HOTĂRÂRE nr. 903 din 1 septembrie 2012pentru modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 10 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Năvodari" la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Constanţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 şi 645 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.--------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 903.------