LEGE Nr. 1 din 1991 *** Republicatăprivind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 14 august 1992    Notă *) Republicată în temeiul art. 3 din Legea nr. 86 din 22 iulie 1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 30 iulie 1992, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 1/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1991 şi republicată în Monitorul Oficial al României nr. 266 din 30 decembrie 1991.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Persoanele apte de muncă, ce nu pot fi încadrate din lipsa de locuri disponibile corespunzătoare pregătirii lor, sînt considerate şomeri şi beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de ajutor de şomaj şi de alte forme de protecţie socială, precum şi de sprijin în vederea reintegrarii lor profesionale prin calificare şi recalificare.  +  Articolul 2Sînt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj în condiţiile prezentei legi: a) absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de 18 ani împliniţi, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat şi care într-o perioadă de 60 de zile nu au reuşit să se încadreze în munca potrivit pregătirii lor profesionale.În cazuri justificate de lipsa susţinătorilor legali, sînt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj, în aceleaşi condiţii, şi absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în vîrsta de 16 ani împliniţi.Absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapati care nu au loc de muncă vor fi luati în evidenta imediat după absolvire: b) ţinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu erau încadraţi cu contract de muncă şi care, într-o perioadă de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra, nu s-au putut angaja; c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor; d) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii, dacă s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărîrea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovatiei persoanei în cauza, iar reintegrarea în munca nu mai este obiectiv posibila la unitatea în care a fost încadrată anterior sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia; e) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în munca; f) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durata determinata şi care au încetat activitatea la expirarea termenului prevăzut în contract, dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj.  +  Capitolul 2 Ajutorul de şomaj şi alte forme de protecţie socială a şomerilor  +  Articolul 3Ajutorul de şomaj consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, după cum urmează: a) 60% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor şcolilor din învăţămîntul preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vîrsta de minimum 16 ani, după caz, 18 ani, precum şi al celor care au vechime în munca sub 1 an; b) 70% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care provin din rindul absolvenţilor învăţămîntului superior; c) 50% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 1 pînă la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana; d) 55% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 pînă la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana; e) 60% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de minimum 15 ani, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana.  +  Articolul 4Pentru a putea beneficia de ajutorul de şomaj, persoanele prevăzute la art. 2 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie înscrise la oficiile forţei de muncă din cadrul direcţiei de muncă şi protecţie socială din judeţe sau din municipiul Bucureşti, unde îşi au domiciliul sau, după caz, unde îşi au reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă în acea localitate; b) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, să le permită să fie încadrate în munca.  +  Articolul 5 (1) Nu beneficiază de ajutor de şomaj: a) persoanele care deţin, împreună cu membrii familiei, terenuri agricole în suprafaţa de cel puţin 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de cel puţin 40.000 mp în zonele montane; b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin jumătate din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege corespunzător situaţiei în care se afla fiecare persoana; c) persoanele cărora li s-a oferit loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor, situaţiei personale şi stării de sănătate, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau li s-a recomandat de către oficiile forţei de muncă, în scris, să urmeze cursuri de calificare sau recalificare şi au refuzat nejustificat oferta sau recomandarea; d) persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta; e) membrii cooperaţiei agricole de producţie sau cărora le-a încetat aceasta calitate. (2) Situaţiile prevăzute la lit. a) şi b) de la alin. (1) se dovedesc cu acte eliberate de primăria localităţii de domiciliu, respectiv de organele financiare teritoriale, şi prin declaraţia pe proprie răspundere a salariatului.  +  Articolul 6 (1) Persoanele care au fost încadrate în munca au dreptul sa primească ajutorul de şomaj din momentul încetării contractului de muncă sau, după caz, a calităţii de membru în cooperatia mestesugareasca, în condiţiile prevăzute la art. 2, dacă s-au înscris la oficiile forţei de muncă în termen de 30 de zile de la încetarea activităţii sau de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, dacă cererea a fost facuta ulterior acestui termen. (2) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. d) dobîndesc dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data hotărîrii definitive de reintegrare, a ordonanţei de scoatere de sub urmărire penală sau de punere în libertate ori a hotărîrii definitive de achitare, dacă s-au înscris la oficiul forţei de muncă în termen de 30 de zile de la data respectiva sau de la data înscrierii, cînd aceasta a avut loc după expirarea termenului de 30 de zile. (3) Persoanele care nu au fost încadrate în munca dobîndesc dreptul de a primi ajutorul de şomaj după cum urmează: a) după o perioadă de 30 de zile pentru absolvenţii învăţămîntului preuniversitar şi învăţămîntului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forţei de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii; b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forţei de muncă, solicitînd încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii; c) de la data înscrierii la oficiul forţei de muncă, în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru handicapati. (4) Femeile care au încetat activitatea, potrivit legii, pentru creşterea copiilor, precum şi persoanele cărora le-a încetat calitatea de pensionar au dreptul de a primi ajutor de şomaj de la data înscrierii la oficiile forţei de muncă. (5) Termenele de 30 de zile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) încep să curgă la expirarea termenelor de 60 de zile, respectiv de 30 de zile, prevăzute la art. 2 lit. a) şi b).  +  Articolul 7 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte la cererea persoanelor îndreptăţite potrivit legii. (2) Ajutorul de şomaj se plăteşte de la data dobîndirii dreptului. Retroactiv nu poate fi plătit pe o perioadă mai mare de 30 de zile de la data înregistrării cererii de plată.  +  Articolul 8Cererile pentru plata ajutorului de şomaj se adresează direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9 (1) Ajutorul de şomaj se plăteşte pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice, timp în care somerii sînt obligaţi sa participe la cursurile de calificare sau recalificare într-o noua meserie sau specialitate, stabilite de direcţiile de muncă şi protecţie socială. (2) Persoanele cuprinse la cursurile de calificare sau recalificare primesc în continuare ajutor, pe toată durata cursurilor şi pînă la data primei repartizari în munca, dar nu mai mult de 30 de zile de la absolvire.  +  Articolul 10 (1) Persoanele care urmează cursurile de calificare sau recalificare, organizate potrivit legii, au obligaţia la absolvire să se încadreze în unităţile la care sînt repartizate. (2) Absolvenţii care refuza fără motive temeinice doua repartizari au obligaţia sa restituie ajutorul de şomaj primit pe durata cursurilor pînă la repartizare, precum şi cheltuielile de şcolarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele respective vor încheia cu direcţia de muncă şi protecţie socială un angajament în acest sens, care, în cazul nerespectării de către titular a obligaţiilor asumate, constituie titlu executoriu.  +  Articolul 11 (1) Persoanele care au beneficiat de ajutorul de şomaj legal, fără a putea să se încadreze în munca, şi sînt lipsite de mijloace de întreţinere primesc în continuare o alocaţie de sprijin. (2) Sînt considerate lipsite de mijloace de întreţinere persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) nu deţin împreună cu membrii familiei terenuri agricole cu o suprafaţa minima echivalenta cu cea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a); b) nu realizează împreună cu membrii familiei un venit mediu lunar de cel puţin 40% pe membru de familie din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care s-a scăzut impozitul corespunzător situaţiei titularului alocaţiei de sprijin. (3) Situaţiile prevăzute în alin. (2) se dovedesc prin declaraţii pe proprie răspundere ale titularului.  +  Articolul 12 (1) Alocaţia de sprijin este o sumă egala cu 40% din salariul de baza minim pe ţara, brut, indexat, din care se scade impozitul corespunzător situaţiei titularului alocaţiei de sprijin. (2) Alocaţia de sprijin se acordă pe o perioadă de 18 luni. (3) În această perioadă, persoanele respective pot urma cursuri de calificare sau recalificare care să nu depăşească durata de primire a alocaţiei de sprijin.  +  Articolul 13Pe perioada în care unei persoane i se plăteşte ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin, aceasta beneficiază de alocaţia pentru copii, precum şi de asistenţa medicală gratuita. Dreptul locativ la locuinta de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriaşul primeşte ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin, cu excepţia cazului în care aceasta este situata în incinta unităţii sau este legată direct de asigurarea permanentei ori continuităţii în serviciu, situaţie în care se poate dispune numai evacuarea condiţionată de atribuirea unui alt spaţiu locativ corespunzător.  +  Articolul 14Perioada pentru care o persoană este indreptatita sa primească ajutorul de şomaj constituie vechime în munca şi nu întrerupe vechimea în munca şi în aceeaşi unitate.  +  Articolul 15Persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă în perioada pentru care sînt îndreptăţite sa primească ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin şi cît urmează un curs de calificare sau recalificare beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în munca, inclusiv de pensia de invaliditate.  +  Articolul 16 (1) Beneficiarul ajutorului de şomaj sau alocaţiei de sprijin este obligat ca, lunar, pe baza programării efectuate sau ori de cîte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forţei de muncă. (2) Persoana care primeşte ajutor de şomaj şi se încadrează în munca sau începe sa realizeze venituri din sursele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) ori îndeplineşte condiţii de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vîrsta are obligaţia de a înştiinţa în termen de 3 zile oficiul forţei de muncă. Aceeaşi obligaţie o are şi persoana care primeşte alocaţie de sprijin, în măsura în care i se modifica mijloacele de întreţinere prevăzute la art. 11. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea sau, după caz, oficiilor de pensii.  +  Articolul 17Calitatea de beneficiar al ajutorului de şomaj sau al alocaţiei de sprijin şi îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 16 se dovedesc cu carnetul de evidenta, eliberat şi vizat lunar de oficiul forţei de muncă.  +  Articolul 18 (1) Ajutorul de şomaj sau alocaţia de sprijin se plăteşte lunar de direcţiile de muncă şi protecţie socială, proporţional cu numărul de zile calendaristice cît titularul este îndreptăţit sa primească acest drept, pe baza buletinului de identitate şi a carnetului de evidenta. (2) Ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin nu sînt impozabile şi nu pot face obiectul executării silite pentru alte debite decît cele care au provenit din ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin acordate necuvenit, pentru cele care reprezintă obligaţii de întreţinere, precum şi pentru daunele cauzate prin infracţiuni intenţionate săvîrşite împotriva vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale.  +  Articolul 19 (1) Plata ajutorului de şomaj sau a alocaţiei de sprijin încetează în următoarele situaţii: a) la îndeplinirea termenelor prevăzute la art. 9, respectiv art. 12 alin. (2); b) la încadrarea în munca a titularului sau după 30 de zile de la obţinerea de către acesta a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi pe cont propriu; c) în cazul refuzului nejustificat de a se încadra într-o unitate, cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata, într-un loc de muncă corespunzător pregătirii şi nivelului studiilor somerului, situaţiei personale şi stării de sănătate a acestuia; d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs de calificare sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursului organizat potrivit art. 10 alin. (2), respectiv art. 12 alin. (3) din prezenta lege, din motive imputabile. (2) Plata ajutorului de şomaj sau a alocaţiei de sprijin se suspenda: a) în cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 16; b) pe perioada îndeplinirii obligaţiilor militare; c) pe perioada în care titularul îşi stabileşte domiciliul în străinătate; d) pe perioada în care titularul este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate; e) pe perioada în care titularul este încadrat cu contract de muncă pe durata determinata mai mica de 6 luni.  +  Articolul 20Persoanele care au fost reintegrate în munca de organele de jurisdicţie competente şi li s-au acordat despăgubiri pentru perioada nelucrata vor restitui ajutorul de şomaj sau, după caz, alocaţia de sprijin primite pe aceeaşi perioadă de timp.  +  Capitolul 3 Constituirea şi utilizarea fondului pentru plata ajutorului de şomaj  +  Articolul 21Fondul necesar pentru plata ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de sprijin se constituie din următoarele surse: a) o cota de 5% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare bruta, de persoanele fizice şi juridice române şi străine cu sediul în România care angajează personal român, precum şi din veniturile realizate de persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990; b) o contribuţie de 1% din salariul de baza lunar de încadrare brut, plătită de salariaţii persoanelor fizice şi juridice prevăzute la lit. a); c) o contribuţie de 1% din venitul lunar în valoare bruta, obţinut din munca prestată de către membrii cooperaţiei; d) o subvenţie de la bugetul de stat pentru completarea fondului, în caz ca sursele de la lit. a), b) şi c) nu acoperă plăţile datorate.  +  Articolul 22 (1) Fondul prevăzut la art. 21 se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deschis la Banca Naţionala a României, este gestionat de acesta şi este purtător de dobinda. (2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare, fără a exista obligaţia de a fi vărsate la bugetul de stat. (3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 21 se aplică o majorare de 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult decît totalul sumelor datorate.  +  Articolul 23Din fondul constituit potrivit art. 21 din prezenta lege se vor face plati şi pentru: a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plăţii ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de sprijin; b) acoperirea unor cheltuieli privind calificarea şi recalificarea şomerilor şi a celor care beneficiază de alocaţia de sprijin.  +  Articolul 24Guvernul este abilitat ca, pe durata întreruperii temporare a activităţii unor agenţi economici, datorită neasigurarii resurselor energetice, în perioada 1 noiembrie 1991 - 31 martie 1992, sa plătească din fondul de şomaj personalul salariat al acestor agenţi economici, în condiţiile menţinerii calităţii de salariat.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 25Pentru urmărirea desfăşurării activităţii privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj prevăzute de lege, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi la direcţiile de muncă şi protecţie socială, se constituie un corp de control specializat. Numărul de personal al corpului de control, precum şi modul de salarizare a acestuia se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 26 (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) şi art. 30 şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3); b) cu amendă de la 1.500 la 4.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 30; c) cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei, nepunerea la dispoziţie sau refuzul de a elibera corpului de control documentele, datele şi explicaţiile necesare verificării. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de organele corpului de control prevăzut la art. 25. (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 27 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va stabili prin hotărîre*) modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a centrelor de calificare şi recalificare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor în cauza. (2) Guvernul are obligaţia de a asigura, în termen de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o baza materială corespunzătoare bunei desfăşurări a procesului de calificare şi recalificare a şomerilor. (3) Centrele de calificare şi recalificare vor fi organizate prin preluarea unor spaţii din reţeaua de învăţămînt care nu-şi mai justifica funcţionarea, a altor spaţii existente, precum şi prin preluarea personalului necesar din aceste unităţi. (4) Centrele de calificare şi recalificare vor funcţiona în subordinea direcţiilor de muncă şi protecţie socială. (5) Pentru a asigura utilizarea tuturor posibilităţilor existente, direcţiile de muncă şi protecţie socială vor putea organiza cursuri de calificare şi recalificare a personalului care primeşte ajutor de şomaj şi în şcoli profesionale sau alte unităţi similare. Notă *) A se vedea Hotărîrea Guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 104 din 15 mai 1991.  +  Articolul 28Procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj se va stabili în termen de 15 zile de la publicarea legii, prin ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, ce se va publică în Monitorul Oficial al României*). Notă *) A se vedea Ordinul nr. 17 din 24 ianuarie 1991 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procedura de primire şi soluţionare a cererilor de plată a ajutorului de şomaj, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 124 din 6 iunie 1991.  +  Articolul 29Litigiile privind stabilirea şi plata ajutorului de şomaj se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit procedurii aplicabile litigiilor de muncă.  +  Articolul 30Unităţile au obligaţia de a comunică la oficiile forţei de muncă toate posturile libere în termen de 3 zile de la data cînd au devenit vacante, iar direcţiile de muncă şi protecţie socială au obligaţia de a tine evidenta şi a afişa locurile de muncă vacante.  +  Articolul 31 (1) Persoanele prevăzute la art. 2, care sînt neincadrate în munca la data intrării în vigoare a prezentei legi şi sînt înscrise la oficiile forţei de muncă, beneficiază de ajutor de şomaj de la data cererii. (2) În cazul cînd persoanele prevăzute la alin. (1) nu sînt înscrise la oficiile forţei de muncă, ele dobîndesc dreptul de ajutor de şomaj după 30 de zile de la data înscrierii.  +  Articolul 32 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 758/1990 cu privire la salarizarea personalului devenit, în mod temporar, disponibil. (2) Fondurile constituite în baza Decretului-lege nr. 144/1990 pentru prelungirea termenului de aplicare a Decretului-lege nr. 25/1990 cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii se virează în contul fondului de plată a ajutorului de şomaj. (3) Dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială şi art. 51 din Legea nr. 5/1973 se modifica corespunzător prevederilor prezentei legi. (4) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României*). Notă *) Fac excepţie prevederile art. 2 lit. a), art. 5 alin. (1) lit. b), art. 9 alin. (1), art. 24 şi art. 26 alin. (1) lit. c), care au intrat în vigoare la data de 16 decembrie 1991, precum şi prevederile art. 2 lit. e), art. 3, art. 5 alin. (1) lit. a), art. 6, art. 11, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22 şi art. 23, care au intrat în vigoare la data de 30 iulie 1992.NOTĂ:Potrivit art. 2 din Legea nr. 86 din 22 iulie 1992, prevederile legii sus-menţionate se aplică şi persoanelor cărora le-a expirat perioada de plată a ajutorului de şomaj înainte de intrarea ei în vigoare.------------------