HOTĂRÂRE nr. 916 din 5 septembrie 2012privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2012 al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului.  +  Articolul 3 (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. (2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Marius Lucian ObrejaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 916.  +  Anexa AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUIBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIaferent activităţii de privatizare şivalorificare a activelor statului pe anul 2012
  Nr. crt. DENUMIRE INDICATOR Cod PREVEDERI 2012
  1 2 3 4
  I. VENITURI TOTALE, din care: 176.250
  1 Venituri din activitatea de valorificare a activelor statului, din care: 27.011
  1.1 Încasări din valorificarea activelor bancare; 39.10.05 8.724
  1.2 Încasări din valorificarea creanţelor comerciale; 39.10.50 4.315
  1.3 Încasări din valorificarea creanţelor preluate de la Ministerul Finanţelor Publice; 39.10.06 300
  1.4 Încasări din valorificarea creanţelor preluate de la CNAS; 20.10.03 13.672
  2 Venituri din activitatea de privatizare şi administrare a participaţiilor statului, din care: 149.239
  2.1 Venituri curente, din care: 4.702
  2.1.1 Venituri din dividende; 30.10.08 4.700
  2.1.2 Dobânzi la disponibilul în conturi; 31.10.03 2
  2.2 Venituri din capital, din care: 39.10 144.537
  2.2.1 Venituri din privatizare; 39.10.04 43.520
  2.2.2 Venituri din operaţiuni de capital; 39.10.04 94.017
  2.2.3 Alte venituri din privatizare; 39.10.04 7.000
  II. CHELTUIELI TOTALE, din care: 176.250
  1 Cheltuieli curente, din care: 176.250
  1.1 Cheltuieli de privatizare, administrare şi valorificare a activelor statului 20 138.750
  1.1.1 Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de valorificare, privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli; 20.30.30 300
  1.1.2 Cheltuieli efectuate cu publicarea anunţurilor pentru vânzarea prin licitaţie a bunurilor executate silit şi a anunţurilor de privatizare; 300
  1.1.3 Cheltuieli legate de plată asistenţei juridice pentru reprezentare în instanţele de judecată, plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale şi valorificarea activelor statului; 4.480
  1.1.4 Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea societăţilor comerciale*) 1.770
  1.1.5 Sume plătite efectiv cumpărătorilor pentru despăgubiri acordate în urma procesului de privatizare şi valorificare, precum şi obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii conform O.G. nr. 22/2002; 131.900
  1.2 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 27.527
  Transferuri curente 51.01 27.527
  1.2.1 Vărsăminte efectuate către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din valorificarea creanţelor bugetare; 51.01.23 12.825
  1.2.2 Vărsăminte către bugetele locale şi alte transferuri conform unor prevederi legale; 51.01.27 10.000
  1.2.3 Transferuri către bugetul de stat din dividende şi dobânzi încasate de instituţiile implicate în procesul de privatizare; 51.01.41 4.702
  1.3 Alte transferuri 55 9.973
  Transferuri interne 55,01 9.973
  1.3.1 Vărsăminte la fondul de risc pentru garanţiile de stat pentru împrumuturile externe (doar pentru instituţiile implicate în procesul de privatizare) 55.01.19 270
  1.3.2 Vărsăminte la trezoreria statului din valorificarea activelor statului, creanţelor comerciale şi privatizare; 55.01.20 1.213
  1.3.3 Transfer disponibil către OPSPI conform O.U.G. nr. 13/2009; 55.01.18 7.990
  1.3.4 Alte transferuri conform Legii nr. 570/2004; 55.01.18 500
  __________ Notă *) Suma include şi indemnizaţia cuvenită administratorilor speciali numiţi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei precum şi contribuţiile aferente.----