ORDIN nr. 869 din 6 august 2012privind aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2012    Având în vedere prevederile:– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2012, și ale Hotărârii Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările și completările ulterioare;– art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor europene emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele procedurale interne pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina oficială de internet a Ministerului Afacerilor Europene (www.maeur.ro).  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 348/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru organizarea și desfășurarea procedurii de selecție de oferte în vederea închirierii unui spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcției generale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Afacerilor Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 9 mai 2012.
    Ministrul afacerilor europene,
    Leonard Orban
    București, 6 august 2012.Nr. 869.  +  AnexăNORME PROCEDURALE INTERNEpentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu într-o clădire de birouri,dotată cu mobilier de birouri, utilități și spații de parcare, necesar funcționării Direcțieigenerale Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul MinisteruluiAfacerilor Europene