HOTĂRÂRE nr. 929 din 12 septembrie 2012pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinate finanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Departamentului pentru strategii guvernamentale, respectiv suma de 2.000 mii lei.  +  Articolul 2 (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii şi devizelor de cheltuieli asumate, întocmite şi certificate de Departamentul pentru strategii guvernamentale, privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice. (2) Departamentul pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, alocate în conformitate cu prevederile alin. (1), prin documente legale aprobate de secretarul general al Guvernului. (3) La solicitarea Departamentului pentru strategii guvernamentale şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea acţiunilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1). (4) Pentru sumele avansate potrivit alin. (3), beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2012.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 septembrie 2012.Nr. 929.  +  Anexa Modul de repartizare şi de utilizare parţială a sumei destinatefinanţării acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural,prevăzută la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a laLegea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011,respectiv suma de 2.000 mii leiSuma de 2.000 mii lei se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni: a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural; b) acţiuni privind derularea proiectelor propuse de organizaţii neguvernamentale, specifice politicilor guvernamentale, în condiţiile legii; c) editarea de publicaţii literare care aparţin patrimoniului cultural românesc, în scopul păstrării identităţii culturale româneşti; d) susţinerea financiară a acţiunilor cu caracter social-cultural, organizarea de programe literare, ştiinţifice interne şi internaţionale (simpozioane, colocvii, festivaluri, lansări de carte, concursuri tematice, premii, proiecte de comunicare, informare publică etc.); e) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ.Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se pot acoperi următoarele cheltuieli:1. cheltuieli legate de redactarea, editarea şi comercializarea unor publicaţii literare, ştiinţifice, sociale şi a altor proiecte editoriale care se încadrează în domeniul ştiinţific şi social-cultural;2. cheltuieli pentru organizarea de programe literare, ştiinţifice şi social-culturale, incluzând trataţii, reprezentare, mese oficiale şi alte cheltuieli prilejuite de acţiunile şi proiectele cu caracter ştiinţific şi social-cultural;3. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media şi pe internet, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii şi cercetări, realizarea de campanii de informare publică şi imagine, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale.----