REGULAMENT din 20 iulie 2012de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 august 2012     +  Articolul 1 (1) Comitetul naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional, denumit în continuare Comitet, este organismul consultativ care funcţionează pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor. (2) Comitetul este format din 30 de membri, nominalizaţi prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, pe baza propunerilor înaintate de către conducerile unităţilor din care aceştia provin, conform anexei nr. 2 la ordin.  +  Articolul 2 (1) Comitetul este condus de un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un secretar, care formează Biroul operativ, cu rol de a asigura continuitatea activităţii. (2) Preşedintele Comitetului este directorul general al Direcţiei generale Autoritatea pentru Inundaţii şi Managementul Apelor din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. (3) Vicepreşedinţii şi secretarul sunt propuşi de preşedinte dintre membrii Comitetului, fiind apoi aleşi, de către Comitet, la prima consfătuire desfăşurată după intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. (4) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului este compus din 3 membri, specialişti ai Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor. (5) Comitetul se întruneşte în consfătuiri ordinare anuale; ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui Comitetului sau când un număr de cel puţin 10 membri solicită aceasta, se organizează consfătuiri extraordinare. (6) Consfătuirile pot avea loc în prezenţa a două treimi din numărul membrilor. (7) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenţi la consfătuire. (8) Deciziile operative dintre două consfătuiri ale Comitetului se adoptă de Biroul operativ, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor acestuia. (9) Hotărârile Comitetului şi deciziile Biroului operativ cuprind propuneri care se înaintează spre aprobare ministrului mediului şi pădurilor. (10) La conferinţele Comitetului, Biroul operativ poate invita şi alţi specialişti şi personalităţi recunoscute în domeniu.  +  Articolul 3Componenţa nominală a Comitetului, aprobată prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor, se comunică, anual şi la cerere, secretarului general al UNESCO, pentru includerea acesteia în Lista comitetelor naţionale pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a punctelor focale din ţările membre ale UNESCO, care se publică periodic de către acest for.  +  Articolul 4Membrii Comitetului sunt salarizaţi de unităţile unde sunt angajaţi.  +  Articolul 5Comitetul desfăşoară următoarele activităţi: a) informează anual Comisia Naţională a României pentru UNESCO asupra activităţilor desfăşurate şi asupra modificărilor survenite în componenţa sa; b) asigură corelarea programelor naţionale din domeniul hidrologiei şi gospodăririi resurselor de apă cu recomandările Consiliului interguvernamental de coordonare a activităţii în cadrul Programului Hidrologic Internaţional, coordonat de UNESCO; c) colaborează cu Comisia Naţională a României pentru UNESCO în vederea asigurării corelării programului cu alte activităţi cultural-ştiinţifice, conform prerogativelor acestei comisii; d) participă cu experţi la elaborarea şi derularea temelor şi proiectelor cu caracter internaţional, care fac obiectul colaborării regionale şi globale; propune experţi şi raportori pentru grupele de lucru, comisiile şi conferinţele organizate în cadrul Programului Hidrologic Internaţional; e) participă cu delegaţi la acţiunile şi manifestările ştiinţifice internaţionale legate de Programul Hidrologic Internaţional; f) coordonează şi corelează pe plan naţional programul propriu cu programele elaborate de Organizaţia Meteorologică Mondială, Organizaţia Internaţională pentru Alimentaţie şi Agricultură - FAO şi de alte organizaţii şi organisme naţionale şi internaţionale de specialitate; g) propune includerea activităţilor pentru realizarea Programului Hidrologic Internaţional în activitatea specifică desfăşurată în cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al unităţilor de specialitate aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia, şi urmăreşte ulterior derularea acestor activităţi; h) organizează, prin intermediul Biroului operativ, concursurile pentru candidaţii la burse în vederea participării la cursuri postuniversitare şi stagii de perfecţionare în ţară şi în străinătate pe linia Programului Hidrologic Internaţional.  +  Articolul 6Corespondenţa internă şi internaţională a Comitetului se primeşte şi se expediază prin registratura Ministerului Mediului şi Pădurilor.-----