DECIZIE nr. 373 din 14 septembrie 2012privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012
EMITENT
 • AGENȚIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, ale anexei nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, republicată,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, republicată,președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii emite prezenta decizie.  +  Articolul IProcedura de implementare a Programului de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Decizia președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii nr. 147/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 și 331 bis din 16 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:2. Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2012 este de 17.000.000 lei pentru acordarea de alocații financiare nerambursabile, denumite în continuare AFN, și a fost aprobat prin anexa nr. 3/3504/16 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările și completările ulterioare.Pentru anul 2012, prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum 170 de beneficiari.2. La punctul 7 subpunctul 7.2, litera b) va avea următorul cuprins:b) evaluarea planurilor de investiții de către UCSEC din cadrul Agenției în termen de 40 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de la pct. 7.2 lit. a). Evaluarea planurilor de investiții (anexa nr. 8 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ și al eligibilității, în ordinea înscrierii în Program, în limita bugetului alocat. Pentru a fi declarat admis la finanțare, planul de investiții trebuie să obțină în urma evaluării minimum 70 de puncte conform grilei de evaluare (anexa nr. 14, care face parte integrantă din prezenta procedură).3. La punctul 7 subpunctul 7.3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care planul de investiții nu este completat corect, obținând mai puțin de 70 de puncte, ori nu este însoțit de toată documentația necesară sau există neconcordanțe în informațiile furnizate ori solicitanții nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului sau nu semnează contractul de finanțare în termenul specificat la subpct. 7.3 alin. (1), solicitanții vor primi scrisoare de înștiințare a respingerii planului de investiții.4. La punctul 9, subpunctul 9.3 va avea următorul cuprins:9.3. Beneficiarii sunt obligați să efectueze activitățile pentru care au solicitat finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanțare de către beneficiar [cu excepția activităților prevăzute la subpct. 4.2 lit. j) din prezenta procedură], conform datei specificate la art. 4 din contractul de finanțare, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2012. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucrătoare menționat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.  +  Articolul IIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor
  pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
  Răzvan Ioan Taraș
  București, 14 septembrie 2012.Nr. 373.--------