ORDIN nr. 744 din 23 iulie 2012(*actualizat*)pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013(actualizat până la data de 25 aprilie 2014*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 185 din 26 iulie 2012
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Nr. 744 din 23 iulie 2012
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 5.748 din 21 noiembrie 2007 privind adoptarea Programului Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" de ajutor comunitar din partea Fondului Social European, în conformitate cu obiectivul "Convergenţă", în regiunile din România,în temeiul art. 7 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 132/2012, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în domeniul afacerilor europene,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul afacerilor europene emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă versiunea a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Fondurilor Europene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unor sintagme.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului afacerilor europene nr. 271/164/2011 privind aprobarea versiunii a IV-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative" 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 şi 48 bis din 20 ianuarie 2012.Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţie,Victor Paul DobreMinistrul afacerilor europene,Leonard Orban  +  Anexa *Font 9*         [SIGLĂ] [SIGLĂ] [SIGLĂ]    Uniunea Europeană Ministerul Dezvoltării Inovaţie în administraţie  Fondul Social European Regionale şi Administraţiei                                    Publice-----------Sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014.DOCUMENTUL CADRU DEIMPLEMENTARE APROGRAMULUI OPERAŢIONAL"DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE"Versiunea 5iunie 2012Listă de acronime    DG ACIS Direcţia Generală Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor              Structurale    AM Autoritate de Management    AM PODCA Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional              "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"    ANAF Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală    B Beneficiar    CE Comisia Europeană    CSNR Cadrul Strategic Naţional de Referinţă    DCI Documentul Cadru de Implementare (a PO DCA)    DMI Domeniu major de intervenţie    DPP Direcţia de Politici Publice    ECDL Permisul european de conducere a calculatorului    FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională    FSE Fondul Social European    INS Institutul Naţional de Statistică    MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului    MFP Ministerul Finanţelor Publice    MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice----------Acronimul Ministerului Administraţiei şi Internelor, din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014.    MS Ministerul Sănătăţii    PO Program Operaţional    PO DCA Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"    SGG Secretariatul General al Guvernului    SMIS Single Management Information System (Sistemul Unic de              Management al Informaţiei)    SWOT Puncte forte, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări    UCRAP Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice    UE Uniunea Europeană    UPP Unitatea de Politici PubliceI. INTRODUCEREProgramul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative a fost elaborat pentru a contribui în mod substanţial la punerea în practică a priorităţii tematice "Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente", stabilită în Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR).Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea, în acele state membre unde performanţa socio-economică şi buna guvernare constituie câteva din principalele provocări ale perioadei de programare 2007-2013*1). Dezvoltarea capacităţii administrative se referă la un set de schimbări structurale şi de proces care permit guvernelor să îmbunătăţească formularea şi implementarea programelor în vederea obţinerii de rezultate sporite.-------*1) Întărirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice şi a serviciilor publice în următoarea perioadă de programare (2007-2013) - DG Ocupare, Afaceri Sociale şi Şanse Egale.Strategia Lisabona revizuită afirmă necesitatea unei mai bune legislaţii, precum şi a unei mai bune elaborări şi furnizări de politici publice în scopul asigurării condiţiilor pentru creşterea economică şi crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea capacităţii administrative poate avea o contribuţie directă la atingerea acestor obiective.Instituţiile publice pot contribui la programele de dezvoltare socio-economică prin exercitarea următoarelor funcţii:■ îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziilor, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor importante (acumularea de cunoştinţe şi resurse umane) şi a selecţiei de proiecte (informaţii, reglementări şi mecanisme de feed-back);■ asigurarea unei implementări şi aplicări mai bune a legislaţiei;■ îmbunătăţirea mecanismelor de reglementare, în special prin crearea unui model standardizat pentru măsurarea costurilor asociate prevăzute de legislaţia existentă;■ asigurarea unei infrastructuri adecvate pentru activităţile economice (resurse umane, baze de date, aspecte legislative);■ îmbunătăţirea procesului decizional în administraţia publică;■ asigurarea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice;■ creşterea numărului de funcţionari publici cu calificare profesională în managementul resurselor umane, finanţe, economie şi drept.Luând în considerare analiza situaţiei curente şi analiza SWOT a administraţiei publice din România, guvernul a identificat următoarele arii prioritare în care intervenţiile PO DCA sunt necesare şi pot avea cea mai mare valoare adăugată:■ consolidarea proceselor de luare a unor decizii eficiente şi consolidarea proceselor de responsabilizare care îmbunătăţesc eficacitatea organizaţională în cadrul administraţiei publice româneşti;■ îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei standardelor în furnizarea de servicii publice, cu accentul pus pe continuarea procesului de descentralizare.S-a convenit asupra faptului că eficienţa şi impactul PO DCA pot fi îmbunătăţite prin concentrarea sprijinului asupra anumitor sectoare-cheie. Pentru a identifica sectoarele prioritare pentru PO DCA a avut loc o consultare preliminară la nivel decizional, pe baza stadiului actual de dezvoltare a strategiilor de descentralizare, pe baza responsabilităţilor din ce în ce mai mari ale administraţiei publice şi pe baza contribuţiei generale la dezvoltarea socio-economică la nivel naţional (avându-se în vedere alocarea bugetară pentru aceste sectoare, numărul funcţionarilor publici care lucrează în aceste domenii, numărul instituţiilor subordonate şi dimensiunea grupului ţintă - procent din populaţie care beneficiază de aceste servicii publice).Conform prevederilor Programului de Guvernare 2005-2008 Capitolul 22 - Reforma Administraţiei Publice, precum şi pe baza criteriilor mai sus menţionate, Guvernul României s-a concentrat pe trei sectoare principale pentru continuarea procesului de descentralizare şi creşterea calităţii serviciilor publice: sănătate, educaţie şi asistenţă socială. A fost menţionat faptul că şi alte sectoare pot primi suport pe durata implementării PO DCA, în funcţie de evoluţia condiţiilor socio-economice şi de situaţia existentă în administraţia publică.PO DCA este implementat prin trei axe prioritare. Acestea sunt legate în mod direct de obiectivele specifice ale PO DCA:I. Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publiceII. Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizareIII. Axa prioritară 3: Asistenţă tehnicăObiectivul general al PO DCA este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.Documentul de faţă reprezintă Documentul Cadru de Implementare (DCI) a Programului Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative" (PO DCA) pentru perioada 2007-2013 în România. Acesta este un document elaborat de Autoritatea de Management pentru PO DCA. Scopul DCI este de a prezenta:● descrierea detaliată a domeniilor majore de intervenţie pentru fiecare axă prioritară din PO DCA;● defalcarea fondurilor alocate pentru fiecare din aceste domenii majore de intervenţie;● câteva aspecte legate de procesul de implementare.Acest tip de document nu este solicitat în mod formal prin Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale referitoare la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, ci prin cadrul metodologic naţional. Astfel, PO DCA este completat de către documentul cadru de implementare pentru a oferi îndrumare în ceea ce priveşte implementarea practică a asistenţei financiare. DCI oferă o imagine mai detaliată a scopului PO DCA şi a modului în care acesta va sprijini administraţia din România pentru a deveni mai eficace şi mai eficientă. Documentul subliniază obiectivele la nivelul fiecărui domeniu major de intervenţie şi specifică operaţiunile eligibile care pot fi sprijinite prin PO DCA. DCI oferă, în special, informaţii legate de aspectele instituţionale, beneficiari, proceduri, criterii de selecţie a proiectelor şi detalii cu privire la alocările financiare, natura asistenţei financiare disponibile (acolo unde este cazul), precum şi indicatori privind realizările imediate şi rezultatele operaţionale. Tabelele financiare oferă o prezentare generală a alocării orientative de fonduri la nivel de axă prioritară şi de domeniu major de intervenţie.II. DESCRIEREA DOMENIILOR MAJORE DE INTERVENŢIEII.1. AXA PRIORITARĂ 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publiceCadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 (CSNR) urmăreşte îmbunătăţirea abordării strategice a politicilor regionale şi de coeziune economică şi socială din România şi realizarea unei coordonări cu politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona, care dezvoltă politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă. Consolidarea capacităţii administrative este una dintre principalele priorităţi din CSNR, contribuind la dezvoltarea socio-economică. Intervenţiile din această prioritate tematică se vor concentra pe rezolvarea blocajelor din sectorul public care împiedică dezvoltarea socio-economică şi pe cele mai importante elemente ale reformei administraţiei publice.Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.Obiectivul acestei axe prioritare este să contribuie la o îmbunătăţire durabilă a capacităţii administraţiei publice din România, prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.II.1.1. Domeniul major de intervenţie 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativII.1.1.1. DescriereNevoia de a moderniza prevederile vizând elaborarea de politici publice a fost recunoscută de administraţia din România prin strategii succesive de reformă a administraţiei publice încă din anul 2001. Operaţiunile acestui domeniu major de intervenţie caută să răspundă următoarelor probleme:● deficienţe semnificative în formularea de politici publice - mai ales pentru consultarea cu factorii interesaţi, întârzieri în planificarea şi pregătirea legislaţiei, ceea ce afectează implementarea politicilor sectoriale;● subestimarea eforturilor şi capacităţii necesare pentru a elabora propuneri de reformă bine documentate;● imperfecţiuni ale cadrului legislativ - numărul mare de legi şi nevoia frecventă de modificare a acestora;● numărul mare de reglementări pentru cetăţeni şi lipsa unui model standardizat de măsurare a barierelor administrative impuse prin legislaţie;● slaba coordonare inter-instituţională pentru rezolvarea problemele comune.Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică, precum şi aceea de a dezvolta parteneriatele inter-instituţionale.Acest domeniu major va folosi asistenţa FSE pentru a sprijini dezvoltarea abilităţilor în formularea de politici publice şi planificare strategică drept punct de plecare pentru mai bune alegeri de politici publice sprijinite de o disponibilitate şi analiză îmbunătăţite a informaţiilor. Pregătirile pentru formularea de politici publice şi planificarea strategică au fost deja realizate, astfel încât operaţiunile se vor concentra pe instruirea personalului din Unităţile de Politici Publice nou create în ministere şi unităţile echivalente din administraţia locală. Se va acorda de asemenea sprijin pentru crearea de UPP-uri în alte domenii. România a colaborat cu Grupul de lucru al UE pentru o mai bună reglementare şi va lansa anumite iniţiative prin acest domeniu major de intervenţie, inclusiv evaluarea impactului reglementărilor, reducerea costurilor administrative şi simplificarea administrativă, etc.Astfel, se recunoaşte contribuţia importantă pe care o mai bună reglementare o poate avea în îmbunătăţirea cadrului de politici şi strategii, ceea ce ar trebui să ducă la o îmbunătăţire directă în performanţa administrativă. Deoarece majoritatea domeniilor complexe de politici publice necesită răspunsuri inter-instituţionale, acest domeniu major de intervenţie va sprijini de asemenea activitatea consiliilor inter-ministeriale. În acelaşi timp, se vor urmări şi aspecte legate de planificarea strategică vizând îmbunătăţirea coerenţei politicilor la nivel instituţional şi a reformelor privind managementul cheltuielilor publice prin alocarea fondurilor bugetare pe bază de performanţă (bugetare pe programe).II.1.1.2. Operaţiuni orientative● Elaborarea unui set de instrumente, metode şi a unui cadru instituţional (inclusiv planificarea strategică şi bugetarea pe programe) specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare (şi la reducerea costurilor administrative) în administraţia publică.● Instruirea specialiştilor implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală.● Implementarea planurilor strategice şi training în planificarea strategică (inclusiv în bugetarea pe programe) pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv training pentru consiliile inter-ministeriale şi un program de formare formatori.● Dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile pentru a asigura implicarea factorilor interesaţi în procesul de dezvoltare a politicilor publice.II.1.1.3. Activităţi eligibile orientativeProgramul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional.● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, dezvoltarea şi/sau implementarea unui set de instrumente, metode, standarde, proceduri şi a unui cadru instituţional specific unei abordări orientate către politici publice, care să ducă la o mai bună reglementare;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) pentru specialiştii implicaţi în procesul de formulare a politicilor publice în ministerele de linie şi în administraţia publică locală;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domeniul planificării strategice pentru personalul de conducere din administraţia publică centrală şi locală, inclusiv instruire pentru consiliile inter-ministeriale precum şi dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare şi de perfecţionare formatori;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea, implementarea şi/sau dezvoltarea de mecanisme pentru a promova şi implementa iniţiative de parteneriat la toate nivelurile;● Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe, acordarea de premii în domeniul planificării strategice, politicilor publice şi implementării parteneriatelor;● Studii/cercetări, consultanţă şi instruire în domeniul planificării strategice pe termen mediu şi lung şi al bugetării pe programe.II.1.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză;● Cheltuieli de personal;● Cheltuieli cu deplasarea;● Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat;● Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale;● Cheltuieli pentru închirieri şi leasing;● Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile;● Cheltuieli generale de administraţie;● Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;● Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale;● Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii;● Taxe;● Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică;● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect;● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare;● Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului;● Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit;● Cheltuieli aferente garanţiilor bancare;● Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale;II.1.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.II.1.1.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*) │ │ │ An │ TOTAL │Contribuţia├─────────┬───────┬───────┬─────────┤Contribuţia│ │ │ │ UE │ Bugetul │Bugetul│ Alte │ Total │ privată │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │ │ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2007 │ 3.985.149│ 3.387.376│ 562.943│ 34.830│ 0│ 597.773│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2008 │ 5.562.427│ 4.728.063│ 785.748│ 48.616│ 0│ 834.364│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2009 │ 8.074.076│ 6.862.965│1.140.544│ 70.567│ 0│1.211.111│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2010 │13.635.586│ 11.590.247│1.926.163│119.176│ 0│2.045.339│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2011 │ 6.987.900│ 5.939.715│ 908.427│139.758│ 0│1.048.185│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2012 │ 8.177.227│ 6.950.643│1.155.115│ 71.469│ 0│1.226.584│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2013 │ 4.487.924│ 3.814.736│ 633.964│ 39.224│ 0│ 673.188│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │TOTAL│50.910.289│ 43.273.745│7.112.904│523.640│ 0│7.636.544│ 0│ └─────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┘-------*) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari.II.1.1.7. Dimensiunea finanţării acordatePentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru celelalte categorii de beneficiari: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │98% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │2% │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA;- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.1.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cereri de propuneri de proiecte*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Operaţiuni │ Beneficiari │ Grupuri ţintă │Tipuri de cerere de propuneri│ │ │ │ │ de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Elaborarea unui set de instrumente, │- SGG-DPP │■ Administraţia centrală şi │- Dezvoltarea de proiecte │ │metode şi a unui cadru instituţional │- MDRAP │locală (instituţii publice şi/│- Cerere de proiecte cu │ │(inclusiv planificarea strategică şi │- Ministere │sau angajaţii acestora) │depunere continuă (fără │ │bugetarea pe programe) specific unei │- Agenţii │ │termen limită de depunere) │ │abordări orientate către politici publice,│- ONG-uri*) │ │- Cerere de proiecte cu │ │care să ducă la o mai bună reglementare │- Universităţi │ │termen limită de depunere │ │(şi la reducerea costurilor │- Autorităţi ale │ │ │ │administrative) în administraţia publică. │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- Asociaţiile de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară*2) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Instruirea specialiştilor implicaţi în │- SGG-DPP │■ Administraţia centrală şi │- Cerere de proiecte cu │ │procesul de formulare a politicilor │- Instituţiile │locală (instituţii publice şi/│depunere continuă (fără │ │publice în ministerele de linie şi în │publice din │sau angajaţii acestora) │termen limită de depunere) │ │administraţia publică locală. │sectoarele │ │- Cerere de proiecte cu │ │ │prioritare │ │termen limită de depunere │ │ │- Ministere │ │- Dezvoltare de proiecte │ │ │- Agenţii │ │ │ │ │- MDRAP │ │ │ │ │- ONG-uri*) │ │ │ │ │- Universităţi │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Implementarea planurilor strategice şi │- SGG-DPP │■ Administraţia centrală şi │- Cerere de proiecte cu │ │training în planificarea strategică │- Instituţiile │locală (instituţii publice şi/│depunere continuă (fără │ │(inclusiv în bugetarea pe programe) pentru│publice din │sau angajaţii acestora) │termen limită de depunere) │ │personalul de conducere din administraţia │sectoarele │■ ONG-uri │- Cerere de proiecte cu │ │publică centrală şi locală, inclusiv │prioritare │ │termen limită de depunere │ │training pentru consiliile │- Ministere │ │- Dezvoltare de proiecte │ │inter-ministeriale şi un program de │- MDRAP │ │ │ │formare formatori. │- Agenţii │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- ONG-uri*) │ │ │ │ │- Universităţi │ │ │ │ │- Asociaţiile de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Dezvoltarea de mecanisme pentru a │- SGG-DPP │■ Administraţia centrală şi │- Cerere de proiecte cu │ │promova şi implementa iniţiative de │- Instituţiile │locală (instituţii publice şi/│depunere continuă (fără │ │parteneriat la toate nivelurile pentru a │publice din │sau angajaţii acestora) │termen limită de depunere) │ │asigura implicarea factorilor interesaţi │sectoarele │■ Ministerele prioritare cu │- Cerere de proiecte cu │ │în procesul de dezvoltare a politicilor │prioritare │unităţile lor deconcentrate; │termen limită de depunere │ │publice. │- MDRAP │■ Serviciile descentralizate │- Dezvoltare de proiecte │ │ │- Autorităţi ale │din sectoarele prioritare │ │ │ │administraţiei │■ ONG-uri │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- ONG-uri*) │ │ │ │ │- Universităţi │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘---------*2) stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane, etc.).*) ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).**) Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).----------Pct. II.1.1.8, capitolul II.1.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.II.1.1.9. Grupuri ţintăVezi mai sus (II.1.1.8)II.1.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.1.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecteVezi mai sus (II.1.1.8)II.1.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieCriterii de eligibilitateA. Eligibilitatea beneficiarilor- Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.- Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.- Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.- Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002, art. 93, cu excepţia literei d).B. Eligibilitatea proiectului- Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.- Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.- Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.- Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.- Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.- Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.Criterii de evaluare/selecţie- Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.- Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiaţiva/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.- Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.- Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.- Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).II.1.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare*Font 8*  Indicatori de program: ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoarea│An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Ghiduri şi │ 3 │2007 │ 3 │ 3 │ 3 │ 5 │ 8 │ 11 │ 11 │ 11 │ 11 │ │alte documente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Zile │ 1.000 │2006 │ 1.000│ 1000│ 1000│10.000│45.000│72.000│100.000│117.000│130.250│ │participant la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Indicatori de │ │ │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │rezultat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Documente de │ 44 │ 2006│ 44 │ 44 │ 44 │ 44 │ 36 │ 31 │ 26 │ 23 │ 20 │ │politici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acte normative│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nesatisfăcă- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înapoiate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │iniţiatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de către SGG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Reducere a │ De │ 2007│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 7 │ 11 │ 15 │ 17 │ 20 │ │costurilor │determi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrative│nat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘Indicatori suplimentari:■ Număr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bărbaţi■ Număr de sesiuni de instruire■ Studii, analize, rapoarte, strategiiII.1.1.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.1.1.15. Ajutorul de statNu se aplică.II.1.1.16. Clasificarea intervenţiilor   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi │ │ │local │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a │ │81 │monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, │ │ │dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.1.1.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.1.1.18. Organismul responsabil de efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiarII.1.2. Domeniul major de intervenţie 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publiceII.1.2.1. DescriereAcest domeniu major de intervenţie răspunde următoarelor probleme majore existente în administraţia publică din România: lipsa unor informaţii credibile în ceea ce priveşte activitatea pentru a sprijini planificarea, monitorizarea şi responsabilizarea, precum şi lipsa recunoscută a capacităţii de evaluare, de folosire a feedback-ului şi a lecţiilor învăţate din experienţele anterioare. Aceste aspecte sunt prezentate în analiza SWOT a PO DCA.Cele două domenii orientative sprijinite sunt raportarea performanţelor şi dezvoltarea unei culturi de monitorizare şi evaluare de programe. Raportarea performanţelor vizează îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor (financiare şi non-financiare) prin instruirea funcţionarilor publici implicaţi în colectarea şi analiza informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte, precum şi instruirea funcţionarilor publici de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate. Acest fapt va îmbunătăţi transparenţa prin furnizarea către publicul larg a unor informaţii de mai bună calitate asupra activităţii administraţiei publice.Introducerea evaluării de programe şi politici, bazată pe evaluarea eficacităţii şi impactului, are ca scop creşterea calităţii analizei rezultatelor intervenţiilor de politici publice, precum şi o mai mare responsabilizare faţă de rezultatele obţinute şi faţă de contribuţia la fixarea de obiective pentru ciclurile viitoare de politici publice.Aceste intervenţii sunt considerate relevante pentru a fi sprijinite din FSE deoarece există nevoia unor schimbări culturale şi comportamentale la nivelurile de management din administraţia centrală, precum şi din administraţia locală.Obiectivul specific este îmbunătăţirea capacităţii în ceea ce priveşte responsabilizarea administraţiei publice.În acest domeniu major de intervenţie se pune accent pe implementarea şi evaluarea elementelor ciclului de management al politicilor publice. Indicatorii de rezultat aleşi anticipează disponibilitatea rapoartelor de activitate şi de evaluare pentru a întări responsabilizarea administraţiei publice şi a furniza o bază mai bine fundamentată care să se reflecte în implementarea alegerilor strategice.II.1.2.2. Operaţiuni orientative● Dezvoltarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de măsurare a performanţelor şi de raportare, inclusiv a mecanismelor de feedback asupra activităţii administraţiei publice, luându-se în considerare opinia societăţii civile şi a publicului larg (cetăţenilor).● Training pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni.● Training în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare, inclusiv în elaborarea indicatorilor de performanţă, în monitorizare şi evaluare.● Dezvoltarea unei baze de date la nivel naţional pentru colectarea, raportarea, analiza şi publicarea datelor statistice relevante cu privire la performanţele administraţiei publice locale.● Elaborarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional pentru extinderea evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale.II.1.2.3. Activităţi eligibile orientativeProgramul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional.● Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea de metodologii şi instrumente pentru îmbunătăţirea sistemelor şi procedurilor de monitorizare şi evaluare de programe;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de materiale didactice) pentru îmbunătăţirea calităţii şi frecvenţei raportării performanţelor administraţiei centrale şi locale către beneficiarii direcţi ai serviciilor publice şi către grupurile de cetăţeni;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv elaborarea de curriculum şi realizarea de materiale didactice) în tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de raportare;● Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, actualizarea şi/sau managementul unei baze de date naţionale în vederea colectării, furnizării, analizei şi publicării de statistici relevante privind performanţele administraţiei publice locale;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor metodologii şi a unui cadru instituţional necesar extinderii evaluării de politici şi programe la nivelul administraţiei centrale şi locale;● Instruirea personalului implicat în procesul de colectare şi analiza a informaţiilor în ceea ce priveşte activitatea şi pregătirea de rapoarte, precum şi instruirea personalului de conducere care iau decizii pe baza conţinutului rapoartelor de activitate;● Realizarea de studii/analize în vederea evaluării de programe de politici, bazată pe evaluarea eficacităţii şi impactului;● Organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de conştientizare în vederea furnizării de informaţii către publicul larg în legătură cu activitatea administraţiei publice;● Organizarea de seminarii, conferinţe, campanii de conştientizare în vederea creşterii responsabilizării administraţiei publice prin schimburi de bune practici şi aplicarea acestora pe scară largă.II.1.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză● Cheltuieli de personal● Cheltuieli cu deplasarea● Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat● Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale● Cheltuieli pentru închirieri şi leasing● Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile● Cheltuieli generale de administraţie● Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar● Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale● Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii● Taxe● Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare● Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului● Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit● Cheltuieli aferente garanţiilor bancare● Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionaleII.1.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR va fi limitată la 10% din fondurile comunitare alocate unei axe prioritare.II.1.2.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*a) │ │ │ An │ TOTAL │Contribuţia├─────────┬───────┬───────┬─────────┤Contribuţia│ │ │ │ UE │ Bugetul │Bugetul│ Alte │ Total │ privată │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │ │ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2007 │ 2.656.767│ 2.258.251│ 375.296│ 23.220│ 0│ 398.516│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2008 │ 3.708.285│ 3.152.043│ 523.832│ 32.410│ 0│ 556.242│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2009 │ 5.382.719│ 4.575.311│ 760.363│ 47.045│ 0│ 807.408│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2010 │ 5.490.374│ 4.666.817│ 775.570│ 47.987│ 0│ 823.557│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2011 │ 3.935.263│ 3.344.974│ 555.895│ 34.394│ 0│ 590.289│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2012 │ 3.242.051│ 2.755.743│ 421.467│ 64.841│ 0│ 486.308│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2013 │ 2.991.946│ 2.543.154│ 422.642│ 26.150│ 0│ 448.792│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │TOTAL│27.407.405│ 23.296.293│3.835.065│276.047│ 0│4.111.112│ 0│ └─────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┘-----*a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiari.II.1.2.7. Dimensiunea finanţării acordatePentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru celelalte categorii de beneficiari: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │98% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │2% │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA;- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.1.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Operaţiuni │ Beneficiari │ Grupuri ţintă │Tipuri de cerere de propuneri│ │ │ │ │ de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Dezvoltarea de metodologii şi │- SGG-DPP │■ Personalul implicat în │- Cerere de proiecte cu │ │instrumente pentru îmbunătăţirea │- MDRAP │raportarea performanţelor, │depunere continuă (fără │ │sistemelor şi procedurilor de măsurare a │- MFP │monitorizare şi evaluare din │termen limită de depunere) │ │performanţelor şi de raportare, inclusiv a│- Ministere │administraţia centrală şi │- Cerere de proiecte cu │ │mecanismelor de feedback asupra │- ONG-uri*) │locală │termen limită de depunere │ │activităţii administraţiei publice, │- Universităţi │ │- Dezvoltare de proiecte │ │luându-se în considerare opinia societăţii│ │ │ │ │civile şi a publicului larg (cetăţenilor).│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Training pentru îmbunătăţirea calităţii │- SGG-DPP │■ Personalul implicat în │- Cerere de proiecte cu │ │şi frecvenţei raportării performanţelor │- MDRAP │raportarea performanţelor, │depunere continuă (fără │ │administraţiei centrale şi locale către │- MFP │monitorizare şi evaluare din │termen limită de depunere) │ │beneficiarii direcţi ai serviciilor │- Ministere │administraţia centrală şi │- Cerere de proiecte cu │ │publice şi către grupurile de cetăţeni. │- ONG-uri*) │locală │termen limită de depunere │ │ │- Universităţi │ │- Dezvoltare de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Training în tehnici de măsurare a │- SGG-DPP │■ Personalul implicat în │- Cerere de proiecte cu │ │performanţelor şi tehnici de raportare, │- MDRAP │raportarea performanţelor, │depunere continuă (fără │ │inclusiv în elaborarea indicatorilor de │- MFP │monitorizare şi evaluare din │termen limită de depunere) │ │performanţă, în monitorizare şi evaluare. │- Ministere │administraţia centrală şi │- Cerere de proiecte cu │ │ │- ONG-uri*) │locală │termen limită de depunere │ │ │- Universităţi │ │- Dezvoltare de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Dezvoltarea unei baze de date la nivel │- SGG-DPP │■ Personalul implicat în │- Dezvoltare de proiecte │ │naţional pentru colectarea, raportarea, │- MDRAP │raportarea performanţelor, │ │ │analiza şi publicărea datelor statistice │- MFP │monitorizare şi evaluare din │ │ │relevante cu privire la performanţele │- MDRT │administraţia centrală şi │ │ │administraţiei publice locale. │- INS │locală │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Elaborarea unor metodologii şi a unui │- SGG-DPP │■ Personalul implicat în │- Dezvoltare de proiecte │ │cadru instituţional pentru extinderea │- MDRAP │raportarea performanţelor, │ │ │evaluării de politici şi programe la │- MFP │monitorizare şi evaluare din │ │ │nivelul administraţiei centrale şi locale.│ │administraţia centrală şi │ │ │ │ │locală │ │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘--------*) ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale).----------Pct. II.1.2.8, capitolul II.1.2 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.II.1.2.9. Grupuri ţintăVezi mai sus (II.1.2.8)II.1.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.1.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecteVezi mai sus (II.1.2.8)II.1.2.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieCriterii de eligibilitateA. Eligibilitatea beneficiarilor- Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.- Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.- Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.- Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002, art. 93, cu excepţia literei d).B. Eligibilitatea proiectului- Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.- Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.- Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.- Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.- Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.- Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.Criterii de evaluare/selecţie- Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.- Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.- Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.- Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.- Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).II.1.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluare*Font 8*    Indicatori de program: ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoarea│An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Ghiduri şi │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ 7 │ 8 │ 8 │ 8 │ │alte documente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Module de │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 5 │ 3 │ 3 │ 3 │ 38 │ │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │elaborate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Zile │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1.000│15.000│25.000│ 37.000│ 43.000│ 45.000│ │participant la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┐ │Indicatori de │Valoarea│An de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rezultat │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ ("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Instituţii │81.3*3) │2007 │ 81.3 │ 81.3 │ 83 │ 83 │ 86 │ 88 │ 90 │ 93 │ 95 │ │publice care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │realizează un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │raport anual │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │conform Legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 544/2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Rapoarte de │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 40 │ 61 │ 87 │ 117 │ 150 │ │monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │şi evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │redactate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │solicitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘---------*3) Estimare bazată pe studii ale Societăţii Academice din România (2007) Ghid practic: Raportul anual al instituţiilor publice.Indicatori suplimentari:■ Număr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bărbaţi■ Număr de sesiuni de instruire■ Studii, analize, rapoarte, strategii■ Evenimente de comunicare şi promovareII.1.2.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.1.2.15. Ajutorul de statNu se aplică.II.1.2.16. Clasificarea intervenţiilorTema prioritară   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi │ │ │local │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a │ │81 │monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, │ │ │dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.1.2.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.1.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.II.1.3. Domeniul major de intervenţie 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionaleII.1.3.1. DescriereÎn ultimii zece ani au avut loc schimbări semnificative în structurile administraţiei centrale şi locale - mai ales în ceea ce priveşte crearea de noi funcţii şi structuri, introducerea tehnologiei informaţiei şi a câtorva elemente de reformă a funcţiei publice. Aceste schimbări au necesitat revizuiri structurale pentru a se asigura că structurile organizaţionale ale administraţiei publice sunt adecvate. O consecinţă a implementării strategiei de descentralizare este nevoia de reorganizare structurală.Obiectivul specific este acela de a sprijini îmbunătăţirile de structură şi proces care contribuie la eficacitatea organizaţională.Acest domeniu major de intervenţie pune accentul pe sprijinirea activităţilor de reorganizare, pe dezvoltarea practicilor de management al resurselor umane şi pe consolidarea unei capacităţi susţinute de instruire pentru administraţia publică. Indicatorii de rezultat caută să ridice standardele generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici de conducere. O investiţie în capacitatea administrativă la acest nivel este considerată foarte importantă pentru a dezvolta calităţile de leadership şi de management în administraţia publică.Se prefigurează ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui domeniu major de intervenţie să fie direcţionate către cele trei sectoare prioritare (sănătate, învăţământul pre-universitar, asistenţă socială).II.1.3.2. Operaţiuni orientative● Revizuirea structurilor şi implementarea propunerilor care rezultă din acestea, implementarea de instrumente moderne, stabilirea şi operaţionalizarea unor structuri noi, cum ar fi: centrul pentru reforma managementului public, asociaţiile de dezvoltare inter-comunitare, un corp de administratori publici profesionişti în administraţia locală, etc.;● Introducerea unor reforme privind managementul calităţii;● Implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane;● Dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică;● Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică;● Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc.II.1.3.3. Activităţi eligibile orientativeProgramul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional.● Consultanţă, studii şi instruire pentru realizarea de analize/diagnoze instituţionale şi implementarea propunerilor rezultate;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri necesare pentru crearea de noi structuri şi pentru implementarea unor instrumente moderne de management;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea reformelor privind managementul calităţii;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri necesare pentru elaborarea şi implementarea unui sistem de management al performanţelor resurselor umane;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de metodologii, instrumente şi proceduri necesare pentru dezvoltarea funcţiei de management al instruirii personalului din administraţia publică;● Consultanţă şi studii pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor programe universitare şi postuniversitare de dezvoltare managerială a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) în domenii relevante pentru administraţia publică, cum ar fi achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor, etc;● Studii şi instruire pentru implementarea unor sisteme de măsurare a performanţelor organizaţionale (indicatori de performanţă);● Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe pentru dezvoltarea capacităţilor angajaţilor din administraţia publică de creştere a eficienţei organizaţionale;● Stagii de practică pentru dezvoltarea capacităţilor viitorilor angajaţi din administraţia publică în vederea creşterii eficienţei organizaţionale (inclusiv dezvoltarea activităţilor de mentorat).II.1.3.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză● Cheltuieli de personal● Cheltuieli cu deplasarea● Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat● Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale● Cheltuieli pentru închirieri şi leasing● Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile● Cheltuieli generale de administraţie● Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar● Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale● Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii● Taxe● Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare● Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului● Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit● Cheltuieli aferente garanţiilor bancare● Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionaleII.1.3.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.II.1.3.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*a) │ │ │ An │ TOTAL │Contribuţia├─────────┬───────┬───────┬─────────┤Contribuţia│ │ │ │ UE │ Bugetul │Bugetul│ Alte │ Total │ privată │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │ │ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2007 │ 6.641.914│ 5.645.627│ 938.237│ 58.050│ 0│ 996.287│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2008 │ 9.270.714│ 7.880.107│1.309.581│ 81.026│ 0│1.390.607│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2009 │13.456.796│ 11.438.277│1.900.907│117.612│ 0│2.018.519│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2010 │ 8.325.908│ 7.077.023│1.176.118│ 72.767│ 0│1.248.885│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2011 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2012 │13.544.122│ 11.512.504│1.760.736│270.882│ 0│2.031.618│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2013 │ 7.479.874│ 6.357.893│1.056.607│ 65.374│ 0│1.121.981│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │TOTAL│58.719.328│ 49.911.431│8.142.186│665.711│ 0│8.807.897│ 0│ └─────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┘-----*a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiariII.1.3.7. Dimensiunea finanţării acordatePentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru celelalte categorii de beneficiari: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │98% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │2% │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA;- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.1.3.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri proiecte*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Operaţiuni │ Beneficiari │ Grupuri ţintă │Tipuri de cerere de propuneri│ │ │ │ │ de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Revizuirea structurilor şi │- SGG-DPP │■ Ministere, autorităţi ale │- Cerere de proiecte cu │ │implementarea propunerilor care rezultă │- MDRAP │administraţiei publice locale │depunere continuă (fără │ │din acestea, implementarea de instrumente │- Ministere │şi organismele lor subordonate│termen limită de depunere) │ │moderne, stabilirea şi operaţionalizarea │- Agenţii │(instituţii publice şi/sau │- Cerere de proiecte cu │ │unor structuri noi, cum ar fi: centrul │- Autorităţi ale │personalul acestora) │termen limită de depunere │ │pentru reforma managementului public, │administraţiei │ │- Dezvoltare de proiecte │ │asociaţiile de dezvoltare inter-comunita- │publice locale**) │ │ │ │re, un corp de administratori publici │- Universităţi │ │ │ │profesionişti în administraţia locală, etc│- ONG-uri*) │ │ │ │ │- Asociaţiile de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Introducerea unor reforme privind │- SGG-DPP │■ Ministere, autorităţi ale │- Cerere de proiecte cu │ │managementul calităţii. │- Ministere │administraţiei publice locale │depunere continuă (fără │ │ │- Agenţii │şi organismele lor subordonate│- Cerere de proiecte cu │ │ │- Autorităţi ale │(instituţii publice şi/sau │termen limită de depunere │ │ │administraţiei │personalul acestora) │- Dezvoltare de proiecte │ │ │publice locale**) │■ Funcţionari publici de │ │ │ │- Universităţi │conducere │ │ │ │- ONG-uri*) │ │ │ │ │- Asociaţiile de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Implementarea unui sistem de management │- SGG-DPP │■ Ministere, autorităţi ale │- Cerere de proiecte cu │ │al performanţelor resurselor umane. │- Ministere │administraţiei publice locale │depunere continuă (fără │ │ │- Agenţii │şi organismele lor subordonate│termen limită de depunere) │ │ │- Autorităţi ale │(instituţii publice şi/sau │- Cerere de proiecte cu │ │ │administraţiei │personalul acestora) │termen limită de depunere │ │ │publice locale**) │ │- Dezvoltare de proiecte │ │ │- ANFP │ │ │ │ │- Universităţi │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Dezvoltarea funcţiei de management al │- Ministere │■ Ministere, autorităţi ale │- Cerere de proiecte cu │ │instruirii personalului din administraţia │- MDRAP │administraţiei publice locale │depunere continuă (fără │ │publică. │- Universităţi │şi organismele lor subordonate│termen limită de depunere) │ │ │- ONG-uri*) │(instituţii publice şi/sau │- Cerere de proiecte cu │ │ │ │personalul acestora) │termen limită de depunere │ │ │ │ │- │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Elaborarea unor programe │- Universităţi │■ Ministere, autorităţi ale │- Cerere de proiecte cu │ │postuniversitare de dezvoltare managerială│ │administraţiei publice locale │depunere continuă (fără │ │a personalului cu funcţii de conducere din│ │şi organismele lor subordonate│termen limită de depunere) │ │administraţia publică. │ │(instituţii publice şi/sau │- Cerere de proiecte cu │ │ │ │personalul acestora) │termen limită de depunere │ │ │ │■ Funcţionari publici de │ │ │ │ │conducere │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │Module de pregătire în domenii ca │- Ministere │■ Ministere, autorităţi ale │- Cerere de proiecte cu │ │achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, │- Agenţii │administraţiei publice locale │depunere continuă (fără │ │dezvoltarea de proiecte, licitarea şi │- Autorităţi ale │şi organismele lor subordonate│termen limită de depunere) │ │managementul proiectelor, etc. │administraţiei │(instituţii publice şi/sau │- Cerere de proiecte cu │ │ │publice locale**) │personalul acestora) │termen limită de depunere │ │ │- Universităţi │ │- │ │ │- ONG-uri*) │ │ │ │ │- Asociaţiile de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘--------*) ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale)**) Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)----------Pct. II.1.3.8, capitolul II.1.3 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.II.1.3.9. Grupuri ţintăVezi mai sus (II.1.3.8)II.1.3.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.1.3.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecteVezi mai sus (II.1.3.8)II.1.3.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieCriterii de eligibilitateA. Eligibilitatea beneficiarilor- Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.- Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.- Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.- Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002, art. 93, cu excepţia literei d).B. Eligibilitatea proiectului- Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.- Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.- Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.- Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.- Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.- Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.Criterii de evaluare/selecţie- Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.- Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.- Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.- Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.- Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).II.1.3.13. Indicatori de monitorizare şi evaluareIndicatori de program:*Font 8* ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoarea│An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Revizuiri │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3*4) │ │structurale │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 16 │ 37 │ 53 │ 71 │ 90*5) │ │(număr) │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 9 │ 15 │ 22 │ 30 │ 40*6) │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Zile partici- │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │12.000│30.000│55.000│90.000│130.000│170.000│207.200│ │pant la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Module de │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 2 │ 3 │ 4 │ 6 │ 7 │ 7 │ 7 │ │formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ ---------    *4) în sectoarele prioritare    *5) la nivel central    *6) la nivel local ┌──────────────┬────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┐ │Indicatori de │Valoarea│An de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rezultat │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ ("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Structuri nou │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 75 │ 117 │ 167 │ 222 │ 287 │ │create şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reorganizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │operaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Participanţi │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 8.000│19.925│32.605│ 47.095│ 61.585│ 75.000│ │la instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘Indicatori suplimentari:■ Număr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bărbaţi■ Număr de sesiuni de instruire■ Studii, analize, rapoarte, strategiiII.1.3.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.1.3.15. Ajutorul de statNu se aplică.II.1.3.16. Clasificarea intervenţiilor   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi │ │ │local │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a │ │81 │monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, │ │ │dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.1.3.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.1.3.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiarII.2. AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizareObiectivele principale ale CSNR 2007-2013 sunt îmbunătăţirea abordării strategice a politicii de coeziune socială şi economică şi a politicii regionale din România, precum şi coordonarea cu politicile Comisiei Europene, în special cu Strategia Lisabona, care dezvoltă politici pentru creşterea economică şi crearea de noi locuri de muncă. Dezvoltarea unei capacităţii administrative eficiente este una din principalele priorităţi ale CSNR, contribuind la dezvoltarea socio-economică. Intervenţiile acestei priorităţi tematice se vor concentra atât pe rezolvarea blocajelor din sectorul public, care împiedică dezvoltarea socio-economică, cât şi pe elementele esenţiale ale reformei administraţiei publice.Conform CSNR, obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.Obiectivul acestei axe prioritare este acela de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa serviciilor furnizate de către administraţia publică (centrală şi locală).II.2.1. Domeniul major de intervenţie 2.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilorII.2.1.1. DescriereNecesitatea procesului de descentralizare se reflectă prin importanţa deosebită acordată furnizării de servicii publice descentralizate în documentele programatice ale Guvernului. Analiza sectorială pentru PO DCA a identificat sănătatea, învăţământul (pre-universitar) şi asistenţa socială ca fiind sectoare prioritare. De asemenea, analiza sectorială pe cele trei sectoare prioritare a scos în evidenţă următoarele probleme:● centralizare instituţională excesivă;● suprapuneri între structurile existente;● disfuncţii legislative în ceea ce priveşte distribuirea competenţelor;● prezentarea neclară a nivelurilor de luare a deciziilor;● rezistenţa structurilor administrative la descentralizare la toate nivelurile.Intervenţiile FSE vor viza impactul semnificativ al descentralizării asupra posturilor atât din administraţia publică centrală, cât şi din cea locală, care preia noi responsabilităţi operaţionale. Sprijinul FSE este necesar pentru instruire şi schimbări procedurale, acestea reprezentând o parte integrantă a procesului de descentralizare. În acelaşi timp, dezvoltarea unor noi competenţe de management şi standardele mai înalte în relaţiile cu clienţii, sunt necesare pentru a creşte calitatea serviciilor. Mai mult, trebuie să se acorde atenţie deosebită folosirii fondurilor publice şi responsabilizării în ceea ce priveşte cheltuirea acestora pentru a creşte satisfacţia cetăţenilor faţă de eficienţa serviciilor publice.Obiectivul specific este acela de a sprijini schimbările de structură şi proces care decurg din iniţiativele de descentralizare sectorială.Se va acorda finanţare pentru instruire şi asistenţă tehnică în sprijinul procesului de descentralizare, atât la nivelul elaborării de politici publice, cât şi la nivelul furnizării de servicii.Se va acorda atenţie deosebită sprijinirii mecanismelor de coordonare a strategiilor în fiecare sector. De asemenea, în alegerea grupurilor ţintă pentru a obţine finanţare, o atenţie deosebită se va acorda atât diferenţelor între zonele urbane şi rurale, cât şi instituţiilor locale mai slab dezvoltate.Se estimează ca cel puţin 50% din fondurile alocate acestui DMI să fie absorbite de către cele trei sectoare prioritare.II.2.1.2. Operaţiuni orientative● Training şi asistenţă tehnică pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare (comitetul tehnic inter-ministerial, UCRAP, ministerele de linie);● Elaborarea unor proceduri de cooperare între administraţia centrală şi locală, şi între autorităţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;● Training pentru funcţionarii publici din administraţia publică locală, mai ales din sectorul de educaţie (inclusiv pentru reprezentanţii autorităţilor locale în consiliile de administraţie ale şcolilor), şi din sectorul de sănătate pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;● Training pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie);● Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare în învăţământul pre- universitar şi implementarea recomandărilor evaluărilor;● Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate din cele trei sectoare prioritare;● Elaborarea de studii/strategii pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare.II.2.1.3. Activităţi eligibile orientative● Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional.● Instruire şi consultanţă pentru structurile implicate în planificarea şi coordonarea procesului de descentralizare;● Studii şi consultanţă pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea procedurilor de cooperare între administraţia centrală şi locală şi între autorităţile locale şi şcoli/spitale/servicii de asistenţă socială descentralizate sau alte structuri implicate în procesul de descentralizare;● Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) pentru funcţionarii publici pentru a implementa eficient noile servicii descentralizate;● Dezvoltarea şi furnizarea programelor de instruire (inclusiv realizare de curricule şi materiale didactice) pentru personalul de conducere din spitale şi alte instituţii medicale (managerii de spital şi membrii consiliilor de administraţie);● Studii şi consultanţă pentru evaluarea fazelor pilot ale procesului de descentralizare şi implementarea recomandărilor evaluărilor;● Studii, consultanţă şi instruire pentru optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate/deconcentrate;● Studii şi consultanţă pentru a sprijini iniţiativele de descentralizare şi pentru a îmbunătăţi serviciile descentralizate;● Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practice.II.2.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză● Cheltuieli de personal● Cheltuieli cu deplasarea● Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat● Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale● Cheltuieli pentru închirieri şi leasing● Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile● Cheltuieli generale de administraţie● Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar● Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale● Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii● Taxe● Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare● Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului● Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit● Cheltuieli aferente garanţiilor bancare● Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionale.II.2.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.II.2.1.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────────┬───────────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*a) │ │ │ An │ TOTAL │Contribuţia├─────────┬───────┬───────┬─────────┤Contribuţia│ │ │ │ UE │ Bugetul │Bugetul│ Alte │ Total │ privată │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │ │ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2007 │ 2.262.377│ 1.923.020│ 309.900│ 29.457│ 0│ 339.357│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2008 │ 2.017.723│ 1.715.065│ 276.388│ 26.270│ 0│ 302.658│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2009 │ 1.000.001│ 850.001│ 136.980│ 13.020│ 0│ 150.000│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2010 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2011 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2012 │ 2.555.878│ 2.172.496│ 332.264│ 51.118│ 0│ 383.382│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │2013 │ 4.052.453│ 3.444.585│ 555.105│ 52.763│ 0│ 607.868│ 0│ ├─────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────────┤ │TOTAL│11.888.432│ 10.105.167│1.610.637│172.628│ 0│1.783.265│ 0│ └─────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────────┘------*a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiariII.2.1.7. Dimensiunea finanţării acordatePentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru celelalte categorii de beneficiari: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │98% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │2% │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA;- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.2.1.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Operaţiuni │ Beneficiari │ Grupuri ţintă │Tipuri de cerere de propuneri│ │ │ │ │ de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Training şi asistenţă tehnică pentru │- MDRAP │■ Organismele responsabile de │ │ │structurile implicate în planificarea şi │- Ministere │planificarea şi coordonarea │ │ │coordonarea procesului de descentralizare │prioritare │iniţiativelor de │ │ │(comitetul tehnic inter-ministerial, │- Ministere │descentralizare │ │ │UCRAP, ministerele de linie). │ │■ Ministerele prioritare cu │- Dezvoltarea de proiecte │ │ │ │unităţile lor deconcentrate; │- │ │ │ │serviciile descentralizate din│ │ │ │ │sectoarele prioritare │ │ │ │ │■ Administraţia publică locale│ │ │ │ │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │ │angajaţii acestora) │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Elaborarea unor proceduri de cooperare │- MDRAP │■ Organismele responsabile de │- Cerere de proiecte cu │ │între administraţia publică centrală şi │- Ministere │planificarea şi coordonarea │depunere continuă (fără │ │locală, şi între autorităţile locale şi │prioritare │iniţiativelor de │termen limită de depunere) │ │şcoli/spitale/servicii de asistenţă │- Ministere │descentralizare │- Cerere de proiecte cu │ │socială descentralizate sau alte structuri│- Autorităţi alr │personalul acestora) │termen limită de depunere │ │implicate în procesul de descentralizare. │administraţiei │■ Ministerele prioritare cu │- Dezvoltare de proiecte │ │ │publice locale**) │unităţile lor deconcentrate; │ │ │ │- ONG-uri*) │serviciile descentralizate din│ │ │ │ │sectoarele prioritare │ │ │ │ │descentralizate │ │ │ │ │■ Administraţia publică locală│ │ │ │ │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │ │angajaţii acestora) │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Training pentru funcţionarii publici din│- Ministere │■ Ministerele prioritare cu │- Cerere de proiecte cu │ │administraţia publică locală, mai ales din│prioritare │unităţile lor deconcentrate; │depunere continuă (fără │ │sectorul de educaţie (inclusiv pentru │- MDRAP │serviciile descentralizate din│termen limită de depunere) │ │reprezentanţii autorităţilor locale în │- Autorităţi ale │sectoarele prioritare │- Cerere de proiecte cu │ │consiliile de administraţie ale şcolilor),│administraţiei │ │termen limită de depunere │ │şi din sectorul de sănătate pentru a │publice locale**) │ │- Dezvoltare de proiecte │ │implementa eficient noile servicii │ │ │ │ │descentralizate. │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Training pentru personalul de conducere │- Ministerul │■ Ministerul Sănătăţii şi │- Cerere de proiecte cu │ │din spitale şi alte instituţii medicale │Sănătăţii │membrii comitetelor directoare│depunere continuă (fără │ │(managerii de spital şi membrii │ │ale spitalelor │termen limită de depunere) │ │consiliilor de administraţie). │ │ │- Cerere de proiecte cu │ │ │ │ │termen limită de depunere │ │ │ │ │- Dezvoltare de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Sprijin pentru evaluarea fazelor pilot │- Ministerul │■ Ministerul Educaţiei, │- Dezvoltare de proiecte │ │ale procesului de descentralizare în │Educaţiei, │Cercetării şi Inovării şi │ │ │învăţământul pre-universitar şi implemen- │Cercetării, │instituţiile acestuia la nivel│ │ │tarea recomandărilor evaluărilor. │Tineretului şi │local │ │ │ │Sportului │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Optimizarea structurilor pentru noile │- MDRAP │■ Organismele responsabile de │- Cerere de proiecte cu │ │servicii descentralizate/deconcentrate din│- Ministerele │planificarea şi coordonarea │depunere continuă (fără │ │cele trei sectoare prioritare. │prioritare │iniţiativelor de descentrali- │termen limită de depunere) │ │ │- Autorităţi ale │zare │- Cerere de proiecte cu │ │ │administraţiei │■ Ministerele prioritare cu │termen limită de depunere │ │ │publice locale**) │unităţile lor deconcentrate; │- Dezvoltare de proiecte │ │ │- Asociaţiile de │serviciile descentralizate din│ │ │ │dezvoltare inter- │sectoarele prioritare │ │ │ │comunitară*7) │ │ │ │ │- Structuri │ │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Elaborarea de studii/strategii pentru a │- MDRAP │■ Autorităţile administraţiei │- Cerere de proiecte cu │ │sprijini iniţiativele de descentralizare. │- Ministere │publice centrale (instituţii │depunere continuă (fără │ │coordonarea procesului de descentralizare │prioritare │publice şi/sau angajaţii │termen limită de depunere) │ │ │- ONG-uri*) │acestora) │- Cerere de proiecte cu │ │ │ │ │termen limită de depunere │ │ │ │ │- Dezvoltare de proiecte │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘-------*) ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale)**) Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*7) stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane, etc.)----------Pct. II.2.1.8, capitolul II.2.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.II.2.1.9. Grupuri ţintăVezi mai sus (II.2.1.8)II.2.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.2.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecteVezi mai sus (II.2.1.8)II.2.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieCriterii de eligibilitateA. Eligibilitatea beneficiarilor- Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.- Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.- Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.- Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002, art. 93, cu excepţia literei d).B. Eligibilitatea proiectului- Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.- Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.- Grupul ţintă este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.- Valoarea totală a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.- Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicită finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.- Proiectul respectă legislaţia naţională şi comunitară.Criterii de evaluare/selecţie- Relevanţa proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.- Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.- Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate - materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.- Eficienţa cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.- Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).II.2.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluareIndicatori de program:*Font 8* ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoare │An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Revizuiri │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 30 │ 46 │ 63 │ 81 │ 100 │ │structurale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(muni- │ │(număr) │ 0 │2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │cipali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţi) │ │ │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 18 │ 26 │ 34 │ 42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(jude- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţe) │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Ghiduri şi │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 3 │ 6 │ 11 │ 16 │ 21 │ 23 │ 25 │ │alte documente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metodologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Zile │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1.000│11.000│16.500│ 22.500│ 27.000│ 31.300│ │participant la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Indicatori de │Valoarea│An de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rezultat │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ ("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Structuri nou │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 30 │ 46 │ 63 │ 81 │ 100 │ │descentrali- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(muni- │ │zate │ 0 │2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │cipali-│ │operaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tăţi) │ │(număr) │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 11 │ 18 │ 26 │ 34 │ 42 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(jude- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţe) │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘Indicatori suplimentari:■ Număr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bărbaţi■ Număr de sesiuni de instruire■ Studii, analize, rapoarte, strategiiII.2.1.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.2.1.15. Ajutorul de statNu se aplică.II.2.1.16. Clasificarea intervenţiilorTema prioritară   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi │ │ │local │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a │ │81 │monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, │ │ │dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.2.1.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.2.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.II.2.2. Domeniul major de intervenţie 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilorII.2.2.1. DescriereAnaliza situaţiei curente a identificat existenţa unei preocupări a cetăţenilor atât în privinţa promptitudinii şi calităţii în furnizarea serviciilor publice, cât şi în privinţa lipsei orientării către cetăţean a autorităţilor publice. Nu există informaţii credibile despre calitatea şi eficienţa serviciilor publice, iar această problemă trebuie rezolvată pentru a îmbunătăţi considerabil furnizarea de servicii către cetăţeni. Necesitatea acestor intervenţii este prezentată mai jos:● abordarea complexităţii proceselor şi reglementarilor din perspectiva cetăţenilor şi a mediului de afaceri, în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative;● monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor (cu o reducere corespunzătoare a costurilor);● introducerea unui sistem de calitate care să includă obiective măsurabile şi standarde de comparare pentru serviciile destinate cetăţenilor.Obiectivul specific este acela de a îmbunătăţi furnizarea de servicii publice.Din punct de vedere al logicii PO DCA, acest domeniu major de intervenţie se concentrează pe calitatea furnizării serviciilor publice. Consolidarea capacităţii administrative în ceea ce priveşte managementul calităţii, promptitudinea şi evaluarea serviciilor este considerată un element cheie în îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice.Indicatorii de rezultat anticipează introducerea standardelor de cost şi calitate şi a unui mecanism de evaluare a performanţelor în ceea ce priveşte furnizarea de servicii. Eficienţa furnizării de servicii va fi monitorizată prin indicatori de eficacitate. Acest domeniu major va sprijini atât activităţi de instruire şi asistenţă tehnică pentru iniţiativele locale de simplificare administrativa, cât şi analize de cost şi creştere a promptitudinii în furnizarea serviciilor publice.Serviciile publice trebuie să fie furnizate conform unui set de principii generale (de exemplu, egalitate, imparţialitate, continuitate, regularitate, transparenta, libertatea alegerii, amabilitate, promptitudine, consultare şi "value for money"). Furnizarea serviciilor trebuie să se bazeze pe standarde şi obiective măsurabile în raport cu performanţa reală. Politica îmbunătăţirii serviciilor pentru cetăţeni se aplică tuturor agenţiilor guvernamentale de la nivel central şi local.II.2.2.2. Operaţiuni orientative● Dezvoltarea, testarea şi implementarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;● Dezvoltarea de metode de măsurare a barierelor administrative;● Elaborarea de mecanisme/instrumente/proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului de colectare a taxelor, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente;● Implementarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice (de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni şi în formă electronică, planificarea serviciilor destinate cetăţenilor, managementul documentelor, folosirea regulii aprobării tacite, etc.);● Training în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice;● Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni;● Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS*8);------*8) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunătăţesc în mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raportează rezultatele impactului lor prin publicărea unei declaraţii oficiale de mediu verificată în mod independent.● Folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de date;● Implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice (charters - documente care introduc un set de principii generale privind calitatea furnizării de servicii către cetăţeni).II.2.2.3. Activităţi eligibile orientativeProgramul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative nu finanţează instruire de tip vocaţional.● Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, testarea, implementarea, revizuirea şi/sau evaluarea unor standarde de cost şi calitate a serviciilor publice;● Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, revizuirea, implementarea şi/sau integrarea de instrumente, metode de identificare, măsurare şi reducere a barierelor administrative;● Studii şi consultanţă pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea de mecanisme, instrumente, proceduri pentru îmbunătăţirea managementului financiar al instituţiilor public, inclusiv crearea unei interfeţe pentru bazele de date existente;● Studii, consultanţă şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea şi/sau integrarea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice;● Consultanţă, studii şi instruire în domeniul evaluării performanţelor serviciilor publice;● Studii/analize privind performanţele administraţiei publice în furnizarea serviciilor, inclusiv cercetarea satisfacţiei cetăţenilor şi benchmarking;● Studii şi consultanţă pentru analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea simplificării şi reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni;● Consultanţă, studii şi instruire pentru introducerea, dezvoltarea, certificarea, implementarea şi/sau menţinerea în funcţiune a sistemelor de management;● Consultanţă, studii şi instruire pentru dezvoltarea, implementarea, integrarea şi/sau folosirea mecanismelor electronice;● Consultanţă, studii şi instruire pentru elaborarea, actualizarea, revizuirea, testarea şi/sau implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice;● Schimbul de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe şi stagii practică în îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor;● Revizuirea, dezvoltarea, optimizarea structurilor care gestionează serviciile publice.II.2.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză● Cheltuieli de personal● Cheltuieli cu deplasarea● Cheltuieli pentru traduceri şi interpretariat● Cheltuieli aferente tipăririi şi multiplicării de materiale● Cheltuieli pentru închirieri şi leasing● Cheltuieli cu achiziţia de materiale consumabile● Cheltuieli generale de administraţie● Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar● Cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale● Cheltuieli pentru servicii informatice şi de comunicaţii● Taxe● Cheltuieli aferente procedurilor de achiziţie publică● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru proiect● Cheltuieli pentru informare, comunicare şi publicitate pentru activităţi de conştientizare● Cheltuieli cu achiziţionarea de publicaţii în format tipărit şi/sau electronic şi abonamente pe durata de derulare a proiectului● Cheltuieli privind achiziţionarea serviciilor de audit● Cheltuieli aferente garanţiilor bancare● Cheltuieli pentru organizarea şi/sau participarea la evenimente de genul conferinţe, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităţi transnaţionaleII.2.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.II.2.2.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*a) │ │ │ An │ TOTAL │Contribu- ├──────────┬─────────┬───────┬──────────┤Contri-│ │ │ │ţia UE │ Bugetul │ Bugetul │ Alte │ Total │buţia │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │privată│ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2007 │ 7.226.072│ 6.142.161│ 989.827│ 94.084│ 0│ 1.083.911│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2008 │11.226.152│ 9.542.229│ 1.537.758│ 146.165│ 0│ 1.683.923│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2009 │18.223.994│15.490.395│ 2.496.324│ 237.275│ 0│ 2.733.599│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2010 │19.608.475│16.667.204│ 2.685.969│ 255.302│ 0│ 2.941.271│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2011 │14.054.507│11.946.331│ 1.925.186│ 182.990│ 0│ 2.108.176│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 9.022.874│ 7.669.443│ 1.253.794│ 99.637│ 0│ 1.353.431│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 6.633.081│ 5.638.119│ 908.599│ 86.363│ 0│ 994.962│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│85.995.155│73.095.882│11.797.457│1.101.816│ 0│12.899.273│ 0│ └─────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┘------*a) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiariII.2.2.7. Dimensiunea finanţării acordatePentru beneficiarii ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare finanţate integral din bugetele acestora: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    Pentru celelalte categorii de beneficiari: ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 20.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │98% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │2% │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.2.2.8. Categorii de beneficiari eligibili, grupuri ţintă şi tipuri de cerere de propuneri de proiecte*Font 7* ┌──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ Operaţiuni │ Beneficiari │ Grupuri ţintă │Tipuri de cerere de propuneri│ │ │ │ │ de proiecte │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Dezvoltarea, testarea şi implementarea │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Cerere de proiecte cu │ │unor standarde de cost şi calitate a │- Ministere │centrală (inclusiv serviciile │depunere continuă (fără │ │serviciilor publice. │- Agenţii │deconcentrate) (instituţii │termen limită de depunere) │ │ │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │- Cerere de proiecte cu │ │ │publice din │acestora) │termen limită de depunere │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│- Dezvoltare de proiecte │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- Structuri │angajaţii acestora). │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară*9) │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- ONG-uri*) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Dezvoltarea de metode de măsurare a │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Dezvoltarea de proiecte │ │barierelor administrative. │- SGG-DPP │centrală (inclusiv serviciile │- Cerere de proiecte cu │ │ │- Ministere │deconcentrate) (instituţii │depunere continuă (fără │ │ │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │termen limită de depunere) │ │ │publice din │acestora) │- Cerere de proiecte cu │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│termen limită de depunere │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- ONG-uri*) │angajaţii acestora) │ │ │ │- Universităţi │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Elaborarea de mecanisme/instrumente/ │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Cerere de proiecte cu │ │proceduri pentru îmbunătăţirea sistemului │- MFP │centrală (inclusiv serviciile │depunere continuă (fără │ │de colectare a taxelor, inclusiv crearea │- ANAF │deconcentrate) (instituţii │termen limită de depunere) │ │unei interfeţe pentru bazele de date │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │- Cerere de proiecte cu │ │existente. │publice din │acestora) │termen limită de depunere │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│- Dezvoltare de proiecte │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- Structuri │angajaţii acestora) │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Implementarea iniţiativelor de reducere │- Ministere │■ Administraţia publică │- Cerere de proiecte cu │ │a duratei de livrare a serviciilor publice│- Instituţii │centrală şi locală (instituţii│depunere continuă (fără │ │(de exemplu, ghişeul unic pentru cetăţeni,│publice din │publice şi/sau angajaţii │termen limită de depunere) │ │şi în formă electronică, planificarea │sectoarele │acestora) │- Cerere de proiecte cu │ │serviciilor destinate cetăţenilor, │prioritare │ │termen limită de depunere │ │managementul documentelor, folosirea │- Autorităţi ale │ │- Dezvoltare de proiecte │ │regulii aprobării tacite, etc.). │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- Structuri │ │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare inter- │ │ │ │ │comunitară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Training în domeniul evaluării │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Dezvoltarea de proiecte │ │performanţelor serviciilor publice. │- Ministere │centrală (inclusiv serviciile │- Cerere de proiecte cu │ │ │- Agenţii │deconcentrate) (instituţii │depunere continuă (fără │ │ │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │termen limită de depunere) │ │ │publice din │acestora) │- Cerere de proiecte cu │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│termen limită de depunere │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- Structuri │angajaţii acestora) │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │intercomunitară │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Analiza problemelor specifice furnizării│- MDRAP │■ Administraţia publică │- Dezvoltarea de proiecte │ │serviciilor publice în vederea │- Ministere │centrală (inclusiv serviciile │- Cerere de proiecte cu │ │simplificării şi reducerii barierelor │- Agenţii │deconcentrate) (instituţii │depunere continuă (fără │ │administrative pentru cetăţeni. │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │termen limită de depunere) │ │ │publice din │acestora) │- Cerere de proiecte cu │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│termen limită de depunere │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- Structuri │angajaţii acestora) │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │intercomunitară │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Introducerea şi menţinerea în funcţiune │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Cerere de proiecte cu │ │a sistemelor de management, inclusiv │- Ministere │centrală (inclusiv serviciile │depunere continuă (fără │ │EMAS*10). │- Agenţii │deconcentrate) (instituţii │termen limită de depunere) │ │ │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │- Cerere de proiecte cu │ │ │publice din │acestora) │termen limită de depunere │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│- Dezvoltare de proiecte │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- Autorităţi ale │angajaţii acestora) │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- Structuri │ │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │intercomunitară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Folosirea mecanismelor electronice, de │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Dezvoltarea de proiecte │ │exemplu, portaluri internet şi baze de │- Ministere │centrală (inclusiv serviciile │- Cerere de proiecte cu │ │date. │- Agenţii │deconcentrate) (instituţii │depunere continuă (fără │ │ │- Instituţii │publice şi/sau angajaţii │termen limită de depunere) │ │ │publice din │acestora) │- Cerere de proiecte cu │ │ │sectoarele │■ Administraţia publică locală│termen limită de depunere │ │ │prioritare │(instituţii publice şi/sau │ │ │ │- Autorităţi ale │angajaţii acestora) │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- Structuri │ │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │intercomunitară │ │ │ ├──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │● Implementarea unor documente cadru │- MDRAP │■ Administraţia publică │- Dezvoltarea de proiecte │ │privind furnizarea de servicii publice │- Ministere │centrală şi locală (instituţii│- Cerere de proiecte cu │ │(charters - documente care introduc un set│- Agenţii │publice şi/sau angajaţii │depunere continuă (fără │ │de principii generale privind calitatea │- Instituţii │acestora) │termen limită de depunere) │ │furnizării de servicii către cetăţeni). │publice din │ │- Cerere de proiecte cu │ │ │sectoarele │ │termen limită de depunere │ │ │prioritare │ │ │ │ │- Autorităţi ale │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale**) │ │ │ │ │- Structuri │ │ │ │ │asociative ale │ │ │ │ │autorităţilor │ │ │ │ │administraţiei │ │ │ │ │publice locale │ │ │ │ │- Asociaţii de │ │ │ │ │dezvoltare │ │ │ │ │intercomunitară │ │ │ └──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘--------*) ONG-uri relevante în domeniul administraţiei publice (altele decât structurile asociative ale autorităţilor publice locale)**) Titularii contractelor care vor fi semnate cu Autoritatea de management sunt unităţile administrativ teritoriale şi sectoarele municipiului Bucureşti (conform Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)*9) stabilite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare (de exemplu, zonele metropolitane, aglomerările urbane, etc.)*10) Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) este instrumentul UE adoptat în mod voluntar, pentru a certifica organizaţiile care îşi îmbunătăţesc în mod continuu activitatea legată de mediul înconjurător. Organizaţiile înregistrate EMAS sunt conforme din punct de vedere legal, introduc şi menţin în funcţiune un sistem de management de mediu şi raportează rezultatele impactului lor prin publicarea unei declaraţii oficiale de mediu verificată în mod independent.----------Pct. II.2.2.8, capitolul II.2.2 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.II.2.2.9. Grupuri ţintăVezi mai sus (II.2.2.8)II.2.2.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.2.2.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecteVezi mai sus (II.2.2.8)II.2.2.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieCriterii de eligibilitateA. Eligibilitatea beneficiarilor- Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în Ghidul solicitantului.- Solicitantul şi partenerii săi (dacă este cazul) îndeplinesc condiţiile stabilite în Ghidul solicitantului.- Sumele prevăzute în declaraţia solicitantului privind asigurarea cofinanţării şi a cheltuielilor neeligibile sunt cel puţin egale cu sumele declarate în cererea de finanţare.- Solicitantul nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice, conform Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002, art. 93, cu excepţia literei d).B. Eligibilitatea proiectului- Proiectul se încadrează în operaţiunile prevăzute în Ghidul solicitantului.- Activităţile cuprinse în proiect corespund cel puţin unei activităţi eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.- Grupul ţină este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform Ghidului solicitantului.- Valoarea totala a proiectului şi contribuţia financiară solicitată se încadrează în limitele stabilite în Ghidul solicitantului.- Durata proiectului se încadrează în termenele specificate în Ghidul solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la publicitate, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la dezvoltarea durabilă, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul cuprinde măsurile minime privitoare la egalitatea de şanse, conform Ghidului solicitantului.- Proiectul sau activităţi din proiectul pentru care se solicita finanţare nu au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, inclusiv din fonduri UE, în ultimii 5 ani.- Proiectul respecta legislaţia naţională şi comunitară.Criterii de evaluare/selecţie- Relevanta proiectului: se urmăreşte şi se evaluează modul în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor PO DCA, a obiectivelor din strategiile naţionale/locale/regionale şi a obiectivelor instituţiei solicitante, modalitatea în care este prezentată nevoia/problema pe care proiectul doreşte să o rezolve şi urgenţa intervenţiei.- Coerenţa şi sustenabilitatea: se urmăreşte coerenţa întregului proiect, din perspectiva realismului planului de activităţi şi a rezultatelor sale, cu indicatorii aferenţi, în corelaţie cu indicatorii specificaţi în DCI, a modalităţii în care partenerii, dacă este cazul, se implică în proiect. De asemenea, se evaluează modul în care iniţiativa/proiectul se corelează cu alte iniţiative, dacă planul de activităţi propus conduce la atingerea rezultatelor şi scopului proiectului, modul în care rezultatele proiectului vor fi utilizate după finalizarea acestuia şi elementului de noutate pe care proiectul îl propune.- Capacitatea de management: proiectul trebuie să facă dovada existenţei unui cadru adecvat pentru implementarea proiectului (resurse alocate ‼ materiale şi umane, roluri şi responsabilităţi clar definite), a experienţei instituţiei solicitantului şi a partenerului în gestionarea de proiecte şi a experienţei echipei de management propuse.- Eficienta cheltuielilor: evaluarea va urmări ca finanţarea solicitată să fie adecvată raportat la activităţile desfăşurate pentru realizarea obiectivelor, activităţile să fie reflectate în buget, estimarea lor să fie realistă, iar raportul dintre costuri şi rezultate să fie satisfăcător.- Contribuţia la politicile UE: modalitatea în care proiectul contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi promovare a egalităţii de şanse (tot ceea ce proiectul propune peste cerinţele minime din cererea de proiecte).II.2.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluareIndicatori de program:*Font 8* ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoare │An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Sectoare în │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │3 sec- │ │care sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │toare │ │elaborate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │priori-│ │standardele de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │ │cost şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Ghiduri de │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ │îmbunătăţire a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │colectării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │veniturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Zile │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1.500│ 3.900│ 5.500│ 7.200│ 9.000│ 10.500│ │participant la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Analize de │ 7 │2006 │ 7 │ 7 │ 7 │ 15 │ 95 │ 135 │ 180 │ 220 │ 250 │ │simplificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrativă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Indicatori de │Valoarea│An de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rezultat │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ ("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Sectoare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 3 │ │care s-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sectoa-│ │introdus │ 0 │2007 │ │ │ │ │ │ │ │ │re pri-│ │standarde de │ │ │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 3 │ 3 │ 3 │oritare│ │calitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Gradul de co- │ 84 │ 2006│ 84 │ 84 │ 84 │ 84 │ 88 │ 90 │ 92 │ 93 │ 95 │ │lectare a ve- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │niturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │publice locale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘Indicatori suplimentari:■ Număr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bărbaţi■ Număr de sesiuni de instruire■ Studii, analize, rapoarte, strategii■ Participanţi la schimb de experienţă şi bune practiciII.2.2.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.2.2.15. Ajutorul de statNu se aplică.II.2.2.16. Clasificarea intervenţiilor   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Întărirea capacităţii instituţionale la nivel naţional, regional şi │ │ │local │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Mecanisme pentru îmbunătăţirea elaborării de politici şi programe, a │ │81 │monitorizării şi evaluării la nivel naţional, regional şi local, │ │ │dezvoltarea capacităţii de furnizare a politicilor şi programelor │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.2.2.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.2.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiarII.3. AXA PRIORITARĂ 3 - Asistenţă tehnicăII.3.1. Domeniul major de intervenţie 3.1 - Sprijin pentru implementarea, managementul general şi evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programareII.3.1.1. DescriereAcest domeniu major de intervenţie îşi propune să sprijine managementul, monitorizarea şi controlul eficient al implementării PO DCA şi sprijinirea AM în îndeplinirea sarcinii sale de a pregăti şi coordona regulile procedurale pentru management, monitorizare şi control în cadrul sistemelor instituţionale, legale şi financiare existente.În acelaşi timp, procesul complex de pregătire pentru intervenţiile din perioada următoare de programare a Fondurilor Structurale este de asemenea prevăzut prin acest domeniu major de intervenţie. Principalele obiective sunt asigurarea implementării şi a managementului general al PO DCA, pregătirea intervenţiilor viitoarelor fonduri structurale şi evaluarea activităţilor PO DCA.II.3.1.2. Operaţiuni orientative● Sprijinirea managementului general al PO DCA. Acesta include activităţi precum asigurarea de expertiza externă, contractarea unor studii pentru a îmbunătăţi datele referitoare la administraţia publică, asigurarea cursurilor de formare pentru personal, sprijinirea întâlnirilor Comitetului de Monitorizare etc.● Sprijinirea activităţilor de evaluare a PO pentru a asigura implementarea eficace a PO DCA.● Sprijinirea pregătirii viitoarelor intervenţii ale fondurilor structurale. Aceasta include activităţi precum asigurarea de expertiză externă, elaborarea de evaluări ale nevoilor pentru viitoarea perioadă de programare etc.II.3.1.3. Activităţi eligibile orientative● Consultanţă pentru asigurarea unui management şi a unei implementări eficiente a PO DCA;● Consultanţă pentru identificarea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor;● Studii şi analize pentru furnizarea de date pentru valorile de baza ale indicatorilor, pentru îmbunătăţirea datelor statistice din domeniul administraţiei publice şi pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru monitorizarea PO DCA;● Instruire pentru personalul AM PO DCA şi pentru personalul direcţiilor din MDRAP implicate în gestionarea PO DCA în domeniile relevante pentru aceasta activitate;----------Al 4-lea subpunct, pct. II.3.1.3, capitolul II.3.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.● Achiziţionarea de echipamente de tehnica de calcul (altele decât cele legate de SMIS) şi de echipamente de birotică;● Consultanţă, instruire şi studii pentru activităţile privind funcţionarea Comitetului de Monitorizare;● Consultanţă, instruire şi achiziţionarea de materiale relevante privind evaluarea PO DCA;● Consultanţă, instruire şi studii pentru elaborarea documentelor programatice necesare următoarei perioade de programareII.3.1.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli de personal● Cheltuieli pentru prestarea de servicii● Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile● Cheltuieli generale de administraţie● Cheltuieli pentru închirieri şi leasingII.3.1.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.II.3.1.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*) │ │ │ An │ TOTAL │Contribu- ├──────────┬─────────┬───────┬──────────┤Contri-│ │ │ │ţia UE │ Bugetul │ Bugetul │ Alte │ Total │buţia │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │privată│ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2007 │ 711.632│ 604.887│ 106.745│ 0│ 0│ 106.745│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 993.291│ 844.297│ 148.994│ 0│ 0│ 148.994│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 1.441.801│ 1.225.531│ 216.270│ 0│ 0│ 216.270│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 1.470.635│ 1.250.039│ 220.596│ 0│ 0│ 220.596│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 1.054.088│ 895.974│ 158.114│ 0│ 0│ 158.114│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 868.406│ 738.145│ 130.261│ 0│ 0│ 130.261│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 801.416│ 681.204│ 120.212│ 0│ 0│ 120.212│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 7.341.269│ 6.240.077│ 1.101.192│ 0│ 0│ 1.101.192│ 0│ └─────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┘------*) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiariII.3.1.7. Dimensiunea finanţării acordate ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │240.000 - 35.000.000│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘----------Punctul II.3.1.7 "Dimensiunea finanţării acordate", capitolul II.3.1 din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014.Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.3.1.8. Categorii de beneficiari eligibiliAM PODCAII.3.1.9. Grupuri ţintă- AM PO DCA- Comitetul de Monitorizare al PO DCA- Personalul din alte direcţii ale MDRAP implicat în gestionarea PO DCA----------Prima liniuţă a pct. II.3.1.9, capitolul II.3.1 din anexă a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.II.3.1.10. Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.3.1.11. Tipuri de cerere de propuneri de proiecteCerere de proiecte cu depunere continuă (fără termen limită de depunere)II.3.1.12. Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieAvând în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punct de vedere al beneficiarilor eligibili ‼ Autoritatea de Management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecţie.Cu toate acestea, proiectele trebuie să respecte unele condiţii minime: să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii, conform Documentului Cadru de Implementare şi să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.II.3.1.13. Indicatori de monitorizare şi evaluareIndicatori de program:*Font 8* ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoare │An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Zile │ 0 │2006 │ 0 │ 0 │ 250 │ 300 │ 350 │ 400 │ 450 │ 550 │ 700 │ │participant la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instruire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Reuniuni ale │ 0 │2007 │ 0 │ 0 │ 5 │ 7 │ 9 │ 11 │ 13 │ 15 │ 18 │ │comitetelor şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │grupurilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lucru rele- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vante (număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Indicatori de │Valoarea│An de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rezultat │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ ("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Respectarea │ 0 │ 2007│ 0 │ 0 │ 28 │ 44 │ 70 │ 80 │ 85 │ 90 │ 100 │ │procentajului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ -│ │contractare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │stabilit (%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘Indicatori suplimentari:■ Număr de participanţi la sesiuni de instruire, din care: femei/bărbaţi■ Număr de sesiuni de instruireII.3.1.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesă centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.3.1.15. Ajutorul de statNu se aplică.II.3.1.16. Clasificarea intervenţiilorTema prioritară   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Asistenţă tehnică │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │85 │Pregătirea, implementarea, monitorizarea şi inspecţia │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │86 │Evaluare şi studii; informare şi comunicare │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.3.1.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.3.1.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.II.3.2. Domeniul major de intervenţie 3.2 - Sprijin pentru activităţile de comunicare şi de promovare ale PO DCAII.3.2.1. DescriereAcest domeniu major de intervenţie are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de promovare a PO DCA prin diseminarea informaţiilor relevante, având ca rezultat un impact pozitiv asupra absorbţiei fondurilor. Pentru atingerea acestui scop, vor fi întreprinse anumite acţiuni, precum dezvoltarea unui plan de comunicare pentru PO DCA, stabilirea unui sistem de informare publică referitor la programul operaţional, realizarea de materiale informative şi stabilirea unui sistem de schimb informaţional cu beneficiarii şi cu alte părţi interesate.II.3.2.2. Operaţiuni orientative● Sprijinirea activităţilor de comunicare şi promovare ale PO DCA. Aceasta operaţiune include activităţi precum dezvoltarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA, stabilirea unui sistem de informare publică cu privire la PO DCA, etc.II.3.2.3. Activităţi eligibile orientative● Instruire pentru personalul AM PODCA implicat în activităţile de promovare şi comunicare;● Instruire şi consultanta pentru crearea şi administrarea website-ului AM PODCA;● Elaborarea şi diseminarea de materiale promoţionale şi de informare referitoare la PO DCA;● Instruire pentru beneficiarii PO DCA în domenii specifice legate de PO DCA.● Actualizarea şi implementarea planului de comunicare al PO DCA● Organizarea de seminarii, evenimente şi campanii de informare şi publicitate privind PO DCAII.3.2.4. Categorii de cheltuieli eligibile● Cheltuieli de personal● Cheltuieli pentru prestarea de servicii● Cheltuieli cu achiziţia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile● Cheltuieli generale de administraţie● Cheltuieli pentru închirieri şi leasingII.3.2.5. Utilizarea finanţării încrucişate FSE/FEDRFolosirea finanţării încrucişate FSE/FEDR este limitată la 10% din fondurile comunitare alocate la nivelul axei prioritare.II.3.2.6. Alocarea financiară orientativă                                                                  - euro - ┌─────┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională*) │ │ │ An │ TOTAL │Contribu- ├──────────┬─────────┬───────┬──────────┤Contri-│ │ │ │ţia UE │ Bugetul │ Bugetul │ Alte │ Total │buţia │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │ surse │ │privată│ │ │ │ │ │ │publice│ │ │ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2007 │ 237.212│ 201.630│ 35.582│ 0│ 0│ 35.582│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 331.095│ 281.432│ 49.663│ 0│ 0│ 49.663│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 480.600│ 408.510│ 72.090│ 0│ 0│ 72.290│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 490.212│ 416.680│ 73.532│ 0│ 0│ 73.532│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 351.362│ 298.658│ 52.704│ 0│ 0│ 52.704│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 289.469│ 246.049│ 43.420│ 0│ 0│ 43.420│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 267.139│ 227.068│ 40.071│ 0│ 0│ 40.071│ 0│ ├─────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 2.447.089│ 2.080.027│ 367.062│ 0│ 0│ 367.062│ 0│ └─────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┴──────────┴───────┘------*) Distribuţia sumelor între cele trei tipuri de surse publice este orientativă, putând varia în cursul implementării în funcţie de tipurile de proiecte şi categoriile de beneficiariII.3.2.7. Dimensiunea finanţării acordate ┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │Valoarea totală a proiectelor (Lei) │4.000 - 10.000.000 │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea eligibilă a proiectului │Nu se aplică │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Valoarea maximă a finanţării acordate din costul total │85% │ │eligibil │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului │15% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia comunitară din finanţarea acordată │100% │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Contribuţia publică de la Bugetul de Stat din │0% │ │finanţarea acordată │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘----------Punctul II.3.2.7 "Dimensiunea finanţării acordate", capitolul II.3.2 din anexă a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014.Notă- Valoarea totală a proiectului se compune din valoarea cheltuielilor eligibile şi valoarea cheltuielilor neeligibile, altele decât TVA- Rata cofinanţării din FSE este maxim 85% din valoarea eligibilă a proiectului.II.3.2.8. Categorii de beneficiari eligibiliAM PODCAII.3.2.9. Grupuri ţinăAM PODCA, potenţialii beneficiari şi publicul largII.3.2.10 Perioada orientativă de depunere a proiectelor2008-2013II.3.2.11. Tipuri de cereri de propunere de proiecteCerere de proiecte cu depunere continua (fără termen limita de depunere)II.3.2.12 Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţieAvând în vedere caracterul particular al acestei axe prioritare din punct de vedere al beneficiarilor eligibili ‼ Autoritatea de Management, mecanismul de aprobare a proiectelor din cadrul acestei axe trebuie să fie cât mai flexibil şi cât mai rapid posibil. De aceea nu este necesară stabilirea unor criterii de selecţie.Cu toate acestea, proiectele trebuie să respecte unele condiţii minime: să se încadreze în obiectivele axei prioritare/domeniului major de intervenţie/operaţiunii, conform Documentului Cadru de Implementare şi să fie conforme cu legislaţia comunitară şi naţională în vigoare.II.3.2.13. Indicatori de monitorizare şi evaluareIndicatori de program:*Font 8* ┌──────────────┬────────┬─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Ţinte cumulative orientative │ │Indicatori de │Valoare │An de├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┤ │ realizare │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ imediată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ("output") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Evenimente de │ 0 │ - │ 0 │ 0 │ 1 │ 6 │ 17 │ 19 │ 21 │ 23 │ 30 │ │comunicare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │promovare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Indicatori de │Valoarea│An de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ rezultat │de bază │bază │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ │ ("result") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┤ │Potenţiali │ 0 │ 2007│ 0 │ 0 │ 40 │ 250 │ 380 │ 430 │ 470 │ 500 │ 500 │ │aplicanţi care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │au participat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la evenimente-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │le de comuni- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (număr) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────┴────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┘Indicatori suplimentari:■ Materiale de informare şi publicitate■ Zile participant la instruire - beneficiari■ Zile participant la instruire - structuri de gestionare■ Zile participant la instruire - alte structuriII.3.2.14. Teme orizontaleDezvoltare durabilăPentru a respecta cerinţele legislaţiei comunitare şi pentru a contribui la realizarea unei economii europene echilibrate, durabile şi inovative, conceptul dezvoltării durabile trebuie abordat în cadrul tuturor proiectelor finanţate din fonduri structurale.Prin urmare, operaţiunile finanţate în cadrul acestui domeniu major de intervenţie vor urmări respectarea principiilor dezvoltării durabile pe parcursul diferitelor etape de implementare, luând în considerare aspecte privind mediul înconjurător (de ex. diminuarea impactului negativ asupra mediului).Proiectele trebuie să abordeze toate cele trei dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile şi anume dimensiunea ecologică, economică şi socială.Egalitate de şanseEgalitatea de şanse reprezintă un drept fundamental, o valoare comună şi un obiectiv cheie al Uniunii Europene, fiind în acelaşi timp o piesa centrală a strategiei nediscriminatorii şi o condiţie absolut necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de creştere, ocupare a forţei de muncă şi coeziune socială la nivelul UE.Astfel, solicitanţii vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, egalităţii de şanse şi nediscriminare. În implementarea proiectelor vor fi avute în vedere toate politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.II.3.2.15. Ajutorul de statNu se aplicăII.3.2.16. Clasificarea intervenţiilorTema prioritară   ● Tema prioritară ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tema prioritară │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Asistenţă tehnică │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │86 │Evaluare şi studii; informare şi comunicare │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Forma de finanţare ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Forma de finanţare │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │01 │Asistenţă nerambursabilă │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ● Dimensiunea teritorială ┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Cod│Tipul teritoriului │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │00 │Nu se aplică │ └───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘II.3.2.17. Organisme intermediareNu se aplică.II.3.2.18. Organismul responsabil pentru efectuarea plăţilor către beneficiariAM PODCA - Unitatea de plăţi şi contabilitate din cadrul Compartimentului de management financiar.III. PLANUL FINANCIARAlocarea financiară pentru fiecare axă prioritară şi domeniu major de intervenţie este indicată în tabelul de mai jos. Tabelele financiare prezentate în DCI au fost elaborate pe baza alocărilor financiare aprobate de Comisia Europeana, la nivel de axa prioritară în Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.                                                                        (Euro) ┌─────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┬───────┐ │ │ │ │ Contribuţia publică naţională │ │ │ An │ TOTAL │Contribuţia├──────────┬─────────┬─────┬──────────┤Contri-│ │ │ │ UE │ Bugetul │ Bugetul │Alte │ Total │buţia │ │ │ │ (FSE) │ de stat │ local │surse│ │privată│ │ │ │ │ │ │pu- │ │ │ │ │ │ │ │ │blice│ │ │ ├─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┤ │ TOTAL PO DCA │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 23.721.123│ 20.162.952│ 3.318.530│ 239.641│ 0│ 3.558.171│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 33.109.687│ 28.143.236│ 4.631.964│ 334.487│ 0│ 4.966.451│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 48.059.987│ 40.850.990│ 6.723.478│ 485.519│ 0│ 7.208.997│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 49.021.190│ 41.668.010│ 6.857.948│ 495.232│ 0│ 7.353.180│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 26.383.120│ 22.425.652│ 3.600.326│ 357.142│ 0│ 3.957.468│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 37.700.027│ 32.045.023│ 5.097.057│ 557.947│ 0│ 5.655.004│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 26.713.833│ 22.706.759│ 3.737.200│ 269.874│ 0│ 4.007.074│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│244.708.967│208.002.622│33.966.503│2.739.842│ 0│36.706.345│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AXA PRIORITARĂ 1 - ÎMBUNĂTĂŢIRI DE STRUCTURĂ ŞI PROCES ALE │ │ MANAGEMENTULUI CICLULUI DE POLITICI PUBLICE │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 13.283.830│ 11.291.254│ 1.876.476│ 116.100│ 0│ 1.992.576│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 18.541.426│ 15.760.213│ 2.619.161│ 162.052│ 0│ 2.781.213│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 26.913.591│ 22.876.553│ 3.801.814│ 235.224│ 0│ 4.037.038│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 27.451.868│ 23.334.087│ 3.877.851│ 239.930│ 0│ 4.117.781│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 10.293.163│ 9.284.689│ 1.464.322│ 174.152│ 0│ 1.638.474│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 24.963.400│ 21.218.890│ 3.337.318│ 407.192│ 0│ 3.744.510│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 14.959.744│ 12.715.783│ 2.113.213│ 130.748│ 0│ 2.243.961│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│137.037.022│116.481.469│19.090.155│1.456.398│ 0│20.555.553│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 1.1 - Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel │ │ politico-administrativ │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 3.985.149│ 3.387.376│ 562.943│ 34.830│ 0│ 597.773│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 5.562.427│ 4.728.063│ 785.748│ 48.616│ 0│ 834.364│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 8.074.076│ 6.862.965│ 1.140.544│ 70.567│ 0│ 1.211.111│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 13.635.586│ 11.590.247│ 1.926.163│ 119.176│ 0│ 2.045.339│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 6.987.900│ 5.939.715│ 908.427│ 139.758│ 0│ 1.048.185│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 8.177.227│ 6.950.643│ 1.155.115│ 71.469│ 0│ 1.226.584│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 4.487.924│ 3.814.736│ 633.964│ 39.224│ 0│ 673.188│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 50.910.289│ 43.273.745│ 7.112.904│ 523.640│ 0│ 7.636.544│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 1.2 - Creşterea responsabilizării administraţiei publice │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 2.656.767│ 2.258.251│ 375.296│ 23.220│ 0│ 398.516│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 3.708.285│ 3.152.043│ 523.832│ 32.410│ 0│ 556.242│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 5.382.719│ 4.575.311│ 760.363│ 47.045│ 0│ 807.408│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 5.490.374│ 4.666.817│ 775.570│ 47.987│ 0│ 823.557│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 3.935.263│ 3.344.974│ 555.895│ 34.394│ 0│ 590.289│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 3.242.051│ 2.755.743│ 421.467│ 64.841│ 0│ 486.308│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 2.991.946│ 2.543.154│ 422.642│ 26.150│ 0│ 448.792│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 27.407.405│ 23.296.293│ 3.835.065│ 276.047│ 0│ 4.111.112│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 1.3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 6.641.914│ 5.645.627│ 938.237│ 58.050│ 0│ 996.287│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 9.270.714│ 7.880.107│ 1.309.581│ 81.026│ 0│ 1.390.607│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 13.456.796│ 11.438.277│ 1.900.907│ 117.612│ 0│ 2.018.519│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 8.325.908│ 7.077.023│ 1.176.118│ 72.767│ 0│ 1.248.885│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 13.544.122│ 11.512.504│ 1.760.736│ 270.882│ 0│ 2.031.618│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 7.479.874│ 6.357.893│ 1.056.607│ 65.374│ 0│ 1.121.981│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 58.719.328│ 49.911.431│ 8.142.186│ 665.711│ 0│ 8.807.897│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AXA PRIORITARĂ 2 - ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI FURNIZĂRII │ │ SERVICIILOR PUBLICE, CU ACCENTUL PUS PE PROCESUL DE DESCENTRALIZARE │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 9.488.449│ 8.065.181│ 1.299.727│ 123.541│ 0│ 1.423.268│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 13.243.875│ 11.257.294│ 1.814.146│ 172.435│ 0│ 1.986.581│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 19.223.995│ 16.340.396│ 2.633.304│ 250.295│ 0│ 2.883.599│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 19.608.475│ 16.667.204│ 2.685.969│ 255.302│ 0│ 2.941.271│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 14.054.507│ 11.946.331│ 1.925.186│ 182.990│ 0│ 2.108.176│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 11.578.752│ 9.841.939│ 1.586.058│ 150.755│ 0│ 1.736.813│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 10.685.534│ 9.082.704│ 1.463.704│ 139.126│ 0│ 1.602.830│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 97.883.587│ 83.201.049│13.408.094│1.274.444│ 0│14.682.538│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 2.1 - Sprijin pentru procesul de descentralizare │ │ sectorială a serviciilor │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬────────┬──────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 2.262.377│ 1.923.020│ 309.900│ 29.457│ 0│ 339.357│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 2.017.723│ 1.715.065│ 276.388│ 26.270│ 0│ 302.658│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 1.000.001│ 850.001│ 136.980│ 13.020│ 0│ 150.000│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 2.555.878│ 2.172.496│ 332.264│ 51.118│ 0│ 383.382│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 4.052.453│ 3.444.585│ 555.105│ 52.763│ 0│ 607.868│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼────────┼──────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 11.888.432│ 10.105.167│ 1.610.637│ 172.628│ 0│ 1.783.265│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴────────┴──────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 2.2 - Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei │ │ furnizării serviciilor publice │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 7.226.072│ 6.142.161│ 989.827│ 94.084│ 0│ 1.083.911│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 11.226.152│ 9.542.229│ 1.537.758│ 146.165│ 0│ 1.683.923│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 18.223.994│ 15.490.395│ 2.496.324│ 237.275│ 0│ 2.733.599│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 19.608.475│ 16.667.204│ 2.685.969│ 255.302│ 0│ 2.941.271│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 14.054.507│ 11.946.331│ 1.925.186│ 182.990│ 0│ 2.108.176│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 9.022.874│ 7.669.443│ 1.253.794│ 99.637│ 0│ 1.353.431│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 6.633.081│ 5.638.119│ 908.599│ 86.363│ 0│ 994.962│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 85.995.155│ 73.095.882│11.797.457│1.101.816│ 0│12.899.273│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ AXA PRIORITARĂ 3 - ASISTENŢĂ TEHNICĂ │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 948.844│ 806.517│ 142.327│ 0│ 0│ 142.327│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 1.324.386│ 1.125.729│ 198.657│ 0│ 0│ 198.657│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 1.922.401│ 1.634.041│ 288.360│ 0│ 0│ 288.360│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 1.960.847│ 1.666.719│ 294.128│ 0│ 0│ 294.128│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 1.405.450│ 1.194.632│ 210.818│ 0│ 0│ 210.818│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 1.157.875│ 984.194│ 173.681│ 0│ 0│ 173.681│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 1.068.555│ 908.272│ 160.283│ 0│ 0│ 160.283│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 9.788.358│ 8.320.104│ 1.468.254│ 0│ 0│ 1.468.254│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 3.1 Sprijin pentru implementarea, managementul general, evaluarea │ │ PO DCA şi pentru pregătirea următorului exerciţiu de programare │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 711.632│ 604.887│ 106.745│ 0│ 0│ 106.745│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 993.291│ 844.297│ 148.994│ 0│ 0│ 148.994│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 1.441.801│ 1.225.531│ 216.270│ 0│ 0│ 216.270│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 1.470.635│ 1.250.039│ 220.596│ 0│ 0│ 220.596│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 1.054.088│ 895.974│ 158.114│ 0│ 0│ 158.114│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 868.406│ 738.145│ 130.261│ 0│ 0│ 130.261│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 801.416│ 681.204│ 120.212│ 0│ 0│ 120.212│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 7.341.269│ 6.240.077│ 1.101.192│ 0│ 0│ 1.101.192│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ DMI 3.2 Sprijin pentru activităţile de comunicare şi promovare ale PO DCA │ ├─────┬───────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────┤ │2007 │ 237.212│ 201.630│ 35.582│ 0│ 0│ 35.582│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2008 │ 331.095│ 281.432│ 49.663│ 0│ 0│ 49.663│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2009 │ 480.600│ 408.510│ 72.090│ 0│ 0│ 72.290│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2010 │ 490.212│ 416.680│ 73.532│ 0│ 0│ 73.532│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2011 │ 351.362│ 298.658│ 52.704│ 0│ 0│ 52.704│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2012 │ 289.469│ 246.049│ 43.420│ 0│ 0│ 43.420│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │2013 │ 267.139│ 227.068│ 40.071│ 0│ 0│ 40.071│ 0│ ├─────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────┼──────────┼───────┤ │TOTAL│ 2.447.089│ 2.080.027│ 367.062│ 0│ 0│ 367.062│ 0│ └─────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────┴──────────┴───────┘IV. Aspecte legate de implementareIV.1. Cadrul general pentru implementarea PO DCAGuvernul României a desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice*11) ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative", prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.----------Primul paragraf al capitolului IV.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unei sintagme.-----*11) În conformitate cu O.U.G .221/23.12.2008 se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei AdministrativeAutoritatea de Management este responsabilă pentru eficienta şi acurateţea managementului şi pentru implementarea PO DCA în conformitate cu cerinţele articolului 60 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale.Beneficiarii vor juca rolul principal în managementul şi implementarea intervenţiilor aprobate în cadrul PODCA. Ei vor fi responsabili, de asemenea, şi pentru organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi bunurilor.Mecanismul de finanţare şi implementare a fiecărui proiect din cadrul PODCA va fi reglementat de un Contract de Finanţare semnat de beneficiar cu MDRAP sau prin ordin de finanţare semnat de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru proiectele la care beneficiar va fi MDRAP.----------Al 4-lea paragraf al capitolului IV.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.Comitetul de monitorizare pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridica, cu rol decizional în implementarea Programului Operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", a fost constituit prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.În data de 07.02.2008 a avut loc prima reuniune a Comitetului de monitorizare pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea capacităţii administrative", reuniune în care a fost dezbătut şi aprobat propriul regulament de organizare şi funcţionare.Ministerul Finanţelor Publice este desemnat să îndeplinească rolul de Autoritate de Certificare pentru toate programele operaţionale, fiind responsabil pentru elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeana a declaraţiilor de cheltuieli şi a cererilor de plata certificate, în conformitate cu prevederile articolului 61 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006. Autoritatea de Certificare este un departament în cadrul Autorităţii de Certificare şi Plată, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Organismul desemnat să primească plăţile din FEDR, FSE şi FC de la Comisia Europeană, pentru toate programele operaţionale, este Autoritatea de Certificare şi Plata din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.Organismul desemnat să efectueze plăţile către beneficiarii PODCA este unitatea de plata din cadrul AM PODCA, din MDRAP.----------Al 9-lea paragraf al capitolului IV.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unui acronim.Un organism asociat al Curţii de Conturi a României a fost desemnat drept Autoritate de Audit pentru toate programele operaţionale, în conformitate cu prevederile articolului 59 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006. Autoritatea de Audit este independenta din punct de vedere operaţional de Autorităţile de Management şi de Autoritatea de Certificare şi Plată.Direcţia Generala Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (DG ACIS) este instituţia responsabilă de coordonarea managementului şi implementării instrumentelor structurale în România. DG ACIS îşi desfăşoară activitatea în cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Responsabilităţile sale principale sunt de a coordona programarea, dezvoltarea şi implementarea Programelor Operaţionale din cadrul CSNR şi de a asigura coordonarea şi coerenţa dintre programe şi de asemenea cu Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi cu Programul Operaţional pentru Pescuit.----------Ultimul paragraf al capitolului IV.1 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unei sintagme.IV.2. Principiile depunerii, selecţiei şi evaluării proiectelorAutoritatea de management a stabilit 2 mecanisme prin care gestionează solicitările de finanţare din PO DCA:- Cerere de idei de proiecte- Cerere de proiecteCerere de idei de proiecte (dezvoltare de proiecte)Autoritatea de Management, prin intermediul ghidurilor solicitantului (Reguli pentru cererile de idei de proiecte) stabileşte condiţiile/regulile de desfăşurare a cererilor de idei de proiecte. Prin urmare, Autoritatea de management solicită instituţiilor vizate să depună idei de proiecte sub forma unei Fişe de proiect, anexa la Regulile pentru cererile de idei de proiecte. Fişa sosită la Autoritatea de Management este analizată din punct de vedere al încadrării ideii de proiect în prevederile PO DCA şi dacă respecta regulile stabilite prin ghidul solicitantului aferent. După această etapă, în cazul încadrării ideii de proiect în cerinţele din Reguli aceasta este supusă deciziei de oportunitate a secretarului de stat coordonator al reformei administraţiei publice.Odată primită aprobarea, începe procesul de dezvoltare/planificare a proiectului Autoritatea de Management acordând sprijin solicitantului din perspectiva managementului de proiect (planificării), pe o perioadă de maxim 3 luni.În timpul perioadei de asistenţă sau după încheierea acesteia, solicitantul poate depune cererea de finanţare. Aceasta este supusă aceleiaşi proceduri de verificare şi evaluare ca şi cele care sosesc la Autoritatea de Management în urma unei cereri de proiecte (vezi mai jos).Cerere de proiecteAutoritatea de Management, prin intermediul Ghidului solicitantului stabileşte termene şi condiţiile de desfăşurare a acestor cereri. Astfel, Autoritatea de management, solicita potenţialilor beneficiari să depună cereri de finanţare. Pe parcursul pregătirii cererilor de finanţare de către solicitant, Autoritatea de Management pune la dispoziţia acestora o linie telefonica şi o adresa de e-mail dedicata tuturor întrebărilor/comentariilor din aceasta etapă.Etapele procesului de verificare, evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare depuse ca urmare a unei cereri de proiecte sau de idei de proiecte sunt prezentate pe scurt astfel:1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii ‼ cererile de finanţare sunt verificate din punct de vedere administrativ pentru a determina dacă au fost furnizate toate informaţiile şi documentele, în formatul solicitat şi din punctul de vedere al eligibilităţii solicitantului (şi partenerului) şi a proiectului.2. Evaluarea cererilor de finanţare - cererile de finanţare care sunt eligibile şi conforme din punct de vedere administrativ sunt evaluate pentru a li se determina calitatea, pe baza criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare (vezi "Criterii de eligibilitate şi de evaluare/selecţie").3. Selecţia cererilor de finanţare - este realizată de conducerea Autorităţii de Management, pe baza recomandărilor din rapoartele de evaluare întocmite de evaluatori.4. Încheierea contractului de finanţare/semnarea ordinului de finanţare.IV.3. Procedura de modificare a Documentului Cadru de Implementare a PO DCADocumentul Cadru de Implementare a PO DCA se aprobă/modifică prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului fondurilor europene.----------Primul paragraf al capitolului IV.3 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unor sintagme.Iniţierea procedurii de modificare a Documentului Cadru de Implementare a PO DCA revine Autorităţii de Management pentru PO DCA. Modificările propuse vor fi supuse avizării Direcţiei Generale Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, după care vor fi aprobate prin Ordin comun de către ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi ministrul fondurilor europene.----------Paragraful al doilea al capitolului IV.3 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 179 din 10 aprilie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014, prin modificarea unor sintagme.-------