ORDONANŢĂ nr. 7 din 19 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural**)(actualizată până la data de 25 septembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006 respinsă de LEGEA nr. 70 din 26 martie 2007; LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007; LEGEA nr. 18 din 26 februarie 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009; ORDONANŢA nr. 13 din 23 august 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 21, Cap. III din LEGEA nr. 18 din 26 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 27 februarie 2009, termenul de aplicare a Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, se prelungeşte până la 31 decembrie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale------------Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, denumit în continuare Programul.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 2Scopul acestui Program este îmbunătăţirea situaţiei sociale, economice şi cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Capitolul II Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural------------Cap. II a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 3Obiectivele generale sunt dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor, satele aparţinând oraşelor şi municipiilor şi zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 4Obiectivele specifice sunt: creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, a serviciilor publice şi scăderea abandonului şcolar.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 5Beneficiarii direcţi ai acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural, precum şi asociaţii ale acestora constituite conform legii, unde se realizează şi se utilizează investiţiile: poduri, podeţe, punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 6Programul se aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009.  +  Capitolul III Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural------------Cap. III a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 6^1Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural urmăreşte revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 6^2Obiectivul principal al acestui Program, ca program naţional, îl constituie realizarea a cel puţin 1.000 de baze sportive, începând cu semestrul 2 al anului 2007.-------------Art. 6^2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009.  +  Articolul 6^3Beneficiarii acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural.------------Art. 6^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 6^4 (1) Bazele sportive, ca obiective de investiţii sportive, se realizează în baza unor proiecte tipizate. (2) Terenul şi utilităţile necesare realizării şi funcţionării bazelor sportive se asigură de autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale investiţiei.------------Art. 6^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Capitolul IV Finanţarea proiectelor, avizarea şi aprobarea acestora------------Cap. IV a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 7 (1) Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, denumită în continuare Comisia, se organizează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi este formată din specialişti din cadrul ministerului, ministrul, în calitate de preşedinte al Comisiei, precum şi un secretar de stat, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 25 septembrie 2012. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 25 septembrie 2012. (3) Abrogat.----------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 25 septembrie 2012. (4) Componenţa nominală şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 25 septembrie 2012. (5) Comisia va elabora normele, regulamentele şi Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilităţii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obţine finanţare în cadrul Programului. (6) Comisia va primi cererile de finanţare adresate de consiliile locale, le va selecta şi va aproba proiectele care corespund criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate. (7) Monitorizarea şi coordonarea derulării Programului se fac de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Direcţia generală lucrări publice.------------Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 25 septembrie 2012.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 8*) (1) Pentru finanţarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanţe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 25 septembrie 2012. (3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2012 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural nu va depăşi suma de 4.000.000.000 lei.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009. (4) Valoarea minimă a unei cereri de finanţare pentru un proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural va fi de 40.000 lei, iar valoarea maximă de 4.000.000 lei. (5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2012 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi suma de 525.000.000 lei.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009. (6) Valoarea de investiţii a fiecărui proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi 525.000 lei. (7) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanţarea lucrărilor respectivelor obiective de investiţii.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.------------*) NOTA C.T.C.E S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (3) al art. 6 din ORDONANŢA nr. 13 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 27 august 2012, se diminuează cu suma de 150.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Lucrările de investiţii aprobate de Comisie conform cererilor de finanţare se vor contracta cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei privind achiziţiile publice.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.------------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 71 din 26 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 7.----------