HOTĂRÂRE nr. 804 din 31 iulie 2012privind transmiterea parţială a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 16 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău, înregistrat la poziţia nr. M.F.P. 35.739, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea parţială a imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău, în domeniul public al municipiului Bacău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, în vederea construirii spaţiilor necesare funcţionării Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Bacău, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău, Dispeceratului Unic Integrat şi Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Bacău.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţie,Victor Paul DobreViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 31 iulie 2012.Nr. 804.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statuluişi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă"Maior Constantin Ene",a cărui valoare de inventar se actualizează
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Codul de clasificaţie Persoana juridică care administrează imobilul/CUI Adresa imobilului Valoarea de inventar actualizată a imobilului
  35.739 8.19.01 Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău C.U.I. - 4278833 Municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, judeţul Bacău C.U.I. - 4278337 9.271.727,93 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale phărţii de imobil care se transmite din domeniul publical statului şi din administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, prin Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă"Maior Constantin Ene" al Judeţului Bacău, în domeniul publical municipiului Bacău şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Bacău
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul/C.U.I. Persoana juridică la care se transmite imobilul/C.U.I. Cod de clasificaţie Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr M.F.P.
  Municipiul Bacău, str. Milcov nr. 49, judeţul Bacău Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Maior Constantin Ene" al judeţului Bacău C.U.I. - 4278833 Primăria Municipiului Bacău, administrarea Consiliul Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău C.U.I. - 4278337 8.19.01 Suprafaţa totală a părţii de imobil = 3.096 mp Valoarea de inventar = 304.946,425 lei parte de imobil, compus din: C9 - Suprafaţa construită = 120 mp Suprafaţa desfăşurată = 120 mp C10 - Suprafaţa construită = 157 mp Suprafaţa desfăşurată = 157 mp C11 - Suprafaţa construită = 125 mp Suprafaţa desfăşurată = 125 mp Baracă depozit - Suprafaţa construită = 357 mp Suprafaţa desfăşurată = 357 mp Baracă depozit - Suprafaţa construită = 308 mp Suprafaţa desfăşurată = 308 mp 35.739 (parţial)
  ----------