HOTĂRÂRE nr. 866 din 23 august 2012pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» este instituţie publică cu personalitate juridică, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria primului-ministru."2. Articolul 2 se abrogă.3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor şi rezolvarea unor probleme ştiinţifice referitoare la Holocaust, elaborarea şi implementarea de programe educaţionale şi culturale privind acest fenomen istoric."4. La articolul 4, literele a), b), h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) desfăşoară proiecte de cercetare, de educaţie şi culturale, în ţară şi în străinătate, pe bază de contracte, pentru aprofundarea cunoaşterii fenomenului Holocaustului; b) achiziţionează sau primeşte ca donaţii orice mărturie, publicaţie ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta;.................................................................. h) organizează şi sprijină realizarea de acţiuni culturale şi educaţionale privind Holocaustul;.................................................................. k) propune Secretariatului General al Guvernului iniţierea proiectelor de acte normative în domeniul său de activitate."5. La articolul 5, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Institutul este condus de un director general, funcţie asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcţia de conducător al unei instituţii de specialitate a administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru................................................................... (4) Directorul general al Institutului numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din cadrul instituţiei."6. La articolul 6, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) Colegiul de onoare, format din personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, cu competenţe şi merite în domeniul studierii Holocaustului; membrii Colegiului de onoare sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea directorului general al Institutului, şi nu sunt salarizaţi."7. La articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 18. (2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului unei instituţii de specialitate a administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.................................................................... (4) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului se aprobă prin decizie a directorului general al Institutului."8. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin decizie a directorului general al Institutului."9. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."10. Articolul 9 se abrogă.11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Pentru realizarea activităţilor specifice, Institutul are în dotare un număr de două autoturisme şi un microbuz pentru transport de persoane şi de marfă, cu un consum maxim normat de carburanţi conform legislaţiei."12. Articolul 11 se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul general al InstitutuluiNaţional pentru Studierea Holocaustuluidin România "Elie Wiesel",Alexandru FlorianMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Mariana CâmpeanuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 23 august 2012.Nr. 866.-------