ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 26 septembrie 2012 (*actualizată*)privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin organul fiscal competent(actualizată până la data de 13 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 13 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 79 din 5 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorSocietatea Comercială AVERSA - S.A. Bucureşti face parte din categoria societăţilor de importanţă naţională, fiind singura companie care are ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea şi fabricaţia de pompe de vehiculare, şi care are capacitatea de a fabrica aproape toate tipurile constructive de pompe (de la pompele standard până la cele speciale destinate energeticii nucleare).În această perioadă, prin Sentinţa civilă nr. 387 din 19 ianuarie 2012 a Tribunalului Bucureşti, s-a dispus începerea procedurii de faliment a Societăţii Comerciale AVERSA - S.A.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) intenţionează să propună, la primul termen fixat de tribunal pentru continuarea procedurii de faliment, o metodă de valorificare a activelor societăţii, prin care să poată susţine vânzarea pachetului de acţiuni deţinut la societatea comercială şi vânzarea activelor societăţii, în vederea acoperirii masei credale, cu posibilitatea de relocare a activităţii printr-o nouă societate, înfiinţată pe suportul activelor achiziţionate, sau prin societatea declarată adjudecatar în procedura de licitaţie organizată.Prin această procedură statul intenţionează să monitorizeze, printr-o singură instituţie, maximizarea recuperării creanţelor sale, precum şi aplicarea unei proceduri specifice legii falimentului, care să permită totodată şi rămânerea în circuitul economic a activităţii de producere a pompelor.Procedura nu va afecta interesele celorlalţi creditori, întrucât AVAS se va subroga Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe lista creditorilor acceptaţi în Tabelul definitiv al creanţelor, rămânând totodată şi pe poziţia conferită de calitatea sa proprie de creditor.Caracterul de urgenţă este susţinut, pe de-o parte, de importanţa pe care societatea o are în circuitul economic, susţinută prin gama foarte largă de produse livrate pe piaţă şi de comenzile pe care încă le are în derulare cu societăţi importante din economie, cum ar fi Societatea Comercială PETROM - S.A., Societatea Comercială NUCLEAR ELECTRICA - S.A., iar, pe de altă parte, şi de faptul că, atât la lichidatorul judiciar, cât şi la AVAS, s-a depus o serie de oferte din care rezultă intenţia de păstrare a locurilor de muncă şi de relocare a activităţii societăţii, după achiziţionarea activelor şi, eventual, constituirea unei noi societăţi comerciale, concomitent cu achiziţionarea pachetului de acţiuni de la AVAS, ceea ce constituie premisele unei valorificări superioare a tuturor activelor societăţii şi a acţiunilor AVAS, cu posibilitatea asigurării unui grad superior de recuperare a creanţelor.În plus, trebuie ţinut cont de faptul că expiră perioada de concedii în care personalul a fost trimis, iar nerezolvarea procedurilor propuse ar permite lichidatorului judiciar să propună, la următorul termen de judecată, concedierea colectivă a întregului personal, ceea ce ar reprezenta pierderea unor specialişti de înaltă valoare profesională, dar şi de faptul că potenţialii investitori se pot îndrepta spre noi oportunităţi în situaţia în care nu se ia o decizie cu privire la Societatea Comercială AVERSA - S.A.Trebuie precizat faptul că urgenţa acestei propuneri are în vedere şi termenul fixat la începutul lunii octombrie 2012, pentru continuarea procedurii falimentului, dată până la care instituţiile statului trebuie să definitiveze şi să aprobe procedura de urmat, astfel încât să nu fie afectate interesele niciunui creditor înscris în tabloul definitiv al creanţelor.Faţă de cele prezentate mai sus,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumită în continuare AVAS, a creanţelor bugetare asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, prin organul fiscal competent.  +  Articolul 2 (1) Fac obiectul preluării de către AVAS creanţele bugetare, respectiv impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesorii, precum şi creanţele născute după data deschiderii procedurii falimentului şi până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, administrate de ANAF, prin organul fiscal competent, asupra Societăţii Comerciale AVERSA - SA. Bucureşti şi înscrise în Tabelul definitiv consolidat al creanţelor din procedura de insolvenţă a debitoarei.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 79 din 5 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013. (2) Data preluării creanţei este data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) După predarea creanţei prevăzute la art. 1, ANAF, prin organul fiscal competent, va proceda la scăderea acesteia din evidenţa fiscală şi, implicit, la scăderea ei din contabilitatea bugetară. (2) Organul fiscal al ANAF competent în administrarea creanţelor asupra Societăţii Comerciale AVERSA - S.A. Bucureşti, prevăzute la art. 2 alin. (1), predă AVAS titlurile de creanţă, precum şi actele procedurale întocmite de acesta în vederea recuperării obligaţiilor bugetare.  +  Articolul 4 (1) Începând cu data intrării în vigoare, raportat la creanţa ce face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, AVAS se subrogă în drepturile şi obligaţiile ANAF. (2) Termenele de prescripţie prevăzute de lege la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru creanţa ce face obiectul acesteia rămân aplicabile.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Marius Lucian ObrejaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 26 septembrie 2012.Nr. 54.------