ORDONANŢĂ nr. 17 din 23 august 2012 (*actualizată*)privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare(actualizată până la data de 4 septembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 septembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 17 din 23 august 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operaţiuni financiare  +  Secţiunea 1 Reglementări privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.  +  Articolul 1Profitul aferent anului 2011 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., repartizat în condiţiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, la alte rezerve, ca sursă proprie de finanţare, şi neutilizat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se redistribuie ca dividend.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, profitul aferent anului 2012, nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, se repartizează în proporţie de 85% sub formă de dividende şi 15% la alte rezerve, constituind sursă proprie de finanţare.  +  Articolul 3La data de 31 decembrie 2013 se abrogă: a) art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 16 noiembrie 2006; b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobată prin Legea nr. 195/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4La data de 1 ianuarie 2013 se abrogă art. 21 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări privind contribuţia trimestrială prevăzută de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii  +  Articolul 5 (1) Persoanele care, pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, datorează contribuţia instituită prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) declară şi achită integral contribuţia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; b) achită în termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile datorate pentru obligaţiile principale prevăzute la lit. a) şi stabilite prin decizii emise de organul fiscal.În acest caz, deciziile prin care se stabileşte dobânda se emit, dacă este cazul, în termen de cel mult 15 zile de la data achitării obligaţiei principale. (2) În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), se anulează penalităţile de întârziere aferente creanţelor fiscale principale, indiferent dacă împotriva actelor administrative fiscale sau titlurilor executorii prin care s-au stabilit acestea s-au exercitat ori nu căile de atac prevăzute de lege. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi pentru o cotă de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, aferente obligaţiilor principale prevăzute la alin. (1) lit. a). (4) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se plăteşte la organul fiscal competent în contul de venituri al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (5) Formularele şi instrucţiunile necesare aplicării prezentei ordonanţe se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6Pentru perioada cuprinsă între trimestrul IV al anului 2009 şi trimestrul III al anului 2011, plata contribuţiei instituite prin art. 363^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se poate efectua şi de către deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor care intrau sub incidenţa dispoziţiilor art. 363^1 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 5 aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 7Începând cu trimestrul IV 2012, calculul contribuţiei trimestriale se realizează potrivit formulei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, unde CTt şi BAt nu includ taxa pe valoarea adăugată, iar BAt este de 1.515 milioane lei.  +  Articolul 8După alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Persoanele juridice menţionate la alin. (1) şi (2) au obligaţia să depună la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lista actualizată a medicamentelor pentru care se datorează contribuţia trimestrială, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţia."  +  Secţiunea a 3-a Reglementări privind statutul absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională  +  Articolul 9 (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, absolvenţii promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de învăţământ superior de formare profesională iniţială cu profil medical din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt repartizaţi la unităţi şi numiţi în funcţii. (2) În perioada septembrie-noiembrie 2012, absolvenţii promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională care nu intră sub incidenţa dispoziţiilor alin. (1) beneficiază de indemnizaţia şi drepturile de hrană acordate în cuantumul stabilit pentru anul 2012, potrivit prevederilor legale în vigoare, elevilor şi studenţilor aflaţi în ultimul an de studii în cadrul şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, respectiv academiilor şi instituţiilor de învăţământ superior, după caz, precum şi de drepturile de cazare şi de transport, numai dacă instituţiile publice la care urmează să fie încadraţi organizează cursuri de formare profesională şi absolvenţii participă la aceste cursuri.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări privind prorogarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României  +  Articolul 10Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2014.  +  Secţiunea a 5-a Reglementări privind utilizarea echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice reprezentând plăţi efectuate de Japan Tobacco International (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, statele membre semnatare şi JTI  +  Articolul 11 (1) Echivalentul în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice reprezentând plăţi efectuate de Japan Tobacco International (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, statele membre semnatare şi JTI se virează de Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la bugetul de stat, în contul de venituri 20.44.01.02.01 "Venituri ale bugetului de stat - Donaţii din străinătate de la guverne străine - curente" sau 20.44.01.02.02 "Venituri ale bugetului de stat - Donaţii din străinătate de la guverne străine - capital", după caz, pe măsura stabilirii destinaţiei acestora, în conformitate cu acordurile încheiate. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, în limita sumelor încasate la bugetul de stat potrivit alin. (1), să majoreze veniturile bugetului de stat şi creditele bugetare ale Ministerului Finanţelor Publice şi să aprobe alocarea acestora către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (3) Ministerul Finanţelor Publice deschide creditele bugetare în limita sumei cu care a fost majorat bugetul potrivit alin. (2), iar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală utilizează creditele bugetare repartizate până la finele anului bugetar, potrivit destinaţiei din acordurile încheiate.  +  Articolul 12Prin derogare de la prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele prevăzute la art. 11 se pot efectua achiziţii pentru îmbunătăţirea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în conformitate cu acordurile încheiate.  +  Secţiunea a 6-a Reglementări privind destinaţia unor sume încasate de la societăţi comerciale, societăţi naţionale, companii naţionale  +  Articolul 13Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, în situaţia în care, în anul 2012, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii nu încasează venituri din vânzarea acţiunilor societăţilor comerciale, societăţilor naţionale şi companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa, poate reţine suma prevăzută la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, din dividendele încasate de la societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale la care exercită calitatea de acţionar în numele statului.  +  Secţiunea a 7-a Reglementări privind plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar  +  Articolul 14 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, plata neefectuată a sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012, se va realiza în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale cărei dispoziţii se aplică în mod corespunzător. (2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va efectua din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal".  +  Secţiunea a 8-a Reglementări privind monitorizarea cheltuielilor tuturor spitalelor publice  +  Articolul 15 (1) Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de subordonare, au obligaţia să transmită lunar la Ministerul Sănătăţii, până la data de 20 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, avizată de ordonatorul principal de credite. (2) Până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, Ministerul Sănătăţii are obligaţia să verifice dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) au fost transmise şi să notifice ordonatorii principali de credite ai spitalelor publice şi Ministerul Finanţelor Publice în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1). (3) Prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului finanţelor publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se vor stabili formatul situaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi modalitatea de transmitere a acestora. (4) Ordonatorul principal de credite al spitalului public are obligaţia de a verifica realitatea şi exactitatea datelor din situaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) prezentarea de date eronate în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) de către ordonatorii de credite ai spitalelor publice şi/sau avizarea unor astfel de situaţii de către ordonatorii principali de credite; b) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2).----------Lit. b) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 17 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică ordonatorului de credite al spitalului public şi/sau, după caz, ordonatorului principal de credite care se face vinovat de nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Capitolul II Modificarea şi completarea dispoziţiilor unor acte normative  +  Articolul 17Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 13 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Suma prevăzută la alin. (1) se reţine din veniturile încasate din vânzarea acţiunilor emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale la care Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii exercită calitatea de acţionar în numele statului."  +  Articolul 18Articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 noiembrie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Conducătorii operatorilor economici prevăzuţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-e) sunt obligaţi să asigure organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu şi bunurile din patrimoniul public şi privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrare, în concesiune sau închiriere."  +  Articolul 19După alineatul (4) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Finanţarea cheltuielilor legate de aplicarea de către Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în numele Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pentru societăţile/companiile naţionale şi celelalte societăţi comerciale la care ministerul exercită calitatea de acţionar în numele statului, se asigură din bugetul aferent activităţii de privatizare aprobat în condiţiile legii."  +  Articolul 20Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abrogă.2. La articolul 15 alineatul (2), litera h) se abrogă.3. La articolul 15 alineatul (6), literele i) şi j) se abrogă.4. La articolul 19, alineatul (3) se abrogă.5. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Se interzice comercializarea biletelor sau taloanelor pentru jocul de noroc tip bingo, pentru care extragerea biletelor/taloanelor sau premierea participanţilor se realizează prin intermediul reţelelor de televiziune ori radio."6. La articolul 29 alineatul (8), litera e) se abrogă.7. În anexă, la punctul 1 "Taxe anuale percepute pentru activităţile din domeniul jocurilor de noroc" subpunctul I, litera G se abrogă.8. În anexă, la punctul 1 subpunctul II, litera G se abrogă.9. În anexă, la punctul 2 "Valoarea minimă a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării cererii de obţinere a licenţei de organizare a jocurilor de noroc", litera G se abrogă.10. Din cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului se elimină sintagma "jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune".  +  Articolul 21Prevederile art. 16 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuMinistrul sănătăţii,Vasile CepoiMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea DuşaMinistrul apărării naţionale,Corneliu DobriţoiuMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Eduard HellvigMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Daniel ChiţoiuMinistrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiMinistrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Ecaterina AndronescuMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 23 august 2012.Nr. 17.---------