobiliare deţinute în contul investitorilor şi de a înregistra zilnic în registrul propriu deţinerile, pe fiecare investitor, pentru fiecare clasă de valori mobiliare. (3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanţei dintre cantitatea de valori mobiliare înregistrată în conturile de valori mobiliare şi cantitatea de valori mobiliare emise. (4) Garanţiile financiare şi ipotecile mobiliare asupra valorilor mobiliare se constituie şi se execută potrivit reglementărilor legale în vigoare.----------Alin. (4) al art. 151 a fost modificat de pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (5) Executarea silită a garanţiilor financiare asupra valorilor mobiliare, a ipotecilor mobiliare asupra valorilor mobiliare sau, după caz, executarea silită iniţiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra valorilor mobiliare se realizează potrivit reglementărilor emise de C.N.V.M., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (5) al art. 151 a fost modificat de pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (6) Însuşirea valorilor mobiliare ce fac obiectul unei ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai în situaţia în care nu a fost posibilă stingerea creanţei prin vânzarea valorilor mobiliare respective printr-un intermediar, pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare.----------Alin. (6) al art. 151 a fost modificat de pct. 27 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 152C.N.V.M. va emite reglementări privind operaţiunile desfăşurate de depozitarul central şi entităţile pentru care efectuează aceste operaţiuni.  +  Secţiunea a 3-a Supravegherea depozitarului central  +  Articolul 153 (1) C.N.V.M. supraveghează activitatea depozitarului central pentru a asigura transparenţa operaţiunilor, buna desfăşurare a activităţii şi protecţia investitorilor. (2) C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de depozitarul central.  +  Articolul 154C.N.V.M. poate solicita depozitarului central să transmită periodic date, informaţii şi documente, poate organiza inspecţii la sediul depozitarului central şi poate cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.  +  Articolul 155 (1) Valorile mobiliare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparţinând patrimoniului acestuia şi nu vor putea face obiectul nici unei pretenţii din partea creditorilor depozitarului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a depozitarului central.  +  Articolul 156În cadrul declanşării procedurii de faliment împotriva depozitarului central, judecătorul-sindic va numi lichidatorul, cu acordul C.N.V.M.  +  Capitolul V Compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi serviciile contrapărţii centrale  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 157 (1) Operaţiunile de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, precum şi orice operaţiuni în legătură cu acestea vor fi efectuate de casa de compensare autorizată de C.N.V.M., în conformitate cu reglementările emise de aceasta. (2) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea poziţiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărţi centrale şi/sau ale unui posibil agent de decontare. (3) Agentul de decontare este entitatea care deschide pentru intermediarii autorizaţi şi/sau pentru o contraparte centrală care participă la sistem, conturi de decontare prin care, pe baza ordinelor de transfer din sistem, sunt decontate tranzacţiile cu instrumente financiare sau, după caz, acordă credite respectivilor intermediari şi/sau contrapărţii centrale, în scopul decontării. (4) Contrapartea centrală este o entitate care se interpune între intermediarii din sistem şi care acţionează ca o contraparte exclusivă a acestora, în ceea ce priveşte ordinele lor de transfer. (5) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acţionează ca şi contraparte centrală. (6) Aceeaşi entitate poate fi autorizată să acţioneze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât şi pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.  +  Articolul 158C.N.V.M. va emite reglementări în conformitate cu legislaţia comunitară, referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească membrii compensatori, precum şi procedura pentru deţinerea, colectarea garanţiilor financiare, denumite în continuare marje, compensarea şi garantarea poziţiilor deţinute de membrii compensatori, inclusiv în nume propriu, precum şi criteriile de administrare a fondurilor băneşti ale casei de compensare şi ale contrapărţii centrale.  +  Secţiunea a 2-a Înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi a contrapărţii centrale  +  Articolul 159 (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală sunt persoane juridice, constituite sub forma unor societăţi pe acţiuni, emitente de acţiuni nominative, plătite integral în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare. (2) C.N.V.M. reglementează înfiinţarea şi funcţionarea casei de compensare şi/sau contrapărţii centrale, pentru a garanta siguranţa tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate şi cu alte instrumente financiare decât cele derivate. (3) Prevederile art. 148 şi art. 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 160 (1) Orice achiziţie de acţiuni ale casei de compensare/contrapărţii centrale, care va duce la o deţinere ce ar atinge sau ar depăşi 10%, 20%, 33%, 50% din totalul drepturilor de vot, va fi supusă aprobării C.N.V.M. (2) Prevederile art. 150 alin. (3) şi (4) se vor aplica corespunzător casei de compensare şi contrapărţii centrale autorizate de C.N.V.M.  +  Articolul 161 (1) Contrapartea centrală va deschide şi va deţine un cont de marjă pentru fiecare membru compensator, în care va colecta marjele pentru poziţiile deschise. Marjele nu pot fi folosite în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158. (2) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparţinând activelor casei de compensare/contrapărţii centrale şi nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor casei de compensare/contrapărţii centrale. (3) Prevederile alin. (2) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărţii centrale.  +  Secţiunea a 3-a Reglementări referitoare la activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale  +  Articolul 162 (1) Reglementările casei de compensare/contrapărţii centrale vor fi supuse aprobării C.N.V.M. şi se vor referi cel puţin la: a) organizarea şi funcţionarea sistemului; b) relaţiile dintre casa de compensare/contrapartea centrală şi membrii compensatori, inclusiv normele privind lipsa fondurilor de compensare; c) marjele/garanţiile financiare, metodologia de calcul şi modalitatea de plată, inclusiv normele privind reevaluarea poziţiilor deschise, folosind preţurile curente ale pieţei; d) procedurile privind marcarea la piaţă; e) procedurile ce vor fi folosite în cazul în care un membru compensator nu îşi îndeplineşte obligaţiile de a constitui marjele sau de a plăti orice altă sumă; f) administrarea riscului de sistem. (2) Competenţa privind aprobarea reglementărilor stabilite la alin. (1) poate fi delegată consiliului de administraţie.  +  Articolul 163 (1) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să respecte principiul evidenţierii separate a înregistrărilor lor de cele ale membrilor compensatori. (2) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să îndeplinească cerinţele de interes public, să promoveze obiectivele deţinătorilor şi utilizatorilor şi să permită un acces corect şi deschis, pentru a facilita ieşirea ordonată din sistem a participanţilor care nu mai îndeplinesc criteriile de a fi membri, criterii ce sunt făcute publice. (3) Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să pună la dispoziţia participanţilor suficiente informaţii pentru a identifica şi a evalua corect riscurile şi costurile asociate serviciilor casei de compensare şi contrapărţii centrale.  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea casei de compensare şi a contrapărţii centrale  +  Articolul 164Casa de compensare şi contrapartea centrală trebuie să asigure desfăşurarea activităţii în mod ordonat, transparenţa operaţiunilor, precum şi raportarea periodică şi corectă.  +  Articolul 165C.N.V.M. va supraveghea activitatea casei de compensare şi a contrapărţii centrale şi va putea solicita acestora să comunice date, informaţii şi documente, va putea organiza inspecţii la sediul acestora şi va putea cere să i se pună la dispoziţie toate documentele necesare, cu precizarea procedurilor şi termenelor de transmitere a acestora.  +  Articolul 166C.N.V.M. poate solicita modificarea reglementărilor emise de casa de compensare şi contrapartea centrală.  +  Articolul 167Prevederile art. 156 se aplică în mod corespunzător casei de compensare/contrapărţii centrale autorizate de către C.N.V.M.  +  Capitolul VI Finalitatea transferurilor în sistemul de compensare-decontare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 168 (1) În înţelesul prezentului capitol: a) instituţie este o entitate care participă la sistemul de compensare-decontare şi care este obligată să execute obligaţiile financiare rezultate din ordinele de transfer emise în cadrul respectivului sistem de compensare-decontare, definită la art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) participant este o instituţie, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare. Potrivit regulilor sistemului, participantul poate acţiona în acelaşi timp în toate sau doar în unele dintre aceste calităţi; c) participant indirect este o instituţie, o contraparte centrală, un agent de decontare, o casă de compensare sau un operator de sistem de compensare-decontare, care are o relaţie contractuală cu un participant la sistem care execută ordine de transfer şi în temeiul căreia participantul indirect poate transmite ordine de transfer în respectivul sistem, cu condiţia ca participantul indirect să fie cunoscut operatorului de sistem de compensare-decontare. Pentru prevenirea riscului sistemic, un participant indirect poate fi considerat participant, fără ca aceasta să limiteze responsabilitatea participantului prin intermediul căruia participantul indirect transmite ordine de transfer în respectivul sistem de compensare-decontare; d) operatorul sistemului de compensare-decontare este entitatea ori entităţile responsabile din punct de vedere legal de operarea unui sistem de compensare-decontare. Un operator de sistem de compensare-decontare poate să acţioneze inclusiv în calitate de agent de decontare, contraparte centrală sau casă de compensare; e) sisteme de compensare-decontare interoperabile sunt două sau mai multe sisteme de compensare-decontare ai căror operatori de sistem au încheiat acorduri în temeiul cărora este posibilă executarea ordinelor de transfer dintr-un sistem în altul; f) agent de decontare este o entitate care pune la dispoziţia altor participanţi la sistemul de compensare-decontare conturi de decontare prin care ordinele de transfer din sistem sunt decontate şi care poate acorda credite respectivilor intermediari şi/sau contrapărţii centrale, în scopul decontării; g) procedura de insolvenţă este procedura prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dispoziţiile prezentului capitol se aplică sistemului de compensare-decontare, definit la alin. (3), tuturor participanţilor la sistemele de compensare-decontare şi tuturor garanţiilor financiare constituite în cadrul participării la un sistem de compensare-decontare. (3) Sistemul de compensare-decontare este un sistem definit la art. 2 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 253/2004, cu modificările şi completările ulterioare, autorizat de C.N.V.M. sau altă autoritate competentă a statelor membre din Spaţiul Economic European, după caz. O convenţie încheiată între operatorii unor sisteme de compensare-decontare interoperabile nu constituie un sistem.----------Art. 168 a fost modificat de pct. 28 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Decontarea şi ordinele de transfer  +  Articolul 169 (1) Ordinele de transfer sunt irevocabile, producând efecte juridice între participanţi şi sunt opozabile terţilor din momentul introducerii lor în sistemul de compensare-decontare, moment stabilit de regulile sistemului. (2) Ordinele de transfer şi compensarea sunt valabile, îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor chiar şi în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă asupra unui participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă. Aceasta se aplică inclusiv în cazul deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva unui participant la sistemul de compensare-decontare în cauză sau la un sistem interoperabil ori împotriva operatorului unui sistem interoperabil care nu este participant, cu condiţia ca respectivele ordine de transfer să fi fost introduse în sistem înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă.----------Alin. (2) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (3) Prin excepţie, dacă ordinele de transfer sunt introduse în sistem după momentul deschiderii procedurii de insolvenţă şi sunt executate în ziua deschiderii procedurii de insolvenţă, aceste ordine de transfer şi compensarea îşi produc efectele juridice şi sunt opozabile terţilor, cu condiţia ca operatorul sistemului de compensare-decontare să poată dovedi, după momentul decontării, că nu a cunoscut şi nu era ţinut să cunoască faptul că s-a deschis procedura de insolvenţă.----------Alin. (3) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) Nicio normă juridică, regulă, dispoziţie sau practică vizând anularea unor contracte şi tranzacţii încheiate înaintea momentului deschiderii procedurii de insolvenţă nu poate conduce la anularea ordinelor de transfer, a compensărilor, a plăţilor şi transferurilor ulterioare, menţionate la alin. (1) şi (2).----------Alin. (4) al art. 169 a fost modificat de pct. 29 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (5) În cazul sistemelor de compensare-decontare interoperabile, fiecare sistem va stabili, în propriile reguli de sistem, momentul introducerii în sistem a unui ordin de transfer, astfel încât să asigure, pe cât posibil, coordonarea în această privinţă a regulilor tuturor sistemelor interoperabile în cauză. Regulile unui sistem de compensare-decontare privind momentul introducerii în sistem a ordinelor de transfer nu vor fi afectate de regulile celorlalte sisteme de compensare-decontare cu care acesta este interoperabil, cu excepţia cazului în care regulile tuturor sistemelor de compensare-decontare interoperabile includ prevederi exprese în acest sens.----------Alin. (5) al art. 169 a fost introdus de pct. 30 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii privind procedurile de insolvenţă----------Titlul secţ. a 3-a a cap. VI a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 170 (1) În înţelesul prezentei legi, momentul deschiderii procedurilor de insolvenţă este momentul în care autoritatea competentă pronunţă hotărârea de deschidere a procedurii respective. (2) Autoritatea competentă care a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de insolvenţă va comunică imediat decizia sa către C.N.V.M., prin fax sau poştă electronică, cu confirmare de primire.----------Art. 170 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 171 (1) Procedurile de insolvenţă nu au efect retroactiv cu privire la drepturile şi obligaţiile participanţilor, drepturile şi obligaţiile care reies din/sau sunt în legătură cu participarea lor la sistemul de compensare-decontare, stabilite înainte de momentul deschiderii procedurilor respective. Această prevedere se aplică inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile unui participant la un sistem de compensare-decontare interoperabil sau ale operatorului unui sistem de compensare-decontare interoperabil care nu este participant. (2) După deschiderea procedurilor de insolvenţă împotriva unui participant sau a unui operator al unui sistem de compensare-decontare interoperabil, agentul de decontare, în numele şi pe contul participantului, în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistem, încheiate înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, poate folosi: a) fonduri şi instrumente financiare disponibile în contul de decontare al participantului; b) garanţii financiare destinate să îndeplinească obligaţiile participantului în legătură cu participarea la sistem. (3) Garanţiile financiare şi depozitele constituite în sistemul de compensare-decontare sau într-un sistem de compensare-decontare interoperabil de către un participant sau de operatorul sistemului de compensare-decontare împotriva căruia s-au declanşat procedurile de insolvenţă nu vor fi afectate de deschiderea acestora. Drepturile patrimoniale ale participantului sau ale operatorului sistemului de compensare-decontare rămase după executarea obligaţiilor contractate în legătură cu participarea la sistemul de compensare-decontare sau la un sistem de compensare-decontare interoperabil, înainte de începerea procedurilor de insolvenţă, vor putea fi folosite în cadrul procedurii. (4) În cazul deschiderii procedurilor de insolvenţă împotriva unui participant sau a operatorului sistemului de compensare-decontare, instrumentele financiare şi/sau fondurile băneşti deţinute în numele şi pe contul investitorilor participantului ori ai operatorului nu vor putea face obiectul cererii sau plăţii creditorilor respectivului participant ori ai operatorului sistemului de compensare-decontare.----------Art. 171 a fost modificat de pct. 31 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 172Executarea contractelor de garanţie financiară încheiate de entităţi reglementate de C.N.V.M., în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată prin Legea nr. 222/2004, se va face cu respectarea reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Titlul V OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ  +  Capitolul I Ofertele publice  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 173 (1) Orice persoană care intenţionează să facă o ofertă publică va înainta C.N.V.M. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, în cazul ofertei publice de cumpărare, însoţită de un anunţ, în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M. (2) După aprobarea prospectului/documentului de ofertă, acesta trebuie să fie disponibil publicului, cel mai târziu la data iniţierii derulării ofertei publice.  +  Articolul 174 (1) Oferta publică derulată fără aprobarea prospectului/documentului de ofertă ori cu nerespectarea condiţiilor stabilite prin decizia de aprobare este nulă de drept şi atrage pentru cei în culpă aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. (2) Ofertantul va fi obligat faţă de investitorii de bună-credinţă la restituirea plăţilor şi la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacţiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.  +  Articolul 175 (1) Anunţul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a prospectului/documentului de ofertă de către C.N.V.M. şi trebuie publicat potrivit reglementărilor europene aplicabile referitoare la conţinutul şi publicarea prospectelor, precum şi la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar.----------Alin. (1) al art. 175 a fost modificat de pct. 32 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) Anunţul de ofertă publică va conţine informaţii privind modalităţile prin care prospectul/documentul de ofertă este disponibil publicului. (3) Prospectul/documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului, într-una din următoarele situaţii: a) este publicat în cel puţin un ziar tipărit sau on-line, potrivit reglementărilor europene aplicabile referitoare la conţinutul şi publicarea prospectelor, precum şi la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar;----------Lit. a) a alin. (3) al art. 175 a fost modificat de pct. 33 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. b) poate fi obţinut de un potenţial investitor în mod gratuit, pe suport de hârtie, cel puţin la sediile ofertantului şi intermediarului respectivei oferte, sau la sediul operatorului pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzacţionare respectivele valori mobiliare; c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului şi al intermediarului ofertei; d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piaţă pe care se intenţionează admiterea la tranzacţionare a respectivelor valori mobiliare; e) este publicat în format electronic pe website-ul C.N.V.M., în situaţia în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.(3^1) Ofertantul sau persoanele însărcinate cu realizarea prospectului, care publică prospectul potrivit modalităţilor prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b), au obligaţia să publice prospectul şi în format electronic potrivit modalităţilor prevăzute la lit. c).----------Alin. (3^1) a fost introdus de pct. 34 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) Dacă prospectul/documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport de hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, la sediul ofertantului sau al intermediarului ofertei.  +  Articolul 176 (1) Oferta devine obligatorie la data la care este publicat anunţul sau, după caz, prospectul/documentul de ofertă, dacă acesta din urmă este publicat anterior anunţului, potrivit reglementărilor aplicabile. (2) Prospectul sau documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către C.N.V.M., în forma şi având conţinutul în care a fost aprobat.----------Art. 176 a fost modificat de pct. 35 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 177Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în anunţ şi în prospectul sau documentul de ofertă, dar nu poate depăşi termenele stabilite prin reglementările C.N.V.M. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.  +  Articolul 178 (1) Orice material publicitar aferent ofertei nu va putea fi adus la cunoştinţa publicului decât după aprobarea acestuia de către C.N.V.M. (2) Orice formă de publicitate a ofertei, anterioară emiterii deciziei de aprobare a documentului/prospectului, este interzisă. (3) Informaţiile furnizate în cadrul materialelor publicitare trebuie să fie în concordanţă cu cele precizate în cadrul prospectului/documentului de ofertă. În cadrul acestor materiale trebuie să se precizeze faptul că prospectul/documentul de ofertă aprobat de C.N.V.M. a fost făcut public, precum şi modalităţile prin care acestea sunt disponibile publicului. (4) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calităţi decurgând din decizia C.N.V.M. de aprobare a documentului/prospectului, constituie dol prin publicitate abuzivă sau mincinoasă, care viciază tranzacţiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.  +  Articolul 179 (1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate privind informaţiile cuprinse în prospect, care este de natură să influenţeze evaluarea valorilor mobiliare şi survine sau este constatată între momentul aprobării prospectului şi cel al închiderii ofertei publice ori, după caz, al începerii tranzacţionării pe o piaţă reglementată, se menţionează într-un amendament la prospect. (2) Acest amendament va fi aprobat de C.N.V.M. în maximum 7 zile lucrătoare şi va fi adus la cunoştinţa publicului cel puţin în aceleaşi condiţii precum prospectul iniţial, inclusiv prin publicarea unui anunţ, în condiţiile prevăzute la art. 175 alin. (1). (3) Rezumatul şi orice eventuală traducere a acestuia trebuie modificate sau completate, dacă este necesar, pentru a se ţine seama de noile informaţii din cadrul amendamentului.----------Art. 179 a fost modificat de pct. 36 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 180În situaţia în care C.N.V.M. este solicitată cu privire la aprobarea unui prospect/document de ofertă, aceasta poate: a) să ceară ofertantului să insereze informaţii suplimentare în prospectul/documentul de ofertă necesare protecţiei investitorilor; b) să ceară ofertantului şi persoanelor care îl controlează sau sunt controlate de acesta, informaţii şi documente; c) să ceară auditorilor şi conducerii ofertantului şi intermediarilor, informaţii şi documente necesare în vederea protecţiei investitorilor; d) să dispună suspendarea derulării unei oferte de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.; e) să dispună interzicerea sau suspendarea efectuării publicităţii aferente unei oferte publice de câte ori consideră necesar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare pentru fiecare suspendare, dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de C.N.V.M.; f) să dispună revocarea deciziei de aprobare, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de C.N.V.M., precum şi în următoarele situaţii:1. dacă apreciază că circumstanţe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor şi datelor care au motivat-o;2. când ofertantul informează C.N.V.M. că retractează oferta, înainte de lansarea anunţului de ofertă; g) să dispună anularea deciziei de aprobare, dacă aceasta a fost obţinută pe baza unor informaţii false, ori care au indus în eroare; h) să facă public faptul că un ofertant nu îşi respectă obligaţiile asumate.  +  Articolul 181 (1) Suspendarea ofertei publice opreşte curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată. (2) Revocarea deciziei de aprobare a documentului/prospectului, pe timpul derulării ofertei publice, lipseşte de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării. (3) Anularea deciziei de aprobare a documentului/prospectului lipseşte de efecte tranzacţiile încheiate până la data anulării, dând loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanţi, voluntar sau în baza unei hotărâri judecătoreşti.  +  Articolul 182 (1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea şi acurateţea informaţiilor din prospectul/documentul de ofertă şi din anunţ, după caz: a) ofertantul; b) membrii consiliului de administraţie al ofertantului sau administratorul unic; c) emitentul; d) membrii consiliului de administraţie al emitentului; e) fondatorii, în caz de subscripţie publică; f) auditorul financiar care a certificat situaţiile financiare, ale căror informaţii au fost preluate în prospect; g) intermediarii ofertei; h) orice altă entitate care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informaţie, studiu sau evaluare inserată sau menţionată. (2) Sunt răspunzătoare, indiferent de culpă, şi sunt ţinute solidar următoarele persoane: a) ofertantul, dacă oricare dintre entităţile prevăzute la alin. (1) lit. b), g) şi h) este responsabilă; b) emitentul, dacă oricare dintre entităţile prevăzute la alin. (1) lit. d) - f) este responsabilă; c) managerul sindicatului de intermediere, dacă un membru al sindicatului de intermediere este responsabil. (3) Dreptul la despăgubire trebuie exercitat în maximum 6 luni de la data cunoaşterii deficienţei prospectului/documentului, dar nu mai târziu de 1 an de la închiderea ofertei publice.  +  Secţiunea a 2-a Oferta publică de vânzare  +  Articolul 183 (1) Nici o ofertă publică de vânzare nu poate fi făcută fără publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. (2) Oferta publică de vânzare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii.---------Alin. (2) al art. 183 a fost modificat de art. 205 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt obligatorii în următoarele cazuri: a) pentru următoarele tipuri de ofertă:1. o ofertă de valori mobiliare adresate exclusiv investitorilor calificaţi; şi/sau2. o ofertă de valori mobiliare adresată la mai puţin de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi, pe stat membru; şi/sau3. alte oferte de valori mobiliare specificate prin reglementările C.N.V.M., în condiţiile legii; b) pentru următoarele tipuri de valori mobiliare:1. oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite, cu ocazia unei fuziuni sau a unei divizări, cu condiţia să fie disponibil un document care conţine informaţii considerate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente cu cele pe care trebuie să le includă prospectul, ţinând seama de cerinţele legislaţiei europene;2. dividendele plătite acţionarilor existenţi sub formă de acţiuni din aceeaşi clasă ca cele care dau drept la aceste dividende, atât timp cât este disponibil un document care conţine informaţii despre numărul şi natura acţiunilor, precum şi despre motivele şi caracteristicile ofertei; c) în alte cazuri specificate prin reglementările emise de C.N.V.M., în condiţiile legii.----------Alin. (3) al art. 183 a fost modificat de pct. 37 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) Orice revânzare ulterioară a valorilor mobiliare, care au făcut anterior obiectul unui tip de ofertă prevăzut la alin. (3), va fi considerată o operaţiune distinctă, dispoziţiile art. 2 pct. 18 urmând a fi aplicate în vederea stabilirii măsurii în care respectiva operaţiune de revânzare este o ofertă publică. (5) În cazul O.P.C.V.M.-urilor, prospectul va fi întocmit potrivit prevederilor titlului III.  +  Articolul 184 (1) Prospectul de ofertă va conţine informaţiile care, conform caracteristicilor emitentului şi valorilor mobiliare oferite publicului, sunt necesare investitorilor, pentru a realiza o evaluare în cunoştinţă de cauză privind: situaţia activelor şi pasivelor, situaţia financiară, profitul sau pierderea, perspectivele emitentului şi ale entităţii care garantează îndeplinirea obligaţiilor asumate de emitent, dacă este cazul, precum şi a drepturilor aferente respectivelor valori mobiliare. (2) Prospectul de ofertă este valabil 12 luni după aprobarea sa de către C.N.V.M., putând fi folosit în cazul mai multor emisiuni de valori mobiliare, în acest interval, cu condiţia actualizării acestuia conform art. 179.----------Alin. (2) al art. 184 a fost modificat de pct. 38 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (3) Prospectul cuprinde şi un rezumat prin care se prezintă, într-un mod concis şi într-un limbaj nontehnic, informaţii esenţiale în limba în care s-a întocmit iniţial prospectul. Forma şi conţinutul rezumatului prospectului furnizează, împreună cu prospectul, informaţii corespunzătoare privind elementele esenţiale ale valorilor mobiliare în cauză pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.----------Alin. (3) al art. 184 a fost modificat de pct. 38 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) Rezumatul este întocmit într-un format comun pentru a facilita comparabilitatea cu rezumatele aferente unor valori mobiliare similare şi cuprinde informaţii esenţiale privind valorile mobiliare în cauză pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare. Rezumatul trebuie să conţină şi o avertizare a potenţialilor investitori, cu privire la faptul că:----------Partea introd. a alin. (4) al art. 184 a fost modificată de pct. 39 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. a) trebuie citit ca o introducere la prospect; b) orice decizie de investire trebuie să se fundamenteze pe informaţiile cuprinse în prospect, considerat în integralitatea lui; c) înainte de începerea procedurii judiciare, având ca obiect informaţiile cuprinse într-un prospect, reclamantul va trebui să suporte costurile aferente traducerii prospectului în limba română; d) răspunderea civilă, în situaţia în care rezumatul induce în eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu faţă de alte părţi ale prospectului, revine persoanelor care au întocmit rezumatul, incluzând şi pe cele care au efectuat traducerea, precum şi persoanele care notifică cu privire la oferte publice transfrontaliere.  +  Articolul 185 (1) Prospectul poate fi întocmit într-o formă unică sau având mai multe componente, şi anume: a) fişa de prezentare a emitentului, conţinând informaţiile referitoare la acesta; b) nota privind caracteristicile valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; c) rezumatul prospectului. (2) Fişa de prezentare a emitentului aprobată de C.N.V.M. este valabilă o perioadă de cel mult 12 luni.Fişa de prezentare, actualizată potrivit art. 179 sau art. 185 alin. (4), împreună cu nota privind valorile mobiliare şi cu rezumatul, sunt considerate ca fiind un prospect valabil.----------Alin. (2) al art. 185 a fost modificat de pct. 40 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (3) Un emitent care are deja aprobată de către C.N.V.M. fişa de prezentare poate întocmi şi transmite spre aprobare numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), în situaţia în care intenţionează lansarea unei noi oferte publice. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), nota privind caracteristicele valorilor mobiliare oferite sau propuse a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată va conţine şi informaţiile care ar trebui în mod normal să figureze în fişa de prezentare a emitentului, în cazul în care apare o schimbare semnificativă sau un fapt nou care ar putea afecta evaluarea investitorilor după aprobarea ultimei versiuni actualizate a fişei de prezentare, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt furnizate într-un amendament potrivit art. 179. Nota privind caracteristicele valorilor mobiliare şi rezumatul sunt prezentate separat spre aprobare C.N.V.M.----------Alin. (4) al art. 185 a fost modificat de pct. 40 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 186 (1) În cadrul prospectului pot fi încorporate informaţii prin trimitere la unul sau mai multe documente publicate anterior ori simultan şi aprobate de C.N.V.M. sau depuse la C.N.V.M. potrivit prevederilor titlului V cap. I secţiunile 1 şi 2 şi titlului VI cap. II şi V. Aceste informaţii sunt cele mai recente informaţii de care dispune emitentul. (2) În situaţia în care, în cadrul prospectului, sunt încorporate informaţii potrivit prevederilor alin. (1), va fi întocmit un tabel de corespondenţă pentru a da posibilitatea investitorilor să identifice aceste informaţii. (3) Rezumatul prospectului nu poate cuprinde informaţii prin trimitere la alte documente potrivit prevederilor alin. (1).----------Art. 186 a fost modificat de pct. 41 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 187Prospectul conţine informaţii privind emitentul şi valorile mobiliare care se oferă public sau se admit la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Conţinutul minim al informaţiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectul, forma de prezentare a acestora, în funcţie de tipul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei şi documentele ce trebuie să însoţească prospectul vor fi stabilite prin reglementările europene aplicabile referitoare la conţinutul şi publicarea prospectelor, precum şi la difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar sau, după caz, prin reglementări ale C.N.V.M.----------Art. 187 a fost modificat de pct. 42 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 188 (1) C.N.V.M. se va pronunţa în privinţa aprobării prospectului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) va putea fi extins la 20 de zile lucrătoare, dacă valorile mobiliare sunt emise de un emitent care solicită pentru prima dată admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau care nu a mai oferit public valori mobiliare. (3) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul prospectului, iniţiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe aceste termene, care vor începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau modificări.  +  Articolul 189 (1) În situaţia în care preţul şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului nu pot fi incluse în cadrul prospectului, la data aprobării acestuia, prospectul va conţine: a) criteriile şi/sau condiţiile pe baza cărora preţul şi numărul valorilor mobiliare oferite publicului vor fi determinate, iar în cazul preţului, şi valoarea maximă a acestuia, sau b) posibilitatea retragerii subscrierilor realizate în cel puţin 2 zile lucrătoare de la data când preţul final şi numărul valorilor mobiliare oferite au fost înregistrate la C.N.V.M. şi publicate conform art. 175. (2) În cazul în care prospectul se referă la o ofertă publică de valori mobiliare, investitorii care şi-au exprimat voinţa de a subscrie valori mobiliare anterior publicării unui amendament la prospectul de ofertă au dreptul de a-şi retrage subscrierile efectuate, în termen de două zile lucrătoare după publicarea respectivului amendament, cu condiţia ca noul factor, eroare sau inexactitate prevăzută la art. 179 să fi apărut înaintea închiderii ofertei publice şi a transferului valorilor mobiliare. Această perioadă poate fi extinsă de emitent sau de ofertant, potrivit reglementărilor C.N.V.M. Data finală până la care se poate exercita dreptul de retragere trebuie precizată în cadrul amendamentului.----------Alin. (2) al art. 189 a fost modificat de pct. 43 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 190Activităţile de stabilizare a preţului vor fi derulate în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 191Sunt permise activităţile de solicitare a intenţiei de investiţie, în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte, în condiţiile stabilite de C.N.V.M.  +  Articolul 192 (1) Prevederile legale privind ofertele publice de vânzare nu sunt obligatorii în cazul titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M., precum şi în alte situaţii stabilite prin reglementări C.N.V.M. (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la ofertele publice transfrontaliere, în concordanţă cu legislaţia europeană aplicabilă.---------Art. 192 a fost modificat de pct. 44 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Oferta publică de cumpărare  +  Articolul 193 (1) Oferta publică de cumpărare reprezintă oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare, adresată tuturor deţinătorilor acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, dar sub condiţia posibilităţii egale de receptare din partea deţinătorilor respectivelor valori mobiliare. (2) Oferta publică de cumpărare va fi făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii şi activităţi de investiţii.----------Alin. (2) al art. 193 a fost modificat de art. 205 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de cumpărare va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 194 (1) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. (2) Orice cerere de informaţii suplimentare sau de modificare a celor prezentate iniţial în cadrul documentului de ofertă, iniţiată de către C.N.V.M. sau de către ofertant, va întrerupe acest termen, care va începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informaţii sau a modificării.  +  Articolul 195 (1) Oferta publică de cumpărare trebuie să se desfăşoare în condiţii care să asigure egalitate de tratament pentru toţi investitorii. (2) Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să-l cuprindă documentul de ofertă va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M.  +  Secţiunea a 4-a Oferta publică de preluare voluntară  +  Articolul 196 (1) Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor acţionarilor, pentru toate deţinerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligaţie, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot. (2) Persoana care intenţionează să deruleze o ofertă publică de preluare voluntară va transmite C.N.V.M. un anunţ preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conţinutul minim de informaţii pe care trebuie să le cuprindă anunţul preliminar va fi stabilit prin reglementările C.N.V.M. (3) După aprobarea de către C.N.V.M., anunţul preliminar va fi transmis societăţii, subiect al preluării, pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective şi va fi publicat în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.  +  Articolul 197 (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va transmite C.N.V.M., ofertantului şi pieţei reglementate pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare poziţia sa cu privire la oportunitatea preluării, în termen de 5 zile de la primirea anunţului preliminar de ofertă. (2) Consiliul de administraţie poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acţionarilor cu privire la poziţia consiliului de administraţie în ceea ce priveşte respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acţionar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va ţine în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare naţională. (3) De la momentul recepţionării anunţului preliminar şi până la închiderea ofertei, consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, va informa C.N.V.M. şi piaţa reglementată asupra tuturor operaţiunilor efectuate de către membrii consiliului de administraţie şi ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.  +  Articolul 198 (1) Consiliul de administraţie al societăţii, subiect al preluării, nu mai poate încheia nici un act şi nu poate lua nici o măsură care să afecteze situaţia patrimonială sau obiectivele preluării, cu excepţia actelor de administrare curentă, de la momentul recepţionării anunţului preliminar. (2) În contextul prezentei secţiuni sunt considerate a afecta situaţia patrimonială, operaţiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripţie ori conversie în acţiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puţin 1/3 din activul net conform ultimului bilanţ anual al societăţii. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pot fi efectuate acele operaţiuni derivate din obligaţii asumate înainte de publicarea anunţului de preluare, precum şi acele operaţiuni aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului preliminar. (4) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societăţii, subiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societăţii în situaţia neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (2) sau al derulării acelor operaţiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunţului.  +  Articolul 199 (1) Publicarea anunţului preliminar obligă ofertantul să depună la C.N.V.M., în maximum 30 de zile, documentaţia aferentă ofertei publice de preluare, în termeni nu mai puţin favorabili decât cei precizaţi în anunţul preliminar. (2) C.N.V.M. se va pronunţa cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termenul prevăzut la art. 194. (3) Preţul oferit în cadrul ofertelor de preluare voluntară va fi stabilit în conformitate cu reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 200Ofertantul sau persoanele cu care acţionează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o altă ofertă publică de preluare vizând acelaşi emitent.  +  Secţiunea a 5-a Oferte publice concurente  +  Articolul 201 (1) Orice persoană poate lansa o contra-ofertă, având ca obiect aceleaşi valori mobiliare, în următoarele condiţii: a) să aibă ca obiect cel puţin aceeaşi cantitate de valori mobiliare sau să vizeze atingerea cel puţin aceleiaşi participaţii la capitalul social; b) să ofere un preţ cu cel puţin 5% mai mare decât cel din prima ofertă. (2) Lansarea contra-ofertei se va face, prin depunerea la C.N.V.M. a documentaţiei necesare, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care prima ofertă a devenit publică. (3) C.N.V.M. se va pronunţa în privinţa acestor oferte, în conformitate cu prevederile art. 194 alin. (1). (4) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor, C.N.V.M. va stabili o singură dată acelaşi termen de închidere pentru toate ofertele, precum şi o dată limită până la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea preţului în cadrul ofertelor concurente. (5) Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare de la data începerii derulării primei oferte.  +  Secţiunea a 6-a Ofertele publice de preluare obligatorii  +  Articolul 202Prevederile acestei secţiuni se aplică societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată.  +  Articolul 203 (1) O persoană care, urmare a achiziţiilor sale sau ale persoanelor cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 33% din drepturile de vot asupra unei societăţi comerciale este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deţinătorilor de valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 2 luni de la momentul atingerii respectivei deţineri. (2) Până la derularea ofertei publice menţionate la alin. (1), drepturile aferente valorilor mobiliare depăşind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziţia de deţinător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) vor derula o ofertă publică obligatorie, în conformitate cu prevederile alin. (1), numai dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi majorează deţinerile, astfel încât să atingă sau să depăşească 50% din drepturile de vot ale respectivului emitent. Până la derularea ofertei publice, drepturile aferente acţiunilor achiziţionate care depăşesc 50% vor fi suspendate, iar respectivul acţionar şi persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu mai pot achiziţiona, prin alte operaţiuni, acţiuni ale aceluiaşi emitent.  +  Articolul 204 (1) Preţul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puţin egal cu cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii subiect al ofertei publice de preluare obligatorii în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă sau dacă C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operaţiunile prin care s-au achiziţionat acţiuni sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului. (3) În condiţiile alin. (2) şi în situaţia în care sunt respectate termenele prevăzute la art. 203, respectiv art. 205 privind depunerea la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare va fi cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, şi desemnat de ofertant: a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă; b) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate; c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaţionale de evaluare. (4) În situaţia în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 203 sau, după caz, la art. 205 şi ofertantul sau persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat nu au achiziţionat acţiuni ale societăţii subiect al ofertei publice de preluare obligatorii în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă sau în situaţia în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operaţiunile prin care s-au achiziţionat acţiuni sunt de natură să influenţeze corectitudinea modului de stabilire a preţului, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, şi desemnat de ofertant, după cum urmează: a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă; b) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot; c) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot; d) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă; e) valoarea activului net al societăţii, împărţit la numărul de acţiuni aflat în circulaţie, conform ultimei situaţii financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot; f) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor internaţionale de evaluare. (5) În situaţia în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 203 sau, după caz, la art. 205, preţul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puţin egal cu cel mai mare preţ dintre următoarele valori: a) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acţionează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă; b) cel mai mare preţ plătit de ofertant sau de persoanele cu care acţionează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot; c) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la C.N.V.M. a documentaţiei de ofertă; d) preţul mediu ponderat de tranzacţionare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot. (6) În situaţia în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că preţul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, în oricare dintre situaţiile precizate la alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preţ echitabil în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, C.N.V.M. va putea solicita refacerea evaluării. (7) Raportul de evaluare prin care este determinat preţul în cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii va fi pus la dispoziţia acţionarilor societăţii emitente, în aceleaşi condiţii ca şi documentul de ofertă.----------Art. 204 a fost modificat de pct. 45 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 205 (1) Prevederile art. 203 nu se vor aplica în cazul în care poziţia reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacţii exceptate. (2) În contextul prezentei legi, "tranzacţie exceptată" reprezintă dobândirea respectivei poziţii: a) în cadrul procesului de privatizare; b) prin achiziţionarea de acţiuni de la Ministerul Finanţelor Publice sau de la alte entităţi abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanţelor bugetare; c) în urma transferurilor de acţiuni realizate între societatea-mamă şi filialele sale sau între filialele aceleiaşi societăţi-mamă; d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deţinătorilor respectivelor valori mobiliare şi având ca obiect toate deţinerile acestora. (3) În cazul în care dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintenţionat, deţinătorul unei asemenea poziţii are una dintre următoarele obligaţii alternative; a) să deruleze o ofertă publică, în condiţiile şi la preţul prevăzute la art. 203 şi art. 204; b) să înstrăineze un număr de acţiuni, corespunzător pierderii poziţiei dobândite fără intenţie. (4) Executarea uneia dintre obligaţiile prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziţii. (5) Dobândirea poziţiei reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consideră neintenţionată, dacă s-a realizat ca efect al unor operaţiuni precum: a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acţiunilor proprii, urmată de anularea acestora; b) depăşirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferinţă, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite iniţial, precum şi al convertirii acţiunilor preferenţiale în acţiuni ordinare; c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.  +  Secţiunea a 7-a Retragerea acţionarilor dintr-o societate comercială  +  Articolul 206 (1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acţiuni, la un preţ echitabil, în situaţia în care acesta se află în una din următoarele situaţii: a) deţine acţiuni reprezentând cel puţin 95% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate; b) a achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot şi cel puţin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.---------Alin. (1) al art. 206 a fost modificat de pct. 46 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(1^1) Ofertantul poate să îşi exercite dreptul prevăzut la alin. (1) în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice.---------Alin. (1^1) al art. 206 a fost introdus de pct. 47 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă. (3) Preţul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziţionat prin subscrierile din cadrul ofertei acţiuni reprezentând cel puţin 90% din numărul total de acţiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preţ echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, preţul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preţ echitabil.---------Alin. (3) al art. 206 a fost modificat de pct. 48 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (4) În condiţiile în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (3), preţul se determină de un evaluator autorizat, potrivit legii, potrivit standardelor internaţionale de evaluare.----------Alin. (4) al art. 206 a fost modificat de pct. 48 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.(4^1) În situaţia în care C.N.V.M., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că preţul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preţ echitabil, va putea solicita refacerea evaluării.----------Alin. (4^1) al art. 206 a fost introdus de pct. 49 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (5) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (3) sau (4) se aduce la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N.V.M. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.-----------Alin. (5) al art. 206 a fost modificat de pct. 50 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (6) Societatea emitentă este retrasă de la tranzacţionare ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1).-----------Alin. (6) al art. 206 a fost introdus de pct. 51 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012.  +  Articolul 207 (1) Ca urmare a unei oferte publice de cumpărareadresate tuturor deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, un acţionar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 206 alin. (1) să îi cumpere acţiunile la un preţ echitabil, conform art. 206 alin. (3) şi (4).----------Alin. (1) al art. 207 a fost modificat de pct. 52 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) În situaţia în care societatea a emis mai multe clase de acţiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat, pentru fiecare clasă. (3) Preţul va fi determinat în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (3). În situaţia în care este necesară numirea unui expert independent, costurile aferente vor fi suportate de către respectivul acţionar minoritar.  +  Articolul 208C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secţiuni.  +  Titlul VI EMITENŢII  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 209Emitenţii de valori mobiliare vor asigura un tratament egal pentru toţi deţinătorii de valori mobiliare, de acelaşi tip şi clasă, şi vor pune la dispoziţia acestora toate informaţiile necesare, pentru ca aceştia să-şi poată exercita drepturile.  +  Articolul 210 (1) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziţiei deţinute de acţionari sau a calităţii de administrator ori de angajat al societăţii, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare şi a altor instrumente financiare deţinute, precum şi prejudicierea deţinătorilor acestora. (2) Deţinătorii valorilor mobiliare trebuie să îşi exercite drepturile conferite de acestea cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale celorlalţi deţinători şi a interesului prioritar al societăţii comerciale, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.  +  Capitolul II Prospectul în vederea admiterii la tranzacţionare  +  Articolul 211 (1) Admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare pe o piaţă reglementată se va realiza după publicarea unui prospect aprobat de C.N.V.M. (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind: a) abrogată;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 211 a fost abrogată de pct. 53 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. b) excepţiile de la obligativitatea publicării unui prospect sau includerii în cadrul acestuia a anumitor informaţii; c) admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România a unor valori mobiliare emise de nerezidenţi, în conformitate cu legislaţia comunitară aplicabilă. (3) Prevederile titlului V capitolul I secţiunea I şi secţiunea a 2-a se aplică corespunzător şi în cazul prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare.  +  Articolul 212Valorile mobiliare ale unui emitent nu vor fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, dacă în urma analizării situaţiei respectivului emitent se apreciază că aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.  +  Capitolul III Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor  +  Secţiunea 1 Condiţii referitoare la emitent  +  Articolul 213 (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi comerciale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) societatea să fie înfiinţată şi să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro sau, în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul şi rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exerciţiu financiar, de cel puţin echivalentul în lei al 1.000.000 euro, calculat potrivit cursului de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, la data cererii privind admiterea la tranzacţionare; c) societatea să fi funcţionat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacţionare şi să fi întocmit şi comunicat situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă, în conformitate cu prevederile legale. (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacţionare a unor emisiuni suplimentare de acţiuni, din aceeaşi clasă ca şi cele deja admise.  +  Articolul 214Cu aprobarea C.N.V.M., pe piaţa reglementată se pot admite la tranzacţionare şi societăţi comerciale care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. b) şi c), în condiţiile în care se apreciază că: a) va exista o piaţă adecvată pentru respectivele acţiuni; b) emitentul este capabil să îndeplinească cerinţele de informare continuă şi periodică ce derivă din admiterea la tranzacţionare, iar investitorii dispun de informaţiile necesare pentru a putea evalua în cunoştinţă de cauză societatea şi acţiunile pentru care se solicită admiterea la tranzacţionare.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii referitoare la acţiuni  +  Articolul 215Acţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite.  +  Articolul 216În situaţia unei emisiuni de acţiuni adresate publicului, care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.  +  Articolul 217 (1) Pentru ca acţiunile unei societăţi să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, trebuie să existe un număr suficient de acţiuni distribuit publicului. (2) Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acţiuni, în următoarele situaţii: a) acţiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacţionare sunt distribuite publicului într-o proporţie de cel puţin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acţiuni; b) este asigurată funcţionarea normală a pieţei, cu un procent mai mic de acţiuni decât cel prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acţiuni existente în circulaţie şi a dispersiei acestora în rândul publicului. (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă acţiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacţiilor realizate pe respectiva piaţă reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacţionare se va realiza dacă C.N.V.M. consideră că un număr suficient de acţiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piaţă reglementată, într-un interval scurt de timp.  +  Articolul 218În situaţia în care solicitarea privind admiterea se realizează pentru un pachet suplimentar de acţiuni, de aceeaşi clasă ca şi cele deja admise, C.N.V.M. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acţiuni, în raport cu toate acţiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.  +  Articolul 219Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate acţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise.  +  Capitolul IV Condiţii specifice de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a obligaţiunilor emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale  +  Articolul 220 (1) Pentru ca obligaţiunile emise de societăţile comerciale, autorităţile publice şi organismele internaţionale să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, este necesar ca emitentul să fie înfiinţat şi să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Obligaţiunile care fac obiectul admiterii la tranzacţionare trebuie să fie liber negociabile şi integral plătite. (3) În situaţia unei emisiuni de obligaţiuni adresată publicului, care precede admiterea la tranzacţionare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul emisiunilor continue de obligaţiuni, atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinată.  +  Articolul 221Solicitarea de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să acopere toate obligaţiunile de aceeaşi clasă care au fost deja emise.  +  Articolul 222 (1) Valoarea minimă a împrumutului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 200.000 euro. Această prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinată. (2) Cu aprobarea C.N.V.M. se pot admite pe o piaţă reglementată obligaţiuni pentru care nu este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1), dacă se apreciază că pentru respectivele obligaţiuni va exista o piaţă ordonată.  +  Articolul 223 (1) Obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, numai dacă valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o piaţă reglementată. (2) Prin excepţie, obligaţiunile convertibile pot fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată fără a fi îndeplinită condiţia de la alin. (1), dacă C.N.V.M. apreciază că investitorii au la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru a-şi forma o opinie cu privire la valoarea acţiunilor, obiect al conversiei.  +  Capitolul V Transparenţa emitenţilor  +  Secţiunea I Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată  +  Articolul 224 (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt obligate să se înregistreze la C.N.V.M. şi să respecte cerinţele de raportare stabilite prin reglementările C.N.V.M. şi ale pieţelor reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de acestea. (2) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi acţionarii care deţin acţiuni de aceeaşi clasă. (3) Societatea comercială trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare pentru a permite acţionarilor să-şi exercite drepturile, în special: a) să informeze acţionarii cu privire la organizarea adunărilor generale şi să permită acestora să-şi exercite drepturile de vot; b) să informeze publicul cu privire la alocarea şi plata dividendelor, emiterea de noi acţiuni, inclusiv operaţiunile de distribuire, subscriere, renunţare şi conversie; c) să desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care acţionarii să-şi poată exercita drepturile financiare, cu excepţia cazului în care emitentul asigură el însuşi aceste servicii. (4) În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul său constitutiv, trebuie să comunice proiectul de modificare C.N.V.M. şi pieţei reglementate, până la data convocării adunării generale care urmează a se pronunţa asupra amendamentului. (5) Societatea trebuie să informeze fără întârziere, în maximum 48 de ore, publicul, cu privire la orice noi evenimente apărute în activitatea acesteia, care nu au fost aduse la cunoştinţa acestuia şi care pot conduce la modificări ale preţului acţiunilor, datorită efectului acestor evenimente asupra situaţiei patrimoniale şi financiare sau asupra activităţii emitentului în ansamblu. (6) C.N.V.M. poate solicita societăţii admise la tranzacţionare toate informaţiile pe care aceasta le consideră necesare, în vederea protecţiei investitorilor şi asigurării unei funcţionări ordonate a pieţei. (7) C.N.V.M. poate cere unui emitent să publice informaţiile precizate la alin. (6), stabilind forma şi perioada în care trebuie să se realizeze acest lucru. În situaţia în care emitentul nu publică informaţiile solicitate, C.N.V.M. poate publică aceste informaţii, după audierea emitentului. (8) Un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente.  +  Articolul 225 (1) Administratorii societăţilor admise la tranzacţionare sunt obligaţi să raporteze, de îndată, orice act juridic încheiat de către societate cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul, precum şi cu persoanele implicate cu aceştia, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puţin echivalentul în lei a 50.000 euro. (2) În cazul în care societatea încheie acte juridice, cu persoanele menţionate la alin. (1), vor fi respectate interesele acesteia, în raport cu ofertele de acelaşi tip existente pe piaţă. (3) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor menţiona, într-un capitol special, actele juridice încheiate sau amendamentele la acestea şi vor preciza următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii şi natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plată. (4) Rapoartele vor menţiona şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii.  +  Articolul 226 (1) Orice societate comercială trebuie să informeze publicul şi C.N.V.M., fără întârziere, în legătură cu informaţiile privilegiate ce îl privesc în mod direct. (2) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalităţile de informare a publicului, în conformitate cu legislaţia comunitară. (3) Un emitent poate, pe proprie răspundere, să amâne dezvăluirea publică a informaţiei privilegiate, la care se face referire în alin. (1), pentru a nu prejudicia interesele proprii, cu condiţia ca o astfel de amânare să nu inducă în eroare publicul, iar emitentul să poată să asigure confidenţialitatea respectivelor informaţii. (4) Emitentul va informa, fără întârziere, C.N.V.M. asupra deciziei de amânare a dezvăluirii, către public, a respectivei informaţii. C.N.V.M. poate obliga emitentul să dezvăluie informaţia pentru a asigura transparenţa şi integritatea pieţei. (5) Dacă un emitent sau o persoană care acţionează în numele sau în contul emitentului dezvăluie orice informaţie privilegiată către o terţă persoană, în exercitarea obişnuită a profesiei, astfel cum este prevăzut în art. 246 lit. a), trebuie să facă publică respectiva informaţie, simultan, în cazul unei dezvăluiri intenţionate şi, fără întârziere, în cazul unei dezvăluiri neintenţionate. (6) Prevederile alin. (5) nu vor fi aplicate, dacă persoana care a primit informaţia este obligată să menţină caracterul confidenţial al acesteia, indiferent dacă această îndatorire se bazează pe o lege, un regulament, un act constitutiv sau pe un contract. (7) Emitenţii sau persoanele care acţionează în numele sau în contul emitenţilor sunt obligaţi să întocmească o listă a persoanelor care lucrează pentru ei, în baza unui contract de muncă sau altfel, care au acces la informaţia privilegiată. Emitenţii, precum şi persoanele care acţionează în numele sau în contul acestora vor actualiza cu regularitate această listă şi o vor transmite la C.N.V.M., ori de câte ori va fi solicitată. (8) Prevederile alin. (1) - (7) nu se vor aplica emitenţilor care nu au solicitat sau care nu au primit aprobarea ca instrumentele financiare emise de aceştia să fie tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România sau dintr-un stat membru.  +  Articolul 227 (1) Societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată vor întocmi, vor pune la dispoziţia publicului şi vor transmite C.N.V.M. şi operatorului de piaţă rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale. Rapoartele vor fi puse la dispoziţia publicului, în scris, sau în orice alt mod aprobat de C.N.V.M. Societatea va publică un comunicat de presă într-un cotidian de circulaţie naţională, prin care investitorii vor fi informaţi cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte. Rapoartele vor fi trimise spre publicare în maximum 5 zile de la data aprobării. (2) Raportarea trebuie să includă orice informaţie semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societăţii, a profitului sau pierderii, precum şi să indice orice factor special care a influenţat aceste activităţi. Situaţia financiară va fi prezentată comparativ cu situaţia financiară existentă în aceeaşi perioadă a anului financiar precedent. C.N.V.M, va emite reglementări privind conţinutul acestor rapoarte. (3) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate permite societăţii comerciale să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative. (4) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acţionarilor. Raportul anual va include şi raportul auditorului financiar ales, în concordanţă cu art. 258, precum şi comentariile integrale ale acestuia. (5) Raportul semestrial trebuie să fie pus la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 2 luni de la încheierea perioadei de raportare. Dacă situaţiile financiare semestriale au fost auditate, raportul semestrial va include obligatoriu raportul auditorului financiar.  +  Articolul 228 (1) În cazul operaţiunilor de achiziţie sau vânzare a valorilor mobiliare emise de o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care fac ca drepturile de vot deţinute de o persoană să atingă, să depăşească sau să scadă sub unul din pragurile de 5%, 10%, 20%, 33%, 50%, 75% sau 90% din totalul drepturilor de vot, persoana respectivă are obligaţia să informeze, în maximum 3 zile lucrătoare de la momentul luării la cunoştinţă a respectivei operaţiuni, în mod concomitent, societatea, C.N.V.M. şi piaţa reglementată pe care sunt tranzacţionate respectivele valori mobiliare. (2) Atunci când pragurile de la alin. (1) sunt atinse sau depăşite de o filială a unei societăţi-mamă, această entitate va fi exceptată de la obligaţia de informare, dacă informarea a fost realizată de societatea-mamă. (3) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care a primit o informare potrivit alin. (1), trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune, în maximum 3 zile lucrătoare. (4) C.N.V.M. va emite reglementări privind modalitatea de determinare a drepturilor de vot, în vederea aplicării prevederilor alin. (1).  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile societăţilor comerciale ale căror obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată  +  Articolul 229 (1) Societatea comercială trebuie să asigure un tratament egal pentru toţi deţinătorii de obligaţiuni aferente aceluiaşi împrumut, cu privire la toate drepturile conferite de acestea. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente. (2) Societatea trebuie să asigure toate facilităţile şi informaţiile necesare, pentru a permite obligatarilor să-şi exercite drepturile, în special: a) să publice notificări privind organizarea de adunări ale obligatarilor, plata dobânzii, exercitarea eventualelor drepturi de conversie, schimb, subscriere sau rambursare a împrumutului; b) să desemneze ca agent de plată o instituţie financiară, prin care deţinătorii de obligaţiuni să-şi poată exercita drepturile băneşti, cu excepţia cazului în care emitentul asigură el însuşi aceste servicii.  +  Articolul 230În situaţia în care societatea intenţionează să-şi modifice actul constitutiv, modificare care afectează drepturile deţinătorilor de obligaţiuni, aceasta trebuie să comunice C.N.V.M. şi pieţei reglementate proiectul de modificare, până la data convocării adunării generale, care se va pronunţa asupra amendamentului.  +  Articolul 231 (1) Societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţia publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale auditate, împreună cu raportul anual. (2) Dacă societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmeşte atât situaţii financiare individuale cât şi consolidate, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului. C.N.V.M. poate autoriza societatea să pună la dispoziţia publicului fie situaţiile financiare individuale, fie cele consolidate, numai dacă celelalte situaţii financiare nu conţin informaţii suplimentare semnificative.  +  Articolul 232Societatea trebuie să informeze publicul, fără întârziere, cu privire la: a) orice nouă modificare majoră a activităţii sale care nu a fost făcută public şi care ar putea afecta semnificativ capacitatea societăţii de a-şi îndeplini obligaţiile asumate. C.N.V.M. poate excepta societatea de la această obligaţie, la solicitarea acesteia, dacă dezvăluirea unor anumite informaţii ar prejudicia interesele legitime ale societăţii; b) contractarea unor noi împrumuturi şi garanţiile constituite în vederea obţinerii acestora; c) orice modificare a dreptului obligatarilor care ar rezultă în special din modificarea termenilor împrumuturilor sau a ratei dobânzii; d) modificarea drepturilor aferente acţiunilor, în situaţia în care obligaţiunile sunt convertibile în acţiuni.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile autorităţilor publice şi organismelor internaţionale emitente de obligaţiuni  +  Articolul 233 (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure tratament egal investitorilor privind drepturile conferite de deţinerea respectivelor valori mobiliare. Un emitent ale cărui obligaţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România şi pe una sau mai multe pieţe reglementate din cadrul statelor membre este obligat să furnizeze pieţelor informaţii echivalente. (2) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organismele internaţionale trebuie să asigure toate condiţiile şi informaţiile necesare investitorilor să-şi exercite drepturile. Aceste autorităţi trebuie: a) să publice informaţii privind convocarea adunărilor generale ale obligatarilor, plata dobânzilor şi rambursarea împrumutului; b) să desemneze un agent de plată, prin care obligatarii să-şi poată exercita drepturile financiare.  +  Capitolul VI Dispoziţii speciale privind societăţile admise la tranzacţionare  +  Articolul 234Pentru valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, C.N.V.M. poate: a) să solicite emitentului să furnizeze toate informaţiile care ar putea avea efect asupra evaluării valorilor mobiliare, în vederea asigurării protecţiei investitorilor sau menţinerii unei pieţe ordonate; b) să suspende sau să solicite operatorului de piaţă suspendarea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare, dacă consideră că situaţia emitentului este de aşa natură încât tranzacţionarea ar fi în detrimentul investitorilor; c) să ia toate măsurile pentru a se asigura că publicul este corect informat; d) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată să fie retrase de la tranzacţionare, în condiţiile în care consideră că, datorită unor circumstanţe speciale, nu se mai poate menţine o piaţă ordonată pentru respectivele valori mobiliare.  +  Articolul 235 (1) Membrii consiliului de administraţie al societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată pot fi aleşi prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acţionar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se va face în mod obligatoriu.(1^1) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acţionar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanţă convocarea de îndată a unei adunări generale a acţionarilor.----------Alin. (1^1) al art. 235 a fost introdus de pct. 54 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (2) Administrarea unei societăţi la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administraţie format din cel puţin 5 membri.(2^1) Prevederile alin. (1), (1 1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, în situaţia în care societatea admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată este administrată în sistem dualist.---------Alin. (2^1) al art. 235 a fost introdus de pct. 55 al art. 203 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012. (3) Reglementările privind aplicarea metodei votului cumulativ se stabilesc de C.N.V.M,  +  Articolul 236 (1) Orice majorare a capitalului social trebuie să fie hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acţionarilor. (2) Actul constitutiv sau adunarea generală extraordinară pot autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuţii, majorarea capitalului social. Această competenţă se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an şi poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăşi un an. (3) Hotărârile luate de consiliul de administraţie al unei societăţi admise la tranzacţionare, în exerciţiul atribuţiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, vor avea acelaşi regim ca şi hotărârile adunării generale a acţionarilor, în ceea ce priveşte publicitatea acestora şi posibilitatea de contestare în instanţă. (4) Tarifele percepute acţionarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin. (3) nu vor depăşi costurile necesare multiplicării.  +  Articolul 237 (1) Situaţiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale societăţilor admise la tranzacţionare vor fi întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile şi auditate de auditori financiari, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar. (2) Reprezentanţii legali ai societăţilor sunt obligaţi să pună la dispoziţia C.N.V.M., auditorilor societăţii şi/sau experţilor desemnaţi de instanţă documentele necesare exercitării atribuţiilor acestora. (3) Administratorul, directorul şi/sau directorul executiv sunt obligaţi să prezinte acţionarilor situaţii financiare exacte şi informaţii reale privind condiţiile economice ale societăţii.  +  Articolul 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor. (2) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acţionarilor va stabili şi termenul în care acestea se vor plăti acţionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor. (3) În cazul în care adunarea generală a acţionarilor nu stabileşte data plăţii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acţionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.  +  Articolul 239Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acţionarii pot începe executarea silită împotriva societăţii, potrivit legii.  +  Articolul 240 (1) În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin 75% din drepturile de vot. (2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul acţionarilor ce deţin cel puţin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente. (3) Evaluarea aportului în natură se face de către experţi independenţi, în conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990. (4) Numărul de acţiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alin. (3), şi cea mai mare valoare dintre preţul de piaţă al unei acţiuni, valoarea pe acţiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acţiunii. (5) În cazul ridicării dreptului de preferinţă, în conformitate cu prevederile alin. (1), numărul de acţiuni se stabileşte după criteriul enunţat la alin. (4). (6) C.N.V.M. va emite reglementări în aplicarea dispoziţiilor prezentului articol.  +  Articolul 240^1