HOTĂRÂRE nr. 915 din 5 septembrie 2012privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012  Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limită maximă şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 5 septembrie 2012.Nr. 915.  +  Anexa MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERISocietatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A.BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpe anul 2012
  - mii lei -
   
  INDICATORI Nr. rd. 2011 Realizat BVC 2012
  0 1 2 3 4 5
  I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15) 1 2.780.928 3.012.938
  1 Venituri din exploatare, din care: 2 2.744.148 2.980.876
  a) din producţia vândută 3 2.164.267 2.376.284
  b) din vânzarea mărfurilor 4 16.060 32.847
  c) din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: 5
  c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6
  c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7
  d) producţia de imobilizări 8 1.413 1.500
  e) alte venituri din exploatare 9 562.408 570.245
  - venituri conform OUG nr. 95/2002 9a
  - venituri din cedarea activelor 9b 0 458.661
  2 Venituri financiare, din care: 10 36.780 32.062
  a) din imobilizări financiare 11
  b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 12
  c) din dobânzi 13 1.191 1.500
  d) alte venituri financiare 14 35.590 30.562
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) 16 2.612.694 2.920.159
  1 Cheltuieli de exploatare, din care: 17 2.549.176 2.828.834
  a) cheltuieli materiale 18 1.849.572 2.215.423
  b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 19 28.972 36.000
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 22.002 45.000
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 189.921 195.619
  d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 134.717 138.758
  d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 39.995 41.194
  ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 29.970 30.869
  ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 703 724
  ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 8.504 8.759
  ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 818 843
  d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 28 15.209 15.666
  d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 29 2.589 2.667
  - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30
  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 31
  d3.2) tichete de masă 32 5.960 6.139
  d3.3) tichete de vacanţă 33
  d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale 33a 6.660 6.860
  e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări 34
  f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 35
  g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 36 146.024 139.234
  h) ch. cu prestaţiile externe 37 66.122 61.000
  i) alte cheltuieli de exploatare, din care: 38 246.564 136.558
  i1) contract de mandat 39 80 360
  i2) ch. de protocol, din care: 40 63 63
  - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41
  i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care: 42
  - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 43
  - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44
  i4) ch. cu sponsorizarea 45
  i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 46
  i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor 47
  i7) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic 47a
  i8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc. 47b 1.237
  2 Cheltuieli financiare, din care: 48 63.519 91.325
  a) cheltuieli privind dobânzile 49 31.449 48.825
  b) alte cheltuieli financiare 50 32.070 42.500
  3 Cheltuieli extraordinare 51
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 52 168.234 92.779
  IV IMPOZIT PE PROFIT 53 61.379 14.102
  V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 54 106.855 78.677
  1 Rezerve legale 55 2.589 4.639
  2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 56
  3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 57 104.266 74.038
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 58
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 59
  6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. 60
  7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 61
  8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 62
  9 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 63
  VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 64
  VII CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: 65
  a) cheltuieli materiale 66
  b) cheltuieli salariale 67
  c) cheltuieli privind prestări servicii 68
  d) cheltuieli cu reclamă şi publicitate 69
  e) alte cheltuieli 70
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 71 146.024 139.234
  1 Surse proprii 72 146.024 139.234
  2 Alocaţii de la buget 73
  3 Credite bancare 74
  a) - interne 75
  b) - externe 76
  4 Fonduri europene 77
  5 Alte surse 78
  IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 79 75.125 139.234
  1 Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului 80 23.781 84.676
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 81 51.344 54.558
  a) interne 82
  b) externe 83 51.344 54.558
  X REZERVE, din care: 84
  1 Rezerve legale 85 2.589 4.639
  XI 2 Rezerve statutare 86
  3 Alte rezerve 87
  XII DATE DE FUNDAMENTARE 88
  1 Venituri totale 89 2.780.928 3.012.938
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 90 2.612.694 2.920.159
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 91 3.454 3.454
  4 Nr. mediu de salariaţi total 92 3.454 3.454
  5 Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care: 93 147.337 151.757
  a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 94 134.693 138.733
  b) alte cheltuieli cu personalul 95 24 25
  c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau natură 96 12.620 12.999
  6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12 * 1000 97 3.250 3.347
  b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi/sau natură (Rd.93/Rd.92)/12 * 1000 98 3.555 3.661
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.89/92) 99 805 872
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP) 100 829 872
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (nr. repere pt. ansamble, subansamble şi piese primare executate/persoană) 101
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000 102 940 969
  11 Plăţi restante 103
  a) preţuri curente 104 920.553 394.725
  b) preţuri comparabile 105 951.852 394.725
  12 Creanţe restante 106
  a) preţuri curente 107 1.228.674 1.203.076
  b) preţuri comparabile 108 1.270.449 1.203.076
  -------