HOTĂRÂRE nr. 902 din 4 august 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"(actualizată până la data de 29 august 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 9 din 16 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.410 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 843 din 17 august 2011; HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria primului-ministru."-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (2) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", denumit în continuare Institutul, are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Vigilenţei nr. 3, sectorul 5.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 3Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 3 Institutul are următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară proiecte de cercetare, de educaţie şi culturale, în ţară şi în străinătate, pe bază de contracte, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului Holocaustului;-----------Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. b) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice mărturie, publicaţie ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta;-----------Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. c) identifică, aduce în ţară şi conservă documentele privind Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite ţări ale lumii; d) constituie o arhivă care să cuprindă publicaţiile, cărţile, colecţiile de reviste, ziare, manifeste şi alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, alcătuind şi instrumente de lucru în domeniu; e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a Holocaustului; f) organizează manifestări ştiinţifice consacrate Holocaustului şi contribuie la reprezentarea cercetării naţionale în acest domeniu în întâlnirile ştiinţifice internaţionale; g) finanţează editarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărţi, studii, articole, corespondenţă, memorie fotografică şi video, colecţii de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust; h) organizează şi sprijină realizarea de acţiuni culturale şi educaţionale privind Holocaustul;-----------Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. i) constituie un punct de referinţă şi de comunicare cu supravieţuitorii Holocaustului; j) contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual al comunităţilor din România afectate în perioada Holocaustului; k) propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate.-----------Lit. k) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 5 (1) Institutul este condus de un director general, funcţie asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de conducător al unei instituţii de specialitate a administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară sau din străinătate. (3) Directorul general al Institutului este ordonator terţiar de credite. (4) Directorul general al Institutului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din cadrul instituţiei.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (5) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general al Institutului emite decizii.  +  Articolul 6Pe lângă Institut se organizează şi funcţionează: a) Consiliul ştiinţific, organ consultativ ştiinţific de specialitate, format dintr-un număr de până la 31 de personalităţi reprezentative şi recunoscute în domeniul studierii Holocaustului; membrii Consiliului ştiinţific sunt numiţi de către directorul general al Institutului şi nu sunt salarizaţi; b) Colegiul de onoare, format din personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului; membrii Colegiului de onoare sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general al Institutului, şi nu sunt salarizaţi.-----------Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 7 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 18.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului unei instituţii de specialitate a administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale Institutul poate folosi şi colaboratori externi. (4) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului se aprobă prin decizie a directorului general al Institutului.-----------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (5) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin decizie a directorului general al Institutului.-----------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate; b) cofinanţări de programe şi proiecte; c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi din efectuarea de prestări servicii; d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare; e) sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii; f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.-----------Art. 8 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 843 din 17 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 30 august 2011.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 10Pentru realizarea activităţilor specifice, Institutul are în dotare un număr de două autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane şi de marfă, cu un consum maxim normat de carburanţi conform legislaţiei.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.  +  Articolul 11Abrogat.-----------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Monica Octavia Muscăp. Ministrul afacerilor externe,Lucian Leuştean,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 4 august 2005.Nr. 902.__________