ORDIN nr. 57 din 28 august 2012privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012    Văzând Referatul de aprobare nr. 321 din 6 iulie 2012/nr. 3.622 din 9 iulie 2012, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare şi de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Prezentul ordin transpune Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecţie a porcilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 47 din 18 februarie 2009. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la măsurile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."2. La norma sanitară veterinară, la articolul 3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(10) Prevederile alin. (1) lit. b), alin. (2), (4), (5), (6) şi alin. (9) lit. b) se aplică tuturor exploataţiilor nou-construite ori reconstruite sau date în folosinţă pentru prima dată după intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, iar începând cu 1 ianuarie 2013 aceste prevederi se aplică tuturor exploataţiilor."3. La norma sanitară veterinară, la articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Condiţiile de creştere a porcilor trebuie să respecte prevederile generale stabilite în anexa la norma sanitară veterinară."4. La norma sanitară veterinară, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pentru a fi importate în România, animalele provenind din ţări terţe trebuie să fie însoţite de un certificat eliberat de autoritatea competentă din ţara respectivă, care să ateste că au beneficiat de standarde minime pentru protecţia porcinelor, similare celor aplicate animalelor de origine comunitară, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare."5. La norma sanitară veterinară, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cazul în care experţii veterinari ai Comisiei Europene efectuează controale la faţa locului pe teritoriul României, în măsura în care acest lucru este necesar pentru aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă acordă experţilor Comisiei tot sprijinul de care este nevoie pentru îndeplinirea misiunii lor; persoanele care efectuează aceste controale trebuie să pună în aplicare măsuri speciale de igienă personală, pentru a exclude orice risc de transmitere a bolilor. (2) Autoritatea competentă ia măsurile care se dovedesc necesare ca urmare a controlului respectiv. (3) În ceea ce priveşte relaţiile cu ţările terţe se aplică prevederile cap. III din Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din ţări terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, cu modificările şi completările ulterioare."6. La norma sanitară veterinară, după articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate să menţină sau să aplice dispoziţii mai stricte în ceea ce priveşte protecţia porcilor decât cele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară şi trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la orice astfel de măsuri."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Mihai ŢurcanuBucureşti, 28 august 2012.Nr. 57.----