ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 25 noiembrie 2008 privind înființarea activității de derulare și gestionare a proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 8 decembrie 2008  Notă
  Conform pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, în tot cuprinsul ordonanței de urgență, denumirea Ministerul Economiei și Finanțelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Finanțelor Publice.
  Având în vedere faptul că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are dreptul, prin instituțiile sale, să acorde asistență prin proiecte de înfrățire instituțională, precum și faptul că acest drept nu se poate concretiza în contracte de înfrățire instituțională din lipsa cadrului legal, apare necesitatea reglementării, în regim de urgență, a tuturor aspectelor juridice necesare implementării unor astfel de proiecte,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Autoritate Administrativă de înfrățire Instituțională, o activitate finanțată integral din venituri proprii, constând în derularea și gestionarea proiectelor de înfrățire instituțională finanțate de Uniunea Europeană în care România va avea rol de donator de asistență tehnică.(2) În toate contractele de înfrățire instituțională pentru care România are calitate de donator de asistență tehnică, Ministerul Finanțelor Publice este prevăzut drept responsabil de managementul administrativ și financiar al acestora. (la 17-05-2009, Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". )  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele înțelesuri:a) proiecte de înfrățire instituțională reprezintă proiecte finanțate de Comisia Europeană prin programe de asistență financiară nerambursabilă, pentru furnizarea de asistentă tehnică beneficiarilor de proiecte din alte state. Asistența tehnică poate fi furnizată de instituții ale administrației publice din România sau de alte instituții din România acreditate de Comisia Europeană;b) beneficiar de asistență tehnică reprezintă instituția din cadrul unui stat beneficiar de sprijin din partea Comisiei Europene în cadrul unor programe de asistență financiară nerambursabilă - Instrumentul de asistență pentru preaderare, programele CARDS, MEDA, TACIS, Facilitatea de tranziție, care implementează un proiect de înfrățire instituțională;c) Autoritatea Administrativă de Înfrățire Instituțională, denumită în continuare AAII, este Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu managementul administrativ și financiar al proiectelor de înfrățire instituțională în care România va avea rol de donator de asistență tehnică; (la 17-05-2009, Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". ) d) instituții furnizoare de asistență tehnică sunt instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, care furnizează asistență tehnică în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională;e) instituții din România acreditate de Comisia Europeană reprezintă instituțiile acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta, care vor implementa proiecte de înfrățire instituțională în aceleași condiții ca instituțiile donatoare de asistență tehnică; (la 17-05-2009, Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. ) f) contract de înfrățire instituțională reprezintă contractul încheiat între beneficiarul de asistență și instituția furnizoare de asistență, în vederea stabilirii drepturilor și obligațiilor ce le revin în implementarea proiectului;g) consilier rezident de înfrățire instituțională reprezintă funcționarul public, funcționarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, precum și alte categorii de salariați din administrația publică, așa cum sunt definiți de lege, care pot fi implicați în proiecte de înfrățire instituțională din cadrul instituțiilor furnizoare de asistență tehnică care, în baza unui mandat, lucrează permanent în instituția beneficiară de asistență pentru o perioadă de cel puțin un an în cadrul unui contract de înfrățire instituțională;h) coordonator de proiect reprezintă persoana desemnată în acest sens din cadrul instituției furnizoare de asistență tehnică, care are rolul de a coordona implementarea proiectului de înfrățire instituțională;i) alocație zilnică, denumită în continuare per diem, reprezintă o sumă de bani care este dată consilierilor rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorilor de proiect și experților cooptați, în baza contractului de înfrățire instituțională, în vederea acoperirii cheltuielilor zilnice pe timpul delegării, în scopul asigurării cazării, transportului local, precum și pentru hrană și alte cheltuieli efectuate în legătură cu activitatea desfășurată în cadrul proiectului; (la 24-06-2010, Litera i) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. ) j) expert reprezintă funcționarul public, funcționarul public cu statut special, judecătorul, procurorul sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, consilierul pentru afaceri europene, personalul contractual, personalul din instituțiile acreditate potrivit art. 2^1, precum și alte categorii de salariați din administrația publică, așa cum sunt definiți prin lege, care pot fi implicați în proiecte de înfrățire instituțională din cadrul instituțiilor furnizoare de asistență tehnică care, în baza unui mandat, îndeplinesc misiuni cu caracter temporar în cadrul unui contract de înfrățire instituțională; (la 17-05-2009, Litera j) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. ) k) Punct național de contact, denumit în continuare PNC, este Ministerul Finanțelor Publice, responsabil cu promovarea, dezvoltarea și coordonarea proiectelor de înfrățire instituțională. (la 17-05-2009, Litera k) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". )  +  Articolul 2^1Proiectele de înfrățire instituțională vor fi implementate în calitate de donatori de asistență tehnică în țările beneficiare de instituțiile publice din România, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d), precum și de alte instituții acreditate de Comisia Europeană, în baza unor criterii de calificare cumulative stabilite de aceasta. (la 17-05-2009, Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009. )  +  Articolul 3Responsabilitățile AAII referitoare la activitatea prevăzută la art. 1 sunt următoarele:a) asigură consultanță autorităților române în vederea pregătirii ofertelor și a participării la reuniunile de selecție;b) avizează din punct de vedere procedural ofertele ce urmează a fi prezentate statului beneficiar;c) oferă instruire cu privire la prevederile manualului de înfrățire instituțională specialiștilor români care vor participa în proiectele de înfrățire instituțională în calitate de coordonator de proiect și consilier rezident de înfrățire instituțională;d) asigură consultanță și sprijin pe durata negocierii și semnării contractelor de înfrățire instituțională, precum și pentru orice modificări ulterioare ale acestora;e) administrează baze de date cu experți din diferite instituții și domenii de activitate;f) emite cereri de plată către instituțiile din țările beneficiare a asistenței din partea României, abilitate să efectueze plățile;g) primește sume reprezentând plăți efectuate de beneficiarul de asistență tehnică în cadrul proiectului de înfrățire instituțională;h) verifică și autorizează plățile efectuate în cadrul proiectelor;i) efectuează plățile către consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, experții cooptați și către participanții la vizitele de studii; (la 24-06-2010, Litera i) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. ) j) deschide conturi bancare și conturi în sistemul Trezoreriei Statului, pe care le administrează în regim de dublă semnătură;k) organizează și conduce contabilitatea operațiunilor desfășurate în cadrul proiectului, conform normelor legale în vigoare.  +  Articolul 4Promovarea, dezvoltarea și coordonarea activităților de înfrățire instituțională sunt realizate de către Ministerul Finanțelor Publice, prin exercitarea funcției sale de punct național de contact. (la 17-05-2009, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". )  +  Articolul 5Ministerul Finanțelor Publice în exercitarea funcției sale de punct național de contact: (la 17-05-2009, Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". ) a) asigură comunicarea dintre Comisia Europeană, punctele naționale de contact din statele beneficiare de înfrățire instituțională și instituțiile potențial furnizoare de asistență din România;b) realizează activități de transmitere a informațiilor privind lansarea și derularea proiectelor de înfrățire instituțională către instituțiile potențial furnizoare de asistență din România;c) promovează și sprijină dezvoltarea de parteneriate între instituțiile române și cele din alte state membre, în vederea creării de consorții pentru elaborarea de oferte comune;d) monitorizează participarea României la proiectele de înfrățire instituțională în calitate de furnizor de asistență;e) derulează acțiuni de informare și sinteză asupra proiectelor de înfrățire instituțională, ce țin de exercitarea rolului de Punct național de contact.  +  Articolul 6(1) Pentru înființarea activității prevăzute la art. 1 se va aloca o sumă în lei echivalentă cu 10.000, euro sub formă de împrumut de la bugetul de stat, în condițiile art. 69 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice. (la 17-05-2009, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". ) (2) Finanțarea ulterioară a activității prevăzute la art. 1 se va realiza din veniturile proprii.(3) Veniturile proprii aferente activității prevăzute la art. 1 se constituie din sumele încasate reprezentând valoarea totală a contractelor aflate în implementare pentru proiectele de înfrățire instituțională pentru care România are rol de donator de asistență tehnică.  +  Articolul 7(1) Ministerul Finanțelor Publice gestionează proiectele de înfrățire instituțională pentru toți ordonatorii principali de credite.(2) Ministerul Finanțelor Publice va deschide conturi bancare în lei și în euro, prin care se vor derula toate operațiunile financiare aferente participării la proiectele de înfrățire instituțională.(3) Ministerul Finanțelor Publice va încasa fondurile de la statul beneficiar al asistenței tehnice și va efectua plățile necesare consilierilor rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorilor de proiect și experților cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională în moneda euro. (la 24-06-2010, Alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. ) (la 17-05-2009, Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". )  +  Articolul 8Cheltuielile eligibile ce urmează să fie efectuate pentru activitatea prevăzută la art. 1 sunt cele necesare acoperirii următoarelor costuri pentru:a) pregătirea aplicației de asistență tehnică, contractată în conformitate cu legislația națională privind achizițiile publice;b) traducere;c) transport, diurnă și cazare, necesare asigurării participării la reuniunile de prezentare a ofertelor organizate de administrațiile statelor beneficiare de proiecte de înfrățire instituțională, în conformitate cu prevederile legislației naționale;d) costuri de transport, per diem alocată pentru participarea la implementarea proiectelor în statul beneficiar de asistență tehnică, în conformitate cu prevederile manualului de înfrățire instituțională;e) indemnizații ale consilierilor rezidenți de înfrățire instituțională, ale coordonatorilor de proiect și ale experților desemnați pentru implementarea proiectelor de înfrățire instituțională, în conformitate cu prevederile contractuale și ale manualului de înfrățire instituțională; (la 24-06-2010, Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. ) f) logistică;g) instruirea personalului Ministerului Finanțelor Publice și al instituțiilor furnizoare de asistență tehnică în țară și în străinătate; (la 17-05-2009, Litera g) a art. 8 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". ) h) diferențele de curs valutar;i) comisioane și speze bancare aferente plăților efectuate.  +  Articolul 9Abrogat. (la 24-06-2010, Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. )  +  Articolul 10(1) În vederea prezentării ofertelor de înfrățire, din delegații vor face parte coordonatorul de proiect, consilierul rezident de înfrățire instituțională, alți experți propuși în cadrul ofertei.(2) Reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice vor putea participa la toate reuniunile de prezentare a ofertelor, precum și la reuniunile organizate în etapa de implementare a proiectelor de înfrățire instituțională. (la 17-05-2009, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 168 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei și Finanțelor" cu denumirea "Ministerul Finanțelor Publice". )  +  Articolul 11(1) În vederea îndeplinirii activității prevăzute la art. 1 vor fi cooptați consilieri rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatori de proiect, precum și experți, care vor fi remunerați pentru activitatea depusă în cadrul proiectului printr-o indemnizație stabilită în contractul de înfrățire instituțională, în funcție de numărul de zile lucrate.(2) Indemnizația pe care o primesc consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrățire instituțională este asimilată din punct de vedere fiscal veniturilor din salariu și se impozitează potrivit legislației în materie.(3) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația pe care o primesc consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați pentru activitatea depusă în baza contractului de înfrățire instituțională este asimilată salariului, din punctul de vedere al obligațiilor decurgând pentru consilierul rezident de înfrățire instituțională, coordonatorul de proiect, precum și pentru expertul cooptat din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.(4) Consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională, în care România este donator de asistență tehnică, își vor îndeplini misiunile în baza unui mandat aprobat de către conducătorul instituției furnizoare de asistență tehnică și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, activitatea depusă în cadrul contractului de înfrățire instituțională, în care România este donator de asistență tehnică, nu constituie situație de incompatibilitate pentru consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și pentru experții cooptați.(6) Activitatea depusă în cadrul proiectului de către consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și de către experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională se va evalua la sfârșitul anului în funcție de mandatul primit, obiectivele misiunii și de rezultatele înregistrate și descrise în raportul misiunii și în raportul anual. (la 24-06-2010, Art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. )  +  Articolul 12(1) În termen de maximum 5 zile de la revenirea în țară, consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați vor prezenta conducerii Ministerului Finanțelor Publice un raport de misiune.(2) În vederea evaluării anuale, consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională prezintă conducerii instituției furnizoare de asistență, la sfârșitul anului, un raport anual al activităților desfășurate în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională. (la 24-06-2010, Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. )  +  Articolul 13(1) Pe perioada desfășurării misiunilor, consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională își păstrează funcția publică și drepturile salariale, potrivit legii.(2) Perioada în care consilierii rezidenți de înfrățire instituțională, coordonatorii de proiect, precum și experții cooptați în cadrul proiectelor de înfrățire instituțională își desfășoară activitatea constituie vechime în muncă/vechime în specialitatea funcției, care va fi înregistrată în mod corespunzător, potrivit legislației în vigoare. (la 24-06-2010, Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 16 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 24 iunie 2010. )  +  Articolul 14Toate operațiunile desfășurate se vor realiza în conformitate cu legislația română în vigoare, cu Manualul de înfrățire instituțională elaborat de Comisia Europeană, care stă la baza semnării și implementării contractului de înfrățire instituțională, publicat pe site-ul oficial al Comisiei Europene, și cu legislația statului beneficiar, după caz.  +  Articolul 15În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor elabora norme de aplicare, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  București, 25 noiembrie 2008.Nr. 196.----------