ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 27 decembrie 2001 (*actualizată*)privind repartizarea profitului Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A.**)(actualizată până la data de 27 august 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 august 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005; ORDONANŢA nr. 17 din 23 august 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorATENŢIE: Prezentul act normativ va fi abrogat începând cu data de 31 decembrie 2013, conform literei b) a art. 3, Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA nr. 17 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012.**) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru finantarea unor obiective de interes public naţional, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exercitiul financiar al anului 2004, la Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. profitul contabil ramas după deducerea impozitului pe profit se repartizeaza pe urmatoarele destinatii: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti; d) alte repartizari prevăzute de lege; e) profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive se varsă la Agentia Naţionala pentru Sport pentru finantarea activităţii sportive, inclusiv Comitetului Olimpic Roman şi Federatiei Române de Fotbal; f) minimum 60%, pentru finantarea construcţiei de locuinte pentru tineret şi sali de sport şi a urmatoarelor constructii: Arena Sportiva Polivalenta şi Sala Naţionala Sportiva Polivalenta, sume care se varsă la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; g) profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizeaza la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare*). (2) Profitul se repartizeaza pentru destinatiile şi în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) după deducerea sumelor aferente destinatiilor prevăzute la lit. a)-e) ale aceluiasi alineat.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1, Secţiunea 1, Cap. I din ORDONANŢA nr. 17 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 august 2012, profitul aferent anului 2011 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., repartizat în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, la alte rezerve, ca sursă proprie de finanţare, şi neutilizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se redistribuie ca dividend.Art. 2 din acelaşi act normativ prevede că, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, se repartizează în proporţie de 85% sub formă de dividende şi 15% la alte rezerve, constituind sursă proprie de finanţare.  +  Articolul 2Începând cu exerciţiul financiar al anului 2002 Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A. se exceptează de la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 366/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 13 iulie 2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Abrogat.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 17 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 21 martie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu---------