ORDIN nr. 1.548 din 13 august 2012pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/ 3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 2.366 din 15 iunie 2012
  • MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
  • Nr. 1.548 din 13 august 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012    În temeiul prevederilor:- art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor;- art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor şi ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/ 3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) decide emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare şi aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective, cu votul majorităţii absolute a membrilor;................................................................................................ e) decide emiterea/revizuirea/anularea licenţei de operare, aprobă/respinge raportul anual de activitate pentru organizaţiile colective, planul de operare, planul de operare revizuit şi raportul anual de activitate pentru producătorii individuali, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă la o a doua convocare, dacă decizia emiterii/revizuirii/anulării licenţei de operare, aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru organizaţiile colective, aprobarea/revizuirea/respingerea planului de operare şi aprobarea/respingerea raportului anual de activitate pentru producătorii individuali nu pot fi realizate din cauza neîndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. c) şi d);"2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Emiterea şi anularea licenţei de operare pentru organizaţiile colective se face de către ministrul mediului şi pădurilor, în baza deciziei Comisiei."3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Toate documentaţiile necesare, potrivit prezentului ordin, se depun de către persoana autorizată/împuternicită de către solicitant, în format electronic şi hârtie, în câte 3 exemplare, la sediul Secretariatului Comisiei."4. În anexă, la articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Dosarul de autorizare a organizaţiilor colective sau, după caz, dosarul pentru aprobarea planului de operare al producătorilor individuali, se transmit Secretariatului Comisiei, în 3 exemplare în format hârtie şi 3 copii în format electronic."5. În anexă, la articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul îndeplinirii tuturor criteriilor de autorizare pentru organizaţiile colective, ministrul mediului şi pădurilor emite licenţa de operare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în baza deciziei Comisiei."6. În anexă, la articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Licenţa de operare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 se emite în maximum 10 zile lucrătoare de la luarea deciziei."7. Anexa nr. 3 la procedură se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana Plumbp. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Gelu-Ştefan Diaconu,secretar de stat  +  Anexa -----(Anexa nr. 3 la procedură)MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILORLICENŢĂ DE OPERARENr. ......... din .............Pentru ......................... din localitatea ........................., str. .................. nr. ......, judeţul/sectorul ........................, înregistrată la .......................... sub nr. ..........., cod unic de înregistrare nr. ........../................., în scopul organizării şi finanţării în numele producătorilor, a colectării deşeurilor de baterii şi acumulatori şi pentru atingerea ratelor minime anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili şi a nivelurilor de eficienţă privind reciclarea pentru următoarele tipuri de deşeuri de baterii şi acumulatori ......................, emisă în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/ 3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii careîşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare, cu modificările şi completările ulterioare.Data emiterii: ............. Valabilă până la: ..................Ministrul mediului şi pădurilor.............................Preşedintele comisiei,.........................------