HOTĂRÂRE nr. 890 din 1 septembrie 2012privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 10 septembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 69 alin. (1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu Stroep. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Dan Vlaicu,vicepreşedinteBucureşti, 1 septembrie 2012.Nr. 890.  +  Anexa PROGRAMUL CALENDARISTICpentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadeielectorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatdin anul 2012
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Termenul de realizare a acţiunii, potrivit prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare Descrierea acţiunii Autoritatea sau persoana care realizează acţiunea Modalitatea de realizare a acţiunii
  0 1 2 3 4
  1. Cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua votării, 10 septembrie 2012 Art. 7 alin. (1) Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor Guvernul Prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor
  2. Cu o zi înainte de tragerea la sorţi, 11 septembrie 2012 Art. 14 alin. (2) Anunţarea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţei pentru tragerea la sorţi a judecătorilor în Biroul Electoral Central Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Comunicare scrisă către partidele politice parlamentare Prin presa scrisă şi audiovizuală
  3. În cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, 12 septembrie 2012 Art. 14 alin. (2) Desemnarea judecătorilor în Biroul Electoral Central Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie În şedinţă publică, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
  4. În termen de 48 de ore de data stabilirii zilei votării, cel mai târziu la data de 12 septembrie 2012 Art. 38 alin. (2) Formularea de solicitări către conducerea serviciilor publice de radio şi televiziune în vederea acordării timpilor de antenă Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţeni- lor aparţinând minori- tăţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi În scris
  5. În termen de 24 de ore de la învestire, 13 septembrie 2012 Art. 14 alin. (3) Alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia Judecătorii Biroului Electoral Central Prin vot secret
  6. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, 14 septembrie 2012 Art. 14 alin. (3) Completarea Biroului Electoral Central cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autori- tăţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare şi al organizaţiilor cetăţe- nilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, precum şi cu reprezentantul desemnat de grupul parla- mentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor Proces-verbal
  7. În cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 16 septembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa Biroului Electoral Central Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţeni- lor aparţinând minori- tăţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi În scris
  8. În termen de două zile de la constituirea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 16 septembrie 2012 Art. 14 alin. (9) Adoptarea regulamentului de organizare şi funcţionare, obligatoriu pentru toate birourile electorale Biroul Electoral Central Prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  9. În termen de 7 zile de la stabilirea datei alege- rilor, cel mai târziu la data de 16 septembrie 2012 Art. 34 alin. (1), art. 69 alin. (1) şi art. 72 alin. (2) Stabilirea măsurilor necesare pentru buna organizare a alegerilor,a modelului copiei de pe listele electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electo- rale permanente sau de pe lista electo- rală suplimentară, al listei susţinăto- rilor, al listei membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al ştampilei birourilor electo- rale şi al ştampilei cu menţiunea "VOTAT", al listei candidaţilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, al certifica- tului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor, al timbrului autocolant şi al buletinului de vot. Aprobarea bugetului necesar organizării alegerilor şi a chel- tuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acestora Guvernul, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Minis- terului Administraţiei şi Internelor Prin hotărâri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  10. În termen de 48 de ore de la înfiinţarea Biroului Electoral Central, cel mai târziu la data de 16 septembrie 2012 Art. 9^1 alin. (2) Depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a alianţei electorale Partidele politice sau alianţele politice aso- ciate la nivel naţional În scris
  11. În termen de 24 de ore de la depunerea protocolului de constituire a alianţei electorale, cel mai târziu la data de 17 septembrie 2012 Art. 9^1 alin. (3) Admiterea sau respingerea protocolului de constituire a alianţei electorale Biroul Electoral Central Prin decizie, în şedinţă publică
  12. În termen de 24 de ore de la pronunţarea deciziei de admitere sau respingere a protocolului, cel mai târziu la data de 18 septembrie 2012 Art. 9^1 alin. (4) şi (5) Contestarea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale Orice persoană fizică sau juridică interesată ori,după caz, semnatarii protocolului În scris
  13. În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de 18 septembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa Biroului Electo- ral Central Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre definitivă
  14. În termen de 24 de ore de la înregistrarea contesta- ţiei, cel mai târziu la data de 19 septembrie 2012 Art. 9^1 alin. (6) Pronunţarea asupra contestaţiilor împotri- va deciziei Biroului Electoral Central de admitere sau, după caz, de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre defini- tivă şi irevocabilă
  15. Cu cel puţin 48 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de 28 septembrie 2012 Art. 16 alin. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a judecătorilor în biroul electoral de circumscripţie Preşedintele tribuna- lului Prin publicare în presă
  16. În termen de 21 zile de la începerea perioadei elec- torale, cel mai târziu la data de 30 septembrie 2012 Art. 16 alin. (2) Desemnarea judecătorilor în biroul electo- ral de circumscripţie Preşedintele tribunalului În şedinţă publică, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului
  17. În termen de 24 de ore de la data desemnării judecă- torilor în biroul electo- ral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 1 octombrie 2012 Art. 16 alin. (2) Alegerea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia Judecătorii biroului electoral de circumscripţie Prin vot secret
  18. În termen de 24 de ore de la data desemnării judecă- torilor în biroul electo- ral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 1 octombrie 2012 Art. 16 alin. (4) Desemnarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscripţie Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre
  19. În termen de 48 de ore de la expirarea termenului de constituire a biroului electoral de circumscrip- ţie, cel mai târziu la data de 3 octombrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa biroului electoral de circumscripţie Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţeni- lor aparţinând minorită- ţilor naţionale, precum şi candidaţii indepen- denţi În scris
  20. În cel mult 48 de ore de la constituirea birourilor electorale de circumscrip- ţie, cel mai târziu la data de 3 octombrie 2012 Art. 26^1 Comunicarea către birourile electorale de circumscripţie a numărului minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, respectiv Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru biroul electoral de circum- scripţie pentru românii cu domiciliul sau reşe- dinţa în afara ţării În scris
  21. În termen de 48 de ore de la constituirea biroului electoral de circumscrip- ţie, cel mai târziu la data de 3 octombrie 2012 Art. 17 alin. (1) lit. k) Aducerea la cunoştinţa publică a numărului de alegători înscrişi în listele electo- rale permanente ale fiecărui colegiu uninominal Biroul electoral de circumscripţie Prin orice mijloc de comunicare
  22. În termen de cel mult două zile de la înregistrare, cel mai târziu la data de 5 octombrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiilor privind modul de formare şi componenţa biroului electoral de circumscripţie Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
  23. În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alege- rilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 Art. 9 alin. (3) Prezentarea la Biroul Electoral Central a listei de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetă- ţenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective Alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constitu- ite, care sunt de utili- tate publică În scris
  24. În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alege- rilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 Art. 18 alin. (2) Delimitarea secţiilor de votare Primarii, împreună cu prefecţii şi şefii structurilor teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Prin dispoziţie
  25. În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alege- rilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 Art. 18 alin. (3) Numerotarea secţiilor de votare Prefecţii. Ministrul afacerilor externe, pentru secţiile de votare din străinătate Prin ordin
  26. În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alege- rilor, cel mai târziu la data de 9 octombrie 2012 Art. 29 alin. (7^1) Stabilirea normelor privind constituirea şi restituirea depozitelor candidaţilor Autoritatea Electorală Permanentă Prin hotărâre
  27. Cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor cel mai târziu la data de 10 octombrie 2012 Art. 35 alin. (1) şi (2) Stabilirea şi comunicarea semnelor electo- rale la Biroul Electoral Central Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţe- nilor aparţinând minori- tăţilor naţionale care participă la alegeri În scris
  28. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1), cel mai târziu la data de 11 octombrie 2012 Art. 35 alin. (6) Formularea de contestaţii privind înregis- trarea semnelor electorale Orice persoană În scris
  29. În cel mult două zile de la înregistrarea contesta- ţiei, cel mai târziu la data de 13 octombrie 2012 Art. 35 alin. (6) Soluţionarea contestaţiei privind înregis- trarea semnelor electorale Tribunalul Bucureşti Prin hotărâre definitivă
  30. În cel mult 24 de ore de la pronunţare, cel mai târziu la data de 14 octombrie 2012 Art. 35 alin. (6) Comunicarea către părţi şi Biroul Electoral Central a hotărârii prin care a fost soluţionată contestaţia Tribunalul Bucureşti În scris
  31. A doua zi după expirarea termenului prevăzut de art. 35 alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la art. 35 alin. (6) teza finală 11 octombrie 2012 sau, după caz, 15 octombrie 2012 Art. 35 alin. (8) Aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electorale Biroul Electoral Central Prin publicare pe pagina proprie de internet şi în Moni- torul Oficial al României, Partea I
  32. Cel mai târziu cu 45 de zile înaintea zilei alege- rilor, termen-limită 25 octombrie 2012 Art. 26 alin. (6) şi art. 73 alin. (2) Tipărirea şi comunicarea către primari a listelor electorale permanente Punerea listelor electorale permanente la dispoziţia alegătorilor, spre consultare Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Primarii
  33. După consultarea listei electorale permanente Art. 26 alin. (7) Formularea de întâmpinări împotriva omisi- unilor, a înscrierilor greşite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente Alegătorii interesaţi În scris
  34. În cel mult 3 zile de la înregistrarea întâmpinării Art. 26 alin. (7) Pronunţarea asupra întâmpinării împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite sau a oricăror alte erori din listele electorale permanente Primarul Prin dispoziţie
  35. În termen de 5 zile de la comunicarea dispoziţiei Art. 26 alin. (8) Formularea de contestaţii împotriva dispo- ziţiei primarului Alegătorii interesaţi În scris
  36. În cel mult 3 zile de la înregistrarea contestaţiei Art. 26 alin. (8) Soluţionarea contestaţiei împotriva dispo- ziţiei primarului Judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul Prin hotărâre definitivă
  37. Cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data ale- gerilor, termen-limită 30 octombrie 2012 Art. 29 alin. (3) DEPUNEREA CANDIDATURILOR Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţe- nilor aparţinând minori- tăţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi În scris, în 4 exemplare
  38. După expirarea termenului de depunere a candidatu- rilor, dar până la înce- perea campaniei electorale Art. 39 alin. (1) Stabilirea şi asigurarea locurilor speciale pentru afişajul electoral Primarii Prin dispoziţie care se afişează la sediul primăriei
  39. În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi Art. 31 alin. (3) Afişarea propunerilor de candidatură Biroul electoral de circumscripţie La sediul biroului, într-un loc vizibil
  40. În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii Art. 32 alin. (1) şi (2) Acceptarea sau respingerea candidaturii Biroul electoral de circumscripţie Prin decizie, care se afişează Se întocmesc procese- verbale din care rezultă data şi ora afişării.
  41. În termen de cel mult 48 de ore de la restituire Art. 31 alin. (2) Înregistrarea unuia dintre exemplarele propunerii de candidatură restituite de biroul electoral de circumscripţie Tribunalul în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electo- rală La solicitarea depunătorului
  42. În termen de cel mult 48 de ore de la afişarea deciziei de acceptare a candidaturii Art. 32 alin. (1) Formularea de contestaţii împotriva deci- ziei biroului electoral de circumscripţie de acceptare a unei candidaturi Cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţeni- lor aparţinând minorită- ţilor naţionale În scris
  43. În cel mult 48 de ore de la afişarea deciziei de respingere a candidaturii Art. 32 alin. (2) Formularea de contestaţii împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de respingere a unei candidaturi Candidatul sau competitorii electorali care au propus candidatura respectivă În scris
  44. În termen de 48 de ore de la înregistrarea contesta- ţiei Art. 32 alin. (5) Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie de admitere/respingere a candidaturii Tribunalul Prin hotărâre
  45. În termen de 24 de ore de la pronunţarea hotărârii tribunalului Art. 32 alin. (6) Declararea recursului împotriva hotărârii date în contestaţie în cazul admiterii sau respingerii candidaturii Cetăţenii cu drept de vot, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţeni- lor aparţinând minori- tăţilor naţionale În scris
  46. În termen de 24 de ore de la înregistrarea recursu- lui Art. 32 alin. (6) şi (7) Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind admiterea sau respingerea candidaturii Curtea de Apel Prin hotărâre definitivă şi irevocabilă
  47. În termen de 10 zile de la primirea listelor electo- rale permanente, cel mai târziu la data de 3 noiembrie 2012 Art. 73 alin. (3) Punerea la dispoziţia partidelor politice, a alianţelor politice şi a alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de listele electorale permanente Primarul
  48. Până la data rămânerii definitive a candidatu- rilor, cel mai târziu la data de 6 noiembrie 2012 Art. 35 alin. (8^1) Comunicarea către prefecţi a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot Biroul Electoral Central În scris
  49. După expirarea termenului de depunere a candidatu- rilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) şi (6), cel mai târziu la data de 7 noiembrie 2012 Art. 33 CONSTATAREA RĂMÂNERII DEFINITIVE A CANDIDATURILOR Biroul electoral de circumscripţie Proces-verbal Afişare la sediu a candidaturilor definitive
  50. În termen de 24 de ore de la data rămânerii defini- tive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 8 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (3) Comunicarea numelui şi prenumelui repre- zentanţilor partidelor politice,alianţelor politice, alianţelor electorale şi organi- zaţiilor cetăţenilor aparţinând minorită- ţilor naţionale care participă la alegeri, în birourile electorale de circumscripţie Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţeni- lor aparţinând minorită- ţilor naţionale care participă la alegeri În scris
  51. În termen de 24 de ore de la data rămânerii defini- tive a candidaturilor, cel mai târziu la data de 8 noiembrie 2012 Art. 17 alin. (1) lit. c) Comunicarea către Biroul Electoral Central a partidelor politice,alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, a celorlalte partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au depus candidaţi la nivelul colegiilor uninomi- nale de pe raza circumscripţiei, cât şi a numărului de candidaturi depuse de acestea precum şi a numărului candidaţilor independenţi Biroul electoral de circumscripţie În scris
  52. După primirea comunicări- lor de la birourile elec- torale de circumscripţie Art. 15 alin. (1) lit. e) Centralizarea numărului de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi de către candidaţii independenţi Biroul Electoral Central
  53. În termen de 24 de ore de la întocmirea situaţiei centralizate Art. 15 alin. (1) lit. e) Comunicarea situaţiei centralizate comi- siei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum şi Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune Biroul Electoral Central În scris
  54. În termen de 60 de zile de la stabilirea datei ale- gerilor, cel mai târziu la data de 8 noiembrie 2012 Art. 69 alin. (2) Stabilirea duratei şi a condiţiilor de păstrare a buletinelor de vot întrebuin- ţate, a celor contestate,precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celor- lalte materiale utilizate în procesul electoral Guvernul Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  55. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (3), cel mai târziu la data de 9 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (5) Completarea biroului electoral de circums- cripţie cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscripţie Preşedintele biroului electoral de circumscripţie Proces-verbal
  56. În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 9 noiembrie 2012 Art. 14 alin. (4) Comunicarea numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri, în Biroul Electoral Central Partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care participă la alegeri În scris
  57. Cu 24 de ore înainte de tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de 9 noiembrie 2012 Art. 34 alin. (2) şi (3) Aducerea la cunoştinţa publică a datei, locului şi orei tragerii la sorţi în vederea stabilirii ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinul de vot Preşedintele biroului electoral de circumscripţie Prin afişare, la sediul biroului electoral de circumscripţie
  58. Cu 30 de zile înainte de ziua votării 9 noiembrie 2012 Art. 7 alin. (2) ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  59. În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 10 noiembrie 2012 Art. 34 alin. (3) Stabilirea ordinii în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinul de vot Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în prezenţa a câte unui reprezentant al tuturor competitorilor electorali din respectiva circumscripţie Prin tragere la sorţi
  60. Imediat după tragerea la sorţi 10 noiembrie 2012 Art. 34 alin. (3) Formularea de contestaţii privind rezultatul tragerii la sorţi Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi candidaţii independenţi În scris
  61. De îndată după formularea contestaţiei 10 noiembrie 2012 Art. 34 alin. (3) Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul tragerii la sorţi Biroul electoral de circumscripţie Prin decizie definitivă
  62. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 14 alin. (4), cel mai târziu la data de 10 noiembrie 2012 Art. 14 alin. (7) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor lectorale ale acestora care e participă la alegeri Preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţi Proces-verbal
  63. În termen de 24 de ore de la completarea biroului cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, cel mai târziu la data de 10 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (5) Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscripţie, în limita numărului total de reprezentanţi prevăzut de lege Preşedintele biroului electoral de circumscripţie Proces-verbal
  64. În cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral de circumscripţie, cel mai târziu la data de 11 noiembrie 2012 sau, după caz, 12 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în respectiva circumscripţie Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi În scris
  65. În cel mult 48 de ore de la completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, cel mai târziu la data de 12 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi În scris
  66. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 13 noiembrie 2012 sau, după caz, 14 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiei privind completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în respectiva circumscripţie Biroul Electoral Central Prin decizie definitivă
  67. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 14 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiei privind completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Prin hotărâre definitivă
  68. Cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu la data de 19 noiembrie 2012 Art. 69 alin. (1) Stabilirea modelului proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării Guvernul, la propunerea Institutului Naţional de Statistică Prin hotărâre ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  69. Cu 20 de zile înainte de data alegerilor 19 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (7) Desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului acestuia Preşedintele Tribunalului Bucureşti Prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre judecătorii în exerciţiu ai judecătoriei sectorului
  70. În 24 de ore de la desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului acestuia 20 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (8) Comunicarea numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în oficiile electorale Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri În scris
  71. În 24 de ore de la desemnarea preşedintelui oficiului electoral şi a locţiitorului acestuia 20 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (9) Comunicarea reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente, desemnaţi prin hotărâre, în fiecare oficiu electoral Autoritatea Electorală Permanentă În scris
  72. În 24 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali 21 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (10) Completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti Preşedintele oficiului electoral Proces-verbal
  73. În 48 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali 22 noiembrie 2012 Art. 16 alin. (10) Completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti Preşedintele oficiului electoral Proces-verbal
  74. Cu 48 de ore înainte de tragerea la sorţi 22 noiembrie 2012 Art. 19 alin. (2) Anunţarea datei, orei şi locului desfăşurării şedinţei pentru tragerea la sorţi a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora Preşedintele tribunalului Prin publicare în presă
  75. În cel mult 48 de ore de la constituirea oficiului electoral, cel mai târziu la data de 23 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind modul de formare şi componenţa oficiului electoral Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi În scris
  76. În cel mult 48 de ore de la completarea oficiului electoral, cel mai târziu la data de 24 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi În scris
  77. Cu 15 zile înainte de ziua votării 24 noiembrie 2012 Art. 19 alin. (2) Desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia Preşedintele tribunalului În şedinţă publică, prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti
  78. Cu cel puţin 15 zile înaintea alegerilor, cel mai târziu la data de 24 noiembrie 2012 Art. 36 alin. (3^1) Prezentarea machetei pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare colegiu uninominal, membrilor biroului electoral de circumscripţie Prefecţii
  79. 24 noiembrie 2012 Art. 36 alin. (3^2) Afişarea copiei machetei fiecărui tip de buletin de vot, timp de 48 de ore Preşedintele biroului electoral de circumscripţie La sediul biroului electoral de circumscripţie
  80. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 25 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiei privind modul de formare şi componenţa oficiului electoral Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti Prin decizie definitivă
  81. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 26 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiei privind completarea oficiului electoral cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri Biroul Electoral de Circumscripţie a Municipiului Bucureşti Prin decizie definitivă
  82. În termen de 48 de ore de la afişarea copiei machetei buletinului de vot, cel mai târziu la data de 26 noiembrie 2012 Art. 36 alin. (3 2 ) Formularea de contestaţii asupra machetei buletinului de vot Persoanele interesate În scris
  83. În cel mult 48 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 26 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi În scris
  84. În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi, cel mai târziu la data de 26 noiembrie 2012 Art. 19 alin. (7) Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a listei persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora Preşedintele tribunalului În scris
  85. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 28 noiembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiei privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia Biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti Prin decizie definitivă
  86. În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (7), cel mai târziu 28 noiembrie 2012 la data de Art. 19 alin. (8) Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti, a listei reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, în birourile electorale ale secţiilor de votare Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri În scris, sub forma unui tabel
  87. În 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (8) 29 noiembrie 2012 Art. 19 alin. (9) Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale ale acestora care participă la alegeri în respectiva circumscripţie electorală Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti Proces-verbal
  88. Cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor, termen-limită 29 noiembrie 2012 Art. 36 alin. (3) IMPRIMAREA BULETINELOR DE VOT ŞI CONFECŢIONAREA ŞTAMPILELOR CU MENŢIUNEA "VOTAT" Birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor
  89. În termen de 24 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare 30 noiembrie 2012 Art. 19 alin. (9) Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice sau electorale dintre acestea care participă la alegeri în respectiva circumscripţie electorală Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti Proces-verbal
  90. În cel mult 48 de ore de la completarea biroului electoral al secţiei de votare, cel mai târziu la data de 1 decembrie 2012 sau, după caz, 2 decembrie 2012 Art. 21 alin. (1) Formularea de contestaţii privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, precum şi candidaţii independenţi În scris
  91. În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de 2 decembrie 2012 Art. 19 alin. (11) Comunicarea către primari a componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare aflate în raza teritorială a localităţilor acestora Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, prin intermediul instituţiilor prefectului În scris
  92. În termen de cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei, cel mai târziu la data de 3 decembrie 2012 sau, după caz, 4 decembrie 2012 Art. 21 alin. (2) Soluţionarea contestaţiei privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral, în cazul municipiului Bucureşti Prin decizie definitivă
  93. Cu 3 zile înainte de data alegerilor 6 decembrie 2012 Art. 20 lit. a) şi art. 73 alin. (4) Punerea la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, a copiilor de pe listele electorale permanente Transmiterea copiilor de pe lista electorală permanentă, în două exemplare, către birourile electorale ale secţiilor de votare Structurile teritoriale ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Primarii Procese-verbale
  94. Cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor, cel mai târziu în data de 7 decembrie 2012 Art. 36 alin. (4) şi art. 41 alin. (4) Distribuirea buletinelor de vot, respectiv a materialelor necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare Prefectul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv primarul Procese-verbale
  95. 8 decembrie 2012 ora 7,00 Art. 7 alin. (2) ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE
  96. Cu o zi înainte de alegeri 8 decembrie 2012 Art. 36 alin. (5) Afişarea a două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul judecătoriilor şi al fiecărei secţii de votare Preşedintele biroului electoral de circumscripţie, preşedintele judecătoriei şi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare
  97. În ajunul zilei alegerilor 8 decembrie 2012 ora 18,00 Art. 41 alin. (6) şi (7) Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare
  98. În ziua alegerilor 9 decembrie 2012, ora 6,00 Art. 41 alin. (8) şi (9) Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, buletine de vot, ştampile, tuşiere etc.), închiderea şi sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină (albă) a buletinelor de vot Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate
  99. 9 decembrie 2012, ora 7,00 Art. 42 alin. (1) ÎNCEPEREA VOTĂRII
  100. 9 decembrie 2012, ora 21,00 Art. 42 alin. (1) ÎNCHEIEREA VOTĂRII
  101. După încheierea votării Art. 45 Anularea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare Procese-verbale
  102. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 10 decembrie 2012, ora 21,00 Art. 45 alin. (22) Predarea către biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral sau misiunea diplomatică ori consulatului României din ţara în care a fost organizată secţia de votare, a dosarelor, sigilate şi ştampilate, cuprinzând rezultatele votării în secţia de votare, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respectivă Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţii sau persoanele acreditate conform legii Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.
  103. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 10 decembrie 2012, ora 21,00 Art. 15 alin. (3) Formularea de cereri pentru anularea alegerilor dintr-un colegiu uninominal pentru fraudă electorală Competitorii electorali care au participat la alegeri în colegiul uninominal respectiv Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază, adresată Biroului Electoral Central
  104. În termen de cel mult 24 de ore de la primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, cel mai târziu la data de 11 decembrie 2012, ora 21,00 Art. 45 alin. (24) Transmiterea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, precum şi a contestaţiilor depuse, către biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara României Misiunile diplomatice şi consulatele României Prin mijloace electronice
  105. În cel mult 48 de ore după primirea dosarelor de la birourile electorale ale secţiilor de votare, cel mai târziu la data de 13 decembrie 2012, ora 21,00 Art. 46 alin. (1) şi (2) Centralizarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor pentru fiecare tip de alegere, în fiecare colegiu uninominal şi pe competitori electorali la nivelul circumscripţiei electorale, respectiv oficiului electoral Biroul electoral de circumscripţie, respectiv oficiul electoral Procese-verbale
  106. După întocmirea proceselor-verbale centralizatoare Art. 46 alin. (5) Transmiterea la Biroul Electoral Central a două exemplare ale celor două tipuri de proces-verbal, împreună cu întâmpinările şi contestaţiile, în vederea stabilirii pragului electoral Preşedintele biroului electoral de circumscripţie Dosar sigilat şi semnat de membrii biroului electoral de circumscripţie Transportul se face cu pază militară.
  107. După primirea proceselor-verbale încheiate de către birourile electorale ale circumscripţiilor electorale, potrivit art. 46 Art. 15 alin. (1) lit. f) şi art. 47 alin. (2) şi (3) Stabilirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral, precum şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral. Stabilirea coeficientului electoral pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit pragul electoral şi care au dreptul, conform legii, de reprezentare în Camera Deputaţilor Biroul Electoral Central
  108. În termen de 24 de ore de la operaţiunile prevăzute la art. 47 alin. (2)-(4) Art. 15 alin. (1) lit. f) şi art. 47 alin. (5) Transmiterea către birourile electorale de circumscripţie a rezultatului operaţiunilor prevăzute la art. 47 alin. (2)-(4), calculat ca parte întreagă nerotunjită. Aducerea la cunoştinţa publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral, precum şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral Biroul Electoral Central Proces-verbal Prin orice mijloc de comunicare
  109. După primirea listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral şi a listei celor care nu au întrunit pragul electoral Art. 48 alin. (1) şi (3)-(5) Repartizarea mandatelor de parlamentar (etapa I) la nivelul circumscripţiei electorale. Stabilirea numărului de voturi valabil exprimate rămase neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, pe competitori electorali, precum şi a mandatelor ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripţie şi transmiterea acestor date la Biroul Electoral Central Biroul electoral de circumscripţie Proces-verbal
  110. După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale de circumscripţie Art. 48 alin. (6)-(7) Repartizarea mandatelor de parlamentar (etapa a II-a) la nivel naţional şi desfăşurarea acestora pe circumscripţii electorale. Transmiterea rezultatelor către birourile electorale de circumscripţie Biroul Electoral Central Proces-verbal
  111. După primirea de la Biroul Electoral Central a rezultatului operaţiunilor prevăzute la art. 48 alin. (6) şi (7) Art. 48 alin. (8)-(15) Alocarea pe colegii uninominale şi atribuirea mandatelor de deputat şi senator la nivelul colegiilor uninominale şi la nivelul fiecărei circumscripţii electorale. Transmiterea rezultatelor finale la Biroul Electoral Central Biroul electoral de circumscripţie Proces-verbal
  112. În termen de 48 de ore de la primirea rezultatelor finale de la toate birourile electorale de circumscripţie Art. 49 alin. (2^1) şi (2^2) Prezentarea situaţiei centralizate privind atribuirea mandatelor pe competitori electorali, cu nominalizarea candidaţilor care au fost aleşi pentru fiecare colegiu uninominal, pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat Biroul Electoral Central Proces-verbal
  113. Până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I Art. 15 alin. (3) Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor într-un colegiu uninominal Biroul Electoral Central Prin decizie
  114. În termen util Art. 49 alin. (3) Aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului alegerilor Biroul Electoral Central Prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă
  ----