HOTĂRÂRE nr. 714 din 2 iulie 2008 (*actualizată*)privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari**)(actualizată până la data de 2 august 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 2 august 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 761 din 27 iulie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de art. IV din HOTĂRÂREA nr. 761 din 27 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 2 august 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 1 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 septembrie 2008 se actualizează limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru un elev, respectiv pentru un preşcolar, la 1,17 lei/elev, respectiv preşcolar.  +  Articolul 2Se aprobă conţinutul/specificaţiile tehnice al/ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, împreună cu consiliile judeţene, consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, consiliile sectoarelor municipiului Bucureşti şi instituţiile prefecţilor, vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 2 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 2 iulie 2008.Nr. 714.  +  Anexa SPECIFICAŢII TEHNICE ALE CAIETULUI DE SARCINIpentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare aproduselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolariSpecificaţii tehnice1. Caracteristici generaleSe vor furniza: a) lapte tratat termic, UHT şi pasteurizat, precum şi produse din lapte fermentat care conţin cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte bătut, sana sau chefir, care îndeplinesc cerinţele specificate în art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare şi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală şi sunt marcate cu ştampila ovală, conform normelor sanitar-veterinare, în ambalaje de 200 ml/unitate în cazul laptelui şi în ambalaje cu greutăţi exprimate în grame pentru produsele din lapte fermentat; b) produse de panificaţie: cornuri sau batoane şi produse derivate: covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi, în ambalaje de 80 g/unitate.Se vor asigura transportul şi distribuţia zilnic, bisăptămânal sau săptămânal la destinatar: şcoală, grădiniţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Produsele alimentare distribuite vor respecta prevederile, criteriile şi limitele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.2. Evidenţa cantităţilor solicitate, distribuite şi consumateCantităţile totale zilnice, precum şi lista localităţilor în care distribuţia produselor se face bisăptămânal sau săptămânal, cu nominalizarea şcolilor şi grădiniţelor de stat şi private cu program normal de 4 ore şi a numărului de elevi care urmează să beneficieze de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se anexează caietului de sarcini.Fiecare unitate şcolară beneficiară va ţine evidenţa cantităţii de produse consumate, care trebuie să conţină categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/porţie, numărul de porţii şi numărul de zile de şcoală, precum şi evidenţa numărului de copii cu frecvenţă regulată.Furnizorul va păstra şi va prezenta organismelor de control competente documentele comerciale şi tehnice privind produsele lactate distribuite în unităţile şcolare, precum şi documentele care să ateste calitatea şi siguranţa produselor de panificaţie, după caz; unităţile şcolare au obligaţia de a păstra avizele de expediţie aferente fiecărei distribuţii.Lunar, autoritatea contractantă va realiza centralizarea cantităţii de produse consumate per categorie de produs, în funcţie de situaţia numărului de copii şcolarizaţi în luna precedentă, pe care o va corela cu situaţia existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în Ghidul solicitantului de ajutor comunitar în vigoare, elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În acest scop, furnizorii produselor lactate vor întocmi, la solicitarea şi potrivit modelului indicat de autoritatea contractantă, situaţia centralizată a avizelor emise pe fiecare unitate şcolară sau alte documente necesare pentru solicitarea ajutorului comunitar.Toate părţile implicate în procesul de distribuţie a produselor alimentare menţionate la pct. 1 către instituţiile şcolare vor păstra documentele justificative pe o perioadă de cel puţin 3 ani începând de la sfârşitul anului întocmirii acestora.3. Calitatea produselorProdusele alimentare trebuie să se încadreze în parametrii stabiliţi de Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.De asemenea, vor fi respectate condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum, precum şi condiţiile minime de calitate prevăzute de reglementările legale în vigoare.Pentru menţinerea stării de sănătate şi a nivelului de nutriţie ale copiilor, laptele de consum care se va administra trebuie să aibă minimum 3,2% proteine şi minimum 1,8% grăsime.Pentru grupele speciale de consumatori - copii cu diabet, intoleranţă la lactoză etc. - se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrană de regim şi cantitatea necesară se prevăd în anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru fiecare şcoală şi elev.4. Siguranţă şi perisabilitateData-limită minimă de consum al produselor transportate de la furnizor către unităţile şcolare va fi de: a) 8 zile de la data fabricaţiei, în cazul laptelui pasteurizat, şi 6 luni de la data fabricaţiei, în cazul laptelui UHT; b) 5 zile pentru iaurt simplu, lapte bătut, sana şi chefir; c) 48 de ore pentru produse de panificaţie.Pentru zonele în care distribuţia se face bisăptămânal sau săptămânal se vor putea distribui numai produse a căror datălimită de consum acoperă perioada dintre două livrări succesive.Pentru depozitare în şcoli se vor folosi spaţii special amenajate pentru păstrarea produselor alimentare în condiţii de igienă, asigurate de către beneficiar: şcoală sau grădiniţă.Produsele alimentare vor fi păstrate până la servire în condiţiile indicate de producător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.5. Condiţii pentru transport şi distribuţieProdusele alimentare vor fi transportate de la furnizor către unităţile şcolare numai cu mijloace auto speciale, autorizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.Documentele care stau la baza plăţii produselor furnizate vor fi întocmite distinct pentru produsele lactate şi, respectiv, pentru cele de panificaţie.În cazul produselor lactate, facturile întocmite de furnizor vor conţine în mod obligatoriu următoarele elemente: denumirea comercială a fiecărui produs lactat furnizat, greutatea conţinutului unităţii de facturare exprimată în mililitri pentru lapte şi în grame pentru celelalte produse derivate, preţul unitar şi valoarea facturată, cu şi fără TVA.6. Metode de testare şi controlAnaliza produselor alimentare distribuite conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează doar în laboratoare acreditate.7. Modul de distribuţie în şcoli şi grădiniţeDistribuţia produselor lactate se va face zilnic, bisăptămânal sau săptămânal, conform unei scheme-cadru şi unui orar aprobate de autoritatea contractantă, după cum urmează: a) zone cu distribuţie zilnică: localităţi aflate la o distanţă de maximum 25 km de sediul distribuitorului; b) zone cu distribuţie bisăptămânală: localităţi aflate la o distanţă situată în intervalul 25-50 km de sediul distribuitorului; c) zone cu distribuţie săptămânală: localităţi aflate la o distanţă mai mare de 50 km de sediul distribuitorului.Lista localităţilor în care distribuţia produselor se face bisăptămânal sau săptămânal va fi avizată de comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, constituită la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti.Distribuţia alimentelor se va face numai de către persoane care au însuşite noţiuni fundamentale de igienă şi examenul medical efectuat conform prevederilor în vigoare.8. Ambalare, etichetare, marcareÎn conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu cele ale reglementărilor referitoare la acordarea produselor lactate şi de panificaţie în şcoli, produsele alimentare preambalate vor avea inscripţionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii: a) denumirea produsului: lapte tratat termic, lapte bătut, corn etc.; b) lista ingredientelor pentru produsele de panificaţie; c) cantitatea netă exprimată în mililitri în cazul laptelui şi în grame în cazul celorlalte produse lactate şi de panificaţie; d) data de consum, sub forma: "Expiră la data de ...", cu înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului; e) condiţii de depozitare; f) denumirea şi adresa producătorului şi distribuitorului; g) în cazul laptelui şi produselor lactate, trebuie să existe în mod obligatoriu pe ambalajul acestora marca de identificare de formă ovală, care să ateste că laptele şi produsele lactate au fost obţinute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare; h) menţiune privind lotul; în cazul în care data-limită de consum se înscrie sub forma zi, lună, an, nu este necesară înscrierea lotului; i) menţiuni suplimentare de etichetare pentru produsele lactate: lapte tratat termic, prin pasteurizare sau UHT; în cazul produselor derivate trebuie menţionat că laptele folosit la fabricarea acestora a fost tratat termic; conţinutul de grăsime exprimat în %; j) având în vedere destinaţia acestor produse, este necesară inscripţionarea unor elemente de avertizare, astfel: "PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 96/2002. ESTE INTERZISĂ COMERCIALIZAREA!".-----------