ORDONANŢĂ nr. 41 din 30 ianuarie 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora(actualizată la data de 14 martie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 26 februarie 1998 şi a fost modificată prin:- Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002;- Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii.  +  Articolul 2Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:A. pentru persoane juridice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro; c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare-dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;B. pentru persoane fizice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.  +  Articolul 3 (1) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu excepţia celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 şi 29. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2. (2) în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.  +  Articolul 4*)Cuantumul taxelor în lei, prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă, stabilite în raport cu cele corespunzătoare în euro, se actualizează la data de 1 ianuarie a fiecărui an, la nivelul cursului valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 octombrie a anului anterior.----------Art. 4 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 66 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 9 aprilie 2010.  +  Articolul 5 (1) Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României, în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii. (2) Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci plăteşte partea de contribuţie a României la organizaţiile internaţionale şi regionale, conform convenţiilor la care este parte.  +  Articolul 6Sumele ce se cuvin unor autorităţi internaţionale sau naţionale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecţie, în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanţi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorităţi.  +  Articolul 7 (1) Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă. (2) Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate. (3) în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.  +  Articolul 8Preţurile şi tarifele pentru publicaţiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.  +  Capitolul II Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale  +  Secţiunea 1 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie  +  Articolul 9Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia invenţiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) şi b), pct. 18 şi la pct. 24-38 din anexa nr. 1. (2) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecţie.  +  Articolul 11 (1) Taxele de menţinere în vigoare pentru primii ani de protecţie, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării. (2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. (1) taxa pentru menţinere în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv. (3) Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete. (4) Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului european, taxa se plăteşte în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1. (5) Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%. (6) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.  +  Articolul 12Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.  +  Articolul 13 (1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi certificatelor suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar. (3) Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecţie se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate  +  Articolul 14Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5 şi la pct. 6 lit. a) şi b) din anexa nr. 2.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 31 din Cap. V din LEGEA nr. 350 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Articolul 16Taxele pentru reînnoirea protecţiei modelelor de utilitate se plătesc odată cu taxa de menţinere în vigoare sau pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. 31 din Cap. V din LEGEA nr. 350 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Articolul 17Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi modelelor de utilitate.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată-----------Secţiunea a 3-a fost abrogată de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 18Abrogat-----------Art. 18 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 19Abrogat-----------Art. 19 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 20Abrogat-----------Art. 20 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Articolul 21Abrogat-----------Art. 21 a fost abrogat de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Secţiunea a 4-a Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice  +  Articolul 22Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 23Pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.  +  Articolul 24 (1) Taxele pentru reînnoirea mărcii sau a indicaţiei geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecţiei, cu o majorare de 50%. (2) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicaţii geografice.  +  Secţiunea a 5-a Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale  +  Articolul 25Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 26 (1) Pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a). (2) Nu se aplică reducerile menţionate la alin. (1) pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 şi 8-17 din anexa nr. 5.  +  Articolul 27 (1) Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani. (2) Taxele menţionate la alin. (1), neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.  +  Secţiunea a 6-a Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare  +  Articolul 28Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 29Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 30 (1) Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii. (2) Neplata taxelor prevăzute la alin. (1) are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.  +  Articolul 31Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.  +  Capitolul III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale  +  Articolul 32 (1) încasările în lei şi în valută, obţinute ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se gestionează şi se utilizează în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de investiţii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate. (2) Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocaţiile bugetare se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 33Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi se aprobă de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34Disponibilităţile băneşti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se repartizează astfel: a) o cotă de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă; b) diferenţa se reportează şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se utilizează în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.  +  Articolul 35 (1) Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 34 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 36 (1) Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei. (2) Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) Prevederile alin. (1) se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 38Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 39În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta o nouă hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci**), ca urmare a funcţionării acestuia în regim extrabugetar. Notă

  ──────────

  **) Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998.

  ──────────
   +  Articolul 40Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 41Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) c) şi Regula nr. 38 pct. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispoziţii legale contrare. Notă

  ──────────

  NOTĂ:

  Reproducem mai jos articolul III din Legea nr. 381/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţie proprie a Legii nr. 381/2005:

  "Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 43 şi anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare."

  ──────────
   +  Anexa 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru cererile de brevetde invenţie şi brevetelede invenţie*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1│Înregistrarea cererii de brevet de invenţie │3 luni de la data înregistrării │ │ ││ │la O.S.I.M. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pe suport hârtie │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) prin mijloace electronice │ │ 72│ 20│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2│Publicarea cererii de brevet de invenţie │6 luni de la data depozitului sau 16 │ 180│ 50││ │după 18 luni de la data depozitului sau a │luni de la data priorităţii │ │ ││ │priorităţii revendicate │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3│Examinarea cererii de brevet de invenţie │în 3 luni de la data solicitării, din │ │ ││ │în termen de 18 luni de la data plăţii: │luna a 4-a şi până în luna a 30-a │ │ ││ │ │inclusiv de la data depozitului │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) când descrierea, revendicările şi │ │1.080 │ 300││ │desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar │ │ │ ││ │numărul revendicărilor nu este mai mare │ │ │ ││ │de 5 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare pagina în plus faţă de │ │ 18│ 5││ │cele prevăzute la lit. a) │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru fiecare revendicare în plus faţă │ │ 36│ 10││ │de cele prevăzute la lit. a) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4│Publicarea şi tipărirea brevetului de │4 luni de la data comunicării │ 360│ 100││ │invenţie (descriere, revendicări şi desene │hotărârii de acordare a brevetului │ │ ││ │care nu depăşesc 20 de pagini), precum şi │ │ │ ││ │eliberarea acestuia │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina în plus │ │ 18│ 5│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5│Publicarea cererii de brevet de invenţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) înainte de 18 luni de la data depozitului │odată cu solicitarea publicării │ 360│ 100││ │sau priorităţii revendicate │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) după declasificarea informaţiei │3 luni de la data declasificării │ 180│ 50││ │ │informaţiei │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6│Întocmirea şi publicarea unui raport de │odată cu solicitarea │ │ ││ │documentare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o cerere naţională │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru o cerere internaţională la care │ │ 180│ 50││ │s-a deschis faza naţională │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) extins cu opinie scrisă privind │ │ 1.080│ 300││ │brevetabilitatea │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7│Examinarea cererii de brevet de invenţie │3 luni de la data depozitului │ │ ││ │în termen de 18 luni de la data │ │ │ ││ │depozitului: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) când descrierea, revendicările şi │ │ 1.800│ 500││ │desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar │ │ │ ││ │numărul revendicărilor nu este mai mare │ │ │ ││ │de 5 │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare pagina în plus faţă de │ │ 36│ 10││ │cele prevăzute la lit. a) │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru fiecare revendicare în plus faţă │ │ 54│ 15││ │de cele prevăzute la lit. a) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8│Revendicarea unei priorităţi: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) odată cu înregistrarea cererii de brevet │4 luni de la data înregistrării │ 180│ 50││ │de invenţie │cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) în cazul unei cereri internaţionale │odată cu deschiderea fazei │ 180│ 50││ │pentru care s-a deschis faza naţională în │naţionale │ │ ││ │România │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) după data înregistrării cererii de brevet │odată cu solicitarea │ 720│ 200││ │de invenţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) corectarea datelor referitoare la │4 luni de la data depunerii cererii │ 360│ 100││ │revendicarea priorităţii │sau a deschiderii fazei naţionale │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │e) când cererea este depusa după │odată cu depunerea cererii de │ 1.080│ 300││ │expirarea dreptului de prioritate │revendicare a priorităţii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │f) în cazul unei cereri în care se revendica │4 luni de la data înregistrării │ 180│ 50││ │o prioritate interna │cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9│ Eliberarea unui certificat de prioritate │odată cu depunerea cererii pentru │ 72│ 20││ │ │eliberarea certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 10│Menţinerea unei cereri de brevet de │odată cu solicitarea pentru primul │ 360│ 100││ │invenţie la nivelul de clasificare atribuit │an şi, respectiv, cu o luna înainte │ │ ││ │de emitent, pe câte o perioada de un an │pentru fiecare din anii următori │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 11│Cererea de nepublicare a numelui │odată cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │inventatorilor în documentele de brevet │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 12│Completarea cererii de brevet de invenţie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) depunerea ulterioară a revendicărilor │odată cu depunerea │ 36│ 10││ │şi/sau a desenelor │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) depunerea traducerii în limba română │odată cu depunerea │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) depunerea părţii lipsa a descrierii │4 luni de la data depunerii cereri de │ 108│ 30││ │invenţiei, în scopul stabilirii datei de │brevet │ │ ││ │depozit a cererii de brevet │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) depunerea cererii de retragere a părţii │odată cu depunerea cererii de │ 72│ 20││ │lipsa depuse │retragere │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 13│Publicarea modificărilor aduse la o │odată cu depunerea modificărilor │ 36│ 10││ │cerere de brevet de invenţie │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 14│Înregistrarea de modificări în situaţia │odată cu înregistrarea actului │ │ ││ │juridica a cererii de brevet sau a │ │ │ ││ │brevetului de invenţie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmiteri de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a)│ │ 144│ 40││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) modificări referitoare la: actele │ │ 90│ 25││ │încheiate prevăzute la lit. a), excluderea │ │ │ ││ │sau cooptarea unui inventator, nume, │ │ │ ││ │prenume, denumire sau adresa a unui │ │ │ ││ │solicitant, persoana îndreptăţită, │ │ │ ││ │inventator sau titular, schimbarea │ │ │ ││ │mandatarului sau a adresei acestuia etc. │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 15│Transformarea unei cereri de brevet de │2 luni de la data înregistrării │ 36│ 10││ │invenţie în cerere de model de utilitate │cererii de transformare │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 16│Certificarea şi eliberarea unui document │odată cu înregistrarea solicitării │ 36│ 10││ │oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, │ │ │ ││ │copie │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 17│Publicarea unei corecturi pentru │odată cu înregistrarea solicitării │ 18│ 5││ │înlăturarea erorilor datorate solicitantului,│ │ │ ││ │persoanei îndreptăţite la eliberarea │ │ │ ││ │brevetului, mandatarului sau titularului, │ │ │ ││ │pentru fiecare pagina │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 18│Prelungirea unui termen de procedura cu │odată cu înregistrarea solicitării │ 36│ 10││ │până la 3 luni │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 19│Înregistrarea cererii de repunere în termen │odată cu înregistrarea cererii │ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 20│Examinarea unei contestaţii │odată cu depunerea contestaţiei │ 540│ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 21│Examinarea unei cereri de revocare │odată cu depunerea cererii │ 1.080│ 300│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 22│Revalidarea brevetului de invenţie, │odată cu depunerea cererii de │ 1.080│ 300││ │respectiv a brevetului de perfecţionare │revalidare │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 23│Menţinerea în vigoare a brevetului de │conform art. 12 │ │ ││ │invenţie, inclusiv a brevetului de │ │ │ ││ │perfecţionare, pentru fiecare an de │ │ │ ││ │protecţie │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 1 │ │ 0│ 0││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 2 │ │ 0│ 0││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 3 │ │ 540│ 150││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 4 │ │ 576│ 160││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 5 │ │ 648│ 180││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 6 │ │ 720│ 200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 7 │ │ 792│ 220││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 8 │ │ 864│ 240││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 9 │ │ 936│ 260││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 10 │ │ 1.008│ 280││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 11 │ │ 1.080│ 300││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 12 │ │ 1.152│ 320││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 13 │ │ 1.224│ 340││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 14 │ │ 1.332│ 370││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 15 │ │ 1.440│ 400││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 16 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 17 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul l8 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 19 │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 20 │ │ 1.800│ 500│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 24│Înregistrarea şi examinarea cererii pentru │odată cu solicitarea │ 1.800│ 500││ │eliberarea unui certificat suplimentar de │ │ │ ││ │protecţie pentru medicament sau produs │ │ │ ││ │de uz fitosanitar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 25│Menţinerea în vigoare a certificatului │ │ │ ││ │suplimentar, pentru fiecare an de │ │ │ ││ │protecţie: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 1 │ │ 3.600│ 1.000││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 2 │ │ 3.960│ 1.100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 3 │ │ 4.320│ 1.200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 4 │ │ 4.680│ 1.300││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- anul 5 │ │ 5.040│ 1.400│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 26│Deschiderea fazei naţionale a cererii │odată cu deschiderea fazei │ 108│ 30││ │internaţionale │naţionale │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 27│Publicarea traducerii în limba română a │odată cu solicitarea publicării │ │ ││ │unei cereri internaţionale, pentru care s-a │ │ │ ││ │deschis faza naţională: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) în termenul de publicare legal │ │ 180│ 50││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) înainte de expirarea termenului de │ │ 288│ 80││ │publicare legal │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 28│Taxe privind procedurile de brevetare │ │ │ ││ │prin P.C.T. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │28.1. Transmiterea cererii internaţionale │până în luna a 13-a de la data │ 360│ 100││ │de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la │priorităţii │ │ ││ │Biroul Internaţional al O.M.P.I. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┴──────┤│ │28.2. Taxa de înregistrare internaţională, │o luna de la data depunerii cererii │cuantumul ││ │conform regulii 15.1.(i) din Regulamentul │internaţionale │prevăzut de ││ │de aplicare a P.C.T. │ │regula nr. 96││ │ │ │din ││ │ │ │Regulamentul ││ │ │ │de aplicare a││ │ │ │P.C.T. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────┤│ │28.3. Taxa de documentare internaţională, │o luna de la data depunerii cererii │cuantumul ││ │conform regulii 16.1 din Regulamentul de │internaţionale │publicat de ││ │aplicare a P.C.T. │ │Biroul ││ │ │ │Internaţional││ │ │ │al O.M.P.I. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┬──────┤│ │28.4. Depunerea ulterioară a traducerii │2 luni de la data depunerii cererii │con- │25% ││ │cererii internaţionale într-o limba │internaţionale │tra- │din ││ │acceptată de Administraţia însărcinată cu │ │va- │cuan- ││ │documentarea internaţională, conform │ │loa- │tumul ││ │regulilor 12.3(c)ii) şi(e) din │ │rea │preva-││ │Regulamentul de aplicare a P.C.T. │ │în lei│zut la││ │ │ │ │pct. ││ │ │ │ │28.2. ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┴──────┤│ │28.5. Taxa suplimentara, conform │o luna de la data notificării │50% din ││ │Regulamentului de aplicare a P.C.T., │ │cuantumul ││ │pentru depăşirea termenului de plata a │ │prevăzut la ││ │fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1.-28.3. │ │pct. 28.1.- ││ │ │ │28.3. │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┬──────┤│ 29│Publicarea traducerii în limba română a │odată cu depunerea traducerii │ 216│ 60││ │revendicărilor din cererea de brevet │ │ │ ││ │european cu efecte în România │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 30│Publicarea unei versiuni corectate a │odată cu depunerea versiunii │ 108│ 30││ │traducerii în limba română a │corectate │ │ ││ │revendicărilor din cererea de brevet │ │ │ ││ │european cu efecte în România │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 31│Publicarea traducerii în limba română a │ │ │ ││ │fasciculei de brevet european cu efecte în │ │ │ ││ │România, care nu depăşeşte 20 de pagini │ │ │ ││ │şi care a fost depusa: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) în termen de 3 luni de la data publicării │3 luni de la data publicării de către │ 360│ 100││ │menţiunii eliberării brevetului │O.E.B. a menţiunii eliberării │ │ ││ │ │brevetului │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina în plus │ │ 18│ 5││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) în termen de 3 luni de la încheierea │6 luni de la data publicării de către │ 720│ 200││ │termenului de la lit. a) │O.E.B. a menţiunii eliberării │ │ ││ │ │brevetului european │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina în plus │ │ 18│ 5│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 32│Publicarea traducerii în limba română a │ │ │ ││ │fasciculei de brevet european menţinut │ │ │ ││ │aşa cum a fost modificat în urma │ │ │ ││ │procedurii de opoziţie la O.E.B., care nu │ │ │ ││ │depăşeşte 20 de pagini şi care a fost │ │ │ ││ │depusa: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) în termen de 3 luni de la data publicării │3 luni de la data publicării de către │ 180│ 50││ │de către O.E.B. a menţiunii de modificare │O.E.B. a menţiunii menţinerii │ │ ││ │a brevetului │brevetului european în forma │ │ ││ │ │modificata │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina în plus │ │ 18│ 5││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) în termen de 3 luni de la încheierea │6 luni de la data publicării de către │ 360│ 100││ │termenului de la lit. a) │O.E.B. menţiunii menţinerii │ │ ││ │ │brevetului european în forma │ │ ││ │ │modificata │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare pagina în plus │ │ 18│ 5│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 33│Depunerea unei cereri de transformare a │3 luni de la data la care cererea │ 180│ 50││ │cererii de brevet european în cerere de │europeana este considerată retrasă │ │ ││ │brevet naţional, pentru fiecare ţară │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 34│Înregistrarea unei cereri rezultate din │2 luni de la înregistrarea cererii │ 108│ 30││ │transformarea unei cereri de brevet │ │ │ ││ │european │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 35│Transmiterea drepturilor privind │odată cu înregistrarea documentului │ 360│ 100││ │cererea/brevetul european │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 36│Publicarea traducerii corectate a │la data depunerii │ 72│ 20││ │fasciculei de brevet european cu efecte în │ │ │ ││ │România │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 37│Eliberarea unui certificat de recunoaştere │3 luni sau, după caz, 6 luni de la │ 36│ 10││ │a efectelor brevetului european în │data publicării de către Organizaţia │ │ ││ │România │Europeană a Brevetelor a menţiunii │ │ ││ │ │eliberării brevetului european │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 38│Publicarea unei corecturi privind │odată cu înregistrarea solicitării │ 18│ 5││ │conţinutul paginii de capăt a brevetului │ │ │ ││ │european pentru înlăturarea erorilor │ │ │ ││ │datorate titularului │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘-------------Nr. crt. 4 din anexa 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 28 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007.  +  Anexa 2 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate┌─────┬───────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ │Cuantumul ││crt. │Obiectul plăţii │ Termenul de plată ├──────┬───────┤│ │ │ │ (lei)│(euro) │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 1. │Depunerea cererii de model │două luni de la data │108 │ 30 ││ │de utilitate │depunerii ├──────┼───────┤│ │a) pe suport hârtie │ │ 72 │ 20 ││ │b) prin mijloace electronice │ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 2. │Deschiderea întârziată a fazei │două luni de la data │324 │ 90 ││ │naţionale │expirării termenului de │ │ ││ │ │30 de luni de la data │ │ ││ │ │priorităţii revendicate │ │ ││ │ │în cererea │ │ ││ │ │internaţională │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 3. │Întocmirea şi publicarea unui │două luni de la data de │360 │100 ││ │raport de documentare │depozit sau odată cu │ │ ││ │ │depunerea solicitării de│ │ ││ │ │către un terţ │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 4. │Conversia unei cereri de model │două luni de la data │ 36 │ 10 ││ │de utilitate într-o cerere de │depunerii cererii de │ │ ││ │brevet de invenţie │conversie │ │ │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 5. │Publicarea modelului de utili- │două luni de la data │1.400 │400 ││ │tate (descriere, revendicări, │transmiterii către │ │ ││ │desene însoţite de raportul de │solicitant a raportului │ │ ││ │documentare, care nu depăşesc │de documentare │ │ ││ │20 de pagini), eliberarea │ │ │ ││ │certificatului de model de │ │ │ ││ │utilitate şi menţinerea în │ │ │ ││ │vigoare a modelului pentru │ │ │ ││ │primii 6 ani de protecţie │ │ │ ││ ├───────────────────────────────┤ ├──────┼───────┤│ │- pentru fiecare pagină în plus│ │ 18 │ 5 │├─────┼───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ 6. │a) Reînnoirea protecţiei pentru│până la începerea │720 │200 ││ │anii 7-8 │perioadei de protecţie │ │ ││ ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼──────┼───────┤│ │b) Reînnoirea protecţiei pentru│până la începerea │ │ ││ │anii 9-10 │perioadei de protecţie │1.080 │300 │└─────┴───────────────────────────────┴────────────────────────┴──────┴───────┘-----------Anexa 2 a fost modificată de pct. 3 al art. 31 din Cap. V din LEGEA nr. 350 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 12 decembrie 2007.  +  Anexa 3 Abrogată-----------Anexa 3 a fost abrogată de lit. a) a art. IV din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011.  +  Anexa 4 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru mărci şiindicaţii geografice*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Înregistrarea cererii de înregistrare a unei │odată cu depunerea cererii │ 36│ 10││ │mărci individuale/colective şi de certificare│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Publicarea cererii de înregistrare a unei │o luna de la data constituirii │ │ ││ │mărci după constituirea depozitului naţional │depozitului naţional reglementar │ │ ││ │reglementar │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │3.1. Examinarea cererii de înregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei mărci individuale: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 396│ 110││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 684│ 190││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 180│ 50││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108│ 30││ │sau o marca verbală cu o grafica speciala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │3.2. Reînnoirea unei mărci individuale: │odată cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 432│ 120││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 720│ 200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 180│ 50││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108│ 30││ │sau o marca verbală cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │4.1. Examinarea cererii de înregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei mărci colective şi de certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 1.404│ 390││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 1.764│ 490││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 252│ 70││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216│ 60││ │sau o marca verbală cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │4.2. Reînnoirea unei mărci colective sau de │odată cu depunerea cererii │ │ ││ │certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 1.440│ 400││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 216│ 60││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216│ 60││ │sau o marca verbală cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5 │Solicitarea reînnoirii înregistrării unei │6 luni de la data expirării duratei │ │ ││ │mărci după expirarea duratei de protecţie │de protecţie în curs │ │ ││ │în curs │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Depunerea documentelor de invocare a │odată cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │priorităţii ├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │de înregistrare a mărcii │ │ │ ││ │ │3 luni de la data depunerii cererii │ 720│ 200│ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Eliberarea unui certificat de prioritate │odată cu solicitarea eliberării │ 108│ 30││ │ │certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de înregistrare a│3 luni de la data publicării mărcii │ 180│ 50││ │mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Eliberarea certificatului de reînnoire a │odată cu depunerea cererii de │ 180│ 50││ │înregistrării mărcii │reînnoire a înregistrării mărcii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│10 │Eliberarea unui duplicat al certificatului de│odată cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │înregistrare sau de reînnoire a înregistrării│ │ │ ││ │mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│11 │Transmiterea cererii internaţionale de │odată cu depunerea cererii pentru │ 252│ 70││ │înregistrare sau de reînoire a mărcii de la │o clasa de produs/serviciu │ │ ││ │O.S.I.M. la Biroul Internaţional al O.M.P.I │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 108│ 30││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│12 │Transmiterea la O.M.P.I. a modificării de │odată cu depunerea cererii │ 108│ 30││ │titular şi/sau a schimbării de adresa │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│13 │Examinarea unei opoziţii la înregistrarea │odată cu depunerea cererii de │ │ ││ │unei mărci │opoziţie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │pentru o clasa de produs/serviciu │ │ 216│ 60││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 108│ 30││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│14 │Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni │odată cu cererea de acordare a │ 36│ 10││ │pentru depunerea punctului de vedere, la │fiecărui termen suplimentar de 3 │ │ ││ │notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea │luni │ │ ││ │condiţiilor pentru înregistrarea mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│15 │Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a │3 luni de la data solicitării │ 180│ 50││ │mărcii │divizării cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│16 │Reclasificarea listei de produse şi/sau │3 luni de la data depunerii cererii │ 108│ 30││ │servicii pentru care se solicita │ │ │ ││ │înregistrarea mărcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│17 │a) Examinarea unei contestaţii a │odată cu depunerea contestaţiei │ 540│ 150││ │solicitantului împotriva unei decizii de │ │ │ ││ │respingere sau admitere parţială │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) Examinarea unei contestaţii împotriva │odată cu depunerea contestaţiei │ 900│ 250││ │unei decizii a comisiei de examinare opoziţii│ │ │ ││ │sau a unei decizii de transmiteri de drepturi│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│18 │Înregistrarea unei modificări în situaţia │odată cu depunerea cererii de │ │ ││ │juridica a mărcii │înscriere a modificării │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) cu privire la schimbarea numelui, │ │ 90│ 25││ │denumirii sau adresei solicitantului, │ │ │ ││ │titularului sau mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ 144│ 40││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) introducerea mandatarului în procedura │ │ 90│ 25││ │după depunerea cererii, pe cale naţională sau│ │ │ ││ │pe cale internaţională │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │e) orice alte modificări pentru care Legea │ │ 90│ 25││ │nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile │ │ │ ││ │geografice, publicată în Monitorul Oficial al│ │ │ ││ │României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie │ │ │ ││ │1998, nu prevede explicit scutiri de taxe │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│19 │Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte│odată cu depunerea solicitării │ 36│ 10││ │legate de situaţia juridica a unei mărci │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│20 │Înregistrarea unei indicaţii geografice │odată cu depunerea cererii de │ 1.440│ 400││ │ │înregistrare a indicaţiei geografice │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│21 │Eliberarea certificatului de înregistrare a │2 luni de la data publicării │ 180│ 50││ │unei indicaţii geografice │indicaţiei geografice în B.O.P.I. │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│22 │Reînnoirea duratei de utilizare a unei │odată cu depunerea cererii de │ 1.440│ 400││ │indicaţii geografice │reînnoire │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│23 │Reclasificarea listei de produse pentru care │odată cu depunerea cererii │ 108│ 30││ │se solicita înregistrarea unei indicaţii │ │ │ ││ │geografice │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘  +  Anexa 5 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru desenele şimodelele industriale*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Înregistrarea cererii în Registru! naţional │odată cu depunerea cererii │ │ ││ │al cererilor depuse: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru primul desen/model │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare desen/model │ │ 36│ 10││ │suplimentar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Publicarea desenului sau modelului: │o luna de la depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru fiecare figura, în spaţiu │ │ 72│ 20││ │standard (6 x 6 cm), alb-negru │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare figura, în spaţiu │ │ 360│ 100││ │standard (6 x 6 cm), în culori │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru elementele caracteristice │ │ 36│ 10││ │(maximum 30 de cuvinte) │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │Amânarea publicării │odată cu depunerea cererii │ 72│ 20│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │Invocarea priorităţii │3 luni de la depunerea cererii de │ 72│ 20││ │ │invocare a priorităţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5 │Examinarea cererii de înregistrare │o luna de la publicarea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru primul desen/model │ │ 180│ 50││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare desen/model │ │ 36│ 10││ │suplimentar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Eliberarea certificatului de înregistrare: │o luna de la comunicarea hotărârii de│ │ ││ │ │admitere │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 72│ 20││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Menţinerea în vigoare a certificatului de │o luna de la comunicarea hotărârii de │ │ ││ │înregistrare, pentru fiecare perioada de │admitere pentru prima perioada de │ │ ││ │protecţie de 5 ani │protecţie de 5 ani, respectiv până la│ │ ││ │ │începerea următoarei perioade de │ │ ││ │ │protecţie de 5 ani │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 450│ 125││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 540│ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de reînnoire │odată cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ 72│ 20││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ 90│ 25││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ 108│ 30│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Reînnoirea certificatului de înregistrare │până la începerea următoarei perioade│ │ ││ │pentru fiecare perioada de 5 ani │de protecţie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru 1-20 desene/modele │ │ │ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru 21-50 desene/modele │ │ │ 125││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) pentru 51-100 desene/modele │ │ │ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│10 │Eliberarea certificatului de prioritate │ │ │ 30│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│11 │Examinarea unei contestaţii │ │ │ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│12 │Examinarea unei opoziţii la înregistrarea │ │ │ 30││ │desenului/modelului │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│13 │Revalidarea certificatului de înregistrare │ │ │ 100││ │a desenului/modelului │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│14 │Înregistrarea de modificări în situaţia │ │ │ ││ │juridica a cererii sau a certificatului de │ │ │ ││ │înregistrare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ │ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) modificări cu privire la numele, │ │ │ 10││ │denumirea sau adresa solicitantului/ │ │ │ ││ │titularului şi mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ │ 10│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│15 │Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate, │odată cu înregistrarea solicitării │ 36│ 10││ │copii certificate, extras din registru │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│16 │Transmiterea cererii internaţionale de │odată cu cererea │ │ ││ │înregistrare/reînnoire de la O.S.I.M. la │ │ │ ││ │O.M.P.I. │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru primul model │ │ 288│ 80││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru modelele următoare │ │ 72│ 20│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│17 │Prelungirea termenului prevăzut de │odată cu cererea │ 36│ 10││ │regulament cu o perioada de 30 de zile │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘  +  Anexa 6 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru topografiileproduselor semiconductoare*Font 8*┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul plăţii │ Termenul de plata │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Depunerea cererii de înregistrare a unei │odată cu depunerea cererii sau în │ 108│ 30││ │topografii │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Examinarea cererii de înregistrare a unei │odată cu depunerea cererii sau în │ 360│ 100││ │topografii │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │Înregistrarea unei topografii │odată cu depunerea cererii sau în │ 108│ 300││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │Publicarea înregistrării unei topografii │odată cu depunerea cererii sau în │ 54│ 15││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│5 │Eliberarea unui certificat de înregistrare │odată cu depunerea cererii sau în │ 54│ 15││ │ │termen de 2 luni de la data │ │ ││ │ │notificării neefectuării plăţii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Examinarea unei contestaţii │odată cu depunerea contestaţiei │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Înregistrarea de modificări în situaţia │odată cu înregistrarea solicitării │ │ ││ │juridica a cererii sau a certificatului de │ │ │ ││ │înregistrare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) alte modificări │ │ 90│ 25│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Consultarea documentaţiei publice din │odată cu înregistrarea solicitării │ 36│ 10││ │depozitul reglementar │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Eliberarea unei copii certificate de pe │odată cu înregistrarea solicitării │ 36│ 10││ │documentele publice din depozitul │ │ │ ││ │reglementar sau de pe file ale │ │ │ ││ │Registrului naţional al topografiilor │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘--------