ORDIN nr. 2.028 din 19 septembrie 2012 (*actualizat*)pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară(actualizat până la data de 27 aprilie 2013*)
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 1.534 din 11 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorŢinând cont de:- dispoziţiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate;- concluziile Consiliului Uniunii Europene ca urmare a raportului de evaluare a implementării Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate (document 17343/10 UD 331 EF 198 ECOFIN 807, Bruxelles, 2 decembrie 2010);- Notificarea Comisiei Europene nr. DG TAXUD/B1/D/D (2012),în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Formularul unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate, este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Formularul conţine instrucţiuni de completare şi este redactat în limbile română şi engleză.  +  Articolul 3Birourile vamale de frontieră pun gratuit la dispoziţia persoanelor fizice, la solicitarea acestora, formularul de declarare prevăzut la art. 1.  +  Articolul 4Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7.541/2007 privind stabilirea formularului utilizat pentru declararea numerarului la frontieră şi a instrucţiunilor de completare şi utilizare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 10 august 2007.  +  Articolul 5Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor va lua măsuri pentru tipărirea formularelor şi transmiterea lor la birourile vamale de frontieră.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.Vicepreşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Dorel FroneaBucureşti, 19 septembrie 2012.Nr. 2.028.  +  Anexa FORMULAR PENTRU DECLARAREA NUMERARULUI--------------NOTĂ(CTCE)Formularul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 24 aprilie 2013, la pag. 2-3 (a se vedea imaginile asociate).CASH DECLARATION FORM--------------NOTĂ(CTCE)Formularul se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 24 aprilie 2013, la pag. 4-5 (a se vedea imaginile asociate).-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.534 din 11 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 24 aprilie 2013, conform art. I din acelaşi act normativ.--------