HOTĂRÂRE nr. 31 din 16 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001**) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal(actualizată până la data de 8 noiembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------**) ORDONANŢA nr. 75 din 30 august 2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României nr. 664 din 23 iulie 2004.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 14 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 410/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 ianuarie 2003.Nr. 31.  +  Anexa 1NORME METODOLOGICEpentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal  +  Capitolul I Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului  +  Articolul 1 (1) Faptele sancţionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea şi gestionarea impozitelor şi taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunitatilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea. (3) În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra cărora nu s-au exercitat în termenul legal căile de atac sau cele asupra cărora s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile.  +  Capitolul II Procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condiţiile prevăzute de lege. (2) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în forma simplificata, care să ateste numai dacă aceştia figurează sau nu figurează în evidenta cazierului fiscal. (3) Certificatul de cazier fiscal se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora, depusa la organul fiscal competent. (4) Prin organ fiscal competent se înţelege unităţile teritoriale competente definite la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008. (5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe bază de procura autentică sau de împuternicire avocaţială.-----------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 10 septembrie 2003. (6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe bază de mandat.-------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006. (7) Pentru contribuabilii asociaţii fără personalitate juridică cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către unul dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi asociaţi sau de reprezentantul acestora. (8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezintă în mod obligatoriu actul de identitate şi/sau împuternicirea, după caz, iar în cazul persoanelor juridice, şi actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.  +  Articolul 3 (1) Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispoziţie în mod gratuit contribuabilului de către organul fiscal competent. (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoţită de dovada plăţii taxei, prevăzută de lege.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008. (3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunică solicitantului data după care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal în interiorul termenului prevăzut de lege.  +  Articolul 4 (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnătura, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a împuternicirii, după caz. (2) Odată cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva împuternicirea în copie legalizată, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal şi copia certificatului de cazier fiscal.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Articolul 5Certificatul de cazier fiscal se întocmeşte în doua exemplare de către persoana desemnată din cadrul serviciului de specialitate şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal. (2) Cererea de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, însoţită de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent şi va urma procedura stabilită pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fără perceperea taxei de timbru. (3) Actele doveditoare se anexează la cererea de rectificare, în copie certificată de organul fiscal competent pe baza prezentării actelor originale sau în copie legalizată.  +  Articolul 7 (1) Modul de soluţionare a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal se comunică în scris contribuabilului. (2) În cazul admiterii în totalitate sau în parte a cererii se eliberează un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate. (3) În cazul soluţionării parţiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre menţiunile înscrise în cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea. (4) O dată cu înştiinţarea asupra modului de soluţionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi înştiinţat şi asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Articolul 8 (1) În cazul respingerii sau soluţionării parţiale a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal contribuabilii pot să depună contestaţie la tribunal - secţia de contencios administrativ în a carei raza teritorială îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, potrivit legii. (2) În caz de admitere a contestaţiei în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal şi va elibera un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (3) Contribuabilul va fi înştiinţat asupra datei la care să se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Capitolul IIIProcedura de solicitare şi de eliberare a informaţiilor din cazierul fiscal către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001  +  Articolul 9 (1) Informaţiile referitoare la datele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, se furnizează numai la cererea motivată în scris, care va cuprinde temeiul potrivit căruia sunt necesare informaţiile respective. (2) Solicitarile de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de către autorităţile mai sus menţionate, cuprind în mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului. (3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, precum şi de către autorităţile fiscale internaţionale, pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 10Organul fiscal are obligaţia să soluţioneze, în termen de 15 zile de la data înregistrării, solicitarea de furnizare de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicări scrise solicitantului, semnată de directorul general.  +  Capitolul IV Procedura de înscriere a datelor în cazierul fiscal şi în evidenta operativă  +  Articolul 11Înscrierea şi actualizarea datelor în cazierul fiscal se fac numai pe bază de documente justificative.  +  Articolul 12 (1) În scopul înscrierii datelor în cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de înscriere a faptelor în cazierul fiscal. Se va completa câte o fişa pentru fiecare fapta care se înscrie în cazierul fiscal. (2) Fişele prevăzute la alin. (1) se completează numai cu date referitoare la faptele asupra cărora s-au pronunţat organele competente definitiv/irevocabil şi se transmit organelor fiscale competente. (3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale vor comunică, în timp util, organelor de control soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv/irevocabil de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal, de către următoarele organe: a) organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara Ministerului Finanţelor Publice, astfel:- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei; b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a), pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Articolul 13 (1) În scopul actualizării datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal. (2) Fişele de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal se întocmesc de către compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative: a) comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazierul fiscal; b) listele primite de la serviciul/biroul care se ocupă de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008. c) nota de serviciu prin care se aproba fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general. (3) Fişele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate şi de către organele cu atribuţii de control sau compartimentele juridice, după caz, pentru fişele de înscriere întocmite şi transmise de către acestea.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006. (4) Fişele de actualizare se întocmesc în termen de 5 zile de la data primirii documentelor justificative.------------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 742 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 17 iulie 2008.  +  Anexă(Anexa la normele metodologice)FAPTELEcare se înscriu în cazierul fiscal alcontribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare*Font 7* ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005 │ pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │Codul │ Descrierea faptei │ Actul normativ │ Actul normativ │ Sancţiunea prevăzută │ │faptei│ │ care prevede fapta │ care prevede sancţiunea │ de lege │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.01 │Fapta contribuabilului care, cu │Art. 3 din Legea nr. 241/2005Art. 3 din Legea nr. 241/2005│Amendă de la 5.000 lei la│ │ │intenţie, nu reface documentele de│pentru prevenirea şi combaterea│pentru prevenirea şi │30.000 lei │ │ │evidenţă contabilă distruse, în │evaziunii fiscale, cu │combaterea evaziunii fiscale,│ │ │ │termenul înscris în documentele │modificările ulterioare │cu modificările ulterioare │ │ │ │de control, deşi acesta putea să o│ │ │ │ │ │facă │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.02 │Refuzul nejustificat al unei │Art. 4 din Legea nr. 241/2005Art. 4 din Legea nr. 241/2005│Închisoare de la 6 luni │ │ │persoane de a prezenta organelor │pentru prevenirea şi combaterea│pentru prevenirea şi │la 3 ani sau amendă │ │ │competente documentele legale şi │evaziunii fiscale, cu │combaterea evaziunii fiscale,│ │ │ │bunurile din patrimoniu, în scopul│modificările ulterioare │cu modificările ulterioare │ │ │ │împiedicării verificărilor │ │ │ │ │ │financiare, fiscale sau vamale, în│ │ │ │ │ │termen de cel mult 15 zile de la │ │ │ │ │ │somaţie │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.03 │Împiedicarea, sub orice formă, a │Art. 5 din Legea nr. 241/2005Art. 5 din Legea nr. 241/2005│Închisoare de la 6 luni │ │ │organelor competente de a intra, │pentru prevenirea şi combaterea│pentru prevenirea şi │la 3 ani sau amendă │ │ │în condiţiile prevăzute de lege, │evaziunii fiscale, cu │combaterea evaziunii fiscale,│ │ │ │în sedii, incinte ori pe terenuri,│modificările ulterioare │cu modificările ulterioare │ │ │ │cu scopul efectuării verificărilor│ │ │ │ │ │financiare, fiscale sau vamale │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.04 │Reţinerea şi nevărsarea, cu │Art. 6 din Legea nr. 241/2005Art. 6 din Legea nr. 241/2005│Închisoare de la un an la│ │ │intenţie, în cel mult 30 de zile │pentru prevenirea şi combaterea│pentru prevenirea şi │3 ani sau amendă │ │ │de la scadenţă, a sumelor │evaziunii fiscale, cu │combaterea evaziunii fiscale,│ │ │ │reprezentând impozite sau │modificările ulterioare │cu modificările ulterioare │ │ │ │contribuţii cu reţinere la sursă │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.05 │Deţinerea sau punerea în │Art. 7 alin. (1) din Legea │Art. 7 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 2 ani la│ │ │circulaţie, fără drept, a │nr. 241/2005 pentru prevenirea │nr. 241/2005 pentru │7 ani şi interzicerea │ │ │timbrelor, banderolelor sau │şi combaterea evaziunii │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │formularelor tipizate, utilizate │fiscale, cu modificările │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │în domeniul fiscal, cu regim │ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │special │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.06 │Tipărirea, deţinerea sau punerea │Art. 7 alin. (2) din Legea │Art. 7 alin. (2) din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │în circulaţie, cu ştiinţă, de │nr. 241/2005 pentru prevenirea │nr. 241/2005 pentru │12 ani şi interzicerea │ │ │timbre, banderole sau formulare │şi combaterea evaziunii fiscale│prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │tipizate, utilizate în domeniul │cu modificările ulterioare │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │fiscal, cu regim special, │ │modificările ulterioare │ │ │ │falsificate │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.07 │Stabilirea cu rea-credinţă de │Art. 8 alin. (1) din Legea │Art. 8 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │către contribuabil a impozitelor, │nr. 241/2005 pentru prevenirea │nr. 241/2005 pentru │10 ani şi interzicerea │ │ │taxelor sau contribuţiilor, având │şi combaterea evaziunii │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │ca rezultat obţinerea, fără drept,│fiscale, cu modificările │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │a unor sume de bani cu titlu de │ulterioare │modificările ulterioare │ │ │ │rambursări sau restituiri de la │ │ │ │ │ │bugetul general consolidat ori │ │ │ │ │ │compensări datorate bugetului │ │ │ │ │ │general consolidat │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.08 │Asocierea în vederea săvârşirii │Art. 8 alin. (2) din Legea │Art. 8 alin. (2) din Legea │Închisoare de la 5 ani la│ │ │faptei prevăzute de art. 8 alin. │nr. 241/2005 pentru prevenirea │nr. 241/2005 pentru │15 ani şi interzicerea │ │ │(1) din Legea nr. 241/2005 pentru │şi combaterea evaziunii fiscale│prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │prevenirea şi combaterea evaziunii│cu modificările ulterioare │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │fiscale, cu modificările │ │modificările ulterioare │ │ │ │ulterioare │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.09 │Tentativa la infracţiunile │Art. 8 alin. (3) din Legea │Art. 8 alin. (3) din Legea │Se pedepseşte conform │ │ │prevăzute la pct. 1.07 şi 1.08 din│nr. 241/2005 pentru prevenirea │nr. 241/2005 pentru │legii. │ │ │prezenta anexă │şi combaterea evaziunii fiscale│prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │cu modificările ulterioare │evaziunii fiscale, cu │ │ │ │ │ │modificările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.10 │Ascunderea bunului ori a sursei │Art. 9 alin. (1) lit. a) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │impozabile sau taxabile în scopul │Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │sustragerii de la îndeplinirea │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │obligaţiilor fiscale │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.11 │Omisiunea, în tot sau în parte, a │Art. 9 alin. (1) lit. b) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │evidenţierii, în actele contabile │Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │ori în alte documente legale, a │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │operaţiunilor comerciale efectuate│evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │sau a veniturilor realizate, în │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │scopul sustragerii de la │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │îndeplinirea obligaţiilor fiscale │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.12 │Evidenţierea, în actele contabile │Art. 9 alin. (1) lit. c) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │sau în alte documente legale, a │Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │cheltuielilor care nu au la bază │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │operaţiuni reale ori evidenţierea │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │altor operaţiuni fictive, în │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │scopul sustragerii de la │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │îndeplinirea obligaţiilor fiscale │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.13 │Alterarea, distrugerea sau │Art. 9 alin. (1) lit. d) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │ascunderea de acte contabile, │Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │memorii ale aparatelor de taxat │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │sau de marcat electronice fiscale │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │sau de alte mijloace de stocare a │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │datelor, în scopul sustragerii de │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │la îndeplinirea obligaţiilor │ │ │echivalentul monedei │ │ │fiscale │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.14 │Executarea de evidenţe contabile │Art. 9 alin. (1) lit. e) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │duble, folosindu-se înscrisuri sau│Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │alte mijloace de stocare a datelor│prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │în scopul sustragerii de la │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │îndeplinirea obligaţiilor fiscale │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.15 │Sustragerea de la efectuarea │Art. 9 alin. (1) lit. f) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │verificărilor financiare, fiscale │Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │ sau vamale, prin nedeclararea, │ prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │declararea fictivă ori declararea │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │inexactă cu privire la sediile │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │principale sau secundare ale │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │persoanelor verificate, în scopul │ │ │echivalentul monedei │ │ │sustragerii de la îndeplinirea │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │obligaţiilor fiscale │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 1.16 │Substituirea, degradarea sau │Art. 9 alin. (1) lit. g) din │Art. 9 alin. (1), (2) şi (3) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │înstrăinarea de către debitor sau │Legea nr. 241/2005 pentru │din Legea nr. 241/2005 pentru│8 ani şi interzicerea │ │ │de către terţe persoane a │prevenirea şi combaterea │prevenirea şi combaterea │unor drepturi │ │ │bunurilor sechestrate în │evaziunii fiscale, cu │evaziunii fiscale, cu │Dacă prin faptă s-a │ │ │conformitate cu prevederile │modificările ulterioare │modificările ulterioare │produs un prejudiciu mai │ │ │Codului de procedură fiscală şi │ │ │mare de 100.000 euro, în │ │ │ale Codului de procedură penală, │ │ │echivalentul monedei │ │ │în scopul sustragerii de la │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │îndeplinirea obligaţiilor fiscale │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │2 ani. │ │ │ │ │ │Dacă prin faptă s-a │ │ │ │ │ │produs un prejudiciu mai │ │ │ │ │ │mare de 500.000 euro, în │ │ │ │ │ │echivalentul monedei │ │ │ │ │ │naţionale, limita minimă │ │ │ │ │ │a pedepsei prevăzute de │ │ │ │ │ │lege şi limita maximă a │ │ │ │ │ │acesteia se majorează cu │ │ │ │ │ │3 ani. │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare│ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 2.01 │Producerea de produse accizabile │Art. 296^1 alin. (1) lit. b) │Art. 296^1 alin. (2) lit. b) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │ce intră sub incidenţa regimului │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr. 571/2003 │7 ani │ │ │de antrepozitare prevăzut la │Codul fiscal, cu modificările │privind Codul fiscal, cu │ │ │ │titlul VII din Codul fiscal, în │şi completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │afara unui antrepozit fiscal │ │ulterioare │ │ │ │autorizat de către autoritatea │ │ │ │ │ │competentă │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.02 │Achiziţionarea de alcool etilic şi│Art. 296^1 alin. (1) lit. c) │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) │Închisoare de la 1 an la │ │ │de distilate în vrac de la alţi │din Legea nr. 571/2003 privind │şi alin. (3) din Legea │4 ani │ │ │furnizori decât antrepozitarii │Codul fiscal, cu modificările │nr. 571/2003 privind Codul │După constatarea faptei, │ │ │autorizaţi pentru producţie sau │şi completările ulterioare │fiscal, cu modificările şi │organul de control │ │ │expeditorii înregistraţi de astfel│ │completările ulterioare │competent dispune │ │ │de produse, potrivit titlului VII │ │ │oprirea activităţii, │ │ │din Codul fiscal │ │ │sigilarea instalaţiei în │ │ │ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │ │procedurile tehnologice │ │ │ │ │ │de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează│ │ │ │ │ │actul de control │ │ │ │ │ │autorităţii fiscale care │ │ │ │ │ │a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare │ │ │ │ │ │a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.03 │Livrarea produselor energetice │Art. 296^1 alin. (1) lit. f) │Art. 296^1 alin. (2) lit. b) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │prevăzute la art. 206^16 alin. (3)│din Legea nr. 571/2003 privind │şi alin. (3) din Legea │7 ani │ │ │lit. a)-e) din Codul fiscal din │Codul fiscal, cu modificările │nr. 571/2003 privind Codul │După constatarea faptei, │ │ │antrepozitele fiscale către │şi completările ulterioare │fiscal, cu modificările şi │organul de control │ │ │cumpărători, persoane juridice, │ │completările ulterioare │competent dispune │ │ │fără deţinerea de către │ │ │oprirea activităţii, │ │ │antrepozitul fiscal expeditor a │ │ │sigilarea instalaţiei în │ │ │documentului de plată care să │ │ │conformitate cu │ │ │ateste virarea la bugetul de stat │ │ │procedurile tehnologice │ │ │a valorii accizelor aferente │ │ │de închidere a │ │ │cantităţii ce urmează a fi │ │ │instalaţiei şi înaintează│ │ │facturată │ │ │actul de control │ │ │ │ │ │autorităţii fiscale care │ │ │ │ │ │a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare │ │ │ │ │ │a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.04 │Marcarea cu marcaje false a │Art. 296^1 alin. (1) lit. h) │Art. 296^1 alin. (2) lit. b) │Închisoare de la 2 ani la│ │ │produselor accizabile supuse │din Legea nr. 571/2003 privind │şi alin. (3) din Legea │7 ani │ │ │marcării ori deţinerea în │Codul fiscal, cu modificările │nr. 571/2003 privind Codul │După constatarea faptei, │ │ │antrepozitul fiscal a produselor │şi completările ulterioare │fiscal, cu modificările şi │organul de control │ │ │marcate în acest fel │ │completările ulterioare │competent dispune oprirea│ │ │ │ │ │activităţii, sigilarea │ │ │ │ │ │instalaţiei în │ │ │ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │ │procedurile tehnologice │ │ │ │ │ │de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi înaintează│ │ │ │ │ │actul de control │ │ │ │ │ │autorităţii fiscale care │ │ │ │ │ │a emis autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare │ │ │ │ │ │a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.05 │Refuzul sub orice formă al │Art. 296^1 alin. (1) lit. i) │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) │Închisoare de la 1 an la │ │ │accesului autorităţilor competente│din Legea nr. 571/2003 privind │şi alin. (3) din Legea │4 ani │ │ │cu atribuţii de control pentru │Codul fiscal, cu modificările │nr. 571/2003 privind Codul │După constatarea faptei, │ │ │efectuarea de verificări inopinate│şi completările ulterioare │fiscal, cu modificările şi │organul de control │ │ │în antrepozitele fiscale │ │completările ulterioare │competent dispune oprirea│ │ │ │ │ │activităţii, sigilarea │ │ │ │ │ │instalaţiei în │ │ │ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │ │procedurile tehnologice │ │ │ │ │ │de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi │ │ │ │ │ │înaintează actul de │ │ │ │ │ │control autorităţii │ │ │ │ │ │fiscale care a emis │ │ │ │ │ │autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare │ │ │ │ │ │a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.06 │Livrarea reziduurilor de produse │Art. 296^1 alin. (1) lit. j) │Art. 296^1 alin. (2) lit. c) │Închisoare de la 6 luni │ │ │energetice pentru prelucrare în │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr. 571/2003 │la 2 ani │ │ │vederea obţinerii de produse │Codul fiscal, cu modificările │privind Codul fiscal, cu │ │ │ │accizabile, altfel decât se │şi completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │prevede la titlul VII din Codul │ │ulterioare │ │ │ │fiscal │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.07 │Achiziţionarea reziduurilor de │Art. 296^1 alin. (1) lit. k) │Art. 296^1 alin. (2) lit. c) │Închisoare de la 6 luni │ │ │produse energetice pentru │din Legea nr. 571/2003 privind │şi alin. (3) din Legea │la 2 ani │ │ │prelucrare în vederea obţinerii de│Codul fiscal, cu modificările │nr. 571/2003 privind Codul │După constatarea faptei, │ │ │produse accizabile, altfel decât │şi completările ulterioare │fiscal, cu modificările şi │organul de control │ │ │se prevede la titlul VII din Codul│ │completările ulterioare │competent dispune │ │ │fiscal │ │ │oprirea activităţii, │ │ │ │ │ │sigilarea │ │ │ │ │ │instalaţiei în │ │ │ │ │ │conformitate cu │ │ │ │ │ │procedurile tehnologice │ │ │ │ │ │de închidere a │ │ │ │ │ │instalaţiei şi │ │ │ │ │ │înaintează actul de │ │ │ │ │ │control autorităţii │ │ │ │ │ │fiscale care a emis │ │ │ │ │ │autorizaţia, cu │ │ │ │ │ │propunerea de suspendare │ │ │ │ │ │a autorizaţiei de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.08 │Deţinerea de către orice persoană │Art. 296^1 alin. (1) lit. l) │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) │Închisoare de la 1 an la │ │ │în afara antrepozitului fiscal sau│din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr. 571/2003 │4 ani │ │ │comercializarea pe teritoriul │Codul fiscal, cu modificările │privind Codul fiscal, cu │ │ │ │României a produselor accizabile │şi completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │supuse marcării, potrivit titlului│ │ulterioare │ │ │ │VII din Codul fiscal, fără a fi │ │ │ │ │ │marcate sau marcate │ │ │ │ │ │necorespunzător ori cu marcaje │ │ │ │ │ │false peste limita a 10.000 │ │ │ │ │ │ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 │ │ │ │ │ │grame, 200 ţigări de foi mai mari │ │ │ │ │ │de 3 grame, peste 1 kg tutun de │ │ │ │ │ │fumat, băuturi spirtoase peste 200│ │ │ │ │ │litri, produse intermediare de │ │ │ │ │ │alcool peste 300 litri │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 2.09 │Folosirea conductelor mobile, a │Art. 296^1 alin. (1) lit. m) │Art. 296^1 alin. (2) lit. a) │Închisoare de la 1 an la │ │ │furtunurilor elastice sau a altor │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr. 571/2003 │4 ani │ │ │conducte de acest fel, utilizarea │Codul fiscal, cu modificările │privind Codul fiscal, cu │ │ │ │rezervoarelor necalibrate, precum │şi completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │şi amplasarea înaintea contoarelor│ │ulterioare │ │ │ │a unor canele sau robinete prin │ │ │ │ │ │care se pot extrage cantităţi de │ │ │ │ │ │alcool sau distilate necontorizate│ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările │ │ ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 3.01 │Fapta persoanei care falsifică, │Art. 143 alin. (2) lit. a) din │Art. 143 alin. (2) din Legea │Închisoare de la 6 luni │ │ │sustrage sau distruge evidenţele │Legea nr. 85/2006 privind │nr. 85/2006 privind procedura│la 5 ani │ │ │debitorului ori ascunde o parte │procedura insolvenţei, cu │insolvenţei, cu modificările │ │ │ │din activul averii acestuia │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3.02 │Fapta persoanei care înfăţişează │Art. 143 alin. (2) lit. b) din │Art. 143 alin. (2) din Legea │Închisoare de la 6 luni │ │ │datorii inexistente sau prezintă │Legea nr. 85/2006 privind │nr. 85/2006 privind procedura│la 5 ani │ │ │în registrele debitorului, în alt │procedura insolvenţei, cu │insolvenţei, cu modificările │ │ │ │act sau în situaţia financiară │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ │ │ │sume nedatorate, fiecare dintre │ulterioare │ │ │ │ │aceste fapte fiind săvârşite în │ │ │ │ │ │frauda creditorilor │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 3.03 │Fapta persoanei care înstrăinează,│Art. 143 alin. (2) lit. c) din │Art. 143 alin. (2) din Legea │Închisoare de la 6 luni │ │ │în frauda creditorilor, în caz de │Legea nr. 85/2006 privind │nr. 85/2006 privind procedura│la 5 ani │ │ │insolvenţă a debitorului, o parte │procedura insolvenţei, cu │insolvenţei, cu modificările │ │ │ │din active │modificările şi completările │şi completările ulterioare │ │ │ │ │ulterioare │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi │ │ completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 4.01 │Fapta persoanei care, cu │Art. 48 alin. (1) din Legea │Art. 48 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 luni │ │ │reacredinţă, a făcut declaraţii │nr. 26/1990 privind registrul │nr. 26/1990 privind registrul│la 2 ani sau amendă de la│ │ │inexacte, în baza cărora s-a │comerţului, republicată, cu │comerţului, republicată, cu │100 lei la 500 lei, dacă,│ │ │operat o înmatriculare ori s-a │modificările şi completările │modificările şi completările │potrivit legii, fapta nu │ │ │făcut o menţiune în registrul │ulterioare │ulterioare │constituie infracţiune │ │ │comerţului │ │ │mai gravă │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările │ │ ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 5.01 │Introducerea în sau scoaterea din │Art. 270 alin. (1) din Legea │Art. 270 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 2 ani la│ │ │ţară, prin orice mijloace, a │nr. 86/2006 privind Codul vamal│nr. 86/2006 privind Codul │7 ani şi interzicerea │ │ │bunurilor sau mărfurilor, prin │al României, cu modificările şi│vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │alte locuri decât cele stabilite │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │pentru control vamal │ │ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.02 │Introducerea în sau scoaterea din │Art. 270 alin. (2) lit. a) din │Art. 270 alin. (1) şi (2) din│Închisoare de la 2 ani la│ │ │ţară prin locurile stabilite │Legea nr. 86/2006 privind Codul│Legea nr. 86/2006 privind │7 ani şi interzicerea │ │ │pentru controlul vamal, prin │vamal al României, cu │Codul vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │sustragere de la controlul vamal, │modificările şi completările │modificările şi completările │ │ │ │a bunurilor sau a mărfurilor care │ulterioare │ulterioare │ │ │ │trebuie plasate sub un regim │ │ │ │ │ │vamal, dacă valoarea în vamă a │ │ │ │ │ │bunurilor sau a mărfurilor │ │ │ │ │ │sustrase este mai mare de 20.000 │ │ │ │ │ │lei în cazul bunurilor supuse │ │ │ │ │ │accizelor şi mai mare de 40.000 │ │ │ │ │ │lei în cazul celorlalte bunuri │ │ │ │ │ │sau mărfuri │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.03 │Introducerea în sau scoaterea din │Art. 270 alin. (2) lit. b) din │Art. 270 alin. (1) şi (2) din│Închisoare de la 2 ani la│ │ │ţară, de două ori în decursul unui│Legea nr. 86/2006 privind Codul│Legea nr. 86/2006 privind │7 ani şi interzicerea │ │ │an, prin locurile stabilite pentru│vamal al României, cu │Codul vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │controlul vamal, prin sustragere │modificările şi completările │modificările şi completările │ │ │ │de la controlul vamal, a bunurilor│ulterioare │ulterioare │ │ │ │sau a mărfurilor care trebuie │ │ │ │ │ │plasate sub un regim vamal, dacă │ │ │ │ │ │valoarea în vamă a bunurilor sau a│ │ │ │ │ │mărfurilor sustrase este mai mică │ │ │ │ │ │de 20.000 lei în cazul produselor │ │ │ │ │ │supuse accizelor şi mai mică de │ │ │ │ │ │40.000 lei în cazul celorlalte │ │ │ │ │ │bunuri sau mărfuri │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.04 │Înstrăinarea sub orice formă a │Art. 270 alin. (2) lit. c) din │Art. 270 alin. (1) şi (2) din│Închisoare de la 2 ani la│ │ │mărfurilor aflate în tranzit vamal│Legea nr. 86/2006 privind Codul│Legea nr. 86/2006 privind │7 ani şi interzicerea │ │ │ │vamal al României, cu │Codul vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │ │modificările şi completările │modificările şi completările │ │ │ │ │ulterioare │ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.05 │Colectarea, deţinerea, producerea,│Art. 270 alin. (3) din Legea │Art. 270 alin. (1) şi (3) din│Închisoare de la 2 ani la│ │ │transportul, preluarea, │nr. 86/2006 privind Codul vamal│Legea nr. 86/2006 privind │7 ani şi interzicerea │ │ │depozitarea, predarea, desfacerea │al României, cu modificările şi│Codul vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │şi vânzarea bunurilor sau a │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │mărfurilor care trebuie plasate │ │ulterioare │ │ │ │sub un regim vamal, cunoscând că │ │ │ │ │ │acestea provin din contrabandă │ │ │ │ │ │sau sunt destinate săvârşirii │ │ │ │ │ │acesteia │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.06 │Introducerea în sau scoaterea din │Art. 271 din Legea nr. 86/2006 │Art. 271 din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │ţară, fără drept, de arme, │privind Codul vamal al │nr. 86/2006 privind Codul │12 ani şi interzicerea │ │ │muniţii, materiale explozibile, │României, cu modificările şi │vamal al României, cu │unor drepturi, dacă legea│ │ │droguri, precursori, materiale │completările ulterioare │modificările şi completările │penală nu prevede o │ │ │nucleare sau alte substanţe │ │ulterioare │pedeapsă mai mare │ │ │radioactive, substanţe toxice, │ │ │ │ │ │deşeuri, reziduuri ori materiale │ │ │ │ │ │chimice periculoase │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.07 │Folosirea, la autoritatea vamală, │Art. 272 din Legea nr. 86/2006 │Art. 272 din Legea │Închisoare de la 2 ani la│ │ │a documentelor vamale de transport│privind Codul vamal al │nr. 86/2006 privind Codul │7 ani şi interzicerea │ │ │sau comerciale care se referă la │României, cu modificările şi │vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │alte mărfuri sau bunuri ori la │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │alte cantităţi de mărfuri sau │ │ulterioare │ │ │ │bunuri decât cele prezentate în │ │ │ │ │ │vamă │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.08 │Folosirea, la autoritatea vamală, │Art. 273 din Legea nr. 86/2006 │Art. 273 din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │a documentelor vamale de transport│privind Codul vamal al │nr. 86/2006 privind Codul │10 ani şi interzicerea │ │ │sau comerciale falsificate │României, cu modificările şi │vamal al României, │unor drepturi │ │ │ │completările ulterioare │cu modificările şi │ │ │ │ │ │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.09 │Faptele prevăzute la art. 270-273 │Art. 274 din Legea nr. 86/2006 │Art. 274 din Legea │Închisoare de la 5 ani la│ │ │din Legea nr. 86/2006 privind │privind Codul vamal al │nr. 86/2006 privind Codul │15 ani şi interzicerea │ │ │Codul vamal al României, cu │României, cu modificările şi │vamal al României, cu │unor drepturi │ │ │modificările şi completările │completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │ulterioare, săvârşite de una sau │ │ulterioare │ │ │ │mai multe persoane înarmate ori │ │ │ │ │ │de două sau mai multe persoane │ │ │ │ │ │împreună │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.10 │Tentativa la infracţiunile │Art. 275 din Legea nr. 86/2006 │Art. 275 din Legea │Se pedepseşte conform │ │ │prevăzute la art. 270-274 din │privind Codul vamal al │nr. 86/2006 privind Codul │legii. │ │ │Legea nr. 86/2006 privind Codul │României, cu modificările şi │vamal al României, cu │ │ │ │vamal al României, cu modificările│completările ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 5.11 │Dacă faptele prevăzute la │Art. 276 din Legea nr. 86/2006 │Art. 276 din Legea │Se poate aplica şi │ │ │art. 270-274 din Legea nr. 86/2006│privind Codul vamal al României│nr. 86/2006 privind Codul │interzicerea unor │ │ │privind Codul vamal al României, │cu modificările şi completările│vamal al României, │drepturi, potrivit │ │ │cu modificările şi completările │ulterioare │cu modificările şi │art. 64 lit. c) din Codul│ │ │ulterioare, sunt săvârşite de │ │completările ulterioare │penal. │ │ │angajaţi sau reprezentanţi ai │ │ │ │ │ │unor persoane juridice care au ca │ │ │ │ │ │obiect de activitate operaţiuni de│ │ │ │ │ │importexport ori în folosul │ │ │ │ │ │acestor persoane juridice │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările │ │ ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 6.01 │Efectuarea cu ştiinţă de │Art. 43 din Legea │Art. 43 din Legea │Se pedepseşte conform │ │ │înregistrări inexacte, precum şi │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │legii. │ │ │omisiunea cu ştiinţă a │republicată, cu modificările şi│republicată, cu modificările │ │ │ │înregistrărilor în contabilitate, │completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │având drept consecinţă denaturarea│ │ │ │ │ │veniturilor, cheltuielilor, │ │ │ │ │ │rezultatelor financiare, precum şi│ │ │ │ │ │a elementelor de activ şi de pasiv│ │ │ │ │ │ce se reflectă în bilanţ │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi │ │ pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările │ │ ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 7.01 │Schimbarea sau transferul de │Art. 23 alin. (1) lit. a) din │Art. 23 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │bunuri, cunoscând că provin din │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru │12 ani │ │ │săvârşirea de infracţiuni, în │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │ │ │ │scopul ascunderii sau al │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │ │ │ │disimulării originii ilicite a │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor │ │ │ │acestor bunuri sau în scopul de a │de prevenire şi combatere a │măsuri de prevenire şi │ │ │ │ajuta persoana care a săvârşit │finanţării actelor de terorism,│combatere a finanţării │ │ │ │infracţiunea din care provin │cu modificările şi completările│actelor de terorism, cu │ │ │ │bunurile să se sustragă de la │ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │urmărire, judecată sau executarea │ │ulterioare │ │ │ │pedepsei │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.02 │Ascunderea sau disimularea │Art. 23 alin. (1) lit. b) din │Art. 23 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │adevăratei naturi a provenienţei, │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru │12 ani │ │ │a situării, a dispoziţiei, a │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │ │ │ │circulaţiei sau a proprietăţii │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │ │ │ │bunurilor ori a drepturilor asupra│pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor │ │ │ │acestora, cunoscând că bunurile │de prevenire şi combatere a │măsuri de prevenire şi │ │ │ │provin din săvârşirea de │finanţării actelor de terorism,│combatere a finanţării │ │ │ │infracţiuni │cu modificările şi completările│actelor de terorism, cu │ │ │ │ │ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.03 │Dobândirea, deţinerea sau │Art. 23 alin. (1) lit. c) din │Art. 23 alin. (1) din Legea │Închisoare de la 3 ani la│ │ │folosirea de bunuri, cunoscând că │Legea nr. 656/2002 pentru │nr. 656/2002 pentru │12 ani │ │ │acestea provin din săvârşirea de │prevenirea şi sancţionarea │prevenirea şi sancţionarea │ │ │ │infracţiuni │spălării banilor, precum şi │spălării banilor, precum şi │ │ │ │ │pentru instituirea unor măsuri │pentru instituirea unor │ │ │ │ │de prevenire şi combatere a │măsuri de prevenire şi │ │ │ │ │finanţării actelor de terorism,│combatere a finanţării │ │ │ │ │cu modificările şi completările│actelor de terorism, cu │ │ │ │ │ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 7.04 │Tentativa la infracţiunile │Art. 23 alin. (3) din Legea │Art. 23 alin. (3) din Legea │Se pedepseşte conform │ │ │prevăzute la art. 23 alin. (1) din│nr. 656/2002 pentru prevenirea │nr. 656/2002 pentru │legii. │ │ │Legea nr. 656/2002 pentru │şi sancţionarea spălării │prevenirea şi sancţionarea │ │ │ │prevenirea şi sancţionarea │banilor, precum şi pentru │spălării banilor, precum şi │ │ │ │spălării banilor, precum şi pentru│instituirea unor măsuri de │pentru instituirea unor │ │ │ │instituirea unor măsuri de │prevenire şi combatere a │măsuri de prevenire şi │ │ │ │prevenire şi combatere a │finanţării actelor de terorism,│combatere a finanţării │ │ │ │finanţării actelor de terorism, cu│cu modificările şi completările│actelor de terorism, cu │ │ │ │modificările şi completările │ulterioare │modificările şi completările │ │ │ │ulterioare │ │ulterioare │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea │ │ jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 8.01 │Fapta săvârşită de administratorul│Art. 23 alin. (1) din Ordonanţa│Art. 23 alin. (1) din │Închisoare de la un an la│ │ │directorul sau alt reprezentant │de urgenţă a Guvernului │Ordonanţa de urgenţă a │3 ani sau amendă │ │ │legal al unei persoane juridice │nr. 77/2009 privind organizarea│Guvernului nr. 77/2009 │ │ │ │ori de o persoană fizică, după │şi exploatarea jocurilor de │privind organizarea şi │ │ │ │caz, de desfăşurare fără licenţă │noroc, aprobată cu modificări │exploatarea jocurilor de │ │ │ │sau autorizaţie a oricăreia │şi completări prin Legea │noroc, aprobată cu │ │ │ │dintre activităţile din domeniul │nr. 246/2010, cu modificările │modificări şi completări prin│ │ │ │jocurilor de noroc │şi completările ulterioare │Legea nr. 246/2010, cu │ │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării│ │ forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 9.01 │Reţinerea de către angajator de la│Art. 112 din Legea nr. 76/2002 │Art. 112 din Legea │Închisoare de la 3 luni │ │ │salariaţi a contribuţiilor │privind sistemul asigurărilor │nr. 76/2002 privind sistemul │la 6 luni sau amendă │ │ │datorate bugetului asigurărilor │pentru şomaj şi stimularea │asigurărilor pentru şomaj şi │ │ │ │pentru şomaj şi nevirarea acestora│ocupării forţei de muncă, cu │stimularea ocupării forţei │ │ │ │în termen de 15 zile în conturile │modificările şi completările │de muncă, cu modificările şi │ │ │ │stabilite potrivit reglementărilor│ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │în vigoare │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi │ │ completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 10.01│Fapta persoanei care dispune │Art. 303 din Legea nr. 95/2006 │Codul penal │Se pedepseşte conform │ │ │utilizarea în alte scopuri sau │privind reforma în domeniul │ │legii. │ │ │nevirarea la fond a contribuţiei │sănătăţii, cu modificările şi │ │ │ │ │reţinute de la asiguraţi │completările ulterioare │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 10.02│Completarea declaraţiei prevăzute │Art. 304 din Legea nr. 95/2006 │Codul penal │Se pedepseşte conform │ │ │la art. 215 alin. (2) din Legea │privind reforma în domeniul │ │legii. │ │ │nr. 95/2006 privind reforma în │sănătăţii, cu modificările şi │ │ │ │ │domeniul sănătăţii, cu │completările ulterioare │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │ │ │ │ulterioare, cu date nereale, având│ │ │ │ │ │ca efect denaturarea evidenţelor │ │ │ │ │ │privind asiguraţii, stadiul de │ │ │ │ │ │cotizare sau contribuţiile faţă de│ │ │ │ │ │fond │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │K. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli │ │ profesionale, republicată, cu modificările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 11.01│Fapta persoanei care utilizează │Art. 100 din Legea nr. 346/2002│Art. 100 din Legea │Închisoare de la 6 luni │ │ │sumele destinate asigurării pentru│privind asigurarea pentru │nr. 346/2002 privind │la 2 ani sau amendă │ │ │accidente de muncă şi boli │accidente de muncă şi boli │asigurarea pentru accidente │ │ │ │profesionale în alte scopuri decât│profesionale, republicată, cu │de muncă şi boli │ │ │ │cele prevăzute de lege │modificările ulterioare │profesionale, republicată, cu│ │ │ │ │ │modificările ulterioare │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │L. Alte fapte care constituie infracţiuni în domeniul financiar, vamal şi care privesc disciplina financiară │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 12.01│Alte fapte săvârşite în domeniul │ │ │Se pedepsesc conform │ │ │financiar, vamal şi care privesc │ │ │normelor în vigoare. │ │ │disciplina financiară, sancţionate│ │ │ │ │ │potrivit legislaţiei penale │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │M. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările │ │ ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 13.01│Deţinerea, cu orice titlu, de │Art. 41 pct. 1 din Legea │Art. 42 alin. (1) din Legea │Amendă de la 1.000 lei la│ │ │elemente de natura activelor şi │contabilităţii nr. 82/1991, │contabilităţii nr. 82/1991, │10.000 lei │ │ │datoriilor, precum şi efectuarea │republicată, cu modificările şi│republicată, cu modificările │ │ │ │de operaţiuni │completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │economico-financiare, fără să fie │ │ │ │ │ │înregistrate în contabilitate │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │N. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,│ │ cu modificările şi completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ 14.01│Nerespectarea de către bănci a │Art. 219 alin. (1) lit. j) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) │Amendă de la 500 lei la │ │ │obligaţiilor privind furnizarea │Ordonanţa Guvernului │din Ordonanţa Guvernului │1.000 lei, pentru │ │ │informaţiilor şi a obligaţiilor de│nr. 92/2003 privind Codul de │nr. 92/2003 privind Codul de │persoanele fizice, şi │ │ │decontare prevăzute de Codul de │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, │amendă de la 1.000 lei la│ │ │procedură fiscală │cu modificările şi completările│republicată, cu modificările │5.000 lei, pentru │ │ │ │ulterioare │şi completările ulterioare │persoanele juridice │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 14.02│Nerespectarea obligaţiilor ce-i │Art. 219 alin. (1) lit. k) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) │Amendă de la 500 lei la │ │ │revin terţului poprit, potrivit │Ordonanţa Guvernului │din Ordonanţa Guvernului │1.000 lei, pentru │ │ │Codului de procedură fiscală │nr. 92/2003 privind Codul de │nr. 92/2003 privind Codul de │persoanele fizice, şi │ │ │ │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, │amendă de la 1.000 lei la│ │ │ │cu modificările şi completările│republicată, cu modificările │5.000 lei, pentru │ │ │ │ulterioare │şi completările ulterioare │persoanele juridice │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 14.03│Refuzul debitorului supus │Art. 219 alin. (1) lit. m) din │Art. 219 alin. (2) lit. d) │Amendă de la 500 lei la │ │ │executării silite de a preda │Ordonanţa Guvernului │din Ordonanţa Guvernului │1.000 lei, pentru │ │ │bunurile organului de executare │nr. 92/2003 privind Codul de │nr. 92/2003 privind Codul de │persoanele fizice, şi │ │ │spre a fi sechestrate sau de a le │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, │amendă de la 1.000 lei la│ │ │pune la dispoziţie acestuia pentru│cu modificările şi completările│republicată, cu modificările │5.000 lei, pentru │ │ │a fi identificate şi evaluate │ulterioare │şi completările ulterioare │persoanele juridice │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │14.04 │Refuzul de a prezenta organului │Art. 219 alin.(1) lit. n) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), │Amendă de la 1.000 lei la│ │ │financiar-fiscal bunurile │Ordonanţa Guvernului │f) şi g) din Ordonanţa │1.500 lei, pentru │ │ │materiale supuse impozitelor, │nr. 92/2003 privind Codul de │Guvernului nr. 92/2003 │persoanele fizice, şi │ │ │taxelor, contribuţiilor datorate │procedură fiscală, republicată,│privind Codul de procedură │amendă de la 4.000 lei la│ │ │bugetului general consolidat, în │cu modificările şi completările│fiscală, republicată, cu │6.000 lei, pentru │ │ │vederea stabilirii realităţii │ulterioare │modificările şi completările │persoanele juridice, dacă│ │ │declaraţiei fiscale │ │ulterioare │obligaţiile fiscale │ │ │ │ │ │sustrase la plată sunt de│ │ │ │ │ │până la 50.000 lei │ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │ │ │ │Amendă de la 4.000 lei la│ │ │ │ │ │6.000 lei, pentru persoa-│ │ │ │ │ │nele fizice, şi amendă de│ │ │ │ │ │la 12.000 lei la 14.000 │ │ │ │ │ │lei, pentru persoanele │ │ │ │ │ │juridice, dacă obligaţii-│ │ │ │ │ │le fiscale sustrase la │ │ │ │ │ │plată sunt cuprinse între│ │ │ │ │ │50.000 lei şi 100.000 lei│ │ │ │ │ │inclusiv │ │ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la│ │ │ │ │ │8.000 lei, pentru persoa-│ │ │ │ │ │nele fizice, şi amendă de│ │ │ │ │ │la 25.000 lei la 27.000 │ │ │ │ │ │lei, pentru persoanele │ │ │ │ │ │juridice, dacă obligaţii-│ │ │ │ │ │le fiscale sustrase la │ │ │ │ │ │plată sunt mai mari de │ │ │ │ │ │100.000 lei │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │14.05 │Nereţinerea, potrivit legii, de │Art. 219 alin. (1) lit. o) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), │Amendă de la 1.000 lei la│ │ │către plătitorii obligaţiilor fis-│Ordonanţa Guvernului nr. │f) şi g) din Ordonanţa │1.500 lei, pentru persoa-│ │ │cale, a sumelor reprezentând │92/2003 privind Codul de proce-│Guvernului nr. 92/2003 pri- │nele fizice, şi amendă de│ │ │impozite şi contribuţii cu reţine-│dură fiscală, republicată, cu │vind Codul de procedură │la 4.000 lei la 6.000 lei│ │ │re la sursă │modificările şi completările │fiscală, republicată, cu mo- │pentru persoanele juridi-│ │ │ │ulterioare │dificările şi completările │ce, dacă obligaţiile fis-│ │ │ │ │ulterioare │cale sustrase la plată │ │ │ │ │ │sunt de până la 50.000 │ │ │ │ │ │lei inclusiv Amendă de la│ │ │ │ │ │4.000 lei la 6.000 lei, │ │ │ │ │ │pentru persoanele fizice,│ │ │ │ │ │şi amendă de la 12.000 │ │ │ │ │ │lei 14.000 lei, pentru │ │ │ │ │ │persoanele juridice, dacă│ │ │ │ │ │obligaţiile fiscale sus- │ │ │ │ │ │trase la plată sunt cu- │ │ │ │ │ │prinse între 50.000 lei │ │ │ │ │ │şi 100.000 lei inclusiv │ │ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la│ │ │ │ │ │8.000 lei, pentru persoa-│ │ │ │ │ │nele fizice, şi amendă de│ │ │ │ │ │la 25.000 lei la 27.000 │ │ │ │ │ │lei pentru persoanele ju-│ │ │ │ │ │ridice, dacă obligaţiile │ │ │ │ │ │fiscale sustrase la plată│ │ │ │ │ │sunt mai mari de 100.000 │ │ │ │ │ │lei │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │14.06 │Reţinerea şi nevărsarea în totali-│Art. 219 alin. (1) lit. p) din │Art. 219 alin. (2) lit. e), │Amendă de la 1.000 lei la│ │ │tate, de către plătitorii obliga- │Ordonanţa Guvernului nr. │f)şi g) din Ordonanţa │1.500 lei, pentru persoa-│ │ │ţiile fiscale, a sumelor │92/2003 privind Codul de proce-│Guvernului nr. 92/2003 pri- │nele fizice, şi amendă de│ │ │reprezentând impozite şi contri- │dură fiscală, republicată, cu │vind Codul de procedură │la 4.000 lei la 6.000 lei│ │ │buţii cu reţinere la sursă, dacă │modificările şi completările │fiscală, republicată, cu mo- │pentru persoanele juridi-│ │ │nu sunt săvârşite în astfel de │ulterioare │dificările şi completările │ce, dacă obligaţiile fis-│ │ │condiţii încât, potrivit legii, să│ │ulterioare │cale sustrase la plată │ │ │fie considerate infracţiuni │ │ │sunt de până la 50.000 │ │ │ │ │ │lei inclusiv Amendă de la│ │ │ │ │ │4.000 lei la 6.000 lei, │ │ │ │ │ │pentru persoanele fizice,│ │ │ │ │ │şi amendă de la 12.000 │ │ │ │ │ │lei 14.000 lei, pentru │ │ │ │ │ │persoanele juridice, dacă│ │ │ │ │ │obligaţiile fiscale sus- │ │ │ │ │ │trase la plată sunt cu- │ │ │ │ │ │prinse între 50.000 lei │ │ │ │ │ │şi 100.000 lei inclusiv │ │ │ │ │ │Amendă de la 6.000 lei la│ │ │ │ │ │8.000 lei, pentru persoa-│ │ │ │ │ │nele fizice, şi amendă de│ │ │ │ │ │la 25.000 lei la 27.000 │ │ │ │ │ │lei pentru persoanele ju-│ │ │ │ │ │ridice, dacă obligaţiile │ │ │ │ │ │fiscale sustrase la plată│ │ │ │ │ │sunt mai mari de 100.000 │ │ │ │ │ │lei │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │ O. Fapte care constituie contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 │ privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │15.01 │Deţinerea de produse accizabile în│Art. 220 alin. (1) lit. a) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │afara regimului suspensiv, care nu│Ordonanţa Guvernului nr. │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei, precum şi│ │ │au fost introduse în sistemul de │92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │confiscarea produselor, │ │ │accizare conform titlului VII din │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│iar în situaţia în care │ │ │Codul fiscal │cu modificările şi completările│tă cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.02 │Neanunţarea autorităţii fiscale │Art. 220 alin. (1) lit. b) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │competente, în termenul legal, │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │despre modificările aduse datelor │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │iniţiale avute în vedere la │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│ │ │ │eliberarea autorizaţiei │cu modificările şi completările│tă, cu modificările şi │ │ │ │ │ulterioare. │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.03 │Deţinerea în afara antrepozitului │Art. 220 alin. (1) lit. c) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │fiscal ori comercializarea pe │Ordonanţa Guvernului nr. │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei, precum │ │ │teritoriul României a produselor │92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │şi - confiscarea produse-│ │ │accizabile supuse marcării, │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│lor, iar în situaţia în │ │ │potrivit titlului VII din Codul │cu modificările şi completările│tă, cu modificările şi │care acestea au fost │ │ │fiscal, fără a fi marcate sau │ulterioare │completările ulterioare │vândute, confiscarea │ │ │marcate necorespunzător ori cu │ │ │sumelor rezultate din │ │ │marcaje false sub limitele prevă- │ │ │această vânzare; │ │ │zute la art. 296^1 alin. (1) lit. │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │l) din Codul fiscal │ │ │comercializare a produse-│ │ │ │ │ │lor accizabile pe o │ │ │ │ │ │perioadă de 1-3 luni, în │ │ │ │ │ │cazul comercianţilor în │ │ │ │ │ │sistem angro sau cu │ │ │ │ │ │amănuntul │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.04 │Nerespectarea programului de lucru│Art. 220 alin. (1) lit. d) din │Art. 220 alin. (2) şi (3) din│Amendă de la 20.000 lei │ │ │al antrepozitului fiscal, aşa cum │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei, precum │ │ │a fost aprobat de autoritatea │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │şi: │ │ │fiscală competentă │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│- oprirea activităţii de │ │ │ │cu modificările şi completările│tă, cu modificările şi │producţie a produselor │ │ │ │ulterioare. │completările ulterioare │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor; │ │ │ │ │ │- suspendarea autoriza- │ │ │ │ │ │ţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal de către │ │ │ │ │ │autoritatea fiscală │ │ │ │ │ │competentă, la propunerea│ │ │ │ │ │organului de control │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.05 │Practicarea, cu excepţia │Art. 220 alin. (1) lit. e) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │situaţiilor prevăzute de lege, de │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │către producători, importatori sau│nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │de către persoane care │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│ │ │ │de preţuri de vânzare mai mici │cu modificările şi completările│tă, cu modificările şi │ │ │ │decât costurile ocazionate de │ulterioare. │completările ulterioare │ │ │ │producerea, importul sau │ │ │ │ │ │desfacerea produselor vândute, la │ │ │ │ │ │care se adaugă acciza şi taxa pe │ │ │ │ │ │valoarea adăugată, dacă fapta nu │ │ │ │ │ │a fost săvârşită astfel încât să │ │ │ │ │ │constituie infracţiune │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.06 │Neînscrierea distinctă în facturi │Art. 220 alin. (1) lit. f) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │a valorii accizelor sau a │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │impozitului la ţiţeiul şi gazele │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │naturale din producţia internă, │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│ │ │ │în cazurile prevăzute la titlul │cu modificările şi completările│tă, cu modificările şi │ │ │ │VII din Codul fiscal │ulterioare. │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.07 │Neutilizarea documentelor fiscale │Art. 220 alin. (1) lit. g) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │prevăzute de titlul VII din Codul │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │fiscal │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │ │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, republica-│ │ │ │ │cu modificările şi completările│tă, cu modificările şi │ │ │ │ │ulterioare. │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.08 │Neefectuarea,prin unităţi bancare,│Art. 220 alin. (1) lit. h) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │a decontărilor între furnizori şi │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │cumpărători, ca persoane juridice,│nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │de produse accizabile │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală, │ │ │ │ │cu modificările şi completările│republicată, cu modificările │ │ │ │ │ulterioare │şi completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.09 │Amplasarea mijloacelor de măsurare│Art. 220 alin. (1) lit. i) din │Art. 220 alin. (2) şi (3) din│Amendă de la 20.000 lei │ │ │a producţiei şi a concentraţiei │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │de alcool şi distilate în alte │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- oprirea activităţii de │ │ │locuri decât cele prevăzute expres│procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│producţie a produselor │ │ │în titlul VIII din Codul fiscal │cu modificările şi completările│cu modificările şi completă- │accizabile prin sigilarea│ │ │sau deteriorarea sigiliilor apli- │ulterioare │rile ulterioare │instalaţiei, în cazul │ │ │cate de către supraveghetorul │ │ │producătorilor; │ │ │fiscal şi nesesizarea organului │ │ │-suspendarea autorizaţiei│ │ │fiscal în cazul deteriorării lor │ │ │de antrepozit fiscal de │ │ │ │ │ │către autoritatea fiscală│ │ │ │ │ │competentă, la propunerea│ │ │ │ │ │organului de control │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.10 │Nesolicitarea desemnării supra- │Art. 220 alin. (1) lit. j) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │veghetorului fiscal în vederea │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │desigilării cisternelor sau re- │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │cipientelor în care se transportă │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │alcoolul şi distilatele în vrac │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.11 │Transportul de produse accizabile │Art. 220 alin. (1) lit. k) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │care nu sunt însoţite de │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │documentul administrativ de │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- confiscarea produselor,│ │ │însoţire a mărfii - DAI - prevăzut│procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │la titlul VII din Codul fiscal sau│cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │pentru care documentul este │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │completat cu date incorecte ori │ │ │rezultate din această │ │ │incomplete referitoare la canti- │ │ │vânzare; │ │ │tate, cod NC sau mijlocul de │ │ │-confiscarea cisternelor,│ │ │transport,precum şi transportul de│ │ │recipientelor şi a │ │ │produse accizabile efectuat prin │ │ │mijloacelor de transport │ │ │cisterne ori recipiente care nu │ │ │utilizate în transportul │ │ │poartă sigiliile supraveghetorului│ │ │produselor accizabile │ │ │fiscal ori au sigilii deteriorate │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.12 │Fabricarea de alcool sanitar de │Art. 220 alin. (1) lit. l) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │către alte persoane decât │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │antrepozitarii autorizaţi pentru │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- confiscarea produselor,│ │ │producţie de alcool etilic │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │ │cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │producţie a produselor │ │ │ │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.13 │Comercializarea în vrac, pe piaţa │Art. 220 alin. (1) lit. m) din │Art. 220 alin. (2) şi (3) din│Amendă de la 20.000 lei │ │ │internă, a alcoolului sanitar │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │ │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- confiscarea produselor,│ │ │ │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │ │cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │comercializare a │ │ │ │ │ │produselor accizabile pe │ │ │ │ │ │o perioadă de 1-3 luni, │ │ │ │ │ │în cazul comercianţilor │ │ │ │ │ │în sistem angro sau cu │ │ │ │ │ │amănuntul; │ │ │ │ │ │- suspendarea autori- │ │ │ │ │ │zaţiei de antrepozit │ │ │ │ │ │fiscal de către autori- │ │ │ │ │ │tatea fiscală competentă,│ │ │ │ │ │la propunerea organului │ │ │ │ │ │de control │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.14 │Circulaţia şi comercializarea în │Art. 220 alin. (1) lit. n) din │Art. 220 alin. (2) şi (3) din│Amendă de la 20.000 lei │ │ │vrac a alcoolului etilic rafinat │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │şi a distilatelor în alte scopuri │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- confiscarea produselor,│ │ │decât cele expres prevăzute în │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │titlul VIII din Codul fiscal │cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │producţie a produselor │ │ │ │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor; │ │ │ │ │ │-suspendarea autorizaţiei│ │ │ │ │ │de antrepozit fiscal de │ │ │ │ │ │către autoritatea fiscală│ │ │ │ │ │competentă, la propunerea│ │ │ │ │ │organului de control │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.15 │Neevidenţierea corectă în regis- │Art. 220 alin. (1) lit. o) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │trul special a cantităţilor de │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │alcool şi distilate importate în │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │vrac │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │ │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.16 │Neevidenţierea la organele fiscale│Art. 220 alin. (1) lit. p) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │teritoriale a situaţiilor privind │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │modul de valorificare a alcoolului│nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │şi distilatelor │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │ │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.17 │Nesolicitarea organului fiscal │Art. 220 alin. (1) lit. q) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │teritorial în vederea desigilării │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │instalaţiilor de fabricaţie,precum│nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │şi neevidenţierea în registrul │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │destinat acestui scop a informa- │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │ţiilor privind capacităţile reale │ulterioare │completările ulterioare │ │ │ │de distilare,data şi ora sigilării│ │ │ │ │ │şi desigilării cazanelor sau a │ │ │ │ │ │celorlalte instalaţii de fabrica- │ │ │ │ │ │ţie a ţuicii şi a rachiurilor de │ │ │ │ │ │fructe │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.18 │Comercializarea, la preţuri mai │Art. 220 alin. (1) lit. r) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │mari decât preţurile maxime de │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │vânzare cu amănuntul declarate, a │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │produselor pentru care s-au │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │stabilit astfel de preţuri │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.19 │Comercializarea produselor ce nu │Art. 220 alin. (1) lit. s) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │se regăsesc în listele cuprinzând │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │preţurile maxime de vânzare cu │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │amănuntul declarate de către │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │operatorii economici producători │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │şi importatori │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.20 │Refuzul operatorilor economici │Art. 220 alin. (1) lit. ş) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │producători de ţigarete de a │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │prelua şi de a distruge, în │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │condiţiile prevăzute de lege, │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │cantităţile de produse de tutun │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │confiscate │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.21 │Comercializarea în vrac şi │Art. 220 alin. (1) lit. ţ) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │utilizarea ca materie primă,pentru│Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei │ │ │fabricarea băuturilor alcoolice, a│nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │alcoolului etilic şi a distila- │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │telor cu concentraţia alcoolică │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │sub 96,0% în volum │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.22 │Desfăşurarea activităţilor de │Art. 220 alin. (1) lit. u) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │distribuire şi comercializare │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │100.000 lei, precum şi │ │ │angro a băuturilor alcoolice şi a │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │oprirea activităţii de │ │ │produselor din tutun fără │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│comercializare a │ │ │îndeplinirea condiţiilor prevăzute│cu modificările şi completările│cu modificările şi │produselor accizabile pe │ │ │de art. 244^1 alin. (1) din Legea │ulterioare │completările ulterioare │o perioadă de 1-3 luni,în│ │ │nr. 571/2003 privind Codul fiscal,│ │ │cazul comercianţilor în │ │ │cu modificările şi completările │ │ │sistem angro sau cu │ │ │ulterioare │ │ │amănuntul │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.23 │Comercializarea, prin pompele │Art. 220 alin. (1) lit. v) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │staţiilor de distribuţie, a altor │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │uleiuri minerale decât cele din │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- confiscarea produselor,│ │ │categoria gazelor petroliere │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │lichefiate, benzinelor şi │cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │motorinelor auto, precum şi a │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │petrolului lampant, care corespund│ │ │rezultate din această │ │ │standardelor naţionale de calitate│ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │comercializare a │ │ │ │ │ │produselor accizabile pe │ │ │ │ │ │o perioadă de 1-3 luni, │ │ │ │ │ │în cazul comercianţilor │ │ │ │ │ │în sistem angro sau cu │ │ │ │ │ │amănuntul │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.24 │Funcţionarea instalaţiilor de │Art. 220 alin. (1) lit. x) din │Art. 220 alin. (2) şi (3) din│Amendă de la 20.000 lei │ │ │producere alcool etilic şi de │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │distilate, fără program aprobat │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │- confiscarea produselor,│ │ │ │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │ │cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │ │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │producţie a produselor │ │ │ │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor; │ │ │ │ │ │-suspendarea autorizaţiei│ │ │ │ │ │de antrepozit fiscal de │ │ │ │ │ │către autoritatea fiscală│ │ │ │ │ │competentă, la propunerea│ │ │ │ │ │organului de control │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.25 │Comercializarea produselor │Art. 220 alin. (1) lit. y) din │Art. 220 alin. (2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │accizabile într-un antrepozit │Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 100.000 lei, precum şi│ │ │fiscal în perioada în care │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │confiscarea produselor, │ │ │autorizaţia a fost suspendată, │procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│iar în situaţia în care │ │ │revocată sau anulată, fără acordul│cu modificările şi completările│cu modificările şi │acestea au fost vândute, │ │ │autorităţii fiscale competente │ulterioare │completările ulterioare │confiscarea sumelor │ │ │pentru valorificarea stocurilor de│ │ │rezultate din această │ │ │produse, acordat în condiţiile │ │ │vânzare │ │ │prevăzute de lege, precum şi │ │ │ │ │ │nerespectarea prevederilor │ │ │ │ │ │art. 178 alin. (3) din Codul │ │ │ │ │ │fiscal │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.26 │Netransmiterea în termenul legal a│Art. 220 alin. (2^1) lit. a) │Art. 220 alin. (2^1) din │Amendă de la 1.000 lei │ │ │documentului administrativ de │din Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 3.000 lei │ │ │însoţire a mărfii către │nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │autoritatea fiscală competentă, la│procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │momentul expedierii produselor │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │accizabile în regim suspensiv │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.27 │Primirea produselor accizabile │Art. 220 alin. (2^1) lit. b) │Art. 220 alin. (2^1) din │Amendă de la 1.000 lei │ │ │fără prezentarea documentului │din Ordonanţa Guvernului │Ordonanţa Guvernului nr. │la 3.000 lei │ │ │administrativ de însoţire a mărfii│nr. 92/2003 privind Codul de │92/2003 privind Codul de │ │ │ │la destinaţie, cu excepţia cazului│procedură fiscală, republicată,│procedură fiscală,republicată│ │ │ │în care prin lege se prevede │cu modificările şi completările│cu modificările şi │ │ │ │altfel │ulterioare │completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │15.28 │Desfăşurarea activităţii de │Art. 206^69 alin. (7) din Legea│Art. 220 alin. (2^2) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │comercializare de către operatorii│nr. 571/2003 privind Codul │Ordonanţa Guvernului nr. │la 50.000 lei, precum şi │ │ │economici prevăzuţi la alin. (4) │fiscal, cu modificările şi │92/2003 privind Codul de │confiscarea sumelor │ │ │şi (6) ale art. 206^69 din Codul │completările ulterioare │procedură fiscală,republicată│rezultate din vânzare şi │ │ │fiscal, care nu respectă │ │cu modificările şi │revocarea atestatului │ │ │obligaţiile menţionate la alin.(4)│ │completările ulterioare │ │ │ │şi (6) ale art. 206^69 │ │ │ │ ├──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │ P. Fapte care constituie contravenţii la regimul produselor accizabile, potrivit Legii nr. 571/2003 │ privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare │ ├──────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │16.01 │Nedepunerea la termenele prevăzute│Art. 221^3 alin. (1) lit. a) │Art. 221^3 alin. (1) din │Amendă de la 2.000 lei la│ │ │de lege a situaţiilor de raportare│din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │5.000 lei │ │ │reglementate în titlul VII din │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │Codul fiscal │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.02 │Neanunţarea autorităţii competente│Art. 221^3 alin. (1) lit. b) │Art. 221^3 alin. (1) şi (5) │Amendă de la 2.000 lei la│ │ │în termenul legal, potrivit │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│5.000 lei │ │ │titlului VII din Codul fiscal, │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│Autoritatea competentă │ │ │despre modificările aduse datelor │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │poate revoca, la │ │ │iniţiale avute în vedere la │ │ │propunerea organului de │ │ │eliberarea autorizaţiei │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.03 │Schimbarea destinaţiei produselor │Art. 221^3 alin. (1) lit. c) │Art. 221^3 alin. (1) din │Amendă de la 2.000 lei la│ │ │accizabile deplasate în regim │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │5.000 lei │ │ │suspensiv de accize cu nerespecta-│Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │rea condiţiilor prevăzute de lege │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.04 │Refuzul operatorilor economici de │Art. 221^3 alin. (1) lit. d) │Art. 221^3 alin. (1) şi (4) │Amendă de la 2.000 lei la│ │ │a prelua şi de a distruge canti- │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│5.000 lei │ │ │tăţile confiscate de tutun prelu- │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│Autoritatea competentă │ │ │crat, în condiţiile prevăzute în │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │poate suspenda, la │ │ │titlul VII din Codul fiscal │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.05 │Nerestituirea în vederea distru- │Art. 221^3 alin. (1) lit. e) │Art. 221^3 alin. (1) din │Amendă de la 2.000 lei la│ │ │gerii a marcajelor neutilizate în │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │5.000 lei │ │ │termenul prevăzut în titlul VII │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │din Codul fiscal unităţii specia- │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │lizate pentru tipărirea acestora │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.06 │Nerespectarea obligaţiilor │Art. 221^3 alin. (1) lit. f) │Art. 221^3 alin. (1) şi (5) │Amendă de la 2.000 lei la│ │ │prevăzute la art. 206^26 alin. (1)│din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│5.000 lei │ │ │lit. f) şi i) din Codul fiscal │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│Autoritatea competentă │ │ │ │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │poate revoca, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.07 │Deţinerea de produse accizabile în│Art. 221^3 alin. (2) lit. a) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │afara unui regim suspensiv de │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │accize pentru care accizele nu au │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │fost percepute în conformitate cu │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │titlul VII din Codul fiscal │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.08 │Deţinerea în afara antrepozitului │Art. 221^3 alin. (2) lit. b) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │fiscal sau comercializarea pe │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │teritoriul României a produselor │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│- confiscarea produselor,│ │ │accizabile supuse marcării, │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │potrivit titlului VII din Codul │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │fiscal, fără a fi marcate sau │ │ │confiscarea sumelor │ │ │marcate necorespunzător ori cu │ │ │rezultate din această │ │ │marcaje false sub limitele │ │ │vânzare; │ │ │prevăzute la art. 296^1 alin. (1) │ │ │- suspendarea activităţii│ │ │lit. l) din titlul IX^1 din Codul │ │ │de comercializare a │ │ │fiscal │ │ │produselor accizabile pe │ │ │ │ │ │o perioadă de 1-3 luni, │ │ │ │ │ │în cazul comercianţilor │ │ │ │ │ │în sistem angro şi/sau │ │ │ │ │ │en detail │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.09 │Practicarea, cu excepţia │Art. 221^3 alin. (2) lit. c) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │situaţiilor prevăzute de lege, de │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │către producători, importatori, │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │operatori economici care │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │realizează achiziţii intracomuni- │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │tare sau de către persoane care │ │ │confiscarea sumelor │ │ │comercializează, sub orice formă, │ │ │rezultate din această │ │ │de preţuri de vânzare mai mici │ │ │vânzare │ │ │decât costurile ocazionate de │ │ │ │ │ │producerea,importul sau desfacerea│ │ │ │ │ │produselor accizabile vândute, la │ │ │ │ │ │care se adaugă acciza şi taxa pe │ │ │ │ │ │valoarea adăugată, dacă fapta nu a│ │ │ │ │ │fost săvârşită astfel încât să │ │ │ │ │ │constituie infracţiune │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.10 │Neînscrierea distinctă în facturi │Art. 221^3 alin. (2) lit. d) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │şi în avize de însoţire a valorii │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei │ │ │accizelor sau a impozitului la │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │ţiţeiul din producţia internă, în │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │cazurile prevăzute în titlul VII │ │ │ │ │ │din Codul fiscal │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.11 │Neutilizarea documentelor fiscale │Art. 221^3 alin. (2) lit. e) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │prevăzute în titlul VII din Codul │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │fiscal │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │ │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │ │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.12 │Neefectuarea,prin unităţi bancare,│Art. 221^3 alin. (2) lit. f) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │a decontărilor între operatorii │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei │ │ │economici plătitori de accize şi │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │operatorii economici cumpărători │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │de produse accizabile, ca persoane│ │ │ │ │ │juridice ce desfăşoară operaţiuni │ │ │ │ │ │cu produse accizabile, cu │ │ │ │ │ │excepţiile prevăzute în titlul VII│ │ │ │ │ │din Codul fiscal │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.13 │Amplasarea mijloacelor de măsurare│Art. 221^3 alin. (2) lit. g) │Art. 221^3 alin. (3) şi (4) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │a producţiei şi a concentraţiei │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│la 100.000 lei │ │ │alcoolice pentru alcool etilic şi │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│Autoritatea competentă │ │ │distilate în alte locuri decât │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │poate suspenda, la │ │ │cele prevăzute expres în titlul │ │ │propunerea organului de │ │ │VII din Codul fiscal │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.14 │Nesesizarea autorităţii competente│Art. 221^3 alin. (2) lit. h) │Art. 221^3 alin. (3) şi (4) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │în cazul deteriorării sigiliilor │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│la 100.000 lei, precum şi│ │ │aplicate de către aceasta │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│oprirea activităţii de │ │ │ │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │producţie a produselor │ │ │ │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă │ │ │ │ │ │poate suspenda, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.15 │Transportul de produse accizabile │Art. 221^3 alin. (2) lit. i) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │în regim suspensiv de accize care │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │nu este acoperit de documentul │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│- confiscarea produselor,│ │ │administrativ electronic sau, după│şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │caz, de un alt document utilizat │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │pentru acest regim prevăzut în │ │ │confiscarea sumelor │ │ │titlul VII din Codul fiscal ori cu│ │ │rezultate din această │ │ │nerespectarea procedurii în cazul │ │ │vânzare; │ │ │în care sistemul informatizat este│ │ │-confiscarea cisternelor,│ │ │indisponibil la expediţie │ │ │recipientelor şi │ │ │ │ │ │mijloacelor de transport │ │ │ │ │ │utilizate în transportul │ │ │ │ │ │produselor accizabile │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.16 │Primirea produselor accizabile în │Art. 221^3 alin. (2) lit. j) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │regim suspensiv de accize cu │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │nerespectarea cerinţelor prevăzute│Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │în titlul VII din Codul fiscal │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │ │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.17 │Comercializarea în vrac şi │Art. 221^3 alin. (2) lit. k) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │utilizarea ca materie primă pentru│din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │fabricarea băuturilor alcoolice a │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │alcoolului etilic cu concentraţia │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │alcoolică sub 96,00% în volum │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.18 │Fabricarea de alcool sanitar de │Art. 221^3 alin. (2) lit. l) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │către alte persoane decât │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │antrepozitarii autorizaţi pentru │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │producţia de alcool etilic │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │ │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.19 │Denaturarea alcoolului etilic şi a│Art. 221^3 alin. (2) lit. m) │Art. 221^3 alin. (3) şi (4) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │altor produse alcoolice cu │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│la 100.000 lei, precum şi│ │ │nerespectarea condiţiilor şi │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │procedurilor prevăzute în titlul │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │VII din Codul fiscal │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă │ │ │ │ │ │poate suspenda, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.20 │Comercializarea în vrac, pe piaţa │Art. 221^3 alin. (2) lit. n) │Art. 221^3 alin. (3) şi (4) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │naţională, a alcoolului sanitar │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│la 100.000 lei,precum şi:│ │ │ │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│- confiscarea produselor,│ │ │ │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │ │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │producţie a produselor │ │ │ │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă │ │ │ │ │ │poate suspenda, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.21 │Circulaţia şi comercializarea în │Art. 221^3 alin. (2) lit. o) │Art. 221^3 alin. (3) şi (4) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │vrac a alcoolului etilic rafinat │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│la 100.000 lei,precum şi:│ │ │şi a distilatelor în alte scopuri │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│- confiscarea produselor,│ │ │decât cele expres prevăzute în │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │titlul VII din Codul fiscal │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare; │ │ │ │ │ │- oprirea activităţii de │ │ │ │ │ │producţie a produselor │ │ │ │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă │ │ │ │ │ │poate suspenda, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.22 │Nerespectarea procedurii privind │Art. 221^3 alin. (2) lit. p) │Art. 221^3 alin. (3) şi (4) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │sigilarea şi desigilarea instala- │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr.571/2003 privind│la 100.000 lei, precum şi│ │ │ţiilor de fabricaţie a alcoolului │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│oprirea activităţii de │ │ │şi distilatelor, prevăzută în │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │producţie a produselor │ │ │titlul VII din Codul fiscal │ │ │accizabile prin sigilarea│ │ │ │ │ │instalaţiei, în cazul │ │ │ │ │ │producătorilor │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă │ │ │ │ │ │poate suspenda, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, │ │ │ │ │ │destinatar înregistrat, │ │ │ │ │ │expeditor înregistrat sau│ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.23 │Vânzarea ţigaretelor de către │Art. 221^3 alin. (2) lit. q) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │orice persoană la un preţ ce │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei │ │ │depăşeşte preţul de vânzare cu │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │amănuntul declarat │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.24 │Vânzarea de către orice persoană a│Art. 221^3 alin. (2) lit. r) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │ţigaretelor pentru care nu s-au │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │stabilit şi declarat preţuri de │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │vânzare cu amănuntul │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │ │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor │ │ │ │ │ │rezultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.25 │Desfăşurarea activităţilor de │Art. 221^3 alin. (2) lit. s) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │distribuţie şi comercializare │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │angro a băuturilor alcoolice şi │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│- confiscarea produselor,│ │ │tutunului prelucrat cu nerespecta-│şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │rea obligaţiilor şi condiţiilor │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │prevăzute în titlul VII din Codul │ │ │confiscarea sumelor re- │ │ │fiscal │ │ │zultate din această vân- │ │ │ │ │ │zare; │ │ │ │ │ │- suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │de comercializare a │ │ │ │ │ │produselor accizabile pe │ │ │ │ │ │o perioadă de 1-3 luni, │ │ │ │ │ │în cazul comercianţilor │ │ │ │ │ │în sistem angro şi/sau │ │ │ │ │ │en detail │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.26 │Desfăşurarea activităţilor de │Art. 221^3 alin. (2) lit. ş) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │comercializare în sistem angro │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │şi/sau en dιtail a produselor │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│- confiscarea produselor,│ │ │energetice - benzine, motorine, │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │petrol lampant şi gaz petrolier │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │lichefiat - cu nerespectarea │ │ │confiscarea sumelor re- │ │ │obligaţiilor prevăzute în acest │ │ │zultate din această vân- │ │ │sens în titlul VII din Codul │ │ │zare; │ │ │fiscal │ │ │- suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │de comercializare a pro- │ │ │ │ │ │duselor accizabile pe o │ │ │ │ │ │perioadă de 1-3 luni, în │ │ │ │ │ │cazul comercianţilor în │ │ │ │ │ │sistem angro şi/sau en │ │ │ │ │ │detail │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.27 │Comercializarea, prin pompele │Art. 221^3 alin. (2) lit. t) │Art. 221^3 alin.(3) din Legea│Amendă de la 20.000 lei │ │ │staţiilor de distribuţie, a altor │din Legea nr. 571/2003 privind │nr. 571/2003 privind Codul │la 100.000 lei,precum şi:│ │ │produse energetice decât cele din │Codul fiscal, cu modificările │fiscal, cu modificările şi │- confiscarea produselor,│ │ │categoria gazelor petroliere │şi completările ulterioare │completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │lichefiate, benzinelor şi │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │motorinelor, petrolului lampant, │ │ │confiscarea sumelor re- │ │ │precum şi a biocombustibililor, │ │ │zultate din această │ │ │care corespund standardelor │ │ │vânzare; │ │ │naţionale de calitate │ │ │- suspendarea activităţii│ │ │ │ │ │de comercializare a pro- │ │ │ │ │ │duselor accizabile pe o │ │ │ │ │ │perioadă de 1-3 luni, în │ │ │ │ │ │cazul comercianţilor în │ │ │ │ │ │sistem angro şi/sau en │ │ │ │ │ │detail │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.28 │Valorificarea produselor accizabi-│Art. 221^3 alin. (2) lit. ţ) │Art. 221^3 alin.(3) din Legea│Amendă de la 20.000 lei │ │ │le într-un antrepozit fiscal │din Legea nr. 571/2003 privind │nr. 571/2003 privind Codul │la 100.000 lei, precum şi│ │ │pentru care autorizaţia a fost │Codul fiscal, cu modificările │fiscal, cu modificările şi │confiscarea produselor, │ │ │revocată sau anulată, fără notifi-│şi completările ulterioare │completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │carea autorităţii competente cu │ │ │acestea au fost vândute, │ │ │privire la virarea accizelor la │ │ │confiscarea sumelor re- │ │ │bugetul de stat │ │ │zultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.29 │Vânzarea cu amănuntul din │Art. 221^3 alin. (2) lit. u) │Art. 221^3 alin. (3) şi (5) │Amendă de la 20.000 lei │ │ │antrepozitul fiscal a produselor │din Legea nr. 571/2003 privind │din Legea nr. 571/2003 pri- │la 100.000 lei, precum şi│ │ │accizabile, cu excepţiile prevăzu-│Codul fiscal, cu modificările │vind Codul fiscal, cu modifi-│confiscarea produselor, │ │ │te de lege │şi completările ulterioare │cările şi completările ulte- │iar în situaţia când │ │ │ │ │rioare │acestea au fost vândute, │ │ │ │ │ │confiscarea sumelor re- │ │ │ │ │ │zultate din această vân- │ │ │ │ │ │zare │ │ │ │ │ │Autoritatea competentă │ │ │ │ │ │poate revoca, la │ │ │ │ │ │propunerea organului de │ │ │ │ │ │control, autorizaţia de │ │ │ │ │ │antrepozit fiscal, desti-│ │ │ │ │ │natar înregistrat, expe- │ │ │ │ │ │ditor înregistrat sau │ │ │ │ │ │importator autorizat, │ │ │ │ │ │după caz. │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.30 │Achiziţionarea produselor │Art. 221^3 alin. (2) lit. v) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │accizabile de la persoane care │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei │ │ │desfăşoară activităţi de distribu-│Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│ │ │ │ţie şi comercializare angro a │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │ │ │ │băuturilor alcoolice şi tutunului │ │ │ │ │ │prelucrat, respectiv comerciali- │ │ │ │ │ │zare în sistem angro a produselor │ │ │ │ │ │energetice - benzine, motorine, │ │ │ │ │ │petrol lampant şi gaz petrolier │ │ │ │ │ │lichefiat - şi care nu respectă │ │ │ │ │ │condiţiile sau obligaţiile prevă- │ │ │ │ │ │zute la art. 206^69 alin. (2) şi │ │ │ │ │ │(4) din titlul VII din Codul │ │ │ │ │ │fiscal, după caz │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │16.31 │Deţinerea în scopuri comerciale, │Art. 221^3 alin. (2) lit. w) │Art. 221^3 alin. (3) din │Amendă de la 20.000 lei │ │ │cu neîndeplinirea cerinţelor │din Legea nr. 571/2003 privind │Legea nr. 571/2003 privind │la 100.000 lei, precum şi│ │ │prevăzute în titlul VII din Codul │Codul fiscal, cu modificările │Codul fiscal, cu modificările│confiscarea produselor, │ │ │fiscal, a produselor accizabile │şi completările ulterioare │şi completările ulterioare │iar în situaţia când │ │ │care au fost deja eliberate pentru│ │ │acestea au fost vândute, │ │ │consum într-un alt stat membru │ │ │confiscarea sumelor re- │ │ │ │ │ │zultate din această │ │ │ │ │ │vânzare │ └──────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────┘----------Anexa la norme a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.078 din 26 octombrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 8 noiembrie 2011, conform modificării aduse de art. I din acelaşi act normativ.-----