HOTĂRÂRE nr. 458 din 15 august 1997 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar(actualizată până la data de 8 noiembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 noiembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998; HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999; HOTĂRÂREA nr. 119 din 18 februarie 2000; HOTĂRÂREA nr. 746 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.208 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 3 noiembrie 2005.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor-----------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, care prevede: "Instituţia Ministerul Privatizării se înlocuieşte cu instituţia Agenţia Română de Dezvoltare".În temeiul art. 7 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, elaborate de Banca Naţionala a României, Agenţia Naţionala pentru Privatizare şi Fondul Proprietăţii de Stat, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:------------------Ministru de stat,ministrul reformei,Ulm SpineanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumarap. Ministrul justiţiei,Dinu Ianculescu,secretar de statGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur IsarescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Privatizare,Valentin M. Ionescup. Preşedintele FonduluiProprietăţii de Stat,Bogdan Baltazar  +  AnexăNORMA 15/08/1997