HOTĂRÂRE nr. 930 din 12 septembrie 2012pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga", judeţul Neamţ
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  În conformitate cu art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii "Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga, km 3 + 750 stânga, 5 250 stânga", judeţul Neamţ, din cadrul Proiectului de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea lucrărilor de intervenţii prevăzute la art. 1 se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Eduard HellvigViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 930.  +  Anexa INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIaferenţi lucrărilor de intervenţii"Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800stânga, km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga", judeţul Neamţ     Titular: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii    Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din    România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi    Amplasament: judeţul Neamţ    Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA 3.211*) mii lei    (în preţuri la 11 mai 2011/1 euro = 4,1039 lei)    din care: C + M (cu TVA) 2.753 mii lei_________ Notă *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.Capacităţi:
  *Font 9*
   
  km 2 + 800 stânga km 3 + 750 stânga km 5 + 250 stânga
  zid de sprijin din gabioane 76,00 m 146,00 m 240,00 m
  epiuri din gabioane de 10,00 m lungime 3 buc. - 13 buc.
  epiuri din gabioane de 8,00 m lungime 3 buc. 7 buc. -
  regularizarea cursului de apă 3,00 m 141,00 m 161,00 m
  refacere acostamente - 146,00 m 240,00 m
  camera de cădere - - 1 buc.
  Durata de realizare a investiţiei 6 luniFactori de riscObiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P-100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare.Finanţarea investiţieiFinanţarea lucrărilor de intervenţii se realizează din împrumutul contractat de la Banca Europeană de Investiţii, asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.----