LEGE nr. 34 din 20 ianuarie 1998privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 27 ianuarie 1998  Notă
  Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 7 octombrie 2016, în cuprinsul întregului text al hotărârii Guvernului sintagma "Ministerul Muncii și Solidarității Sociale" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice" și sintagmele "direcții județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv Direcția generală de muncă, solidaritate socială și familie a municipiului București" și "Direcția de muncă și solidaritate socială" se înlocuiesc cu sintagma "agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București", iar sintagma "direcție teritorială", cu sintagma "agenție teritorială".
  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistența socială, pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetele locale, care vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru serviciile de asistența socială acordate persoanelor care, potrivit dispozițiilor legale, au dreptul sa beneficieze de acestea.(2) De la bugetul de stat se pot aloca subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistența socială se adresează unor beneficiari din mai multe județe ale tarii și care au încheiat convenții cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru prestarea acestor servicii. (la 07-10-2016, sintagma: Ministerul Muncii și Protecției Sociale a fost înlocuită de Articolul III HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 ) (3) De la bugetele locale se pot aloca subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică a căror activitate de asistența socială se adresează beneficiarilor dintr-un singur județ și, respectiv, din municipiul București și care au încheiat convenții cu consiliile locale în cauza, pentru prestarea de servicii de asistența socială.(4) Criteriile de acordare a fondurilor pentru aceste asociații și fundații vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 1^1De prevederile art. 1 beneficiază în mod corespunzător și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii. (la 01-05-2017, Actul a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 79 din 26 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 28 aprilie 2017 )  +  Articolul 2(1) Nivelul subvențiilor acordate nu poate depăși costul mediu lunar de întreținere, pe persoana asistată, din unitățile de asistența socială de stat, cu profil similar, organizate ca instituții publice.(2) Nivelul mediu lunar al subvențiilor ce se aloca de la bugetul de stat pentru o persoană asistată se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, iar subvențiile ce se aloca de la bugetele locale se aproba de către consiliul local. (la 07-10-2016, sintagma: Ministerului Muncii și Protecției Sociale a fost înlocuită de Articolul III HOTĂRÂREA nr. 725 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 07 octombrie 2016 )  +  Articolul 3Asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care primesc subvenții potrivit prezentei legi, beneficiază de asistența de specialitate atât sub aspect metodologic, cat și în legătură cu utilizarea subvențiilor acordate de la bugetul de stat în realizarea programelor stabilite, din partea personalului împuternicit în acest scop de către direcțiile generale de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 4(1) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit art. (1) vor fi utilizate numai în scopul întreținerii persoanelor asistate.(2) Modul de utilizare a subvențiilor acordate de la buget este supus controlului, conform legilor în vigoare.  +  Articolul 5Lista asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care au primit subvenții, precum și cuantumul acestora se publică în Monitorul Oficial al României, prin grija organelor care au acordat subvenția.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 23 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN DUMITRESCU---------------