ORDIN nr. 373 din 14 august 2012pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 3.240 din 14 august 2012
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE
  • Nr. 373 din 14 august 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012    Având în vedere prevederile:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare:- necesitatea evitării întârzierilor în atribuirea contractelor de lucrări prin refacerea documentaţiilor de atribuire finalizate la data aprobării Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri";- prevenirea apariţiei unor costuri suplimentare pentru refacerea documentaţiilor finalizate şi aprobate de ordonatorii de credite la data aprobării Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012,în temeiul prevederilor:- art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;- art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 şi 410 bis din 20 iunie 2012, se completează după cum urmează:- După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Modelele prezentate ca documentaţii standardizate pot fi utilizate şi adaptate diverselor tipuri de lucrări, în funcţie de necesităţile autorităţilor contractate. Autorităţile contractante pot decide alegerea tipului de documentaţie folosit: de tip execuţie, de tip proiectare şi execuţie, după caz."  +  Articolul II (1) Documentaţiile de atribuire aferente proiectelor din domeniul infrastructurii de mediu prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri", în forma în care acestea sunt întocmite/contractate la data publicării prezentului ordin, pot fi transmise sau retransmise în Sistemul electronic de achiziţii publice S.E.A.P. până la data de 31 august 2012, în vederea evaluării de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Documentaţiile de atribuire care fac obiectul alin. (1) şi care nu respectă forma standard prevăzută în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 vor fi însoţite de declaraţia proiectantului şi/sau de declaraţia reprezentantului legal al autorităţii contractante privind respectarea cerinţelor tehnice prevăzute în documentaţia standardizată pe tipuri de contract, respectiv că includ toate informaţiile la gradul de detaliere specificat prin aceste modele. (3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) se va încărca în S.E.A.P. odată cu documentaţia de atribuire şi notele justificative prevăzute de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbPreşedinteleAutorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Lucian Dan Vlădescu----------