ORDIN nr. 4.681 din 29 iunie 2012privind aprobarea curriculumului pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012    Având în vedere prevederile art. 32, 64, 65 şi 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.168/2012 privind organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional cu durata de 2 ani,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă curriculumul pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Curriculumul pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a, învăţământ profesional de 2 ani, se aplică începând cu anul şcolar 2012-2013.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului, interimar,Liviu Marian PopBucureşti, 29 iunie 2012.Nr. 4.681.---------