ORDIN nr. 3.427 din 13 septembrie 2012privind stabilirea unui formular unic în vederea depunerii cererilor pentru proiectele finanţate din fonduri UE
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 5 octombrie 2012    În baza prevederilor art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru proiectele finanţate din fonduri UE, potenţialii beneficiari se vor adresa autorităţilor pentru protecţia mediului în vederea obţinerii formularului, denumit în continuare referat, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Obţinerea referatului se face prin completarea formularului de prezentare a proiectului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile ghidului solicitantului, autorităţile de management vor solicita odată cu depunerea cererii de finanţare, ca dovadă a demarării formalităţilor de obţinere a avizelor în domeniul protecţiei mediului, numai referatul prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Prezentul ordin nu exclude derularea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri, proiecte şi, respectiv, autorizarea activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbBucureşti, 13 septembrie 2012.Nr. 3.427.  +  Anexa 1 Antetul agenţiei judeţene pentru protecţia mediuluiNr. înregistrare ..........FORMULARREFERATDatele de identificare ale solicitantului de proiectTitlul proiectuluiLocalizarea proiectuluiPentru avizarea acestei propuneri de proiect agenţia judeţeană pentru protecţia mediului trebuie să menţioneze:1. dacă proiectul face parte din planul de acţiune pentru protecţie a mediului din judeţ/regiune sau din alte strategii locale, după caz;2. actul de reglementare deţinut de către solicitant (pentru instalaţiile existente);3. dacă realizarea proiectului propus necesită eliberarea actelor de reglementare şi, dacă da, care sunt acestea, după caz;- declaraţia Natura 2000;- până la semnarea contractului: SEA, EIA, inclusiv evaluare adecvată, după caz;- înainte de ultimul decont - autorizaţie de funcţionare;4. dacă proiectul aduce beneficii asupra mediului.De acord cu proiectul propus----------------------------Director executiv,................  +  Anexa 2 FORMULARde prezentare a proiectului(Se depune de către solicitant la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.)1. Titlul proiectului ........................................2. Localizarea proiectului ...................................3. Descrierea detaliată a fazelor proiectului ................4. Identificarea surselor de poluare şi descriereainvestiţiilor prevăzute pentru reducerea poluării .........5. Obiectivele proiectului ...................................6. Rezultatele estimate la finalizarea proiectului ...........7. Durata de realizare a proiectului .........................8. Asigurarea cu utilităţi ...................................9. Surse de finanţare ........................................10. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus ....Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantuluiSemnătura şi ştampila--------------