HOTĂRÂRE nr. 934 din 12 septembrie 2012privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea în inventar a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin schimbarea unităţii de administrare şi prin modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru imobilele aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 101.036 şi 101.037 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 934.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrareaMinisterului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul de Jandarmi JudeţeanIlfov, care se înscrie în inventarul centralizatal bunurilor dindomeniul public al statului
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Adresa imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea contabilă - lei -
  M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public. 8.19.01 45-368 Localitatea Voluntari şoseaua Bucureşti- Ploieşti, km 10 Nr. construcţii = 14 C1 Sc = 414 mp C2 Sc = 197 mp C3 Sc = 47 mp C4 Sc = 230,00 mp C5 Sc = 225,00 mp C6 Sc = 75,00 mp C7 Sc = 107,00 mp C8 Sc = 13,00 mp C9 Sc = 175,00 mp C10 Sc = 41,00 mp C11 Sc = 8,00 mp C12 Sc = 18,00 mp C13 Sc = 2,00 mp C14 Sc = 2,00 mp S teren = 34.363 mp C.F. nr. 100434 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov Cod unic de identificare (CUI) 13964180 4.202.299,05
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelorale căror unităţi de administrare s-au schimbat
  *Font 7*
  Adresa imobilului Denumirea imobilului transferat Codul de clasifica- ţie Caracteristicile imo- bilului ce se predă Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul Nr. M.F.P.
  Municipiul Bucureşti, bd. Bucureştii Noi nr. 54, sectorul 1 45-91 8.19.01 S teren = 2.001 mp C.F. nr. 104329 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0575 Bucureşti cod unic de identificare (CUI) 4340676 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0813 Bucureşti cod unic de identificare (CUI) 4221233 101.036
  Localitatea Voluntari, str. Petru Rareş, FN, tarlaua 18, parcelele 400, 401, 402 45-279 8.19.01 S teren = 22.197 mp Nr. construcţii = 19 Sc totală = 1.604 mp C.F. nr. 101852 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0456 Bucureşti cod unic de identificare (CUI) 4267133 Ordonator secundar de credite, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucureşti), cod unic de identificare (CUI) 4192782 Ordonator terţiar de credite, U.M. 0596 Bucureşti cod unic de identificare (CUI) 13964180 101.037
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor aflate în domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,a căror valoare de inventar se modifică
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Codul deea clasificare Denumirea Adresa imobilului Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  101.036 8.19.01 45-91 Municipiul Bucureşti, bd. Bucureştii Noi nr. 54, sectorul 1 1.216.405,79 imobil
  101.037 8.19.01 45-279 Localitatea Voluntari str. Petru Rareş, FN, tarlaua 18, parcelele 400, 401, 402 7.604.757,56 imobil
  -------