NORME PROCEDURALE INTERNE din 6 august 2012pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2012  Notă
  Aprobate de ORDINUL nr. 869 din 6 august 2012, publicat în Monitorul Oficial al României din 20 august 2012.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme procedurale interne, denumite în continuare norme, reglementează cadrul organizatoric și metodologia de desfășurare a procedurii de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene.  +  Articolul 2(1) Pe parcursul întregului proces de achiziție publică, astfel cum este reglementat în prezentele norme, la adoptarea oricărei decizii trebuie avute în vedere următoarele principii:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) eficiența utilizării fondurilor publice;g) asumarea răspunderii.(2) Aplicarea prezentelor norme se va face prin asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice în procesul de atribuire, prin promovarea concurenței dintre operatorii economici și garantarea nediscriminării, recunoașterii reciproce și tratamentului egal al operatorilor economici care participă la atribuirea contractului.  +  Articolul 3Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va lua toate măsurile necesare pentru evitarea apariției unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale. În cazul în care se constată apariția unor astfel de situații, se va proceda la eliminarea efectelor rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptându-se, potrivit competențelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea a actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau a activităților care au legătură cu acestea.  +  Capitolul II Reguli generale pentru desfășurarea procedurii de selecție în vederea încheierii contractului de închiriere  +  Articolul 4(1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale atribuie contractul de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, printr-o procedură de selecție de oferte, prin intermediul unei comisii de evaluare constituite și mandatate în acest sens.(2) În situația în care procedura de selecție pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, nu se finalizează prin încheierea unui contract, Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are dreptul de a relua procedura, cu modificarea, după caz, a unor prevederi din documentația de atribuire aprobată inițial.(3) Orice modificare adusă documentației de atribuire se efectuează prin întocmirea unei note justificative de către compartimentul de specialitate și aprobarea acesteia de către conducătorul autorității contractante.  +  Articolul 5Orice persoană fizică și/sau juridică interesată are dreptul de a solicita și de a obține, în condițiile legii, normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere, precum și documentația de atribuire aferentă.  +  Articolul 6Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale publică, pentru asigurarea transparenței informației, prezentele norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.maeur.ro).  +  Articolul 7Orice document în formă scrisă întocmit între părți pe perioada derulării procedurii de selecție trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.  +  Articolul 8Comunicarea între părți se face în formă scrisă și/sau prin fax. Condiția confirmării în scris a primirii comunicării trebuie să fie îndeplinită în toate rapoartele de comunicare dintre părți.  +  Capitolul III Derularea procedurii de selecție de oferte  +  Articolul 9Documentația de atribuire include:a) invitația de participare prevăzută în anexa nr. 1;b) instrucțiuni pentru ofertanți;c) caietul de sarcini;d) formulare pentru întocmirea ofertelor;e) modelul contractului de închiriere.  +  Articolul 10(1) Documentația de atribuire, elaborată de departamentul de specialitate din cadrul Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, în baza prezentelor norme, va fi aprobată de către reprezentantul instituției înainte de lansarea procedurii de selecție.(2) De asemenea, departamentul de specialitate din cadrul Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale întocmește, conform procedurilor interne, următoarele note justificative ce vor fi aprobate de reprezentantul legal înainte de lansarea procedurii de selecție:a) referat de necesitate;b) notă justificativă privind alegerea criteriilor de calificare;c) notă justificativă privind alegerea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare;d) notă privind determinarea valorii estimate;e) notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire.  +  Articolul 11(1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale publică cu cel puțin 14 zile înainte de data de depunere a ofertelor, pe pagina de internet www.maeur.ro, un anunț privind intenția de închiriere și transmite concomitent invitații unor agenții imobiliare.(2) În perioada menționată la alin. (1), orice alt posibil ofertant poate participa cu ofertă la procedura de selecție.  +  Articolul 12Procedura de selecție a ofertelor în vederea închirierii se desfășoară după cum urmează:A. Lansarea invitației de participarea) postarea invitației și a documentației de atribuire aferente pe site-ul www.maeur.ro;b) transmiterea invitațiilor de participare la procedura de selecție.B. Primirea și transmiterea răspunsurilor la clarificăria) primirea solicitărilor de clarificări de la posibilii ofertanți nu mai târziu de 6 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor;b) transmiterea răspunsurilor la clarificările privind elementele cuprinse în documentația de atribuire nu mai târziu de 3 zile înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.C. Primirea ofertelora) primirea și înregistrarea ofertelor la sediul beneficiarului;b) desfășurarea ședinței de deschidere a ofertelor;c) verificarea conformității ofertelor cu cerințele documentației de atribuire din punctul de vedere al termenului-limită de depunere și al existenței tuturor documentelor solicitate;d) ofertele care sunt depuse la o altă adresă de corespondență decât cea stabilită sau după termenul-limită de depunere sunt considerate respinse și vor fi returnate nedeschise către expeditor;e) ofertele pot fi respinse dacă cel puțin unul din documentele prevăzute nu a fost depus în cadrul ofertei, conform prevederilor documentației de atribuire.D. Evaluarea ofertelora) se realizează de către o comisie de evaluare numită prin ordin al ministrului afacerilor europene;b) se vizitează spațiile oferite spre închiriere din ofertele selecționate în urma evaluării ofertelor tehnice, cu respectarea următorilor pași:– anunțarea ofertanților cu privire la ziua și ora în care se va efectua o vizionare a spațiilor de birouri;– vizionarea spațiilor de birouri și verificarea concordanței dintre parametrii prezentați în oferta tehnică și situația faptică din teren;– întocmirea de către comisia de evaluare a proceselor- verbale pentru fiecare vizionare în parte;c) se evaluează ofertele în vederea identificării îndeplinirii cerințelor minime stabilite de autoritatea contractantă;d) se solicită clarificări și/sau documente-suport suplimentare, dacă este cazul, pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime de calificare și stabilirea conformității propunerii tehnice și financiare;e) desemnarea ofertei câștigătoare se realizează conform criteriului de atribuire stabilit în documentația de atribuire, în baza raportului de selecție întocmit de comisia de evaluare.E. Finalizarea procedurii de selecție de ofertea) întocmirea raportului de selecție și înaintarea acestuia spre aprobare ordonatorului principal de credite;b) transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de selecție de oferte către ofertanții participanți, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului;c) încheierea contractului de închiriere, dacă este cazul, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere;d) luarea în folosință de către beneficiar a spațiului închiriat.  +  Capitolul IV Comisia de evaluare. Constituire, componență și atribuții  +  Articolul 13(1) Pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, se constituie o comisie de evaluare formată din:a) un membru cu drept de vot din cadrul Direcției analiză și programare;b) un membru cu drept de vot din cadrul Direcției monitorizare;c) un membru cu drept de vot din cadrul Direcției coordonare de sistem;d) un membru cu drept de vot din partea Unității Centrale de Evaluare;e) un membru cu drept de vot din cadrul Direcției asistență tehnică, desemnat președintele comisiei de evaluare;f) un secretar fără drept de vot din cadrul Direcției asistență tehnică;g) membru/membri de rezervă din cadrul Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale.(2) Activitatea desfășurată de membri în cadrul comisiei de evaluare face parte din atribuțiile de serviciu.  +  Articolul 14(1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească acordul majorității simple din numărul membrilor săi.(2) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată își vor prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală care se atașează la raportul procedurii de atribuire.  +  Articolul 15Pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea și de a asigura imparțialitatea deciziei.  +  Articolul 16(1) Membrii comisiei de evaluare au obligația de a semna o declarație pe propria răspundere privind confidențialitatea și imparțialitatea, prin care se angajează să respecte prevederile prezentelor norme și prin care confirmă totodată că nu se află în niciuna din situațiile următoare:a) sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu unul dintre ofertanți;b) dețin părți sociale și/sau acțiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanți;c) au un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor;d) se află în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(2) Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de deschiderea ofertelor și confirmată ulterior.(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnați în comisia de evaluare constată că se află în una sau mai multe dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acesta are obligația de a solicita, de îndată, înlocuirea sa din componența comisiei respective.  +  Articolul 17Comisia de evaluare răspunde de desfășurarea următoarelor activități:– deschidereaofertelor și întocmirea procesului-verbal de deschidere a ședinței, prevăzut în anexa nr. 2;– verificarea conformității ofertelor cu cerințele minime de calificare stabilite de autoritatea contractantă;– vizitarea spațiilor oferite spre închiriere și întocmirea proceselor-verbale ca urmare a vizionărilor efectuate pe teren;– solicitarea de clarificări, dacă este cazul;– verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanți din punctul de vedere al conformității administrative și al modului în care acestea corespund cerințelor minime din caietul de sarcini;– verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți din punctul de vedere al conformității administrative și al încadrării în bugetul estimativ aprobat;– evaluarea ofertelor conform criteriului stabilit pentru atribuirea contractului de închiriere;– stabilirea ierarhiei ofertelor și desemnarea ofertei câștigătoare, în baza criteriului de atribuire stabilit;– întocmirea raportului de selecție și înaintarea lui spre aprobare ordonatorului principal de credite.  +  Capitolul V Încheierea contractului de închiriere a imobilului  +  Articolul 18(1) Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va încheia contractul de închiriere a imobilului cu proprietarul acestuia, persoana fizică și/sau juridică, a cărui ofertă a fost desemnată câștigătoare, nu mai devreme de 11 zile de la data comunicării rezultatului aplicării procedurii.(2) Până la semnarea contractului de închiriere a imobilului, ofertantul prezintă un contract/mai multe contracte încheiat/ încheiate cu furnizori specializați pentru asigurarea serviciilor de curățenie și mentenanță, în cazul în care a prezentat un acord în oferta depusă.(3) În situația în care ofertantul declarat câștigător nu semnează contractul, fie va fi invitat în vederea contractării ofertantul clasat pe locul al doilea, fie se repetă procedura de atribuire a contractului de închiriere.  +  Capitolul VI Notificări și contestații  +  Articolul 19(1) Orice ofertant care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim, printr-un act al autorității contractante, prin încălcarea normelor procedurale care reglementează derularea procedurii de atribuire a contractului de închiriere, poate transmite autorității contractante, în termen de 3 zile de la data comunicării actului contestat, o notificare/cerere de soluționare a speței în cauză.(2) Notificările formulate de ofertanții nemulțumiți de procedura de atribuire se soluționează, în termen de 24 de ore de la comunicare, de către comisia de evaluare.(3) În cazul în care ofertantul nu este satisfăcut de soluționarea propusă de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a se adresa Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, potrivit dispozițiilor cap. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Contestațiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere încheiat în baza prevederilor prezentelor norme se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VII Anularea procedurii de atribuire  +  Articolul 21Ministerul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de închiriere dacă ia această decizie, de regulă, înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și oricum înainte de data semnării contractului de închiriere și numai în următoarele cazuri:a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței, respectiv au fost depuse mai puțin de două oferte;b) niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;c) au fost prezentate numai oferte neconforme sau inacceptabile;d) abateri grave afectează procedura pentru atribuirea contractului de închiriere sau este imposibilă încheierea contractului de închiriere.  +  Articolul 22(1) Decizia de anulare nu creează nicio obligație autorității contractante față de participanții la procedura de atribuire.(2) Decizia de anulare va fi comunicată în scris tuturor ofertanților, menționându-se motivele anulării.  +  Capitolul VIII Dosarul procedurii de selecție  +  Articolul 23(1) Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale are obligația de a constitui și de a arhiva dosarul pentru procedura de selecție a ofertelor în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare.(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente:– referatul de aprobare a ordinului ministrului afacerilor europene pentru aprobarea prezentelor norme;– ordinul de aprobare și prezentele norme;– notele justificative pentru fundamentarea procedurii de selecție de oferte;– anunțul și/sau invitațiile de participare la procedura de selecție de oferte;– documentația de atribuire aprobată, inclusiv clarificările solicitate de ofertanți și răspunsurile aferente transmise de autoritatea contractantă;– ordinul ministrului afacerilor europene de numire a comisiei de evaluare;– declarațiile de confidențialitate și imparțialitate semnate de membrii comisiei de evaluare;– procesul-verbal al ședinței de deschidere;– ofertele depuse de participanții la procedură;– clarificările și/sau completările solicitate ofertanților de către comisia de evaluare și răspunsurile aferente acestora transmise de autoritatea contractantă;– procesele-verbale întocmite cu ocazia vizitării spațiilor de birouri, după caz;– procesele-verbale ale ședințelor de evaluare, dacă este cazul;– raportul procedurii de atribuire a contractului de închiriere, aprobat de ordonatorul principal de credite, prevăzut în anexa nr. 3;– comunicările privind rezultatul procedurii, prevăzute în anexele nr. 4.1 și 4.2;– contractul de închiriere semnat cu ofertantul câștigător al procedurii de selecție;– procesul-verbal de predare-primire a spațiului închiriat și a dotărilor aferente.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 24Prezentele norme se completează cu modelele de formulare pentru documente ce vor fi întocmite de autoritatea contractantă, pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de închiriere, prevăzute în anexele nr. 1-3, 4.1 și 4.2, care fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la norme
  - Model -
  INVITAȚIE DE PARTICIPARE
  www.maeur.ro
   +  Denumirea autorității contractanteMinisterul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, cu sediul în municipiul București, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, intrarea C, sectorul 3, tel. 021/302 52 00, fax 021.302.52.64  +  Obiectul contractuluiÎnchirierea unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale  +  Durata contractului3 ani, cu posibilitate de prelungire  +  Procedura aplicatăSelecție de oferte, procedură reglementată prin Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire cu birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012, și accesibile pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene www.maeur.ro  +  Data-limită și locul pentru depunerea ofertelor... 2012, ora ... la sediul Ministerului Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din municipiul București, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, intrarea C, sectorul 3, CP 030669, tel. 021/302 52 00  +  Clarificări pentru elaborarea și prezentarea ofertelor pot fi solicitate laMinisterul Afacerilor Europene - Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, municipiul București, bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M.17, intrarea C, sectorul 3, tel. 021/302.52.88. Persoana de contact: Alexandra Dabu, expert, Oana Lefter, expert, e-mail: alexandra.dabu@maeur.ro/oana.lefter@maeur.ro, fax: 021/30.25.264Atenție!Solicitările de clarificări vor fi transmise și în format electronic sub forma fișierelor *.*doc sau *.*pdf  +  Documentația de atribuireInformațiile cu privire la cerințele tehnice și funcționale pentru spațiul de birouri ce urmează a fi închiriat, precum și modul de elaborare a ofertelor, criteriile de calificare și criteriile de evaluare sunt descrise în documentația de atribuire accesibilă pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene www.maeur.ro, secțiunea Prezentare MAEur - Anunțuri de achiziții publice.  +  Criteriul de atribuireOferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, prin aplicarea următorilor factori de evaluare:
  Factor de evaluare Pondere
  Prețul ofertei 40%
  Caracteristici tehnice generale 60%
  Detalierea caracteristicilor tehnice generale și modul de aplicare a algoritmului de calcul sunt descrise pe larg în documentația de atribuire, la Secțiunea I. Instrucțiuni pentru ofertanți.
   +  Modul de transmitere a ofertelorOferta va fi depusă direct la sediul autorității contractante, în colet/plic sigilat, cu ștampila ofertantului și cu mențiunea "A nu se deschide înainte de data .., ora ...".  +  Termenul pentru comunicarea rezultatului proceduriiTransmiterea comunicărilor către ofertanții participanți privind rezultatul procedurii de selecție de oferte va fi comunicat în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului de evaluare  +  ContestațiiContestațiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Modalitatea de platăPrețul va fi exprimat în euro, sub forma chiriei totale lunare pe mp util închiriabil.Plata chiriei se va face lunar, în lei, la cursul de schimb oficial al Băncii Naționale a României, în ultima zi a lunii pentru care se efectuează plata chiriei, în baza facturii emise de locator.Pe întreaga perioadă a contractului de închiriere prețul chiriei totale lunare nu va putea fi majorat sau indexat.
  Cu stimă,
  ......................,
  ..................
   +  Anexa nr. 2la norme
  - Model -
  PROCES-VERBAL
  de deschidere a ședinței
  Încheiat astăzi, ............., cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structuraleComisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. .............................. din data ....................., compusă din:............................, președinte cu drept de vot............................, membru cu drept de vot............................, membru cu drept de vot............................, membru cu drept de vot............................, membru cu drept de vot............................, secretar fără drept de vot,a procedat astăzi, ..........................., ora .........., la sediul autorității contractante din ..........................., la deschiderea ofertelor depuse.Președintele comisiei de evaluare declară deschisă ședința de deschidere a ofertelor și dă citire componenței comisiei.Președintele comisiei de evaluare face precizarea că prezenta procedură de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, se realizează în baza Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012.Denumirea/Numele ofertanților:1. S.C. ...........................................;2. S.C. ...........................................;3. S.C. .......................................... .Denumirea ofertanților a căror ofertă a fost respinsă la deschidere:
  Nr. crt Denumirea ofertantului Motivul respingerii
  Președintele comisiei de evaluare a ofertelor declară cursul de referință care va sta la baza comparării prețurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă, ca fiind ....................Președintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conțin:– documentele de calificare;– propunerea tehnică;– propunerea financiară.Documentele de calificare prezentate de către ofertanți:
  Ofertanți Documente de calificare ............ ............ ............
  1.
  2.
  ..........
  Propunerile tehnice prezentate de către ofertanți:
  Ofertanți Documente aferente propunerii tehnice ............ ............ ............
  1.
  2.
  ..........
  Propunerile financiare prezentate de către ofertanți:
  Ofertanți Documente aferente propunerii financiare ............ ............ ............
  1.
  2.
  ..........
  Prețurile ofertelor sunt:
  Nr. crt Denumirea ofertantului Prețul ofertei (fără TVA)
  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în ...... exemplare originale, având aceeași valoare juridică, astăzi, ...... .Comisia de evaluare:.................................., președinte cu drept de vot (semnătura).................................., membru cu drept de vot (semnătura).................................., membru cu drept de vot (semnătura).................................., membru cu drept de vot (semnătura).................................., membru cu drept de vot (semnătura).................................., secretar fără drept de vot (semnătura)Reprezentanții ofertanțilorS.C. ................./....... (semnătura)S.C. ................./....... (semnătura)S.C. ................./....... (semnătura)
   +  Anexa nr. 3la norme
  RAPORTUL PROCEDURII
  de atribuire a contractului de închiriere
  având ca obiect .................cod CPV .........................Sursa de finanțare ....................A fost publicată invitația de participare: Da [ ]Invitația de participare a fost publicată la data de ........................ în .......... .Invitația de participare a fost transmisă la data de ................. către următorii operatori economici:1. ....................................;2. ....................................;3. ....................................Comisia de evaluare, numită prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. ........../............, compusă din:1. ...................................., președinte cu drept de vot2. ...................................., membru cu drept de vot3. ...................................., membru cu drept de vot4. ...................................., membru cu drept de vot5. ...................................., membru cu drept de vot6. ...................................., secretar fără drept de vot,a procedat în data de ....................., la ora .........................., la deschiderea ofertelor.Au depus oferta următorii ofertanți:1. ...................................;2. ...................................;3. ..................................Au fost respinși în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor următorii ofertanți:
  Nr. crt Denumirea ofertantului Motivul respingerii
  Cursul de referință care a stat la baza comparării prețurilor la selecția ofertelor prezentate într-o altă monedă a fost ............................................. .Prețurile citite în cadrul ședinței de deschidere a ofertelor:
  Nr. crt Denumirea ofertantului Prețul ofertei (fără TVA)
  În urma examinării ofertelor au reieșit următoarele:Denumirea/Numele ofertanților respinși și motivele care au stat la baza acestei decizii:
  Nr. Denumirea ofertantului Decizia
  crt
  Admis Respins
  În urma evaluării ofertelor au reieșit următoarele:
  Nr. crt Denumirea ofertantului Calificativul Decizia (admis/respins)
  Oferta depusă de ........
  (Pentru "calificativ" se menționează: oferta descalificată)
  În urma aplicării criteriilor de evaluare pentru atribuirea contractului, a rezultat următoarea ierarhie:
  Nr. crt Denumirea ofertantului Punctajul obținut
  Oferta depusă de .......
  Față de cele de mai sus, Comisia de evaluare:
  HOTĂRĂȘTE
  În conformitate cu prevederile art. ........... din Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 869/2012, ofertantul câștigător este ........................., cu o ofertă de ............. euro/lună/mp, fără TVA.Drept care s-a încheiat prezentul raport al procedurii de atribuire a contractului de închiriere în 2 (două) exemplare astăzi, ................., la sediul autorității contractante.Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:.......................................................... (motive)Comisia de selecție,...................................... președinte cu drept vot ................. (numele și prenumele) (semnătura)...................................... membru cu drept vot ..................... (numele și prenumele) (semnătura)...................................... membru cu drept vot ..................... (numele și prenumele) (semnătura)...................................... membru cu drept vot ..................... (numele și prenumele) (semnătura)...................................... membru cu drept vot ..................... (numele și prenumele) (semnătura)...................................... secretar fără drept vot ................. (numele și prenumele) (semnătura)
   +  Anexa nr. 4.1la norme
  COMUNICAREA
  rezultatului procedurii
  (pentru ofertanții necâștigători)
  Către.............................Prin prezenta vă facem cunoscut că, în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, oferta dumneavoastră nu a fost declarată câștigătoare, deoarece ............................................................... (motive)Oferta desemnată câștigătoare a fost aceea depusă de ...................., corespunzătoare din punctul de vedere al cerințelor caietului de sarcini și al cărei preț este de ............... euro/lună/mp, fără TVA.Contestațiile privind procedura de atribuire a contractului de închiriere se pot depune până la data de ....................., la .................., și se soluționează potrivit dispozițiilor cap. IX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Vă mulțumim pentru participare,
  ...............................
  (semnătura autorizată)
   +  Anexa nr. 4.2la norme
  COMUNICAREA
  rezultatului procedurii
  (pentru ofertantul câștigător)
  Către.............................Vă aducem la cunoștință, ca urmare a analizei ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, oferta dumneavoastră, înregistrată cu nr. ......................, având prețul de ...................... euro/lună/mp, fără TVA, a fost declarată câștigătoare.Vă invităm în data de ........., la sediul instituției noastre, pentru a încheia contractul de închiriere a unui spațiu de birouri, în suprafață de .................. mp utili, în imobilul de la adresa ..................................................... .
  Cu stimă,
  ..............................
  (semnătura autorizată)
  -----