LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 (*actualizată*)energiei electrice(actualizată până la data de 19 iulie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 noiembrie 2008; RECTIFICAREA nr. 172 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010; LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul IAbrogat.-------------Cap. I a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 1Abrogat.-------------Art. 1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 2Abrogat.-------------Art. 2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul IIAbrogat.-------------Cap. II a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 5Abrogat.-------------Art. 5 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 6Abrogat.-------------Art. 6 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 7Autoritatea competenţa-------------Alin. (1) al art. 7 a fost abrogat de litera d) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de litera d) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (3) ANRE poate să infiinteze structuri proprii teritoriale fără personalitate juridica.  +  Articolul 8Finantarea activităţii ANRE-------------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de litera d) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010. (2) Nivelul tarifelor şi cel al contribuţiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc de ANRE pe o perioadă de minimum 4 ani, fiind actualizate anual cu indicele de inflatie, în condiţiile legii, fiind date apoi publicităţii.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de litera d) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de litera d) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Articolul 9Conducerea ANRE (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti şi revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezinta ANRE în relatiile cu tertii.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti şi 7 reglementatori.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (3) Cei 7 reglementatori din Comitetul de reglementare, prevăzuţi la alin. (2), sunt numiti de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (4) Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE. (5) Mandatul unui membru al comitetului de reglementare inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (7); f) prin revocare pentru neindeplinirea mandatului, pentru incalcarea prevederilor prezentei legi sau pentru condamnare penala, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. (6) Revocarea mandatului unui membru al comitetului de reglementare se face de către autoritatea care l-a numit. (7) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de functii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii.-------------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (8) Ordinele şi deciziile ANRE cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majorităţii membrilor comitetului de reglementare. (9) Reglementarile de interes general se aproba prin ordine ale ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (10) Ordinele şi deciziile emise de presedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data publicarii lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate.-------------Alin. (10) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (11) Ordinele şi deciziile prevăzute la alin. (10) sunt obligatorii pentru părţi până la pronuntarea unei hotărâri judecătorești definitive şi irevocabile. (12) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care: a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale; c) 2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei şi gazelor naturale; d) un membru din partea asociaţiilor din administratia publică locala; e) 2 membri din partea organizaţiilor profesionale; f) 2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrica şi gaze naturale.-------------Alin. (12) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (13) Membrii consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare şi cazare, în cazul în care sedinta se desfăşoară intr-o alta localitate decat în cea de domiciliu a acestora. (14) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE şi face propuneri de imbunatatire a acestora.-------------Alin. (14) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 10Angajarea şi salarizarea personalului ANRE (1) Personalul este angajat şi eliberat din functie în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare şi functionare al ANRE, ale contractului colectiv de muncă şi cu reglementarile legale în vigoare. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 9 alin. (7) sunt aplicabile şi personalului. (2) Salarizarea personalului ANRE şi celelalte drepturi de personal, inclusiv drepturile banesti şi cheltuielile de cazare, pentru perioada delegării şi detaşării în alta localitate în interesul serviciului, se stabilesc prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANRE şi al contractului individual de muncă.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (3) Confidentialitatea tuturor informaţiilor obtinute în cursul sau ca urmare a exercitarii atribuţiilor de serviciu în cadrul ANRE este obligatorie pentru tot personalul acesteia şi pentru membrii Consiliului consultativ, în condiţiile prevăzute de lege.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 11Atribuţiile ANRE (1) ANRE elaboreaza, stabileste şi urmareste aplicarea ansamblului de reglementari obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionarii sectorului şi pieţei energiei electrice, precum şi a gazelor naturale, în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor.-------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (2) ANRE este abilitata cu urmatoarele competente şi atribuţii: a) stabileste reglementari cu caracter obligatoriu pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice; b) acorda, modifica, suspenda sau retrage autorizatiile şi licentele pentru operatorii economici din sectorul energiei electrice, inclusiv pentru producătorii de energie termica produsa în cogenerare; c) elaboreaza şi aproba metodologiile de calcul necesare stabilirii preturilor şi tarifelor reglementate; d) stabileste tarifele/preturile aplicabile consumatorilor captivi, precum şi criteriile şi regulile pentru stabilirea tarifelor aplicate de furnizorii de ultima optiune; e) aproba preturile şi tarifele practicate între operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice pe piaţa reglementata de energie electrica, tarifele pentru serviciile de sistem, de transport şi de distribuţie a energiei electrice, preturile şi tarifele practicate pentru activităţile şi serviciile aferente producerii energiei termice în cogenerare destinate populaţiei , pe bază de consultari, în scopul asigurarii protectiei consumatorului final; f) stabileste contractele-cadru de furnizare, pe cele dintre operatorii economici privind vanzarea, achizitia, transportul, serviciul de sistem şi distributia energiei electrice, precum şi pe cele de vanzare a energiei termice produse în cogenerare; g) elaboreaza regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; h) aprobă reglementări tehnice şi comerciale pentru operatorii economici din sector. Reglementările tehnice care stabilesc cerinţele tehnice minime de proiectare şi funcţionare pentru racordarea la reţeaua de transport a instalaţiilor de producere, a reţelelor de distribuţie, a echipamentelor consumatorilor conectate direct, a circuitelor interne şi a liniilor directe se notifică Comisiei Europene în conformitate cu prevederile Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice;------------Litera h) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. i) exercita controlul cu privire la respectarea de către operatorii economici din sectorul energiei electrice a reglementarilor emise, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplica sancţiuni în cazul nerespectarii acestora; j) stabileste procedura de solutionare a neintelegerilor precontractuale şi solutioneaza neintelegerile legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice şi a contractelor de racordare la retea; k) stabileste metodologia proprie de urmărire şi control în vederea respectarii de către operatorii economici a sistemului de preţuri şi tarife; l) elaboreaza, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare şi sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în domeniu; m) elaboreaza regulamentul pentru autorizarea electricienilor şi atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica şi exploateaza capacitati energetice, respectiv instalaţii de utilizare; n) urmareste aplicarea reglementarilor specifice în domeniul energiei electrice; o) sesizeaza ministerul de resort şi Consiliul Concurentei cu privire la abuzul de pozitie dominantă pe piaţa şi la incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta, ori de cate ori constata nerespectarea reglementarilor cu privire la concurenta şi transparenta; p) creeaza şi gestioneaza o baza de date la nivel naţional, necesară desfăşurării activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor autorităţi în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului energiei electrice, precum şi în legătură cu activitatea comerţului international cu energie electrica şi cu practicile internationale în domeniu, pe baza datelor ce vor fi transmise de operatorii economici implicati; q) elaboreaza regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, regulament care se aproba prin hotărâre a Guvernului; r) publică rapoarte anuale asupra activităţii proprii şi rezultatelor activităţii de monitorizare desfăşurate conform legii; s) organizeaza, monitorizează şi controlează procedurile prevăzute la art. 24; s) colaboreaza cu autorităţile de reglementare ale statelor din regiune pentru armonizarea cadrului de reglementare pentru dezvoltarea pieţei regionale, inclusiv privind schimburile transfrontaliere de energie electrica şi regulile privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconexiune prin care sistemul este interconectat; t) atesta operatorii economici şi autorizeaza electricienii care proiecteaza şi executa lucrari în instalatiile electrice;------------Litera ţ) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 13 mai 2010. u) monitorizează piaţa de energie electrică în vederea evaluării nivelului de eficienţă, transparenţă şi concurenţă al acesteia, a continuităţii în alimentare, pe bază de reglementări proprii, şi prezintă rapoarte anuale primului-ministru şi ministerului de resort privind problemele sesizate şi soluţiile aplicate.------------Litera u) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 172 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008. v) elaboreaza şi aproba regulamentul de desemnare a furnizorului de ultima optiune. (3) Activitatea de monitorizare realizata de ANRE se referă în principal la: a) regulile de management şi alocare a capacităţii de interconexiune, în cooperare cu autorităţile de reglementare din statele cu care Sistemul electroenergetic naţional este interconectat; b) managementul congestiilor în Sistemul electroenergetic naţional; c) durata de realizare a racordarilor la reteaua de transport şi distribuţie de către operatorul implicat şi durata de reconectare după reparatii; d) publicarea de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorul de distribuţie a informaţiilor adecvate privind capacitatile de interconexiune, utilizarea retelei şi capacitatea alocata, cu respectarea confidentialitatii informaţiilor comerciale specifice; e) separarea efectiva a situaţiilor contabile, conform art. 17 alin. (2) lit. b), pentru a asigura evitarea subventiilor incrucisate între activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei electrice; f) termenii, condiţiile şi tarifele pentru conectarea unor noi producători de energie electrica, pentru a garanta ca acestea sunt obiective, transparente şi nediscriminatorii, în special având în vedere costurile şi beneficiile diverselor tehnologii privind sursele regenerabile de energie, producţia distribuita şi producerea energiei termice în cogenerare; g) modalitatile în care operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie îşi indeplinesc oblibaţiile prevăzute în prezenta lege; h) nivelul de transparenta şi de concurenta privind functionarea pieţei de energie electrica.(3^1) Atribuţiile şi competentele prevăzute la alin. (2) se completeaza cu atribuţiile şi competentele prevăzute la art. 8 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (3^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. (4) În indeplinirea atribuţiilor sale, ANRE colaboreaza cu Consiliul Concurentei, cu Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu asociaţiile consumatorilor de energie electrica, cu operatorii economici specializati care presteaza servicii pentru sector, cu asociaţiile profesionale din domeniul energiei electrice şi termice şi cu asociaţiile patronale şi sindicale. (5) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al operatorilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.-------------Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 11^1Abrogat.-------------Art. 11^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 11^2Abrogat.-------------Art. 11^2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul IIIAbrogat-------------Cap. III a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Secţiunea 1 Abrogată-------------Secţiunea 1 fost abrogată de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 14Abrogat.-------------Art. 14 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 15Abrogat.-------------Art. 15 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 17Abrogat.-------------Art. 17 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 18Abrogat.-------------Art. 18 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 20Abrogat.-------------Art. 20 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 21Abrogat.-------------Art. 21 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 22Abrogat.-------------Art. 22 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 23Abrogat.-------------Art. 23 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Secţiunea a 2-a Abrogată-------------Secţiunea a 2-a fost abrogată de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 24Abrogat.-------------Art. 24 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Secţiunea a 3-a Abrogată-------------Secţiunea a 3-a fost abrogată de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 25Abrogat.-------------Art. 25 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul IVAbrogat-------------Capitolul IV a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 26Abrogat.-------------Art. 26 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 27Abrogat.-------------Art. 27 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 28Abrogat.-------------Art. 28 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 29Abrogat.-------------Art. 29 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 29^1Abrogat.-------------Art. 29^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 29^2Abrogat.-------------Art. 29^2 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 30Abrogat.-------------Art. 30 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 31Abrogat.-------------Art. 31 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 32Abrogat.-------------Art. 32 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 33Abrogat.-------------Art. 33 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 34Abrogat.-------------Art. 34 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 35Abrogat.-------------Art. 35 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 36Abrogat.-------------Art. 36 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 37Abrogat.-------------Art. 37 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 38Abrogat.-------------Art. 38 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 38^1Abrogat.-------------Art. 38^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 39Abrogat.-------------Art. 39 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 40Abrogat.-------------Art. 40 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 41Abrogat.-------------Art. 41 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 42Abrogat.-------------Art. 42 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 43Abrogat.-------------Art. 43 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 44Abrogat.-------------Art. 44 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 45Abrogat.-------------Art. 45 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 46Abrogat.-------------Art. 46 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 47Abrogat.-------------Art. 47 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 48Abrogat.-------------Art. 48 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 49Abrogat.-------------Art. 49 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 50Abrogat.-------------Art. 50 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 51Abrogat.-------------Art. 51 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 52Abrogat.-------------Art. 52 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 53Abrogat.-------------Art. 53 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 54Abrogat.-------------Art. 54 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 55Abrogat.-------------Art. 55 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 56Abrogat.-------------Art. 56 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 57Abrogat.-------------Art. 57 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 58Abrogat.-------------Art. 58 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 59Abrogat.-------------Art. 59 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 60Abrogat.-------------Art. 60 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VAbrogat-------------Capitolul V a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 61Abrogat.-------------Art. 61 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 62Abrogat.-------------Art. 62 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 63Abrogat.-------------Art. 63 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 64Abrogat.-------------Art. 64 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 65Abrogat.-------------Art. 65 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 66Abrogat.-------------Art. 66 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 67Abrogat.-------------Art. 67 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 68Abrogat.-------------Art. 68 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69Abrogat.-------------Art. 69 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 70Abrogat.-------------Art. 70 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 71Abrogat.-------------Art. 71 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 72Abrogat.-------------Art. 72 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 73Abrogat.-------------Art. 73 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VIAbrogat-------------Capitolul VI a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 74Abrogat.-------------Art. 74 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 75Abrogat.-------------Art. 75 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 76Abrogat.-------------Art. 76 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 77Abrogat.-------------Art. 77 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 78Abrogat.-------------Art. 78 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 79Abrogat.-------------Art. 79 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 80Abrogat.-------------Art. 80 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 81Abrogat.-------------Art. 81 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 82Abrogat.-------------Art. 82 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 83Abrogat.-------------Art. 83 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VIIAbrogat-------------Capitolul VII a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 84Abrogat.-------------Art. 84 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 85Abrogat.-------------Art. 85 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 86Abrogat.-------------Art. 86 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 87Abrogat.-------------Art. 87 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 88Abrogat.-------------Art. 88 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 89Abrogat.-------------Art. 89 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 89^1Abrogat.-------------Art. 89^1 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VIIIAbrogat-------------Capitolul VIII a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 90Abrogat.-------------Art. 90 a fost abrogat de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.*-------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost abrogată de alin. (2) al art. 96 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORBOGDAN OLTEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 13.------------