LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 (*actualizată*)LEGEA GAZELOR(actualizată până la data de 19 iulie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2012; LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007, în cuprinsul Legii gazelor nr. 351/2004, denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" se înlocuieşte cu denumirea "Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)".Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007, se înfiinţează Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reorganizarea Ministerului Finanţelor Publice şi prin preluarea activităţii în domeniul economiei de la Ministerul Economiei şi Comerţului, care îşi încetează activitatea.Conform art. 7 şi 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Economiei prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi, dacă este cazul, prin preluarea unor activităţi din cadrul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a unor structuri din portofoliul acesteia, astfel cum va fi stabilit prin actul normativ de organizare şi funcţionare a ministerului.De asemenea, se înfiinţează Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activităţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţează.Prin HOTĂRÂREĂ nr. 1.634 din 29 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 4 ianuarie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.Art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 11 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 247 din 12 aprilie 2007 prevede că se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse prin reorganizarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, care îşi încetează activitatea.Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse îşi realizează atribuţiile în domeniul egalităţii de şanse prin Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), care funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului.Conform art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul IAbrogat.----------Cap. I a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 1Abrogat.----------Art. 1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 3Abrogat.----------Art. 3 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul IIAbrogat.----------Cap. II a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul III Autoritatea de reglementare  +  Articolul 6 (1) Autoritatea competenţa în sectorul energiei electrice şi gazelor naturale este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)*), institutie publică autonoma, cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, aflata în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, care îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de organizare şi functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (2) Veniturile proprii ale ANRE provin din: tarife percepute pentru acordarea de licente, autorizaţii şi atestari, pentru prestări de servicii, precum şi din contribuţii ale operatorilor economici din sectorul energiei şi gazelor naturale sau din fonduri acordate de organismele internationale.---------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 1 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007, astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 3 februarie 2010, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează următoarele structuri:- Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepreşedinţi cu rang de subsecretari de stat, numiţi, respectiv revocaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, şi finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 7ANRE elaboreaza, stabileste şi urmareste respectarea sistemului de reglementari obligatorii la nivel naţional, necesar funcţionarii sectorului şi pieţei gazelor naturale, precum şi a energiei electrice, în condiţii de eficienta, concurenta, transparenta şi protecţie a consumatorilor.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 8 (1) ANRE are urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii:-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007. a) elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului Regulamentul privind acordarea autorizaţiilor şi licentelor în sectorul gazelor naturale; b) stabileste condiţiile de valabilitate pentru autorizatiile şi licentele acordate; c) elaboreaza şi aproba regulamentele pentru autorizarea şi verificarea personalului şi a agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniul gazelor naturale şi stabileste condiţiile de valabilitate pentru autorizatiile acordate; d) elaboreaza şi aproba reglementari şi norme tehnice la nivel naţional care stabilesc criteriile de siguranţă tehnica, cerinţele tehnice minime de proiectare, execuţie şi exploatare, necesare pentru functionarea în condiţii de eficienta şi siguranţa a obiectivelor din domeniul gazelor naturale; e) elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale şi participa, în condiţiile legii, la activitatea de autorizare a laboratoarelor de analiza şi încercări din domeniul gazelor naturale; f) participa la elaborarea şi aplicarea regulamentelor pentru atestarea verificatorilor de proiecte;---------------Litera f) a art. 8 a fost modificata de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 25 iulie 2005. g) elaboreaza şi aproba regulamente pentru atestarea expertilor în domeniul gazelor naturale; h) elaboreaza şi propune spre aprobare Guvernului regulamentele privind accesul tertilor la conductele din amonte, conductele de tranzit, la depozitele de inmagazinare, la sistemele de transport şi de distribuţie a gazelor naturale; i) elaboreaza, aproba şi aplica reglementari pentru organizarea şi functionarea pieţei de gaze naturale, privind asigurarea continuitatii şi sigurantei alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor; j) asigura liberalizarea totala a pieţei interne de gaze naturale; k) aprobă regulamentele de programare, funcţionare şi dispecerizare ale SNT, ale altor sisteme de transport şi ale depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale, la propunerea operatorilor din sector;---------------Litera k) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 122 din 31 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007. l) elaboreaza, aproba şi aplica criterii şi metode pentru aprobarea preturilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale; m) elaboreaza şi aproba contractele-cadru pentru furnizarea gazelor naturale, contractele-cadru pentru prestarea serviciilor de inmagazinare, de transport şi de distribuţie, precum şi contractele-cadru pentru activităţile conexe, desfăşurate în baza unor tarife reglementate; n) elaboreaza, aproba şi urmareste aplicarea reglementarilor tehnice, comerciale, economice, operationale, cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate ai serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare, stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale; o) avizeaza, în condiţiile legii, clauzele şi condiţiile specifice din contractele de concesiune a bunurilor, activităţilor şi serviciilor din sectorul gazelor naturale; p) monitorizează:1. piaţa interna de gaze naturale;2. respectarea reglementarilor privind organizarea şi functionarea pieţei de gaze naturale;3. respectarea reglementarilor privind accesul la conductele din amonte, depozitele de inmagazinare şi la sistemele de transport şi de distribuţie;4. respectarea criteriilor şi a metodelor pentru aprobarea preturilor şi pentru stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale;5. aplicarea regulilor privind gestionarea şi alocarea capacităţilor de interconectare, împreună cu autoritatea sau cu autorităţile de reglementare din statele cu care exista interconectare;6. modul de rezolvare a problemei capacităţii supraaglomerate a SNT al gazelor naturale;7. publicarea informaţiilor de interes de către operatorii sistemelor de transport şi de distribuţie privind conductele de interconectare, utilizarea retelei şi alocarea capacităţii către părţile interesate, ţinând cont de necesitatea de a pastra confidentialitatea datelor cu caracter comercial;8. separarea efectiva a conturilor pentru activităţile de inmagazinare, transport, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale şi GNL - gaz natural lichefiat, GPL - gaz petrolier lichefiat, GNCV - gaz natural comprimat pentru vehicule, pentru evitarea subventiilor incrucisate între acestea;9. respectarea de către operatorii licentiati a condiţiilor de valabilitate pentru licente;10. activitatea operatorilor licentiati pentru asigurarea securitatii şi continuitatii în furnizarea gazelor naturale; q) solutioneaza divergente privind refuzul de acces la SNT al gazelor naturale/sistemele de distribuţie a gazelor naturale; r) mediaza neintelegerile precontractuale în sectorul gazelor naturale, conform procedurilor proprii; s) elaboreaza, aproba şi aplica Regulamentul de constatare, notificare şi sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în domeniul gazelor naturale; s) elaboreaza regulamentul de organizare şi functionare propriu şi stabileste responsabilitatile personalului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; t) protejeaza interesele legitime ale consumatorilor din sectorul gazelor naturale; t) deruleaza programe specifice, inclusiv programe de asistenţa şi expertiza conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern; u) creeaza baza de date necesară pentru desfăşurarea activităţii sale şi pentru furnizarea de informaţii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum şi în activitatea de comert international cu gaze naturale; v) colaboreaza cu:1. autorităţile de reglementare în domeniul gazelor naturale din alte state;2. organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;3. asociaţii ale consumatorilor de gaze naturale;4. operatorii de servicii din sectorul gazelor naturale, asociaţiile profesionale şi asociaţiile patronale din sectorul gazelor naturale, din tara şi din alte state; w) elaboreaza, aproba şi aplica regulamentele privind organizarea şi functionarea Comitetului de reglementare şi a Consiliului consultativ; x) stabileste, pentru operatorii licentiati, obiectivele privind asigurarea securitatii şi continuitatii în furnizarea de gaze naturale, precum şi condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorului de ultima instanţa; y) instruieste şi perfectioneaza continuu personalul propriu; z) avizeaza, pentru fiecare perioada de reglementare pentru care se stabilesc tarife şi preţuri reglementate, programele de investitii ale operatorilor licentiati, în vederea recunoasterii costurilor şi încadrării acestora în tarifele şi preturile aprobate.z^1) aplica la sfârşitul fiecarui an calendaristic, dacă este cazul, măsuri de regularizare de orice natura, pentru corectarea efectelor reglementarilor emise.--------------Litera z^1) a art. 8 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 288 din 11 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005. (2) Atribuţiile şi competentele prevăzute la alin. (1) se completeaza cu atribuţiile şi competentele prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007.---------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 9 (1) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, ANRE are dreptul de acces la informaţiile şi documentele legate de domeniul de activitate al agentilor economici, inclusiv la evidentele contabile ale acestora.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat prin inlocuirea denumirii "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)" cu denumirea "Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)" conform pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Articolul 10 (1) Conducerea ANRE se asigura de un presedinte, ajutat de 3 vicepresedinti, numiti şi revocati prin decizie a primului-ministru, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele reprezinta ANRE în relatiile cu tertii. (2) Pentru aprobarea reglementarilor elaborate de ANRE se constituie un comitet de reglementare format din presedinte, cei 3 vicepresedinti şi 7 reglementatori. (3) Cei 7 reglementatori prevăzuţi la alin. (2) sunt numiti de primul-ministru pe o perioadă de 5 ani, din cadrul personalului ANRE, la propunerea presedintelui ANRE. (4) Comitetul de reglementare îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi functionare aprobat prin decizie a presedintelui ANRE. (5) Mandatele presedintelui, vicepresedintilor şi ale membrilor Comitetului de reglementare inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (6); f) prin revocare. (6) Calitatea de membru în Comitetul de reglementare este incompatibila cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale şi cu exercitarea de functii publice, cu excepţia celei didactice din învăţământul superior, în condiţiile legii. (7) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 11 membri, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea presedintelui ANRE, din care: a) 2 membri din partea directiei de specialitate din ministerul de resort; b) 2 membri din partea asociaţiilor patronale din domeniul energiei şi gazelor naturale; c) 2 membri din partea organizaţiilor sindicale ale salariatilor din domeniul energiei şi gazelor naturale; d) un membru din partea asociaţiilor din administratia publică locala; e) 2 membri din partea organizaţiilor profesionale; f) 2 membri din partea asociaţiilor consumatorilor de energie electrica şi gaze naturale. (8) Consiliul consultativ asigura armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice cu cele ale consumatorilor, evalueaza impactul reglementarilor ANRE şi face propuneri de imbunatatire a acestora.---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 31 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.---------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 10 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.---------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 11 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 18 mai 2007.  +  Capitolul IVAbrogat----------Cap. IV a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 17Abrogat----------Art. 17 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 18Abrogat----------Art. 18 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 19Abrogat----------Art. 19 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 20Abrogat----------Art. 20 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 21Abrogat----------Art. 21 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 22Abrogat----------Art. 22 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 23Abrogat----------Art. 23 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 24Abrogat----------Art. 24 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 25Abrogat----------Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 26Abrogat----------Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 26^1Abrogat----------Art. 26^1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 27Abrogat----------Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 28Abrogat----------Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 29Abrogat----------Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 30Abrogat----------Art. 30 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 31Abrogat----------Art. 31 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 32Abrogat----------Art. 32 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 33Abrogat----------Art. 33 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 34Abrogat----------Art. 34 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 35Abrogat----------Art. 35 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 36Abrogat----------Art. 36 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 37Abrogat----------Art. 37 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 38Abrogat----------Art. 38 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 39Abrogat----------Art. 39 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 40Abrogat----------Art. 40 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 41Abrogat----------Art. 41 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 42Abrogat----------Art. 42 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VAbrogat----------Cap. V a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 43Abrogat----------Art. 43 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 44Abrogat----------Art. 44 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 45Abrogat----------Art. 45 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 46Abrogat----------Art. 46 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 47Abrogat----------Art. 47 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 48Abrogat----------Art. 48 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 49Abrogat----------Art. 49 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 50Abrogat----------Art. 50 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 51Abrogat----------Art. 51 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 52Abrogat----------Art. 52 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 53Abrogat----------Art. 53 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 54Abrogat----------Art. 54 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 55Abrogat----------Art. 55 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VIAbrogat----------Cap. VI a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 56Abrogat----------Art. 56 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 57Abrogat----------Art. 57 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 58Abrogat----------Art. 58 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 59Abrogat----------Art. 59 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 60Abrogat----------Art. 60 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VIIAbrogat----------Cap. VII a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 61Abrogat----------Art. 61 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 62Abrogat----------Art. 62 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 63Abrogat----------Art. 63 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 64Abrogat----------Art. 64 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 65Abrogat----------Art. 65 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 66Abrogat----------Art. 66 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 67Abrogat----------Art. 67 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 68Abrogat----------Art. 68 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69Abrogat----------Art. 69 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VII^1Abrogat----------Cap. VII^1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^1Abrogat----------Art. 69^1 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^2Abrogat----------Art. 69^2 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^3Abrogat----------Art. 69^3 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^4Abrogat----------Art. 69^4 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^5Abrogat----------Art. 69^5 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^6Abrogat----------Art. 69^6 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^7Abrogat----------Art. 69^7 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^8Abrogat----------Art. 69^8 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 69^9Abrogat----------Art. 69^9 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul VIIIAbrogat----------Cap. VIII a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 70Abrogat----------Art. 70 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 71Abrogat----------Art. 71 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 72Abrogat----------Art. 72 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul IXAbrogat----------Cap. IX a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 73Abrogat----------Art. 73 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul XAbrogat----------Cap. X a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 74Abrogat----------Art. 74 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 75Abrogat----------Art. 75 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 76Abrogat----------Art. 76 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 77Abrogat----------Art. 77 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 78Abrogat----------Art. 78 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul XIAbrogat----------Cap. XI a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 79Abrogat----------Art. 79 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 80Abrogat----------Art. 80 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 81Abrogat----------Art. 81 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 82Abrogat----------Art. 82 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 83Abrogat----------Art. 83 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 84Abrogat----------Art. 84 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 85Abrogat----------Art. 85 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 86Abrogat----------Art. 86 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 87Abrogat----------Art. 87 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 88Abrogat----------Art. 88 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 89Abrogat----------Art. 89 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 90Abrogat----------Art. 90 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 91Abrogat----------Art. 91 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 92Abrogat----------Art. 92 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 93Abrogat----------Art. 93 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 94Abrogat----------Art. 94 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 95Abrogat----------Art. 95 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul XIIAbrogat----------Cap. XII a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 96Abrogat----------Art. 96 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 97Abrogat----------Art. 97 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul XIIIAbrogat----------Cap. XIII a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 98Abrogat----------Art. 98 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 99Abrogat----------Art. 99 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 100Abrogat----------Art. 100 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 101Abrogat----------Art. 101 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul XIVAbrogat----------Cap. XIV a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 102Abrogat----------Art. 102 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 103Abrogat----------Art. 103 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 104Abrogat----------Art. 104 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 105Abrogat----------Art. 105 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 106Abrogat----------Art. 106 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 107Abrogat----------Art. 107 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 108Abrogat----------Art. 108 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 109Abrogat----------Art. 109 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 110Abrogat.----------Art. 110 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 111Abrogat.----------Art. 111 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 112Abrogat.----------Art. 112 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 112Abrogat.----------Art. 112 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 114Abrogat.----------Art. 114 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 115Abrogat.----------Art. 115 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 116Abrogat.----------Art. 116 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 117Abrogat.----------Art. 117 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Capitolul XVAbrogat----------Cap. XV a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 118Abrogat.----------Art. 118 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 119Abrogat.----------Art. 119 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.  +  Articolul 120Abrogat.----------Art. 120 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 200 din LEGEA nr. 123 din 10 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 16 iulie 2012.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 14 iulie 2004.Nr. 351.--------------